Stadsregionale samenwerking

2015

In 2015 werd het verkennend onderzoek 'Grensoverschrijdend werken: samenspraak (denken en handelen) op stadsregionaal niveau' afgerond. Je vindt hier het onderzoeksrapport.

Tijdens de studievoormiddag op 29 mei stelden we de resultaten van het onderzoekstraject voor en gaven we 3 bevoorrechte getuigen het woord. De studiedag werd afgerond met een stadsregionale agenda voor Vlaanderen. Je vindt hieronder alle presentaties.

 • Presentatie verkennend en inventariserend onderzoek 'Samenspraak op stadsregionaal niveau'
  Tine Boucké (personeelslid van de stad Gent, zij voerde het onderzoek uit voor het Kenniscentrum) startte met een toelichting bij de onderzoeksaanpak. Aansluitend schetste ze succesfactoren en knelpunten. Ze sloot af met het formuleren van aanbevelingen en mogelijke vervolgpistes op het verkennend onderzoek.
   
 • Bevoorrechte getuigen wijzen op maatschappelijke ontwikkelingen die een stadsregionale aanpak vragen. Brecht Nuyttens (ruimtelijk planner stad Kortrijk), Johan Van Reeth (gedelegeerd bestuurder BUUR cvba) en Peter Degadt (gedelegeerd bestuurder Zorgnet Vlaanderen) schetsten met kaarten, overtuigende beelden en sprekende cijfers maatschappelijke ontwikkelingen op de domeinen wonen, mobiliteit/ruimtelijke ordening en zorg die eerder nu dan straks een stadsregionale aanpak eisen. Je vindt hun presentaties hieronder:
  ₋ Presentatie Brecht Nuyttens
  ₋ Presentatie Johan Van Reeth
  ₋ Presentatie Peter Degadt
   
 • Formulering van een stadsregionale agenda
  Filip De Rynck (UGent) sloot de studievoormiddag af met de formulering van een stadsregionale agenda voor Vlaanderen.

2014

Binnen het programma stadsregionale samenwerking starten we in 2014 naar analogie met de werkwijze voor zes andere thema's in 2013 met een verkennend onderzoek dat de titel 'Grensoverschrijdend werken: denken en handelen op stadsregionaal niveau' meekreeg.

Dit inventariserend onderzoek sluit binnen het huidige meerjarenplan van het Kenniscentrum aan op meerdere programmalijnen. Zowel bij het transitiedenken als het inspelen op demografische uitdagingen wordt gewezen op het potentieel van en de toenemende behoefte aan stadsregionaal denken, plannen en samenwerken. De programmalijn rond stadsregionale samenwerking vloeit dan ook voort uit de vaststelling dat lokale besturen, in casu centrumsteden, met meerdere uitdagingen worden geconfronteerd (demografisch, ruimtelijk, ecologisch, financieel,…) waarbij oorzaken en oplossingen mede (kunnen) worden gevoed vanuit de ruimere regio maar dat tegelijkertijd het instrumentarium daar doorgaans voor ontbreekt. De vraag rijst of en hoe deze aanzetten lokaal en bovenlokaal ondersteund en gefaciliteerd kunnen worden.

De studie heeft, naar analogie met de reeds afgewerkte verkennende studies in de andere programmalijnen van het Kenniscentrum Vlaamse Steden, een tweeledig doel:

 • de opmaak van een actueel overzicht van de voor de centrumstad en haar regio relevante bestaande samenwerkingen
 • het detecteren van succesfactoren en knelpunten die de aan- of afwezigheid van beleidsmatige samenwerkingspraktijken en het succes ervan kunnen duiden en dit in functie van beleidsaanbevelingen naar de diverse beleidsniveaus, gekaderd aan de hand van een aantal inspirerende voorbeelden uit het buitenland.

Concreet zijn dit de vragen die we hierbij beantwoord willen zien:

 1. Welke beleidsmatige samenwerkingsverbanden, waar de centrumstad zelf een rol in opneemt, zijn relevant in een stadsregionale context?
 2. Wat zijn randvoorwaarden, succesfactoren en knelpunten of hinderpalen in de uitgelichte cases?
 3. Wat leert een analyse overheen alle cases ons over bestuurlijke aspecten van samenwerking, interbestuurlijke verhoudingen en noden of hinderpalen die centrumsteden ervaren om samen te werken met de besturen uit hun regio?
 4. Kunnen we hieruit aanbevelingen formuleren naar de lokale besturen en naar de Vlaamse overheid?

Uitvoerder
De uitvoering ligt in handen van Tine Boucké  - Strategische coördinatie van de stad Gent.

Timing
De opdracht dient afgerond te zijn tegen 28 februari 2015.

Samenstelling stuurgroep
Hannes Raes (Aalst)
Pieter Dielis (Antwerpen)
Rudi Van Gurp (Genk)
Dirk Temmerman (Gent)
Wim Jackmaer (Hasselt)
Stefaan Renard (Kortrijk)
Marc Bauwens (Leuven)
Iris Deconinck (Mechelen) 
Ine Plovie (Oostende)
Bart De Witte (Roeselare) 
Sara Van den Bossche (Sint-Niklaas)
Marc Boeckx (Stadsregio Turnhout)
Pieter Van Cam (Vlaamse Gemeenschapscommissie)
Filip De Rynck (Universiteit Gent)
Saskia Verriest (Midwestoverleg  - ILV Associatie Midwest)
Annelies Van der Donckt (VVSG)
Peter Hautekiet (VLINTER)
Ann Vanderhasselt (Team stedenbeleid Vlaamse overheid)
Geoffrey Vanderstraeten of Kathleen Maes (Ruimte Vlaanderen)
Hilde Schelfaut (Studiedienst Vlaamse Regering)