Stadsgenoten

2020

Op 20 november 2020 organiseerden we een praktijkendag waar negen praktijken uit verschillende centrumsteden én Brussel geëxploreerd werden. Focus van deze dag was kennisdeling tussen professionals uit verschillende steden. Alle gepresenteerde praktijken maakten onderdeel uit van het rapport ‘Stadsgenoten’ dat inzoomt op het samenleven in diversiteit. Praktijken en invalshoeken waren divers: van de aanwezigheid van de sociale dienst op school tot een rekruteringscampagne van de politie, een werking die inzet op het tegengaan van polarisatie op school, een opleidingstraject voor nieuwkomers en een methodiek om aandacht voor gelijke kansen te installeren in de verschillende stadsdiensten. Op deze dag verwelkomden we mensen van verschillende diensten en geledingen van de stadsorganisaties.  Je vindt de presentaties hier.

In 2020 kozen we te focussen op het kruispunt diversiteit/werk en meer bepaald op de interne diversiteit van de stadsorganisaties. Reeds vele jaren leeft de wens om met het stadspersoneel een afspiegeling van de samenleving te zijn. Ondanks veel onderzoek, intenties en werk,
is dit, zeker op A en B niveau een verre droom. Er blijkt heel wat in de weg te zitten en een versnelling lijkt nodig. Met een nieuw traject, opgestart in oktober 2020 verkennen we door middel van interviews en het opvragen van gerichte materialen wat er in de weg zit, hoe dat weggewerkt kan worden en welke praktijken reeds beloftevol zijn.  Het eindrapport zal beschikbaar zijn eind mei 2021.


2019

Na de opmaak van een startnota in 2018, stelden we in 2019 onze lens af op de stadsorganisaties zelf. In deze fase wilden we te weten te komen met welke kwesties de steden het meest worstelen: waar is er nood aan, waarop blijft het haken, wat wringt,… 
Anderzijds wensten we hedendaagse praktijken en tools die goed lijken te werken en beloftevol zijn, exploreren. 
In de tweede helft van 2019 trok het Kenniscentrum naar alle centrumsteden en de VGC, we voerden 42 gesprekken - waarvan 28 thematische groepsgesprekken - met zowel frontlijnwerkers als algemeen directeurs en leden van het managementteam.  
Je vindt hier het eindrapport.

2018

Diversiteit is geen visie, geen mening of strekking. Het is niet iets waar je voor of tegen bent. In de steden is het simpelweg realiteit. Na een literatuurstudie in 2017, werd die in 2018 vertaald in 9 thematische fiches die elk zeer kort relevante inzichten en dilemma’s binnen een bepaald thema aanraken. Iedere fiche sluit af met een reeks vragen die de link leggen met de stad en het stedelijk beleid. Om het geheel aan te vullen, te verscherpen en te verdiepen werden 12 semi- gestructureerde diepte-interviews gedaan met bevoorrechte getuigen uit de centrumsteden. Het gaat om verhalen van stadsbewoners/ werkers die vanuit hun werk en engagement op de eerste rij zitten wat betreft samenleven in diversiteit. De startnota vind je hier.

2017

Vanuit het Kenniscentrum Vlaamse Steden werd de nood aan verheldering en een kapstok aangevoeld om het traject ‘samenleven 3.0’ verder uit te tekenen. Er werd in eerste instantie geopteerd voor een fase van reflectie, verkenning en verdieping. De eerste fase is uitgevoerd in 2017 en had een verkennende literatuurstudie als voorwerp. Literatuur werd hierbij breed opgevat: van artikels tot opiniestukken, filosofische essays, sociale media, publicaties, boeken, onderzoeken, films, …