Smart Flanders

De Vlaamse overheid ondersteunt tot 2019 via haar Smart Flanders-programma de 13 centrumsteden en Brussel (VGC) in hun ontwikkeling tot smart cities. Het opteert voor een slimme regio-aanpak die de versnippering tegengaat, en waarbij de steden elk vanuit hun eigen sterkten samen kunnen werken en aansluiting kunnen vinden bij internationale initiatieven. De kernelementen van het Smart Flandersprogramma, zijn:

 1. Real-time open data en platformen die deze data performant kunnen streamen om oplossingen voor harde en zachte uitdagingen te realiseren (mobiliteit, stedelijke distributie, luchtkwaliteit, sociale cohesie, …)
 2. Open en gedeelde referentiemodellen zodat bedrijven, wetenschappelijke instellingen, middenveld, overheden, burgers, … optimaal slimme applicaties en systemen kunnen bouwen om stedelijke uitdagingen aan te pakken.
 3. Een implementatiegedreven aanpak met piloot- en testprojecten.
 4. Een living lab en testbed als infrastructuur voor het ontwikkelen, testen en implementeren van slimme oplossingen. Zo zullen steden Internet-of-Things oplossingen kunnen testen in het City of Things lab in Antwerpen.
 5. Een internationale dimensie om naar het voorbeeld van de ‘6 Steden Strategie’ van Finland een gecoördineerd slimme stedenbeleid op te zetten en internationale financiering aan te trekken op basis van en voor innovatie binnen steden en bedrijven.
 6. Een vuurtorenmodel waarbij de grotere Vlaamse centrumsteden de motor van innovatie zijn, en kleinere steden en gemeenten de oplossingen kunnen dupliceren, implementeren en opschalen.

Het Smart Flanders-programma zal uit drie werkpakketten bestaan:

 1. Open and Agile Smart Flanders: Maturity Check
 2. Smart Flanders Data Pilots: Reality Check
 3. Smart Flanders Testbed: Conformity Check
Vlaams minister voor Binnenlands Bestuur Bart Somers besliste het Smart Flanders-programma te continueren. In het vervolgprogramma wordt vanaf 2021 ingezet op verschillende sporen.
Deze drie sporen zijn: 
 1. Het continueren van het netwerk en de dynamiek die is ontstaan binnen het oorspronkelijke Smart Flanders-programma
 2. De ontwikkeling van een Vlaamse Open City Architectuur (VLOCA) 
 3. Het verhogen van de maturiteit en de kennis van de steden en gemeenten om Europese subsidieprogramma’s binnen te halen. 
Er wordt daarbij gewerkt met jaarthema’s. 

2020

De werkgroep OBMi vergaderde in 2020 vier keer. Er werd ook dit jaar sterk ingezet op de implementatie van het omgevingsrapportage instrument Swing. Er werd samen werk gemaakt van de verdere uitbouw van deze websites en de achterliggende databank met omgevingsinformatie. Er ging daarbij veel aandacht naar het bouwen van overzichtelijke dashboards en het gezamenlijk uitwerken van uitgebreide rapporten. 

Je vindt hier een overzicht van de werkzaamheden van de werkgroep in 2020.

2019

Het Kenniscentrum participeerde ook in 2019 actief aan dit programma via deelname aan de
stuurgroep, de datapiloten ‘Toegankelijkheid’ en ‘Drukte in de stad’ en de werksessies
‘Datapublicatie’.

Je vindt hier meer informatie over de werkzaamheden in 2019.

2018

Het Kenniscentrum participeerde ook in 2018 actief aan dit programma via deelname aan de stuurgroep en de werkgroepen ‘open data charter’ en ‘datapiloten’. Je vindt hier meer informatie over de werkzaamheden in 2018.

2017

Vlaams minister voor Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans lanceerde op 1 januari 2017 Smart Flanders, een ondersteuningsprogramma dat door onderzoekers van Imec uitgevoerd wordt en loopt tot eind 2019. De Vlaamse overheid ondersteunt daarmee de 13 centrumsteden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor Brussel in hun ontwikkeling tot smart cities. Smart Flanders doet dit door te focussen op real-time open data en gedeelde referentiemodellen en is erop gericht samenwerking tussen steden en actoren uit de quadruple helix te stimuleren. Het Kenniscentrum participeerde actief aan dit programma via deelname aan de stuurgroep en de werkgroepen ‘open data charter’ en ‘datapiloten’.

Je vindt hier meer informatie over het programma en hier de website.