Navigatiekoppelingen overslaan
Over het kenniscentrum
2007-2011
2012-2016
Management
Kennisbank
 
 
 
   
     
 
Navigatiekoppelingen overslaan
Over het kenniscentrum
Leden
Partners
Beheerscomité
Missie en visie
Dagelijks bestuur
Medewerkers
Jaarplan
Jaarverslag
2007-2011
Europa
Gebiedsgerichte werking
Participatie
Publiek-publieke samenwerking
Stadscontracten
Stadsregionale ontwikkeling
2012-2016
Transitie en transformatie
Demografie en capaciteit
Europa
Wonen
Stadsregionale samenwerking
Management
Budgethouderschap
Samenwerking stad - OCMW
Strategische meerjarenplanning
Kennisbank
Afgerond en lopend onderzoek
Instrumenten lokaal woonbeleid
Cijfers
Links
Beleidsnota’s Vlaamse Regering
Visitatie 2011 Stedenfonds
Interessante praktijken 2007-2011
 

Energielandschappen

Dien je project in voor de Meesterproef 2017 Erfgoed en herbestemming

 

Met de Meesterproef biedt de Vlaams Bouwmeester jonge ontwerpers de kans om een eerste opdracht te realiseren voor een publieke opdrachtgever. Voor de editie 2017 werkt het Team Vlaams Bouwmeester samen met het agentschap Onroerend Erfgoed rond de herbestemming van beschermd erfgoed. Opdrachtgevers met herbestemmingsprojecten kunnen zich nu kandidaat stellen om in samenwerking met jonge ontwerpers frisse ideeën te genereren en vernieuwende resultaten neer te zetten. Dit alles gebeurt onder intensieve begeleiding - ook voor een snelle realisatie van de Meesterproefprojecten - en met steun van de minister bevoegd voor Onroerend Erfgoed. Nieuw is dat het Meesterproeftraject begint met een inspirerende studieweek rond herbestemming, waar de jonge ontwerpers worden ingeleid in de thematiek. De lezingen, bezoeken en debatten zullen ook voor andere geïnteresseerden openstaan. Werk je voor een gemeente, sta je aan de start van een herbestemmingsproject en wil je jong talent een kans geven, dien dan je kandidatuurdossier in (kan tot ten laatste op 30 november 2016 om 17uur). Meer informatie over de invulling van de Meesterproef 2017, alle praktische informatie en het kandidatuurdossier vind je hier.

Stadsbank  met zonnecellen

Cohousing voor senioren


Het idee om op het einde van de rit in een woonzorgcentrum te belanden schrikt heel wat mensen af. Waarom dan niet het heft zelf in handen nemen en een eigen ‘rusthuis’ oprichten. Dat is precies wat de mensen van Symbiosis gaan doen. De komende jaren willen ze overal in Vlaanderen samenlevingsprojecten voor vijftigplussers oprichten. Op 28 september lanceren de initiatiefnemers het Symbiosis Project. Wie wenst deel te nemen, vindt hier alle praktische informatie. Meer informatie over het project vind je hier.

Draaiboek en projectfiches

De centrumsteden hebben de voorbije jaren heel wat knowhow opgebouwd rond complexe stadsprojecten. De website complexe stadsprojecten is een aanzet om de opgebouwde knowhow op een samenhangende manier te bundelen en te delen met alle spelers in dit domein: de centrumsteden zelf, maar ook alle andere steden en gemeenten, bovenlokale overheden én de private sector. Zo willen we bijdragen tot het creëren van een goed kennisplatform.73 mensen droegen op één of andere manier een steen(tje) bij tijdens de totstandkoming van deze website. Bij elke actualisatie van de website wordt een nieuwsbrief gemaakt die een overzicht geeft van alle aanpassingen en aanvullingen. Je vindt hier de website complexe stadsprojecten.

Herbestemming kerken


In 2014 documenteerde het Kenniscentrum 250 herbestemde kerken in binnen- en buitenland. In 2015 werd al dat materiaal verwerkt tot een nieuwe website die de bezoeker toelaat om kerken te selecteren op ‘ligging’ (8 categorieën) en ‘huidige functie’ (20 categorieën). Voor elke herbestemde kerk werd een fiche opgesteld die naast de ligging en de huidige functie(s) een beknopte historiek van het kerkgebouw bevat alsook foto(s), contactgegevens en linken naar relevante sites. Vanaf 2016 wordt de website jaarlijks aangevuld met nieuwe cases. Je vindt hier de website.

Innovation

Openbaarheid en privacy en wat als ze elkaar raken?

De openbaarheidswetgeving kent aan iedereen principieel het recht toe van toegang tot alle bestuursdocumenten. In bepaalde gevallen moet die toegang worden geweigerd. Dit is zo wanneer door de openbaarmaking schade zou worden toegebracht aan andere belangen. Eén van die belangen is de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Sommige gegevens, in het bijzonder persoonsgegevens, worden door specifieke regelgeving beschermd. Het samenspel van regelgevingen die openbaarheid garanderen en deze die persoonsgegevens beschermen, is heel complex. Deze vorming die plaatsvindt op 12 oktober, 26 oktober en 16 november beoogt ambtenaren een inzicht te geven in wat deze regelgevingen inhouden, hoe ze zich tegenover elkaar en tegenover andere regelgeving verhouden en hoe met dit spanningsveld in de praktijk moet worden omgegaan. Je vindt hier meer informatie.

Instrumenten lokaal woonbeleid

Het Kenniscentrum ontwikkelde met de centrumsteden een databank die een overzicht geeft van de door hen ingezette instrumenten bij het voeren van een lokaal woonbeleid. Per thema heeft elke centrumstad het/de instrument(en) dat/die zij gebruikt, gedocumenteerd met bijkomende informatie in de vorm van reglementen, brochures, linken naar haar website, … Door de opbouw van de databank kan je de informatie opvragen per centrumstad of per thema. De databank Instrumenten Lokaal Woonbeleid vind je hier.

Het veranderde speelveld vraagt een andere overheid

Elke week brengen we hier een studie, publicatie of boek onder de aandacht rond maatschappelijke / stedelijke vraagstukken of beleidsopgaven. Klik hier voor de link of pdf.

Resultaten I-monitor 2016 bekend


In het voorjaar 2016 werd een nulmeting gehouden bij gemeenten en OCMW's om de zogenaamde I-maturiteit van de lokale besturen te meten. Door middel van een zelfevaluatie werd gepolst naar de digitale informatiehuishouding, het beleid, de processen, de capaciteit en de (e)-dienstverlening in dit verband. Uit de resultaten blijkt dat de meeste lokale besturen in Vlaanderen niet klaar zijn voor de technologische uitdagingen van vandaag en morgen. Bent u benieuwd hoe uw bestuurde scoorde bij de I-monitor? Bekijk het rapport hier.

TRAKSIS nu ook een webtool
In 2013 ontwikkelde VITO samen met een stuurgroep, samengesteld uit vertegenwoordigers van de centrumsteden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie en experten, een actie- en leergericht instrument dat transitieprojecten helpt verbreden en verdiepen. Vanaf nu is TRAKSIS ook een webtool. Geen zwart-witte evaluatie- of beslissingstool, maar een pragmatisch referentiekader dat stap voor stap helpt nadenken over stedelijke transitie-initiatieven gericht op duurzame systeeminnovatie. TRAKSIS helpt je nagaan hoe het transitiepotentieel van projecten en/of initiatieven kan versterkt worden. Je vindt TRAKSIS hier.

Tijdelijk gebruiken


Het Kenniscentrum bestudeerde in 2015 aan de hand van 100 binnen- en buitenlandse voorbeelden de condities waaronder tijdelijke invullingen in Vlaanderen een volwaardig instrument kunnen worden: mogelijke functies, kritische succesfactoren, vereist wetgevend kader, kostprijs, rol van lokale overheden, administratieve vereisten,… Jaarlijks wordt de website aangevuld met nieuwe cases. De website waar alle cases en onderzoeksresultaten werden verwerkt vind je hier.
 
     
  Kenniscentrum Vlaamse Steden - Interlokale vereniging – Paviljoenstraat 9 – 1030 Brussel – info@kenniscentrumvlaamsesteden.be – 02 211 55 32