Navigatiekoppelingen overslaan
Over het kenniscentrum
2007-2011
2012-2016
2017 - 2021
Kennisbank
 
 
 
   
     
 
Navigatiekoppelingen overslaan
Over het kenniscentrum
Leden
Partners
Beheerscomité
Missie en visie
Dagelijks bestuur
Medewerkers
Jaarplan
Jaarverslag
2007-2011
Europa
Gebiedsgerichte werking
Management
Participatie
Publiek-publieke samenwerking
Stadscontracten
Stadsregionale ontwikkeling
2012-2016
Transitie en transformatie
Demografie en capaciteit
Europa
Wonen
Stadsregionale samenwerking
2017 - 2021
Kennisbank
Afgerond en lopend onderzoek
Instrumenten lokaal woonbeleid
Cijfers
Links
Beleidsnota’s Vlaamse Regering
Visitatie 2011 Stedenfonds
Interessante praktijken 2007-2011
 

Energielandschappen

Publicaties Labo XX_Werk en Pilootproject de Lageweg online

 

Op 28 maart 2017 heeft de afdeling Stadsontwikkeling van de stad Antwerpen twee nieuwe publicaties voorgesteld. In Labo XX_Werk staan drie thema’s centraal: verweven als uitdrukkelijk en consequent uitgangspunt, het bedrijventerrein van de toekomst realiseren en nieuwe relaties tussen bedrijven en de buurt stimuleren. Drie ontwerpteams (BUUR - WES – Connect & Transform – Architecture 00, Maat ontwerpers – IDEA Consult – LDR, Plusoffice - ArcK) ontwikkelden een resem instrumenten die de stad kan inzetten om een beter ruimtelijk beleid uit te stippelen. Het boek probeert de omslag te maken van het onderzoek van de drie ontwerpteams naar een waaier aan mogelijke beleidsmaatregelen en acties.

Het boek Labo XX Pilootproject de Lageweg presenteert de resultaten van het verkennend onderzoek dat in 2015-2016 in opdracht van stad Antwerpen, de Openbare Afvalmaatschappij en het Kenniscentrum Vlaams Steden werd gevoerd in Lageweg in Hoboken, een gemengd gebied in de 20ste-eeuwse gordel van Antwerpen. Het doel is om de aanwezige bedrijvigheid te houden en het gebied te vernieuwen en te verdichten met zowel nieuwe woningen als extra ruimte voor nieuwe maakindustrie en stedelijke voorzieningen. 51N4E en Connect&Transform hebben het project benaderd op een experimentele, lerende en pragmatische manier. Wie geïnteresseerd is in het hele traject vindt hier meer informatie, de publicatie Labo XX_Werk vind je hier en de publicatie Labo XX pilootproject de Lageweg hier.

How food shapes our lives


Op 1 juni geeft de Britse schrijfster-architecte Carolyn Steel een lezing in T PAKT in Berchem. In haar bestseller ‘Hungry City’ laat Steel de unieke band zien tussen voedsel en stad. Naast Steel komen ook Stadslandbouw in Antwerpen en DAKboeren Bram en Karl aan het woord. Je vindt hier het programma en alle praktische informatie.

Draaiboek en projectfiches

De centrumsteden hebben de voorbije jaren heel wat knowhow opgebouwd rond complexe stadsprojecten. De website complexe stadsprojecten is een aanzet om de opgebouwde knowhow op een samenhangende manier te bundelen en te delen met alle spelers in dit domein: de centrumsteden zelf, maar ook alle andere steden en gemeenten, bovenlokale overheden én de private sector. Zo willen we bijdragen tot het creëren van een goed kennisplatform.73 mensen droegen op één of andere manier een steen(tje) bij tijdens de totstandkoming van deze website. Bij elke actualisatie van de website wordt een nieuwsbrief gemaakt die een overzicht geeft van alle aanpassingen en aanvullingen. Je vindt hier de website complexe stadsprojecten.

Herbestemming kerken


In 2014 documenteerde het Kenniscentrum 250 herbestemde kerken in binnen- en buitenland. In 2015 werd al dat materiaal verwerkt tot een nieuwe website die de bezoeker toelaat om kerken te selecteren op ‘ligging’ (8 categorieën) en ‘huidige functie’ (20 categorieën). Voor elke herbestemde kerk werd een fiche opgesteld die naast de ligging en de huidige functie(s) een beknopte historiek van het kerkgebouw bevat alsook foto(s), contactgegevens en linken naar relevante sites. Vanaf 2016 wordt de website jaarlijks aangevuld met nieuwe cases. Je vindt hier de website.

Innovation

Alles over samenwerking gemeente- OCMW in één muisklik

De Vlaamse regering wil dat de gemeenten en OCMW 's tegen 2019 integreren. In vele lokale besturen lopen vandaag al trajecten voor een sterkere samenwerking. De VVSG bundelde alle informatie op één plaats die je hier vindt.

Instrumenten lokaal woonbeleid

Het Kenniscentrum ontwikkelde met de centrumsteden een databank die een overzicht geeft van de door hen ingezette instrumenten bij het voeren van een lokaal woonbeleid. Per thema heeft elke centrumstad het/de instrument(en) dat/die zij gebruikt, gedocumenteerd met bijkomende informatie in de vorm van reglementen, brochures, linken naar haar website, … Door de opbouw van de databank kan je de informatie opvragen per centrumstad of per thema. De databank Instrumenten Lokaal Woonbeleid vind je hier.

Het veranderde speelveld vraagt een andere overheid

Elke week brengen we hier een studie, publicatie of boek onder de aandacht rond maatschappelijke / stedelijke vraagstukken of beleidsopgaven. Klik hier voor de link of pdf.

Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor editie 2016

De editie 2016 van de Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor is beschikbaar. Deze monitor werd op vraag van de Vlaamse minister van Inburgering ontwikkeld ter ondersteuning van het integratiebeleid van de Vlaamse steden en gemeenten. De monitor bundelt gegevens op gemeentelijk niveau over de omvang en de maatschappelijke positie van de groep vreemdelingen en personen van buitenlandse herkomst om zo de lokale besturen met betrouwbare cijfergegevens te ondersteunen bij de planning en ontwikkeling van hun beleid ter zake. Je vindt hier meer informatie en een monitor per stad.

TRAKSIS nu ook een webtool
In 2013 ontwikkelde VITO samen met een stuurgroep, samengesteld uit vertegenwoordigers van de centrumsteden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie en experten, een actie- en leergericht instrument dat transitieprojecten helpt verbreden en verdiepen. Vanaf nu is TRAKSIS ook een webtool. Geen zwart-witte evaluatie- of beslissingstool, maar een pragmatisch referentiekader dat stap voor stap helpt nadenken over stedelijke transitie-initiatieven gericht op duurzame systeeminnovatie. TRAKSIS helpt je nagaan hoe het transitiepotentieel van projecten en/of initiatieven kan versterkt worden. Je vindt TRAKSIS hier.

Tijdelijk gebruiken


Het Kenniscentrum bestudeerde in 2015 aan de hand van 100 binnen- en buitenlandse voorbeelden de condities waaronder tijdelijke invullingen in Vlaanderen een volwaardig instrument kunnen worden: mogelijke functies, kritische succesfactoren, vereist wetgevend kader, kostprijs, rol van lokale overheden, administratieve vereisten,… Jaarlijks wordt de website aangevuld met nieuwe cases. De website waar alle cases en onderzoeksresultaten werden verwerkt vind je hier.
 
     
  Kenniscentrum Vlaamse Steden - Interlokale vereniging – Paviljoenstraat 9 – 1030 Brussel – info@kenniscentrumvlaamsesteden.be – 02 211 55 32