Navigatiekoppelingen overslaan
Over het kenniscentrum
2007-2011
2012-2016
2017 - 2021
Kennisbank
 
 
 
   
     
 
Navigatiekoppelingen overslaan
Over het kenniscentrum
Leden
Partners
Beheerscomité
Missie en visie
Dagelijks bestuur
Medewerkers
Jaarplan
Jaarverslag
2007-2011
Europa
Gebiedsgerichte werking
Management
Participatie
Publiek-publieke samenwerking
Stadscontracten
Stadsregionale ontwikkeling
2012-2016
Transitie en transformatie
Demografie en capaciteit
Europa
Wonen
Stadsregionale samenwerking
2017 - 2021
Kennisbank
Afgerond en lopend onderzoek
Instrumenten lokaal woonbeleid
Cijfers
Links
Beleidsnota’s Vlaamse Regering
Visitatie 2011 Stedenfonds
Interessante praktijken 2007-2011
 

Blockchain

Voorstelling Vlaamse gemeentelijke demografische vooruitzichten 2018-2035

 

Statistiek Vlaanderen staat in voor de aanmaak van de officiële Vlaamse gemeentelijke demografische vooruitzichten, die driejaarlijks herzien worden. Nieuwe vooruitzichten voor de bevolking en de huishoudens voor de periode 2018-2035 zijn klaar. Deze vooruitzichten gaan uit van de stand van de bevolking en de huishoudens op 1 januari 2017 en geven voor elk van de Vlaamse steden en gemeenten een jaarlijkse vooruitberekening die reikt tot

1 januari 2035. Voor de bevolking worden resultaten per leeftijd en geslacht ter beschikking gesteld. Voor de huishoudens gaat het om het aantal huishoudens naar grootte. Statistiek Vlaanderen stelt de resultaten voor in Brussel op 28 februari van 10 tot 12.30 uur. Je vindt hier het programma en hier de inschrijvingsmodule. Deelname is gratis maar inschrijven wel verplicht. De zaalcapaciteit is beperkt dus haast is geboden.

EnergyVille koppelt Thor Park aan Internet of Things!

Sinds eind november is de eerste versie van het SmarThor ICT platform, ontwikkeld door EnergyVille, operationeel op Thor Park in Waterschei, Genk. SmarThor is de samentrekking van Smart en Thor en integreert de energieopwekking en het –verbruik, zowel thermisch als elektrisch, van het hele Thor Park in één ICT-platform en maakt daarbij gebruik van Internet of Things oplossingen. Het platform brengt bovendien aan de hand van geavanceerde regel- en stuuralgoritmes energievraag en –aanbod met elkaar in evenwicht en zou zo in de toekomst, via een virtuele elektriciteits- warmte en koude markt, energieoverschotten kunnen uitwisselen. Je vindt hier meer informatie.

Draaiboek en projectfiches

De centrumsteden hebben de voorbije jaren heel wat knowhow opgebouwd rond complexe stadsprojecten. De website complexe stadsprojecten is een aanzet om de opgebouwde knowhow op een samenhangende manier te bundelen en te delen met alle spelers in dit domein: de centrumsteden zelf, maar ook alle andere steden en gemeenten, bovenlokale overheden én de private sector. Zo willen we bijdragen tot het creëren van een goed kennisplatform.73 mensen droegen op één of andere manier een steen(tje) bij tijdens de totstandkoming van deze website. Bij elke actualisatie van de website wordt een nieuwsbrief gemaakt die een overzicht geeft van alle aanpassingen en aanvullingen. Je vindt hier de website complexe stadsprojecten.

Herbestemming kerken


In 2014 documenteerde het Kenniscentrum 250 herbestemde kerken in binnen- en buitenland. In 2015 werd al dat materiaal verwerkt tot een nieuwe website die de bezoeker toelaat om kerken te selecteren op ‘ligging’ (8 categorieën) en ‘huidige functie’ (20 categorieën). Voor elke herbestemde kerk werd een fiche opgesteld die naast de ligging en de huidige functie(s) een beknopte historiek van het kerkgebouw bevat alsook foto(s), contactgegevens en linken naar relevante sites. Vanaf 2016 wordt de website jaarlijks aangevuld met nieuwe cases. Je vindt hier de website.

Innovation

Verschillende visies op de stad op één podium

De stad wordt niet enkel bedacht aan de tekentafel, maar op verschillende manieren gemaakt, door steeds meer diverse spelers. Van 12 februari tot 27 juni (start telkens om 19:00) gaat in kunsthal Extra City ‘Maak de stad’ door, een lezingenreeks die innovatieve, soms tegendraadse en kritische initiatieven en professionals in de kijker zet door ze in dialoog te laten gaan. Je vindt hier het volledige programma en alle praktische informatie.

Instrumenten lokaal woonbeleid

Het Kenniscentrum ontwikkelde met de centrumsteden een databank die een overzicht geeft van de door hen ingezette instrumenten bij het voeren van een lokaal woonbeleid. Per thema heeft elke centrumstad het/de instrument(en) dat/die zij gebruikt, gedocumenteerd met bijkomende informatie in de vorm van reglementen, brochures, linken naar haar website, … Door de opbouw van de databank kan je de informatie opvragen per centrumstad of per thema. De databank Instrumenten Lokaal Woonbeleid vind je hier.

Het veranderde speelveld vraagt een andere overheid

Elke week brengen we hier een studie, publicatie of boek onder de aandacht rond maatschappelijke / stedelijke vraagstukken of beleidsopgaven. Klik hier voor de link of pdf.

Oproep ‘Actief en gedeeld burgerschap’

De oproep van het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF) ondersteunt lokale besturen die beleidsparticipatieve initiatieven opzetten om actief en gedeeld burgerschap bij derdelanders te versterken. De oproep zet lokale besturen aan om samen naar expertise te zoeken en capaciteit op te bouwen. Dit kunnen initiatieven zijn om beleidsparticipatie te verhogen, of om de burgerzin te stimuleren. Je vindt hier alle informatie.

TRAKSIS nu ook een webtool
In 2013 ontwikkelde VITO samen met een stuurgroep, samengesteld uit vertegenwoordigers van de centrumsteden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie en experten, een actie- en leergericht instrument dat transitieprojecten helpt verbreden en verdiepen. Vanaf nu is TRAKSIS ook een webtool. Geen zwart-witte evaluatie- of beslissingstool, maar een pragmatisch referentiekader dat stap voor stap helpt nadenken over stedelijke transitie-initiatieven gericht op duurzame systeeminnovatie. TRAKSIS helpt je nagaan hoe het transitiepotentieel van projecten en/of initiatieven kan versterkt worden. Je vindt TRAKSIS hier.

Tijdelijk gebruiken


Het Kenniscentrum bestudeerde in 2015 aan de hand van 100 binnen- en buitenlandse voorbeelden de condities waaronder tijdelijke invullingen in Vlaanderen een volwaardig instrument kunnen worden: mogelijke functies, kritische succesfactoren, vereist wetgevend kader, kostprijs, rol van lokale overheden, administratieve vereisten,… Jaarlijks wordt de website aangevuld met nieuwe cases. De website waar alle cases en onderzoeksresultaten werden verwerkt vind je hier.