Navigatiekoppelingen overslaan
Over het kenniscentrum
2007-2011
2012-2016
Management
Kennisbank
 
 
 
   
     
 
Navigatiekoppelingen overslaan
Over het kenniscentrum
Leden
Partners
Beheerscomité
Missie en visie
Dagelijks bestuur
Medewerkers
Jaarplan
Jaarverslag
2007-2011
Europa
Gebiedsgerichte werking
Participatie
Publiek-publieke samenwerking
Stadscontracten
Stadsregionale ontwikkeling
2012-2016
Transitie en transformatie
Demografie en capaciteit
Europa
Wonen
Stadsregionale samenwerking
Management
Budgethouderschap
Samenwerking stad - OCMW
Strategische meerjarenplanning
Kennisbank
Afgerond en lopend onderzoek
Instrumenten lokaal woonbeleid
Cijfers
Links
Beleidsnota’s Vlaamse Regering
Visitatie 2011 Stedenfonds
Interessante praktijken 2007-2011
 

Energielandschappen

Oproep kandidaten Belfius Awards 2016

 

Eind 2015 was Antwerpen de grote winnaar van de eerste editie van de Belfius Smart City Awards met het project ‘StadsLab2050’. De wedstrijd Smart Awards 2016 gaat breder en is opengesteld voor lokale overheden (steden, gemeenten, OCMW’s, autonome regies, hulpverleningszones, en politiezones), bedrijven, intercommunales, ziekenhuizen, scholen, rusthuizen, zorgcentra enz. die op een slimme manier een antwoord geven op de uitdagingen van morgen. Bedoeling is om de meest waardevolle projecten te bekronen in de domeinen stadsontwikkeling, mobiliteit, bestuur, milieu, technologie, gezondheidszorg, onderwijs en maatschappelijk welzijn. Er worden voor deze editie dan ook vijf awards uitgereikt: 2 Belfius Smart City Awards, 2 Smart Company Awards en 1 Smart Care Award. De Smart City Awards richten zich naar alle lokale overheden (steden en gemeenten, politiezones, brandweerzones, …) en intercommunales. De prijs wordt dit jaar opgesplitst in twee categorieën (meer dan 30 000 inwoners en minder dan 30 000 inwoners op 1 januari 2016). Je vindt hier het wedstrijdreglement, themalijst en criteria en de inschrijvingsmodule. Projecten dienen uiterlijk op 15 december 2016 voor middernacht ingediend te worden.

Colloquium ‘Lokale besturen in netwerken’


Geconcentreerd op één voormiddag verneemt u wat we in Vlaanderen weten over de slagkracht van lokale netwerken en de rol van lokale besturen hierin. Wat is de rol van politici en ambtenaren in die samenwerking? Heeft samenwerking altijd een meerwaarde? Hoe evalueren we de effectiviteit van samenwerking? Wanneer lukt samenwerking en wanneer niet? Leidt samenwerking tot innovatie? Zorgt samenwerking voor nieuwe vormen van uitsluiting? Welke invloed heeft samenwerking op de organisatie en werking van onze lokale besturen? Hoe kunnen we zo'n netwerk managen? Wat is het belang van openheid en vertrouwen in lokale netwerken? In vijf thematische workshops presenteert het N–Lab van de Universiteit Gent op 27 oktober zijn onderzoek en kunt u mee in debat gaan vanuit uw ervaringen en vragen. Lees hier meer en schrijf je in.

Draaiboek en projectfiches

De centrumsteden hebben de voorbije jaren heel wat knowhow opgebouwd rond complexe stadsprojecten. De website complexe stadsprojecten is een aanzet om de opgebouwde knowhow op een samenhangende manier te bundelen en te delen met alle spelers in dit domein: de centrumsteden zelf, maar ook alle andere steden en gemeenten, bovenlokale overheden én de private sector. Zo willen we bijdragen tot het creëren van een goed kennisplatform.73 mensen droegen op één of andere manier een steen(tje) bij tijdens de totstandkoming van deze website. Bij elke actualisatie van de website wordt een nieuwsbrief gemaakt die een overzicht geeft van alle aanpassingen en aanvullingen. Je vindt hier de website complexe stadsprojecten.

Herbestemming kerken


In 2014 documenteerde het Kenniscentrum 250 herbestemde kerken in binnen- en buitenland. In 2015 werd al dat materiaal verwerkt tot een nieuwe website die de bezoeker toelaat om kerken te selecteren op ‘ligging’ (8 categorieën) en ‘huidige functie’ (20 categorieën). Voor elke herbestemde kerk werd een fiche opgesteld die naast de ligging en de huidige functie(s) een beknopte historiek van het kerkgebouw bevat alsook foto(s), contactgegevens en linken naar relevante sites. Vanaf 2016 wordt de website jaarlijks aangevuld met nieuwe cases. Je vindt hier de website.

Innovation

Fietsberaad bezoekt buurtfietsenstallingen in Brugge

Om te kunnen fietsen is een fiets nodig. Vooral in rijwoningen of appartementen is het veilig stallen van de fiets niet evident en een belangrijke reden om niet te fietsen. Daarom organiseren Fietsberaad en de stad Brugge op 8 november 2016 een workshop over de organisatie van buurtfietsenstallingen als mogelijke oplossing voor het inpandig ruimtegebrek in dicht bebouwde gebieden. Je vindt hier het programma en alle praktische informatie, inschrijven kan hier.

Instrumenten lokaal woonbeleid

Het Kenniscentrum ontwikkelde met de centrumsteden een databank die een overzicht geeft van de door hen ingezette instrumenten bij het voeren van een lokaal woonbeleid. Per thema heeft elke centrumstad het/de instrument(en) dat/die zij gebruikt, gedocumenteerd met bijkomende informatie in de vorm van reglementen, brochures, linken naar haar website, … Door de opbouw van de databank kan je de informatie opvragen per centrumstad of per thema. De databank Instrumenten Lokaal Woonbeleid vind je hier.

Het veranderde speelveld vraagt een andere overheid

Elke week brengen we hier een studie, publicatie of boek onder de aandacht rond maatschappelijke / stedelijke vraagstukken of beleidsopgaven. Klik hier voor de link of pdf.

Normen en waarden - hoe verschillen ontmijnen, overbruggen en waarderen

Hoe gaat een diverse samenleving constructief om met verschillen in normen en waarden? Hoe kunnen we in tijden dat migratie het samenlevingsklimaat polariseert meer en betere bruggen bouwen tussen burgers met verschillende achtergrond. Twee spraakmakende lezingen van internationale experten geven u op 16 november (9 tot 13 uur) een unieke kans om uw blikveld te toetsen en te verdiepen. Je vindt hier meer informatie en alle practica.

TRAKSIS nu ook een webtool
In 2013 ontwikkelde VITO samen met een stuurgroep, samengesteld uit vertegenwoordigers van de centrumsteden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie en experten, een actie- en leergericht instrument dat transitieprojecten helpt verbreden en verdiepen. Vanaf nu is TRAKSIS ook een webtool. Geen zwart-witte evaluatie- of beslissingstool, maar een pragmatisch referentiekader dat stap voor stap helpt nadenken over stedelijke transitie-initiatieven gericht op duurzame systeeminnovatie. TRAKSIS helpt je nagaan hoe het transitiepotentieel van projecten en/of initiatieven kan versterkt worden. Je vindt TRAKSIS hier.

Tijdelijk gebruiken


Het Kenniscentrum bestudeerde in 2015 aan de hand van 100 binnen- en buitenlandse voorbeelden de condities waaronder tijdelijke invullingen in Vlaanderen een volwaardig instrument kunnen worden: mogelijke functies, kritische succesfactoren, vereist wetgevend kader, kostprijs, rol van lokale overheden, administratieve vereisten,… Jaarlijks wordt de website aangevuld met nieuwe cases. De website waar alle cases en onderzoeksresultaten werden verwerkt vind je hier.
 
     
  Kenniscentrum Vlaamse Steden - Interlokale vereniging – Paviljoenstraat 9 – 1030 Brussel – info@kenniscentrumvlaamsesteden.be – 02 211 55 32