Navigatiekoppelingen overslaan
Over het kenniscentrum
2007-2011
2012-2016
2017 - 2021
Kennisbank
 
 
 
   
     
 
Navigatiekoppelingen overslaan
Over het kenniscentrum
Leden
Partners
Beheerscomité
Missie en visie
Dagelijks bestuur
Medewerkers
Jaarplan
Jaarverslag
2007-2011
Europa
Gebiedsgerichte werking
Management
Participatie
Publiek-publieke samenwerking
Stadscontracten
Stadsregionale ontwikkeling
2012-2016
Transitie en transformatie
Demografie en capaciteit
Europa
Wonen
Stadsregionale samenwerking
2017 - 2021
Kennisbank
Afgerond en lopend onderzoek
Instrumenten lokaal woonbeleid
Cijfers
Links
Beleidsnota’s Vlaamse Regering
Visitatie 2011 Stedenfonds
Interessante praktijken 2007-2011
 

Energielandschappen

Lezing & debat / Jessica Ferm ‘Beyond the post-industrial city’ & Labo XX_Werk en Lageweg

 

De stad Antwerpen organiseert op 28 maart een publieke lezing door Jessica Ferm, ‘Beyond the post-industrial city’, over het thema van de productieve stad. Prof. Ferm is docent 'spatial planning' aan de Bartlett School of Planning in Londen met een PhD aan de UCL over het thema van betaalbare werkplaatsen. Haar onderzoek spitst zich toe op de sociale impact van stadsontwikkelings- projecten. Ze heeft uitgebreid gepubliceerd over de productieve stad en de nood om kleinschalige industrie te verweven in de stad. Na de lezing gaan een aantal experts in debat met Jessica Ferm. Deze lezing kadert in het het onderzoek Labo XX_Werk en pilootproject Lageweg. Labo XX_Werk is het onderzoek naar de verwevenheid van wonen en bedrijvigheid in de 20ste-eeuwse gordel. Drie ontwerpteams dachten na over hoe de stedelijke economie een plaats kan krijgen in de stad van morgen.

Ze ontwikkelden een resem instrumenten die de stad kan inzetten om een beter ruimtelijk beleid uit te stippelen. Een tweede traject waar een eerste fase is afgerond, is het pilootproject Lageweg. Lageweg is een gemengd gebied met grotendeels verlaten industriële activiteiten in Hoboken. Samen met de eigenaars van de gronden en panden werd in de verkennende fase een traject opgezet om in een coalitie dynamiek na te denken over een nieuwe toekomst van dit vergeten stukje stad. De eerste inzichten van beide projecten zijn nu gebundeld in twee publicaties die worden voorgesteld aan het publiek op 28 maart. Je kan je inschrijven voor de lezing en het debat door een mailtje te sturen naar ruimtelijkeplanning@stad.antwerpen.be met vermelding ‘avondlezing stadsdebat’. Iedere deelnemer krijgt een exemplaar van de beide boeken. Je vindt hier het programma en alle praktische informatie .

Lezingenreeks WinVorm 2017: slim omgaan met ruimte

WinVorm (West-Vlaanderen in Vorm) wil ook in 2017 inspireren met een lezingenreeks, die deze keer als thema ‘slim omgaan met ruimte’ meekreeg. WinVorm 2017 is een initiatief van de intercommunales Leiedal en WVI, de Provincie West-Vlaanderen, de Vlaamse Landmaatschappij en het Team Vlaams Bouwmeester. Je vindt hier het programma en alle praktische informatie.

Draaiboek en projectfiches

De centrumsteden hebben de voorbije jaren heel wat knowhow opgebouwd rond complexe stadsprojecten. De website complexe stadsprojecten is een aanzet om de opgebouwde knowhow op een samenhangende manier te bundelen en te delen met alle spelers in dit domein: de centrumsteden zelf, maar ook alle andere steden en gemeenten, bovenlokale overheden én de private sector. Zo willen we bijdragen tot het creëren van een goed kennisplatform.73 mensen droegen op één of andere manier een steen(tje) bij tijdens de totstandkoming van deze website. Bij elke actualisatie van de website wordt een nieuwsbrief gemaakt die een overzicht geeft van alle aanpassingen en aanvullingen. Je vindt hier de website complexe stadsprojecten.

Herbestemming kerken


In 2014 documenteerde het Kenniscentrum 250 herbestemde kerken in binnen- en buitenland. In 2015 werd al dat materiaal verwerkt tot een nieuwe website die de bezoeker toelaat om kerken te selecteren op ‘ligging’ (8 categorieën) en ‘huidige functie’ (20 categorieën). Voor elke herbestemde kerk werd een fiche opgesteld die naast de ligging en de huidige functie(s) een beknopte historiek van het kerkgebouw bevat alsook foto(s), contactgegevens en linken naar relevante sites. Vanaf 2016 wordt de website jaarlijks aangevuld met nieuwe cases. Je vindt hier de website.

Innovation

Studiebezoek Amsterdam


Als orgelpunt van de najaarsopleiding ‘Stads- en dorpskernvernieuwing’ organiseert de VRP op 21 maart een citytrip naar Amsterdam. Iedereen met interesse in openruimte- en woonontwikkeling in de stads- of dorpskern is van harte welkom. Gids ter plaatse is landschapsarchitect Steven Delva die al jaren in Amsterdam woont en werkt. De stad zal voornamelijk met de fiets verkend worden. Je vindt hier alle informatie.

Instrumenten lokaal woonbeleid

Het Kenniscentrum ontwikkelde met de centrumsteden een databank die een overzicht geeft van de door hen ingezette instrumenten bij het voeren van een lokaal woonbeleid. Per thema heeft elke centrumstad het/de instrument(en) dat/die zij gebruikt, gedocumenteerd met bijkomende informatie in de vorm van reglementen, brochures, linken naar haar website, … Door de opbouw van de databank kan je de informatie opvragen per centrumstad of per thema. De databank Instrumenten Lokaal Woonbeleid vind je hier.

Het veranderde speelveld vraagt een andere overheid

Elke week brengen we hier een studie, publicatie of boek onder de aandacht rond maatschappelijke / stedelijke vraagstukken of beleidsopgaven. Klik hier voor de link of pdf.

Oproep tot 30 april: projecten ‘Nederlands oefenen’

In samenwerking met Atlas Antwerpen, In-Gent, Huis van het Nederlands Brussel en vzw De Rand zoekt het Vlaams Agentschap Integratie en Inburgering inspirerende projecten die anderstaligen helpen om Nederlands te oefenen. De oproep van het Agentschap richt zich enerzijds naar projecten die de bestaande methodieken rond oefenkansen verbeteren, verspreiden en duurzaam maken, en anderzijds naar vernieuwende projecten die andere organisaties kunnen inspireren. Vrijwel alle organisaties en verenigingen die rond dit thema willen werken, kunnen voorstellen indienen. Per project kan tot 50.000 euro subsidie worden aangevraagd. In de tweede helft van maart organiseert elk van de vijf partners binnen de oproep een infosessie in en voor zijn regio. Je vindt hier meer informatie over oproep en infosessies.

TRAKSIS nu ook een webtool
In 2013 ontwikkelde VITO samen met een stuurgroep, samengesteld uit vertegenwoordigers van de centrumsteden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie en experten, een actie- en leergericht instrument dat transitieprojecten helpt verbreden en verdiepen. Vanaf nu is TRAKSIS ook een webtool. Geen zwart-witte evaluatie- of beslissingstool, maar een pragmatisch referentiekader dat stap voor stap helpt nadenken over stedelijke transitie-initiatieven gericht op duurzame systeeminnovatie. TRAKSIS helpt je nagaan hoe het transitiepotentieel van projecten en/of initiatieven kan versterkt worden. Je vindt TRAKSIS hier.

Tijdelijk gebruiken


Het Kenniscentrum bestudeerde in 2015 aan de hand van 100 binnen- en buitenlandse voorbeelden de condities waaronder tijdelijke invullingen in Vlaanderen een volwaardig instrument kunnen worden: mogelijke functies, kritische succesfactoren, vereist wetgevend kader, kostprijs, rol van lokale overheden, administratieve vereisten,… Jaarlijks wordt de website aangevuld met nieuwe cases. De website waar alle cases en onderzoeksresultaten werden verwerkt vind je hier.
 
     
  Kenniscentrum Vlaamse Steden - Interlokale vereniging – Paviljoenstraat 9 – 1030 Brussel – info@kenniscentrumvlaamsesteden.be – 02 211 55 32