Navigatiekoppelingen overslaan
Over het kenniscentrum
2007-2011
2012-2016
2017 - 2021
Kennisbank
 
 
 
   
     
 
Navigatiekoppelingen overslaan
Over het kenniscentrum
Leden
Partners
Beheerscomité
Missie en visie
Dagelijks bestuur
Medewerkers
Jaarplan
Jaarverslag
2007-2011
Europa
Gebiedsgerichte werking
Management
Participatie
Publiek-publieke samenwerking
Stadscontracten
Stadsregionale ontwikkeling
2012-2016
Transitie en transformatie
Demografie en capaciteit
Europa
Wonen
Stadsregionale samenwerking
2017 - 2021
Kennisbank
Afgerond en lopend onderzoek
Instrumenten lokaal woonbeleid
Cijfers
Links
Beleidsnota’s Vlaamse Regering
Visitatie 2011 Stedenfonds
Interessante praktijken 2007-2011
 

Blockchain

Open Call Circulaire stad en circulair ondernemen

 

De circulaire economie is één van de zeven ‘transitieprioriteiten’ van de Vlaamse regering. Ministers Muyters en Schauvliege zijn samen de voogdijministers voor de circulaire economie. Deze projectoproep ten bedrage van 1,7 miljoen euro kadert in dat beleid. Vlaanderen Circulair lanceert twee projectoproepen: een call voor projecten in het kader van de Green Deal Circulair Aankopen en een call voor projecten in de Circulaire Stad of Circulair Ondernemen.

Deze subsidies zijn bestemd voor (partnerschappen van) lokale overheden, ondernemingen, onderzoeksinstellingen, organisaties en burgers. Samenwerkingen met andere partijen in de keten (van producent naar consument en terug) wordt daarbij sterk aangemoedigd. De deadline voor indiening is 15 september 2017. Je vindt hier meer informatie over de call Circulair Aankopen en hier over de call Circulaire Stad of Circulair Ondernemen.

Bruss-it geeft stadsmakers met goesting duwtje in de rug

De tweede projectoproep Bruss-it werd in april 2017 afgesloten met 47 projectaanvragen. De VGC kende een subsidie toe aan 18 initiatieven. Je vindt hier meer informatie over de 18 projecten.

Draaiboek en projectfiches

De centrumsteden hebben de voorbije jaren heel wat knowhow opgebouwd rond complexe stadsprojecten. De website complexe stadsprojecten is een aanzet om de opgebouwde knowhow op een samenhangende manier te bundelen en te delen met alle spelers in dit domein: de centrumsteden zelf, maar ook alle andere steden en gemeenten, bovenlokale overheden én de private sector. Zo willen we bijdragen tot het creëren van een goed kennisplatform.73 mensen droegen op één of andere manier een steen(tje) bij tijdens de totstandkoming van deze website. Bij elke actualisatie van de website wordt een nieuwsbrief gemaakt die een overzicht geeft van alle aanpassingen en aanvullingen. Je vindt hier de website complexe stadsprojecten.

Herbestemming kerken


In 2014 documenteerde het Kenniscentrum 250 herbestemde kerken in binnen- en buitenland. In 2015 werd al dat materiaal verwerkt tot een nieuwe website die de bezoeker toelaat om kerken te selecteren op ‘ligging’ (8 categorieën) en ‘huidige functie’ (20 categorieën). Voor elke herbestemde kerk werd een fiche opgesteld die naast de ligging en de huidige functie(s) een beknopte historiek van het kerkgebouw bevat alsook foto(s), contactgegevens en linken naar relevante sites. Vanaf 2016 wordt de website jaarlijks aangevuld met nieuwe cases. Je vindt hier de website.

Innovation

Europa in beweging: het mobiliteitspakket

Welke initiatieven onder dit pakket vallen en wat de impact ervan zal zijn voor Vlaanderen ontdekt u op de ontbijtsessie “Europa in beweging: het mobiliteitspakket” op vrijdag 15 september. Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken en vleva ontvangen u graag vanaf 9 uur met koffie en ontbijtkoeken. Je vindt hier meer informatie over het mobiliteitspakket en hier over de ontbijtsessie.

Instrumenten lokaal woonbeleid

Het Kenniscentrum ontwikkelde met de centrumsteden een databank die een overzicht geeft van de door hen ingezette instrumenten bij het voeren van een lokaal woonbeleid. Per thema heeft elke centrumstad het/de instrument(en) dat/die zij gebruikt, gedocumenteerd met bijkomende informatie in de vorm van reglementen, brochures, linken naar haar website, … Door de opbouw van de databank kan je de informatie opvragen per centrumstad of per thema. De databank Instrumenten Lokaal Woonbeleid vind je hier.

Het veranderde speelveld vraagt een andere overheid

Elke week brengen we hier een studie, publicatie of boek onder de aandacht rond maatschappelijke / stedelijke vraagstukken of beleidsopgaven. Klik hier voor de link of pdf.

Projectoproep tegengeluiden - preventie van radicalisering

Vanuit de vaststelling dat het extremistisch discours op dit moment heel luid klinkt en dat alternatieve stemmen te weinig worden gehoord, wil de Vlaamse minister bevoegd voor Binnenlands Bestuur inzetten op boodschappen en verhalen die dit extremistisch discours ondermijnen. Concreet wil ze via deze nieuwe oproep organisaties, onderwijsinstellingen en lokale besturen ondersteunen om dergelijke boodschappen en verhalen luider te laten klinken. Initiatiefnemers die willen intekenen, kunnen gedurende maximaal 2 jaar een beroep doen op projectsubsidies. De projectperiode start op 1 maart 2018. Aanvraag van een projectsubsidie kan digitaal ten laatste op 29 september. Je vindt hier meer informatie en het aanvraagformulier (bij het onderdeel projecten).

TRAKSIS nu ook een webtool
In 2013 ontwikkelde VITO samen met een stuurgroep, samengesteld uit vertegenwoordigers van de centrumsteden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie en experten, een actie- en leergericht instrument dat transitieprojecten helpt verbreden en verdiepen. Vanaf nu is TRAKSIS ook een webtool. Geen zwart-witte evaluatie- of beslissingstool, maar een pragmatisch referentiekader dat stap voor stap helpt nadenken over stedelijke transitie-initiatieven gericht op duurzame systeeminnovatie. TRAKSIS helpt je nagaan hoe het transitiepotentieel van projecten en/of initiatieven kan versterkt worden. Je vindt TRAKSIS hier.

Tijdelijk gebruiken


Het Kenniscentrum bestudeerde in 2015 aan de hand van 100 binnen- en buitenlandse voorbeelden de condities waaronder tijdelijke invullingen in Vlaanderen een volwaardig instrument kunnen worden: mogelijke functies, kritische succesfactoren, vereist wetgevend kader, kostprijs, rol van lokale overheden, administratieve vereisten,… Jaarlijks wordt de website aangevuld met nieuwe cases. De website waar alle cases en onderzoeksresultaten werden verwerkt vind je hier.
 
     
  Kenniscentrum Vlaamse Steden - Interlokale vereniging – Paviljoenstraat 9 – 1030 Brussel – info@kenniscentrumvlaamsesteden.be – 02 211 55 32