Navigatiekoppelingen overslaan
Over het kenniscentrum
2007-2011
2012-2016
Management
Kennisbank
 
 
 
   
     
 
Navigatiekoppelingen overslaan
Over het kenniscentrum
Leden
Partners
Beheerscomité
Missie en visie
Dagelijks bestuur
Medewerkers
Jaarplan
Jaarverslag
2007-2011
Europa
Gebiedsgerichte werking
Participatie
Publiek-publieke samenwerking
Stadscontracten
Stadsregionale ontwikkeling
2012-2016
Transitie en transformatie
Demografie en capaciteit
Europa
Wonen
Stadsregionale samenwerking
Management
Budgethouderschap
Samenwerking stad - OCMW
Strategische meerjarenplanning
Kennisbank
Afgerond en lopend onderzoek
Instrumenten lokaal woonbeleid
Cijfers
Links
Beleidsnota’s Vlaamse Regering
Visitatie 2011 Stedenfonds
Interessante praktijken 2007-2011
 

Energielandschappen

Studiedag Ruimtelijke Veiligheid

 

Stedenbeleid Vlaanderen, Stad Antwerpen en Infopunt Publieke Ruimte organiseren op 9 december een studiedag rond ruimtelijke veiligheid. Deze studiedag is een vervolg van de conceptstudie ‘Ruimtelijke Veiligheid’ die het studiebureau ndvr uitvoerde, in opdracht van het stad Antwerpen. Via deze studiedag willen de verschillende partners de opgedane kennis inzichtelijk maken voor andere steden, die met een gelijkaardige problematiek te maken hebben. In 2014 kreeg de stad Antwerpen een conceptsubsidie vanuit het Vlaams Stedenbeleid toegewezen voor een thematisch onderzoek rond ruimtelijke veiligheid in de publieke ruimte. Het doel van de studie was om een dieper inzicht te verwerven in hoe de inrichting van de openbare ruimte een invloed heeft op het veiligheidsgevoel van de gebruikers van die ruimte. Op basis van gericht onderzoek op een verscheidenheid aan plekken in de stad, werden vier handleidingen opgemaakt, die elk een methode aanreiken om op een geïntegreerde sociaal-ruimtelijke manier om te gaan met verschillende types van probleemstellingen. Deze handleidingen vormen de basis voor de studiedag: de methodes worden toegelicht en gekaderd binnen het bredere debat rond ruimtelijke veiligheid en toegepast op cases uit Antwerpen, Mechelen, Vilvoorde en Genk. Je vindt hier alle praktische informatie en hier de inschrijvingsmodule (inschrijven kan tot 30 november).

Sint-Niklaas start ‘Wijk in de kijker’


Het stadsbestuur brengt structureel wijkoverleg op gang om de inwoners actiever te betrekken bij het beleid. Stap voor stap en wijk per wijk wordt er gewerkt in de richting van een tienpuntenplan met concrete acties. Het project loopt onder de naam ‘Wijk in de kijker’. Je vindt hier meer informatie over het project. ‘Wijk in de kijker’ krijgt ook een digitaal luik. Bewoners kunnen met ideeën en voorstellen over hun wijk terecht op een nieuw online platform dat je hier vindt.

Draaiboek en projectfiches

De centrumsteden hebben de voorbije jaren heel wat knowhow opgebouwd rond complexe stadsprojecten. De website complexe stadsprojecten is een aanzet om de opgebouwde knowhow op een samenhangende manier te bundelen en te delen met alle spelers in dit domein: de centrumsteden zelf, maar ook alle andere steden en gemeenten, bovenlokale overheden én de private sector. Zo willen we bijdragen tot het creëren van een goed kennisplatform.73 mensen droegen op één of andere manier een steen(tje) bij tijdens de totstandkoming van deze website. Bij elke actualisatie van de website wordt een nieuwsbrief gemaakt die een overzicht geeft van alle aanpassingen en aanvullingen. Je vindt hier de website complexe stadsprojecten.

Herbestemming kerken


In 2014 documenteerde het Kenniscentrum 250 herbestemde kerken in binnen- en buitenland. In 2015 werd al dat materiaal verwerkt tot een nieuwe website die de bezoeker toelaat om kerken te selecteren op ‘ligging’ (8 categorieën) en ‘huidige functie’ (20 categorieën). Voor elke herbestemde kerk werd een fiche opgesteld die naast de ligging en de huidige functie(s) een beknopte historiek van het kerkgebouw bevat alsook foto(s), contactgegevens en linken naar relevante sites. Vanaf 2016 wordt de website jaarlijks aangevuld met nieuwe cases. Je vindt hier de website.

Innovation

Designing the Future - debat Healthy City


Van december 2016 tot februari 2017 organiseert Team Vlaams Bouwmeester, in samenwerking met VRP, IABR, AWB en de Brusselse Bouwmeester, een reeks publieke debatten onder de noemer 'Designing the Future'. In deze sessies, elk gewijd aan een specifiek thema, willen ze een gedeelde agenda ontwikkelen voor het ontwerpen van een betere toekomst. Het eerste debat, over het verband tussen zorg, gezondheid en stadsontwikkeling, gaat door op 1 december, om 19 uur in Atelier Bouwmeester. Je vindt hier meer informatie over de reeks en hier over het debat op 1 december.

Instrumenten lokaal woonbeleid

Het Kenniscentrum ontwikkelde met de centrumsteden een databank die een overzicht geeft van de door hen ingezette instrumenten bij het voeren van een lokaal woonbeleid. Per thema heeft elke centrumstad het/de instrument(en) dat/die zij gebruikt, gedocumenteerd met bijkomende informatie in de vorm van reglementen, brochures, linken naar haar website, … Door de opbouw van de databank kan je de informatie opvragen per centrumstad of per thema. De databank Instrumenten Lokaal Woonbeleid vind je hier.

Het veranderde speelveld vraagt een andere overheid

Elke week brengen we hier een studie, publicatie of boek onder de aandacht rond maatschappelijke / stedelijke vraagstukken of beleidsopgaven. Klik hier voor de link of pdf.

A Good City Has Industry


Atelier Brussels presenteert dit najaar een Urban Workroom Program in de Brusselse metropool. De toestand van de stad en haar toekomst wordt actief onderzocht door middel van een reeks presentaties, masterclasses en debatten. Het Urban Workroom Program start met een tentoonstelling in BOZAR die loopt van 25 oktober tot en met januari in samenwerking met OVAM Ruimte Vlaanderen, IABR, VRP, Team Vlaams Bouwmeester en Bozar. Meer informatie over het Atelier Brussels vind je hier en meer informatie over de tentoonstelling hier.

TRAKSIS nu ook een webtool
In 2013 ontwikkelde VITO samen met een stuurgroep, samengesteld uit vertegenwoordigers van de centrumsteden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie en experten, een actie- en leergericht instrument dat transitieprojecten helpt verbreden en verdiepen. Vanaf nu is TRAKSIS ook een webtool. Geen zwart-witte evaluatie- of beslissingstool, maar een pragmatisch referentiekader dat stap voor stap helpt nadenken over stedelijke transitie-initiatieven gericht op duurzame systeeminnovatie. TRAKSIS helpt je nagaan hoe het transitiepotentieel van projecten en/of initiatieven kan versterkt worden. Je vindt TRAKSIS hier.

Tijdelijk gebruiken


Het Kenniscentrum bestudeerde in 2015 aan de hand van 100 binnen- en buitenlandse voorbeelden de condities waaronder tijdelijke invullingen in Vlaanderen een volwaardig instrument kunnen worden: mogelijke functies, kritische succesfactoren, vereist wetgevend kader, kostprijs, rol van lokale overheden, administratieve vereisten,… Jaarlijks wordt de website aangevuld met nieuwe cases. De website waar alle cases en onderzoeksresultaten werden verwerkt vind je hier.
 
     
  Kenniscentrum Vlaamse Steden - Interlokale vereniging – Paviljoenstraat 9 – 1030 Brussel – info@kenniscentrumvlaamsesteden.be – 02 211 55 32