Navigatiekoppelingen overslaan
Over het kenniscentrum
2007-2011
2012-2016
2017 - 2021
Kennisbank
 
 
 
   
     
 
Navigatiekoppelingen overslaan
Over het kenniscentrum
Leden
Partners
Beheerscomité
Missie en visie
Dagelijks bestuur
Medewerkers
Jaarplan
Jaarverslag
2007-2011
Europa
Gebiedsgerichte werking
Management
Participatie
Publiek-publieke samenwerking
Stadscontracten
Stadsregionale ontwikkeling
2012-2016
Transitie en transformatie
Demografie en capaciteit
Europa
Wonen
Stadsregionale samenwerking
2017 - 2021
Kennisbank
Afgerond en lopend onderzoek
Instrumenten lokaal woonbeleid
Cijfers
Links
Beleidsnota’s Vlaamse Regering
Visitatie 2011 Stedenfonds
Interessante praktijken 2007-2011
 

Energielandschappen

Vacature stafmedewerker Kenniscentrum Vlaamse Steden

 

Tot 15 februari kan je solliciteren voor een vacature van stafmedewerker (m/v) voor het Kenniscentrum Vlaamse Steden. Het Kenniscentrum staat voor kennisverzameling-  en kennisontsluiting, voor netwerkvorming, kennisbemiddeling en beleidsbeïnvloeding.  Het Kenniscentrum wil kennisontwikkeling en -uitwisseling versterken tussen

de centrumsteden en tussen de centrumsteden, instellingen en andere stedelijke actoren. De stafmedewerkers  zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling, uitbouw en uitvoering van een aantal programma’s. Meer informatie over de opdracht, het gezochte profiel en de daarbij horende competenties en meer praktische informatie vind je hier.

Projectsubsidies oproep 2016 stadsvernieuwingsprojecten

Na de oproep 2016 voor stadsvernieuwingsprojecten zijn 8 aanvragen ingediend voor projectsubsidiëring. Op basis van de ingediende aanvragen geeft een multidisciplinaire jury een advies aan de Vlaamse Regering, over de te subsidiëren projecten en het subsidiebedrag. De Vlaamse Regering stemde op 25 november in met het advies van de jury voor de stadsvernieuwingsprojecten, met hun motivering voor de selectie van drie projecten voor projectsubsidiëring en met hun aanbevelingen. Ze kende daarom projectsubsidiëring toe aan volgende drie stadsvernieuwingsprojecten: Aalst, Immerzeel+ (4,8 miljoen euro); Eeklo, Hartwijk (2,5 miljoen euro) en Leuven, Vaartopia (3,3 miljoen euro). Je vindt hier meer informatie.

Draaiboek en projectfiches

De centrumsteden hebben de voorbije jaren heel wat knowhow opgebouwd rond complexe stadsprojecten. De website complexe stadsprojecten is een aanzet om de opgebouwde knowhow op een samenhangende manier te bundelen en te delen met alle spelers in dit domein: de centrumsteden zelf, maar ook alle andere steden en gemeenten, bovenlokale overheden én de private sector. Zo willen we bijdragen tot het creëren van een goed kennisplatform.73 mensen droegen op één of andere manier een steen(tje) bij tijdens de totstandkoming van deze website. Bij elke actualisatie van de website wordt een nieuwsbrief gemaakt die een overzicht geeft van alle aanpassingen en aanvullingen. Je vindt hier de website complexe stadsprojecten.

Herbestemming kerken


In 2014 documenteerde het Kenniscentrum 250 herbestemde kerken in binnen- en buitenland. In 2015 werd al dat materiaal verwerkt tot een nieuwe website die de bezoeker toelaat om kerken te selecteren op ‘ligging’ (8 categorieën) en ‘huidige functie’ (20 categorieën). Voor elke herbestemde kerk werd een fiche opgesteld die naast de ligging en de huidige functie(s) een beknopte historiek van het kerkgebouw bevat alsook foto(s), contactgegevens en linken naar relevante sites. Vanaf 2016 wordt de website jaarlijks aangevuld met nieuwe cases. Je vindt hier de website.

Innovation

Oproep projecten voor Food Waste Awards


Begin 2017 organiseert het Food Surplus Entrepreneurs (FSE) Network voor het eerst de Food Waste Awards. Het FSE Network ondersteunt ondernemers maar ook lokale besturen in het aanpakken van voedselverspilling. De prijzen willen bestaande projecten die voedselverlies reduceren positief in de kijker zetten. Organisaties kunnen in vier categorieën meedingen, lokale besturen is één van die categoriëen. Kandideren kan tot 23 januari om 12 uur (’s middags) door het mailen van je kandidaatsformulier naar jasmien@fsenetwork.org. Je vindt hier alle informatie over de oproep. Je vindt hier het digitale kandidaatsformulier. Lees voor je het formulier invult zeker het wedstrijdreglement dat je hier vindt.

Instrumenten lokaal woonbeleid

Het Kenniscentrum ontwikkelde met de centrumsteden een databank die een overzicht geeft van de door hen ingezette instrumenten bij het voeren van een lokaal woonbeleid. Per thema heeft elke centrumstad het/de instrument(en) dat/die zij gebruikt, gedocumenteerd met bijkomende informatie in de vorm van reglementen, brochures, linken naar haar website, … Door de opbouw van de databank kan je de informatie opvragen per centrumstad of per thema. De databank Instrumenten Lokaal Woonbeleid vind je hier.

Het veranderde speelveld vraagt een andere overheid

Elke week brengen we hier een studie, publicatie of boek onder de aandacht rond maatschappelijke / stedelijke vraagstukken of beleidsopgaven. Klik hier voor de link of pdf.

Start Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing


Het Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing (2016-2020) is een consortium van bestuurskundige onderzoekers bij Universiteit Antwerpen, Universiteit Gent, Universiteit Hasselt en KU Leuven. Als wetenschappelijk kenniscentrum bouwt dit steunpunt aan een vierde generatie beleidsrelevante bestuurskundige expertise, op basis van de vruchtbare samenwerking in het derde Steunpunt Bestuurlijke Organisatie – Slagkrachtige Overheid (2012-2015), het tweede Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen (2007-2011), en het eerste Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen (2001-2006). Meer informatie over het onderzoek van het Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing vind je hier.

TRAKSIS nu ook een webtool
In 2013 ontwikkelde VITO samen met een stuurgroep, samengesteld uit vertegenwoordigers van de centrumsteden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie en experten, een actie- en leergericht instrument dat transitieprojecten helpt verbreden en verdiepen. Vanaf nu is TRAKSIS ook een webtool. Geen zwart-witte evaluatie- of beslissingstool, maar een pragmatisch referentiekader dat stap voor stap helpt nadenken over stedelijke transitie-initiatieven gericht op duurzame systeeminnovatie. TRAKSIS helpt je nagaan hoe het transitiepotentieel van projecten en/of initiatieven kan versterkt worden. Je vindt TRAKSIS hier.

Tijdelijk gebruiken


Het Kenniscentrum bestudeerde in 2015 aan de hand van 100 binnen- en buitenlandse voorbeelden de condities waaronder tijdelijke invullingen in Vlaanderen een volwaardig instrument kunnen worden: mogelijke functies, kritische succesfactoren, vereist wetgevend kader, kostprijs, rol van lokale overheden, administratieve vereisten,… Jaarlijks wordt de website aangevuld met nieuwe cases. De website waar alle cases en onderzoeksresultaten werden verwerkt vind je hier.
 
     
  Kenniscentrum Vlaamse Steden - Interlokale vereniging – Paviljoenstraat 9 – 1030 Brussel – info@kenniscentrumvlaamsesteden.be – 02 211 55 32