Navigatiekoppelingen overslaan
Over het kenniscentrum
2007-2011
2012-2016
Management
Kennisbank
 
 
 
   
     
 
Navigatiekoppelingen overslaan
Over het kenniscentrum
Leden
Partners
Beheerscomité
Missie en visie
Dagelijks bestuur
Medewerkers
Jaarplan
Jaarverslag
2007-2011
Europa
Gebiedsgerichte werking
Participatie
Publiek-publieke samenwerking
Stadscontracten
Stadsregionale ontwikkeling
2012-2016
Transitie en transformatie
Demografie en capaciteit
Europa
Wonen
Stadsregionale samenwerking
Management
Budgethouderschap
Samenwerking stad - OCMW
Strategische meerjarenplanning
Kennisbank
Afgerond en lopend onderzoek
Instrumenten lokaal woonbeleid
Cijfers
Links
Beleidsnota’s Vlaamse Regering
Visitatie 2011 Stedenfonds
Interessante praktijken 2007-2011
 

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

Tweede oproep begeleiding bij herbestemming kerken

 

Het Kenniscentrum is partner in het projectbureau Herbestemming Kerken. Met dit engagement willen we mee zoeken naar oplossingen voor de toekomst van de vele kerkgebouwen in de steden. In februari werd een eerste oproep gelanceerd, nu de tweede oproep. Concreet biedt het projectbureau herbestemming kerken begeleiding aan voor snelle haalbaarheidsonderzoeken uitgewerkt door speciaal hiertoe geselecteerde ontwerpbureaus. Steden, gemeenten en kerkbesturen kunnen op de begeleiding van dit project beroep doen voor een haalbaarheidsonderzoek voor de gedeeltelijk of volledige herbestemming van een parochiekerk. De projectbegeleider komt hiervoor ter plaatse met een speciaal hiertoe aangesteld ontwerpbureau. Samen met een lokale projectgroep wordt in vier stappen gewerkt aan een uitgewerkt en budgettair becijferd voorstel. Er wordt gemikt op een timing van 4 à 6 maanden om tot conclusies te komen. Er worden ook mogelijkheden en afspraken voor het vervolgtraject aangereikt. De procedure is heel beperkt. Het College van Burgemeester en Schepenen kan op een eenvoudige wijze een haalbaarheidsonderzoek bestellen binnen de raamovereenkomst die hiertoe op Vlaams niveau werd georganiseerd. Uw aanvraag tot deelname moet uiterlijk op 13 juni ingediend te worden. Meer informatie vind je hier en het aanvraagformulier hier. Met vragen kan je terecht op het volgende emailadres projectbureau@herbestemmingkerken.be. Inspiratie vind je alvast op de website www.herbestemmingkerken.be van het Kenniscentrum.

Stadsbank  met zonnecellen

Kwaliteitsvolle fietsinfrastructuur

Tijdens deze studiedag in Antwerpen wil Fietsberaad de aandacht vestigen op de aanlegprincipes die Antwerpen hanteert en hoe je fietsroutes aanbiedt die maximaal comfort bieden volgens de meetfiets van de Fietsersbond. In de namiddag bekijken ze de toepassing van de principes op het terrein en testen ze het fietscomfort. De begeleide fietstocht in groepjes van maximum 15 personen brengt je langs enkele opmerkelijke realisaties. De studiedag gaat door op 23 juni (9u30 tot 16u.). De fietstocht in de namiddag is optioneel, je kan ook inschrijven voor het plenaire gedeelte in de voormiddag zonder fietstocht. Je vindt hier het programma, alle praktische informatie en de inschrijvingsmodule.

Draaiboek en projectfiches

De centrumsteden hebben de voorbije jaren heel wat knowhow opgebouwd rond complexe stadsprojecten. De website complexe stadsprojecten is een aanzet om de opgebouwde knowhow op een samenhangende manier te bundelen en te delen met alle spelers in dit domein: de centrumsteden zelf, maar ook alle andere steden en gemeenten, bovenlokale overheden én de private sector. Zo willen we bijdragen tot het creëren van een goed kennisplatform.73 mensen droegen op één of andere manier een steen(tje) bij tijdens de totstandkoming van deze website. Bij elke actualisatie van de website wordt een nieuwsbrief gemaakt die een overzicht geeft van alle aanpassingen en aanvullingen. Je vindt hier de website complexe stadsprojecten.

Innovation

Toekomstverkenning tot 2030 voor onroerend erfgoed Vlaanderen

De samenleving staat de komende jaren voor heel wat veranderingen die ook een impact zullen hebben op het onroerend erfgoed en de zorg ervoor. Om een toekomstgericht erfgoedbeleid te kunnen voorbereiden, maakte het agentschap Onroerend Erfgoed een impactanalyse op en blikte daarbij vooruit naar 2030. Uit de studie komt naar voor dat de volgende thema’s als prioritair worden beschouwd: herbestemming, erfgoedparticipatie, de financiering van onroerend erfgoed, de druk op de open ruimte en de demografische veranderingen. Daarnaast worden ook de ecologische veranderingen, de technologie als hulpmiddel en het begrip ‘erfgoedgemeenschappen’ erg belangrijk gevonden voor de toekomst van het onroerend erfgoed in Vlaanderen. In de vele trends ziet men zowel uitdagingen als kansen. De kerngedachte is dat de actuele invulling van erfgoed moet aansluiten op de hedendaagse maatschappelijke noden. Gedeelde verantwoordelijkheid en samenwerking zijn daarbij sleutelbegrippen. Je vindt hier de samenvatting van de studie en hier het integrale rapport.

Instrumenten lokaal woonbeleid

Het Kenniscentrum ontwikkelde met de centrumsteden een databank die een overzicht geeft van de door hen ingezette instrumenten bij het voeren van een lokaal woonbeleid. Per thema heeft elke centrumstad het/de instrument(en) dat/die zij gebruikt, gedocumenteerd met bijkomende informatie in de vorm van reglementen, brochures, linken naar haar website, … Door de opbouw van de databank kan je de informatie opvragen per centrumstad of per thema. De databank Instrumenten Lokaal Woonbeleid vind je hier.

Imago studenten bij Gentenaars


Tijdens de maand november 2015 werden 623 inwoners van Gent bevraagd. De enquête – uitgevoerd door de opleiding communicatiemanagement van de Arteveldehogeschool – had vooral als bedoeling om na te gaan wat het imago is van studenten bij de Gentenaars. Er werd gepeild naar de houding van inwoners tegenover Gent, naar het contact met buren en studenten, naar het beeld dat leeft bij hen over studenten en welke verwachtingen ze hebben van studenten op het vlak van engagement. Uit de resultaten blijkt dat de Gentenaar een positief beeld heeft over studenten in Gent. 85% vindt het goed dat er zoveel studenten in Gent studeren: het maakt de stad jonger en levendiger. Je vindt hier meer informatie.

TRAKSIS nu ook een webtool
In 2013 ontwikkelde VITO samen met een stuurgroep, samengesteld uit vertegenwoordigers van de centrumsteden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie en experten, een actie- en leergericht instrument dat transitieprojecten helpt verbreden en verdiepen. Vanaf nu is TRAKSIS ook een webtool. Geen zwart-witte evaluatie- of beslissingstool, maar een pragmatisch referentiekader dat stap voor stap helpt nadenken over stedelijke transitie-initiatieven gericht op duurzame systeeminnovatie. TRAKSIS helpt je nagaan hoe het transitiepotentieel van projecten en/of initiatieven kan versterkt worden. Je vindt TRAKSIS hier.
 
     
  Kenniscentrum Vlaamse Steden - Interlokale vereniging – Paviljoenstraat 9 – 1030 Brussel – info@kenniscentrumvlaamsesteden.be – 02 211 55 32