Navigatiekoppelingen overslaan
Over het kenniscentrum
2007-2011
2012-2016
Management
Kennisbank
 
 
 
   
     
 
Navigatiekoppelingen overslaan
Over het kenniscentrum
Leden
Partners
Beheerscomité
Missie en visie
Dagelijks bestuur
Medewerkers
Jaarplan
Jaarverslag
2007-2011
Europa
Gebiedsgerichte werking
Participatie
Publiek-publieke samenwerking
Stadscontracten
Stadsregionale ontwikkeling
2012-2016
Transitie en transformatie
Demografie en capaciteit
Europa
Wonen
Stadsregionale samenwerking
Management
Budgethouderschap
Samenwerking stad - OCMW
Strategische meerjarenplanning
Kennisbank
Afgerond en lopend onderzoek
Instrumenten lokaal woonbeleid
Cijfers
Links
Beleidsnota’s Vlaamse Regering
Visitatie 2011 Stedenfonds
Interessante praktijken 2007-2011
 

Energielandschappen

Rapport 'Energielandschappen'

 

'Energielandschappen' is een eerste, ontwerpmatige oefening om na te gaan in welke mate ons landschap – bebouwd of onbebouwd – potentieel heeft om bij te dragen aan de opgave voor energietransitie. De studie toont aan dat die transitie, de omschakeling van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energiebronnen, in grote mate ook een ruimtelijk vraagstuk is. Gezien de beperkte beschikbare ruimte in Vlaanderen, zullen we energiesystemen moeten verweven met andere functies en ze integreren in ons bebouwde landschap. Omdat de koppeling van gebruikers en producenten een leidend principe is, biedt de energieopgave bovendien ook een kans om een duurzamer en collectiever ruimtegebruik te stimuleren. De studie ‘Energielandschappen’ werd uitgevoerd door het team van Posad, 3E, Universiteit Gent en Resourcedesign in het kader van LABO RUIMTE en in opdracht van het Team Vlaams Bouwmeester, Ruimte Vlaanderen, VITO - Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek, de Vlaamse Landmaatschappij en het Vlaams Energieagentschap. Je vindt hier deel 1, hier deel 2 en hier deel 3 van het rapport.

Stadsbank  met zonnecellen

VRP-Studiereis Londen

De buitenlandse studiereis van 22-25 september leidt dit jaar naar Londen. Zoals elk jaar bieden ze een stevig gevuld programma aan waarbij de focus ligt op stadsontwikkeling. Ze bekijken welke acties overheid en privé ondernemen om van Londen een inclusieve stad te maken - en houden daarbij steeds hun ruimtelijke bril op. Je vindt hier het programma en de praktische informatie en hier de inschrijvingsmodule.

Draaiboek en projectfiches

De centrumsteden hebben de voorbije jaren heel wat knowhow opgebouwd rond complexe stadsprojecten. De website complexe stadsprojecten is een aanzet om de opgebouwde knowhow op een samenhangende manier te bundelen en te delen met alle spelers in dit domein: de centrumsteden zelf, maar ook alle andere steden en gemeenten, bovenlokale overheden én de private sector. Zo willen we bijdragen tot het creëren van een goed kennisplatform.73 mensen droegen op één of andere manier een steen(tje) bij tijdens de totstandkoming van deze website. Bij elke actualisatie van de website wordt een nieuwsbrief gemaakt die een overzicht geeft van alle aanpassingen en aanvullingen. Je vindt hier de website complexe stadsprojecten.

Innovation

Toekomstverkenning tot 2030 voor onroerend erfgoed Vlaanderen

De samenleving staat de komende jaren voor heel wat veranderingen die ook een impact zullen hebben op het onroerend erfgoed en de zorg ervoor. Om een toekomstgericht erfgoedbeleid te kunnen voorbereiden, maakte het agentschap Onroerend Erfgoed een impactanalyse op en blikte daarbij vooruit naar 2030. Uit de studie komt naar voor dat de volgende thema’s als prioritair worden beschouwd: herbestemming, erfgoedparticipatie, de financiering van onroerend erfgoed, de druk op de open ruimte en de demografische veranderingen. Daarnaast worden ook de ecologische veranderingen, de technologie als hulpmiddel en het begrip ‘erfgoedgemeenschappen’ erg belangrijk gevonden voor de toekomst van het onroerend erfgoed in Vlaanderen. In de vele trends ziet men zowel uitdagingen als kansen. De kerngedachte is dat de actuele invulling van erfgoed moet aansluiten op de hedendaagse maatschappelijke noden. Gedeelde verantwoordelijkheid en samenwerking zijn daarbij sleutelbegrippen. Je vindt hier de samenvatting van de studie en hier het integrale rapport.

Instrumenten lokaal woonbeleid

Het Kenniscentrum ontwikkelde met de centrumsteden een databank die een overzicht geeft van de door hen ingezette instrumenten bij het voeren van een lokaal woonbeleid. Per thema heeft elke centrumstad het/de instrument(en) dat/die zij gebruikt, gedocumenteerd met bijkomende informatie in de vorm van reglementen, brochures, linken naar haar website, … Door de opbouw van de databank kan je de informatie opvragen per centrumstad of per thema. De databank Instrumenten Lokaal Woonbeleid vind je hier.

Iedereen verdient vakantie


De Stad Gent en Toerisme Vlaanderen slaan de handen in elkaar om mensen met een laag inkomen toch te laten genieten van het toeristisch aanbod in Gent. De Stad schafte begin 2016 al de verblijfstaks af voor alle boekingen via Steunpunt Vakantieparticipatie van Toerisme Vlaanderen. Maar de ambitie van het stadsbestuur reikte verder. De stad overtuigde de toeristische aanbieders in de stad om een sociaal tarief toe te passen voor het netwerk Vakantieparticipatie. Heel wat hotels, jeugdherbergen en attracties doen mee, net als een aantal B&B’s. Je vindt hier meer informatie over het initiatief.

TRAKSIS nu ook een webtool
In 2013 ontwikkelde VITO samen met een stuurgroep, samengesteld uit vertegenwoordigers van de centrumsteden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie en experten, een actie- en leergericht instrument dat transitieprojecten helpt verbreden en verdiepen. Vanaf nu is TRAKSIS ook een webtool. Geen zwart-witte evaluatie- of beslissingstool, maar een pragmatisch referentiekader dat stap voor stap helpt nadenken over stedelijke transitie-initiatieven gericht op duurzame systeeminnovatie. TRAKSIS helpt je nagaan hoe het transitiepotentieel van projecten en/of initiatieven kan versterkt worden. Je vindt TRAKSIS hier.
 
     
  Kenniscentrum Vlaamse Steden - Interlokale vereniging – Paviljoenstraat 9 – 1030 Brussel – info@kenniscentrumvlaamsesteden.be – 02 211 55 32