Navigatiekoppelingen overslaan
Over het kenniscentrum
2007-2011
2012-2016
2017 - 2021
Kennisbank
 
 
 
   
     
 
Navigatiekoppelingen overslaan
Over het kenniscentrum
Leden
Partners
Beheerscomité
Missie en visie
Dagelijks bestuur
Medewerkers
Jaarplan
Jaarverslag
2007-2011
Europa
Gebiedsgerichte werking
Management
Participatie
Publiek-publieke samenwerking
Stadscontracten
Stadsregionale ontwikkeling
2012-2016
Transitie en transformatie
Demografie en capaciteit
Europa
Wonen
Stadsregionale samenwerking
2017 - 2021
Kennisbank
Afgerond en lopend onderzoek
Instrumenten lokaal woonbeleid
Cijfers
Links
Beleidsnota’s Vlaamse Regering
Visitatie 2011 Stedenfonds
Interessante praktijken 2007-2011
 

Energielandschappen

Jaarplan 2017

 

Eind 2016 liep de tweede vijfjarige samenwerkingsovereenkomst ten einde. Een gesprek met de managementteams van de 13 centrumsteden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) leverde een longlist op aan prioriteiten voor de nieuwe programmaperiode 2017 – 2021, door het dagelijks bestuur vertaald in een voorstel tot werkprogramma. Drie programma’s raakten in de vorige werkingsperiode reeds verankerd en worden de komende jaren gecontinueerd: ‘Ruimtelijk rendement’, ‘O(mgeving)B(eleid)M(anagement) informatie’ en

‘Bovenlokale en stadsregionale arrangementen’. Vier nieuwe thema’s werden tijdens de Denkdag van 7 februari met 135 stedelijke ambtenaren en betrokken stakeholders verkend op nijpende uitdagingen en ambities, met bijzondere aandacht voor de rol voor het Kenniscentrum: smart cities, samenleven 3.0, innovaties in de stedelijke organisatie en toekomstgericht herbestemmen (deelprogramma ruimtelijk rendement). Je vindt hier het jaarplan 2017.

Lezing Florian Kohl. Architectuur op maat van de Baugruppen

Na de val van de Berlijnse Muur kwamen in er in de Duitse hoofdstad heel wat kavels braak te liggen. Als jonge architect zag Florian Köhl de mogelijkheid om er een ambitieus woonproject te realiseren: samen met een groep gelijkgezinden investeerde hij in zo’n leegstaand perceel. Als architect moest hij creatieve oplossingen bedenken die niet alleen aan de stedenbouwkundige voorschriften, maar ook aan de wensen van zijn 'Baugruppe' voldeden. Köhls manier van werken resulteerde in een vernieuwend woonconcept waarmee hij in 2009 de 'Berlin Architecture Award' won. Op 27 april komt Florian Köhl in Genk vertellen over de voordelen en de mogelijkheden van het werken met Baugruppen. Je vindt hier alle informatie.

Draaiboek en projectfiches

De centrumsteden hebben de voorbije jaren heel wat knowhow opgebouwd rond complexe stadsprojecten. De website complexe stadsprojecten is een aanzet om de opgebouwde knowhow op een samenhangende manier te bundelen en te delen met alle spelers in dit domein: de centrumsteden zelf, maar ook alle andere steden en gemeenten, bovenlokale overheden én de private sector. Zo willen we bijdragen tot het creëren van een goed kennisplatform.73 mensen droegen op één of andere manier een steen(tje) bij tijdens de totstandkoming van deze website. Bij elke actualisatie van de website wordt een nieuwsbrief gemaakt die een overzicht geeft van alle aanpassingen en aanvullingen. Je vindt hier de website complexe stadsprojecten.

Herbestemming kerken


In 2014 documenteerde het Kenniscentrum 250 herbestemde kerken in binnen- en buitenland. In 2015 werd al dat materiaal verwerkt tot een nieuwe website die de bezoeker toelaat om kerken te selecteren op ‘ligging’ (8 categorieën) en ‘huidige functie’ (20 categorieën). Voor elke herbestemde kerk werd een fiche opgesteld die naast de ligging en de huidige functie(s) een beknopte historiek van het kerkgebouw bevat alsook foto(s), contactgegevens en linken naar relevante sites. Vanaf 2016 wordt de website jaarlijks aangevuld met nieuwe cases. Je vindt hier de website.

Innovation

PPS-Netwerk.Vlaanderen


Het Vlaams Kenniscentrum PPS heeft het PPS-netwerk Vlaanderen opgericht als netwerk- en kennisplatform voor elke overheidsdienst die binnen Vlaanderen in contact komt met PPS. Dit netwerk vervangt het Ambtelijk PPS-platform, en biedt nu ook lokale besturen de kans om deel te nemen. Via de website zal je op de hoogte gehouden worden van activiteiten die georganiseerd worden, en zal je documenten en profielen kunnen vinden die je helpen bij het verder ontwikkelen van uw PPS-kennis. Je vindt de website hier.

Instrumenten lokaal woonbeleid

Het Kenniscentrum ontwikkelde met de centrumsteden een databank die een overzicht geeft van de door hen ingezette instrumenten bij het voeren van een lokaal woonbeleid. Per thema heeft elke centrumstad het/de instrument(en) dat/die zij gebruikt, gedocumenteerd met bijkomende informatie in de vorm van reglementen, brochures, linken naar haar website, … Door de opbouw van de databank kan je de informatie opvragen per centrumstad of per thema. De databank Instrumenten Lokaal Woonbeleid vind je hier.

Het veranderde speelveld vraagt een andere overheid

Elke week brengen we hier een studie, publicatie of boek onder de aandacht rond maatschappelijke / stedelijke vraagstukken of beleidsopgaven. Klik hier voor de link of pdf.

Jaarverslag Kenniscentrum Vlaamse Steden 2016

Zoals elk jaar presenteert het Kenniscentrum in haar jaarverslag een overzicht van haar werkzaamheden in het afgelopen jaar. Bij elk beeld hoort één van de thema’s of programma’s waarrond het Kenniscentrum in de loop van 2016 initiatieven heeft ontwikkeld. Neem hier een kijkje.

TRAKSIS nu ook een webtool
In 2013 ontwikkelde VITO samen met een stuurgroep, samengesteld uit vertegenwoordigers van de centrumsteden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie en experten, een actie- en leergericht instrument dat transitieprojecten helpt verbreden en verdiepen. Vanaf nu is TRAKSIS ook een webtool. Geen zwart-witte evaluatie- of beslissingstool, maar een pragmatisch referentiekader dat stap voor stap helpt nadenken over stedelijke transitie-initiatieven gericht op duurzame systeeminnovatie. TRAKSIS helpt je nagaan hoe het transitiepotentieel van projecten en/of initiatieven kan versterkt worden. Je vindt TRAKSIS hier.

Tijdelijk gebruiken


Het Kenniscentrum bestudeerde in 2015 aan de hand van 100 binnen- en buitenlandse voorbeelden de condities waaronder tijdelijke invullingen in Vlaanderen een volwaardig instrument kunnen worden: mogelijke functies, kritische succesfactoren, vereist wetgevend kader, kostprijs, rol van lokale overheden, administratieve vereisten,… Jaarlijks wordt de website aangevuld met nieuwe cases. De website waar alle cases en onderzoeksresultaten werden verwerkt vind je hier.
 
     
  Kenniscentrum Vlaamse Steden - Interlokale vereniging – Paviljoenstraat 9 – 1030 Brussel – info@kenniscentrumvlaamsesteden.be – 02 211 55 32