Titel
Beschrijving
Druk op Shift+ENTER om het menu te openen (nieuw venster)
  
  
Bewerken
3. ONDERBOUWD EN EFFICIËNT BESTUREN
 
Visievorming
De lokale besturen beschikken over de autonomie om zelf beleidskeuzes te maken die een oplossing bieden aan de problemen op de lokale woonmarkt of die inspelen op de lokale opportuniteiten. De gemeenten beschikken dus over de vrijheid én de verantwoordelijkheid om een eigen woonbeleid op maat te ontwikkelen.
 
De vier GAOZ gemeentenbesturen streven ernaar een aantal visies en doelstellingen op elkaar af te stemmen.  Het IGS Lokaal Woonbeleid GAOZ heeft daarom een gezamenlijk subsidiereglement uitgewerkt. Het subsidiereglement duurzaam wonen trad vanaf 1 januari 2012 in werking (als bijlage toegevoegd). Door het wegvallen van premies van de hogere overheden zijn er heel wat gezinnen die bij het bouwen of verbouwen van hun huis de investering in energiebesparende maatregelen niet zien zitten. Door het nieuwe reglement worden alle inwonders van GAOZ gestimuleerd om toch energiezuinig en toekomstgericht te (ver)bouwen.
 
IGS GAOZ heeft het reglement recent herzien in 2014. Dit nieuwe reglement start vanaf 01-01-2015 en heet Premie Energiebesparende Maatregelen. Het nieuwe reglement behoudt minder categorieën en focust zich op de gebouwschil en een hoogwaardige standaard. Zo worden bewoners gemotiveerd om beter te isoleren dan de norm voor de premies van de netbeheerder. Sinds 2017 is het reglement gewijzigd naar een premie warm wonen, waarbij de GAOZ-gemeenten nog een toelage geven voor een zuinige CV installatie. Voor Verenigingen van mede-eigenaars is er een premie op een energieaudit. In 2020 is het premiebeleid stopgezet en worden er enkel nog tussenkomsten voorzien in het uitvoeren van energie-audits voor appartementsgebouwen.

In het kader van de intergemeentelijke samenwerking lokaal woonbeleid GAOZ werken de GAOZ gemeenten actief aan hun lokale woonbeleidsplannen.
De GAOZ woonplannen vormen het eindresultaat van een planningsproces door de verschillende lokale woonactoren, vertrekkende vanuit de kennis en analyse van de bestaande toestand en resulterend in prioritaire beleidskeuzes en een tijdsgebonden actieprogramma. Na de opmaak van de woonplannen is IGS GAOZ gestart met de uitvoering van de acties. Hierbij konden de verschillende gemeenten hun eigen klemtonen en prioriteiten leggen tijdens een bilateraal overleg.
De GAOZ gemeenten werken ook elk aan een visie rond sociaal wonen, in samenwerking met de SHM'en van de gemeenten.
Bijlage 
Kennis verzamelen over wonen
De cel beleidsplanning houdt de vinger aan de pols door alle beleidsrelevante cijfers te bundelen en te ontsluiten via een digitaal platform www.genkincijfers.be.  De cijfers bestaan uit administratieve data, kaarten die standaard of op vraag worden voorzien of studies die op vraag van andere diensten worden opgevraagd. Alle diensten leveren cijfers aan en maken gebruik van de dienstverlening om de eigen acties te onderbouwen.
 

studie stadsverlaters
In 2016 is de stad Genk gestart met een studie rond de motieven waarom jonge mensen niet in Genk blijven wonen. Aanleiding was het negatief migratiesaldo in de groep 20-29 jarigen. Maar ook gezinnen verliest Genk makkelijk aan de omliggende gemeenten. De opdracht werd geplaatst en na de procedure gegund aan Atelier Romain / onderzoeksgroep HaUS (KULeuven). Zij maakten een profiel op van de Genkse stadsverlater en voerden een kwalitatief onderzoek door middel van interviews bij een 35 respondenten. In een derde fase gaan ze op zoek naar het woonproduct dat voor Genk een nieuw aanbod kan creëren die inspeelt op deze doelgroep. De studie werd ondertussen afgerond met concrete aanbevelingen en zelfs de publicatie van een boek. Dat boek kan u hier bestellen. Voor meer uitleg over de studie neemt u best contact op met IGS Lokaal Woonbeleid GAOZ via info@woneningaoz.be

 
Woon(behoefte)studie

HIVA-onderzoek: “Naar een zorgvriendelijk Genk”

Van februari 2007 tot maart 2008 werd door het Hoger Instituut van de Arbeid (HIVA) uit Leuven, een onderzoek gevoerd in opdracht van de stad en het OCMW van Genk. Beide wilden een beter zicht krijgen op wat er nodig is in een gebied, opdat mensen er levenslang kunnen wonen.

 

Het uitgangspunt van het onderzoek was dat mensen met een zorgbehoefte maximaal moeten kunnen blijven wonen te midden van anderen en zoals zij dat zelf willen. Om dit mogelijk te maken, moet er goed worden nagedacht over hoe en waar men de woningen en voorzieningen bouwt. Daarbij moet de dienstverlening zodanig worden gepland en uitgebouwd, zodat iedereen er een zo goed mogelijke toegang toe heeft. Een gemeente waar wonen en zorg op die manier op elkaar aansluiten, mag zich ‘zorgvriendelijk’ noemen.

 

Op vraag van de stad en het OCMW werd het onderzoek gefocust op nieuwe woonvormen, de mogelijkheden van technologie en het implementeren van woonzorgzones in Genk.
 
Meer info over de studie vind je hier.
 

Studie “Wonen voor senioren in Genk”

Midden 2003 startte het onderzoeksbureau Mens en Ruimte in opdracht van OCMW Genk, Stad Genk en de huisvestingsmaatschappijen Nieuw Dak en Landwaarts met een onderzoek naar de woonwensen en woonbehoeften van de thuiswonende Genkse senioren.  Deze grootschalige studie, waaraan meer dan 1000 senioren meewerkten, werd midden 2005 afgerond.

 
Meer info over deze studie vind je hier.
 
In 2011-2012 organiseerde de seniorenraad voor de tweede keer het lokaal behoeftenonderzoek bij de 60-plussers. Daarin kwam ook de woonsituatie van de 60-plussers aanbod. Het resultaat van het behoeftenonderzoek kan u hier lezen.
 
"Groeimodel voor wonen"
Het stadsbestuur van Genk wenst, naar analogie met de oefening die op Vlaams niveau gebeurt (binnen 'The ambition of the territory' en 'Groenboek Ruimte Vlaanderen in 2050', na te denken op welke wijze zij een bijdrage kan leveren in het trotseren van de uitdagingen waar we voor staan. Daarom wordt een model voor toekomstige verdichting opgemaakt. Het gaat om een groeimodel voor wonen in Genk dat een visie presenteert over verdichting in Genk, een visie die vertrekt van de bestaandde ruimtelijke structuur van Genk en die rekening houdt met de bestaande kwaliteiten en knelpunten. Dit groeimodel is momenteel inhoudelijk uitgewerkt maar dient nog bekrachtigd te worden door het bestuur.
 
 
 

 

 
Lokaal woonplan

Lokaal sociaal woonbeleidsplan

Het ‘lokaal sociaal woonbeleidsplan’ onderscheidt zich duidelijk van het Algemene Woonbeleidsplan van de stad Genk, door zich enkel op de sociale aspecten van wonen te richten.

 

Om ervoor te zorgen dat alle aspecten op het vlak van wonen (sociaal) aan bod zouden komen in het lokaal sociaal woonbeleidsplan én om er een plan van te maken dat gedragen wordt door heel het netwerk welzijn/wonen werd er een stuurgroep opgericht om het plan te ontwikkelen.  In die stuurgroep zitten vertegenwoordigers van OCMW, dienst woonbeleid van de stad, dienst wijkontwikkeling van de stad, de sociale huisvestingsmaatschappijen Nieuw Dak en Landwaarts, sociaal verhuurkantoor het Scharnier vzw, CAW Sonar, RIMO (Regionaal Instituut Maatschappelijk Opbouwwerk), Stebo (oa buurtopbouwwerk en infocentrum wonen), straathoekwerk,…  De betrokkenheid en de input vanwege deze partners is groot.

 

De missie van het plan luidt: “Het recht op menswaardig wonen wordt gerealiseerd voor alle inwoners van Genk, met specifiek aandacht voor sociaal kwetsbaren, waarbij er wordt samengewerkt tussen verschillende partners en elke partner zijn specifieke rol opneemt vanuit zijn expertise.”

 

Meer info over het lokaal sociaal woonbeleidsplan vind je hier.

Contact: Inge.kelchtermans@ocmwgenk.be

 

 

Actieplan Woonzorgzones

Het OCMW en het stadsbestuur van Genk willen door de ontwikkeling van woonzorgzones van Genk een “zorgvriendelijke stad” maken met aangepaste woningen voor iedereen, in een aangepaste omgeving, met zorg op maat voor jong en oud.

 

Het concept “woonzorgzone” is daarvan de meest duidelijke uiting. Net als “levenslang wonen” gaat de “woonzorgzone” er vanuit dat iedereen wel ooit bijzondere behoeften heeft en iedereen erbij gebaat is op dat moment goed verzorgd te kunnen worden.

Een woonzorgzone is in de eerste plaats een gewone woonwijk met een evenwichtige mix van bewoners. Wanneer men zorgbehoevend wordt, kan men er blijven wonen doordat er een verhoogd en op elkaar afgestemd aanbod is van zorg- en dienstverlening.

Essentieel is dat het een planningsconcept is, dat ambieert op niveau van een wijk wonen, zorg en welzijn te plannen en op elkaar af te stemmen, en dit zowel ruimtelijk als organisatorisch.

contact: Inge.kelchtermans@ocmwgenk.be

 

Lokale woonbeleidsplannen voor Genk-As-Opglabbeek-Zutendaal

De 4 GAOZ gemeenten werken actief aan hun gemeentelijke woonbeleidsplannen. Deze vormen het eindresultaat van een planningsproces door de verschillende lokale woonactoren, vertrekkende vanuit de kennis en analyse van de bestaande toestand resulterend in prioritaire beleidskeuzes en een tijdsgebonden actieprogramma.

 

Convenant tussen SVK en stad Genk betreffende het onderzoeken van woningen

Er is een afsprakenkader tussen de stad Genk, het sociaal verhuurkantoor Het Scharnier en de Vlaamse minister bevoegd voor Wonen over het onderzoeken van woningen die te huur worden aangeboden aan het SVK met het oog op nieuwe inhuurneming. Het SVK verbindt er zich toe aan de stad een conformiteitsonderzoek aan te vragen voor elke woning die te huur wordt aangeboden met het oog op nieuwe inhuurneming, voor zover het SVK er na een beperkt eigen plaatsbezoek in geïnteresseerd is.

 
Advisering door lokale woonraad
 
Elektronisch databeheer/dossierbeheer
De Dienst Woonbeleid beheert haar dossiers zoveel mogelijk in het GIS (dossiers ongeschikt/onbewoonbaar, conformiteitsattest, hygiënisch woontoezicht, woonverbod, heffing leegstaande woningen en gebouwen, premies,... ).
Elk product van de Dienst Woonbeleid wordt uitgeschreven in een productfiche (Gids 2012). Deze productfiches worden verder gekoppeld aan de website van Genk.
 
 
Andere