Titel
Beschrijving
Druk op Shift+ENTER om het menu te openen (nieuw venster)
  
  
Bewerken
3. ONDERBOUWD EN EFFICIËNT BESTUREN
 
Visievorming
1. Bestuursnota 2013-2018
Het college van burgemeester en schepenen heeft haar voornaamste politieke opties voor de bestuursperiode 2013-2018 vastgelegd in een Bestuursnota.
 
Van de nieuwe accenten die de coalitie legt, is betaalbare huisvesting de voornaamste. Het aantrekkelijke, veilige en bruisende karakter van de stad lokt heel wat mensen naar Leuven. Keerzijde van de medaille is echter dat de prijzen voor het huren, kopen of bouwen van woongelegenheid naar ongekende hoogten stijgen. Het is een prioriteit om dit fenomeen af te remmen en een aanvaardbare sociale mix te bewaren of te herstellen.
 
De concrete uitwerking van deze prioriteit en andere beleidsinitiatieven rond wonen zijn uitgewerkt in de bestuursnota voor het onderdeel stadsontwikkeling, infrastructuur en wonen.
 
 
2. Lokaal Sociaal Beleid
De doelstellingen rond lokaal sociaal beleid zijn opgenomen in de bestuursnota 2013-2018.
 
 
3. Ruimtelijk Structuurplan Leuven
 
De visie op de ruimtelijke ontwikkeling van Leuven staat in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.
 
Bij de thematische opdeling in verschillende deelstructuren is het de nederzettingsstructuur die hoofdzakelijk de bebouwde omgeving behandelt die in gebruik is voor wonen en verblijven en alle functies die het wonen ondersteunen.
 
4. Beheersovereenkomst AG Stadsontwikkeling Leuven 2014-2019
De stad heeft het AGSL opgericht met als doel het ontwikkelen van stadsprojecten en het beheren van vastgoed in het algemeen stedelijk belang.
 
 
 
Kennis verzamelen over wonen
 
Woon(behoefte)studie
Voor de opmaak van het Ruimtelijk Structuurplan Leuven is er een woonbehoeftestudie gebeurd die een raming maakt van de behoefte aan bijkomende woningen in Leuven voor de periode 2002-2018.
Ter voorbereiding van de herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan werd data over de bevolkingsevolutie, het woningpatrimonium en het gebruik ervan verzameld. Ook werd de te verwachten bevolkingsevolutie bij ongewijzigd beleid in kaart gebracht en is de beschikbare ruimte voor bijkomende woningen, zoals vastgelegd is in het ruimtelijk structuurplan, geëvalueerd.
 
 
Lokaal woonplan
 
Advisering door lokale woonraad
 
Elektronisch databeheer/dossierbeheer
Galileo is het geografisch informatiesysteem van de stad Leuven. Het beheert de informatie die verband houdt met activiteiten van de stad als openbaar bestuur:
  • ruimtelijke bestemmingen
  • beheer van adressen
  • patrimoniuminformatie en -vergunningen
  • ...

Alle stadsdiensten gebruiken de gegevens, maar ook de informatie die Galileo via bewerking en analyse hieruit afleidt, bij de planning en de uitvoering van hun bedrijfsprocessen.

Verschillende stadsdiensten beschikken over een eigen module waarmee ze hun dagelijks werk regelen en stroomlijnen.

Voor het lokaal woonbeleid zijn voornamelijk volgende modules van belang:

  • Module Grootschalige basiskaart (GBK) met als functionaliteiten onder meer het bijhouden van basisgegevens van gebouwen en percelen en het bijhouden van de gegevenshistoriek van adressen en wegen.
  • Module Feitelijke toestand gebouw (FTG) met als functionaliteiten onder meer het beheer en de inventarisatie van gebouwen en hun inhoud (constructielagen en functioanle eenheden).
  • Module Ruimtelijke ordening en ruimtelijke planning (RO) met als functionaliteiten onder meer het plannenregister, het vergunningenregister, het register onbebouwde percelen en het aanleveren van stedenbouwkundige inlichtingen.
  • Module Huisvesting (HUV) met als functionaliteiten onder meer het leegstandsregister, de inventaris verwaarlozing en verkrotting, de conformiteitsattesten, opvolging aanvragen premies, ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring, digitale dossieropvolging.
  • Module Financiën (FIN): beheer van financiële gegevens zoals belastingen op ongeschikt- en obewoonbaar verklaarde en leegstaande gebouwen, betalende stedenbouwkundige inlichtingen, ...
  • Module Vastgoedbeheer voor het beheer van aankopen en verkopen van stadseigendommen en het beheer van erfpachtverwerving en erfpachtverlening.

 
Andere