Titel
Beschrijving
Druk op Shift+ENTER om het menu te openen (nieuw venster)
  
  
Bewerken
4. AANBOD BETAALBARE WONINGEN VERHOGEN
 
A. BETAALBARE GRONDPRIJS
 
A.1. Vergroten aanbod van bouwgrond (private en publieke gronden)
 
A.1.1. Decretaal instrumentarium: activeren onbebouwde bouwkavels
 
Register van onbebouwde percelen
De stad beschikt over een register onbebouwde percelen (ROP).
 
Heffingen op onbebouwde percelen
De stad beschikt over een lokaal heffingsreglement: belasting op onbebouwde percelen gelegen in woongebied en in verkavelingen.
 
A.1.2. Eigen stedelijk instrumentarium
 
A.2. Verhogen betaalbaarheid bouwgrond via grondbeleid
 
A.2.1. Private en publieke gronden (excl. gronden van lokaal bestuur)
 
Eigen stedelijk instrumentarium
 
A.2.2. Gronden van het lokaal bestuur
 
A.2.2.1. Decretaal instrumentarium
 
A.2.2.1.1. Actief gemeentelijk grondbeleid
 
a. Aankoop, verkoop of ruil van gronden
 
b. Recht van erfpacht
 
c. Recht van opstal
 
d. Andere
 
A.2.2.1.2. Financiële ondersteuning
 
A.2.2.2. Eigen stedelijk instrumentarium
 
B. BETAALBARE PRIJS KOOPWONING
 
B.1. Ondersteuning burger bij eigendomsverwerving
 
Aankooppremie
De stad beschikt niet over een aankooppremie.
 
Informeren en sensibiliseren over ondersteuningsmogelijkheden door andere overheden
Op de Woondienst wordt info gegeven met betrekking tot aankoop van een woning, sociale leningen.
 
Andere
 
B.2. Pandenbeleid: sociale koopwoningen en bescheiden woningen
 
Opleggen van een sociale last voor sociale koopwoningen
nvt
 
Opleggen van een bescheiden last voor bescheiden woningen
Wordt opgevolgd door de interne diensten op verkavelingsniveau
 
Reglement sociaal wonen/verordening bescheiden wonen
Neen
 
Andere
 
B.3. Pandenbeleid: lokaal bestuur als actor
 
B.3.1. Zelf (sociale of bescheiden) woonprojecten realiseren
De stad is niet zelf actief om een sociaal woonaanbod te realiseren. Hiervoor wordt samengewerkt met de lokale sociale huisvestingsmaatschappij De Mandel en het sociaal verhuurkantoor.
 
Subsidies aanvragen in kader van sociale woningbouwprojecten (subsidie voor verwerving van gronden en panden, subsidie voor de bouw van of renovatie tot sociale koopwoningen, subsidie voor dan aanleg of de aanpassing van wooninfrastructuur)
 
Subsidies stadsvernieuwing aanvragen (conceptsubsidie)
 
Subsidies stadsvernieuwing aanvragen (projectsubsidie)
Het stadsvernieuwingsproject 'Roeselare Centraal' is in uitvoering en is gericht op een herwaardering van de stationsomgeving en de verbinding tussen het stadscentrum en de wijk Krottegem.
 
 
Bijlage 
Subsidies vernieuwing voormalige bedrijfspanden aanvragen
Neen, enkel adviseren
 
Federaal grootstedenbeleid
Niet van toepassing
 
B.3.2. Bemiddelen
 
C. BETAALBARE PRIJS HUURWONING
 
C.1. Sociale huurwoningen
 
C.1.1. Vergroten aanbod sociale woningen
 
a. Lokaal woonbeleid regisseren
Vanuit het departement Ruimte, cel Beleidsontwikkeling wordt het thema wonen gestuurd.
 
b. Aansnijden eigen gronden
De stad beschikt niet over eigen gronden die voor wonen kunnen aangesneden worden.
 
Register van onbebouwde percelen in eigendom van Vlaamse besturen en Vlaamse semipublieke rechtspersonen
De stad beschikt over een register onbebouwde gronden.
 
Actieprogramma 25%-regel
Ja, goedgekeurd door de gemeenteraad op 23/11/2015
 
c. Bindend sociaal objectief/woonbeleidsconvenant
Monitoring stand van zaken in het behalen van het sociaal objectief. BSO werd behaald. Woonbeleidsconvenant werd afgesloten 2018.
 
d. Opleggen van percentages sociaal woonaanbod
Decretale normen decreet grond- en pandenbeleid
 
Gemeentelijk reglement sociaal wonen
Neen
 
Sociale last in verkavelings- of stedenbouwkundige vergunning
Decretale normen decreet grond- en pandenbeleid
 
e. Verhuren eigen woningen
Neen
 
C.1.2. Doelgroepenbeleid
 
a. Lokaal toewijzingsreglement
Intergemeentelijk toewijzingsreglement ihkv. Proef-Wonen en een lokaal toewijzingsreglement ten voordele van ouderen, dit in samenwerking met de lokale sociale huisvestingsmaatschappij De Mandel
 
b. Intern huurreglement
Neen
 
c. Verhuren buiten stelsel
Er is een samenwerking met de sociale huisvestingsmaatschappij waarbij een aantal woningen buiten het sociaal huurstelsel worden aangeboden als doorgangswoning.
 
C.2. Private huurwoningen
 
C.2.1. Aanbod vergroten
 
a. Oprichten of ondersteunen van een SVK
Ja, er is een SVK met werkingsgebied regio Roeselare.
Samenwerkingsprotocol woondienst-SVK: bij iedere nieuwe inhuurname van woningen SVK moet eigenaar conformiteitsattest kunnen voorleggen.
 
Promotie
Gerichte doorverwijzing, folder, zitdag in gebouw, woondienst,...
 
Premie/subsidie
Werkingsbijdrage van de stad en andere deelnemende gemeenten in de regio
 
Andere

De stad reikt een aanbodgerichte huursubsidie uit  ism SVK regio Roeselare.
De stad werkt in 2010 een reglement uit voor een aanbodgerichte huursubsidie.
Om versneld meer sociale huurwoningen op de markt te krijgen via het Sociaal Verhuurkantoor, wordt een gerichte huursubsidie uitgewerkt. Wanneer het Sociaal verhuurkantoor een woning in een hogere prijsklasse kan inhuren, die tevens aan alle kwaliteitseisen voldoet, kan het prijsverschil voor de sociale huurder gecompenseerd worden door een gerichte tussenkomst voor die woningen in de vorm van een huursubsidie.

Bijlage 
b. Eigen andere initiatieven
/
 
C.2.2. Financiële ondersteuning van de huurder
 
C.3. Kamers
 
C.3.1. Sturen van het aanbod
 
Kamers
 
Studentenkamers