Titel
Beschrijving
Druk op Shift+ENTER om het menu te openen (nieuw venster)
  
  
Bewerken
5. KWALITEITSVOL WONEN EN BOUWEN
 
A. KWALITEITSNORMEN VOOR WONINGEN EN KAMERS
 
A.1. Preventie
 
A.2. Aanvullende gemeentelijke  reglementering
 
Verordening(en)
 
andere
 
A.3. Kwaliteitsonderzoek
 
Kwaliteitsonderzoek woningen/kamers

In Brugge wordt een onderscheid gemaakt tussen woningen en kamers.

Voor kamers geldt een politieverordening. Die verordening laat geen permanente bewoning op kamers toe.

Voor woningen wordt de procedure van de Vlaamse Wooncode gebruikt. Bij klachten is er eerst een plaatsbezoek door een stedelijk controleur. Afhankelijk van de gebreken en de ernst ervan die werden vastgesteld, wordt de officiële procedure al dan niet opgestart.

 
Conformiteitsattest woningen/kamers
 
B. BESTRIJDEN EN VOORKOMEN VAN LEEGSTAND
 
Opsporen leegstand

​leegstand wordt actief opgespoord door controleurs die ter plaatse gaan; door administratieve controles; door gevolg te geven aan klachten.

 
Leegstandsregister (lijst van leegstaande woningen en lijst van leegstaande gebouwen)

​Wanneer er een vermoeden van leegstand is dan wordt er eerst geïnformeerd bij de eigenaar wat het gebruik van het pand is. Wanneer de woning niet geactiveerd wordt dan start de officiële procedure voor opname in het leegstandsregister.

 
Gemeentelijke leegstandsheffing
 
Recht van voorkoop obv Vlaamse Wooncode

Het voorkooprecht werd reeds uitgeoefend door de sociale huisvestingsmaatschappijen die in Brugge actief zijn.

Stad Brugge zelf past het voorkooprecht nog niet toe. Hiervoor is immers geen budget voorzien.

 
Stimulerende maatregelen ter voorkoming /beëindiging van leegstand
 
C. BESTRIJDEN EN VOORKOMEN VAN VERWAARLOZING
 
Opsporen verwaarlozing
 
Gemeentelijke lijst van verwaarloosde woningen en gebouwen
 
Gemeentelijke opcentiemen op de Vlaamse heffing op verwaarlozing
 
Gemeentelijke heffing op verwaarlozing
 
Recht van voorkoop obv Vlaamse Wooncode
 
Stimulerende maatregelen ter voorkoming/beëindiging van verwaarlozing
 
D. BESTRIJDEN EN VOORKOMEN VAN VERKROTTING
 
Opsporen verkrotting
 
Onbewoonbaarverklaring obv  Nieuwe Gemeentewet

Die procedure wordt in Brugge hoogst uitzonderlijk gebruikt. Het moet dan werkelijk gaan om gevallen waar er overduidelijk sprake is van een ernstig risico voor de openbare veiligheid en gezondheid én waar de noodzakelijke werken zo vlug mogelijk moeten uitgevoerd worden.

 
Ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring van woning obv Vlaamse Wooncode

Vormt de leidraad bij klachten door huurders en als blijkt dat bij het aanvragen van een gewestelijke huursubsidie, de nieuw betrokken woning niet conform blijkt te zijn. De procedure wordt zeer zorgvuldig gevolgd.

 
Ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring van kamers obv Vlaamse Wooncode

Voor kamers geldt de stedelijke politieverordening (zie ook hoger). Indien aangewezen kan de burgemeester op basis van die verordening een verbod opleggen om die kamers nog langer te betrekken.

 
Snelherstel

(Nog) niet toegepast.

 
Herstelvordering

(Nog) niet toegepast.

 
Recht van voorkoop obv Vlaamse Wooncode
 
Sociaal beheersrecht
 
Lijst van ongeschikt of onbewoonbaar verklaarde woningen

De lijst wordt per kwartaal naar de woondienst toegestuurd door Wonen Vlaanderen.

 
Gemeentelijke opcentiemen op de Vlaamse heffing  op verkrotting

50% opcentiemen.

 

Het reglement op de opcentiemen vind je hier.

 
Gemeentelijke heffing op verkrotting
 
Stimulerende maatregelen ter voorkoming/beëindiging van verkrotting
 
E. BESTRIJDEN VAN OVERBEWONING
 
Weigering conformiteitsattest
 
Onaangepast- en overbewoondverklaring
 
F. BESTRIJDEN VAN HUISJESMELKERIJ