Titel
Beschrijving
Druk op Shift+ENTER om het menu te openen (nieuw venster)
  
  
Bewerken
5. KWALITEITSVOL WONEN EN BOUWEN
 
A. KWALITEITSNORMEN VOOR WONINGEN EN KAMERS
 
A.1. Preventie

Dienst Toezicht van Stad Gent doet pro-actieve screenings van studentenhuisvesting (kamerwoningen) Kotatgent op woonkwaliteit, brandveiligheid en stedenbouwkundige aspecten, die geadverteerd worden op Kotatgent. Vanaf 2020 zullen de resultaten hiervan verschijnen op de website Kotatgent met kwaliteitslabels.

 

 

De stad Gent organiseerde in het verleden preventieve screenings in de wijken Rabot en Brugse Poort, dit in het kader van de Vlaamse Wooncode en het Kamerdecreet.

 

Ook in het kader van het stadsvernieuwingsproject “Ledeberg Leeft” gebeurden er preventieve onderzoeken. Voor het project in Ledeberg was hier ook een subsidie aan verbonden.

 

Bedoeling is om zoveel mogelijk woningen binnen de projectgebieden te onderzoeken op de woonkwaliteits- en veiligheidsnormen van de Vlaamse Wooncode en desgevallend het Kamerdecreet en te onderhandelen met de eigenaar – bewoners en de verhuurders om tot kwalitatieve en veilige woningen te komen.

 

Van 2015 tot 2017 screende de Stad binnen het stadsvernieuwingsproject Wijk in de steigers ook proactief woningen in de 19de eeuwse gordelwijk Rabot-Blaisantvest. De aanpak was gelijkaardig als in Ledeberg Leeft maar er werd actiever ingezet op werving, begeleiding en ontzorging. Een nieuwigheid was de begeleiding van groepsaankopen, die een dankbaar wervingsinstrument bleken. Wijk in de steigers liep af op 31/12/2018. 

 

Vanaf 2017 zal ook in de wijk Dampoort extra op woningkwaliteit worden ingezet via preventieve en pro-actieve acties. (o.a. verhoogde premie aan bewoners voor renovatie van woningen).


Sinds 2018 voorziet de Stad ook in renovatieadvies en -begeleiding voor verbouwers. Deze dienstverlening werd via een overheidsopdracht uitbesteed aan een externe deskundige partner Domus Mundi vzw.

 

Meer informatie:

 

Dienst Wonen

Woodrow Wilsonplein 1

9000 Gent

09/266 76 40

Email: wonen@stad.gent

 
A.2. Aanvullende gemeentelijke  reglementering

 

 
Verordening(en)
Het Algemeen Bouwreglement legt minima-eisen op voor oppervlaktes van slaapkamers, leefruimtes en keukens. Ook naar lichttoetreding in deze vertrekken worden bepalingen gesteld.  Het Algemeen Bouwreglement is terug te vinden op de website: https://www.gent.be/reglement/algemeen-bouwreglement
 
In 2014 werd het algemeen bouwreglement aangepast met Hospitawonen. Het uitbreiden van het aantal woonentiteiten (van een eengezinswoning naar een kamerwoning of meergezinswoning) is slechts mogelijk bij een woningoppervlakte van minimum 250 meter. Via Hospitawonen kunnen eigenaars in hun eigen woning één kamer verhuren ongeacht de grootte van de woning.
 

Meer informatie:


Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
Woodrow Wilsonplein, 1
9000 Gent
Tel: 09 266 78 00
ruimtelijkeplanning@stad.gent

 

Politiereglement op de kamerwoningen: laatste gewijzigd in februari 2015 (bekrachtiging door de Vlaamse Regering voorzien in maart 2015)

 

Meer informatie:https://www.gent.be/reglement/politiereglement-op-de-kamerwoningen-vanaf-01012015

 

Brandweer Gent, dienst Preventie

Roggestraat 70

9000 Gent

09/268 88 55/56
Email:
brandweer.preventie@gent.be

 

 
andere
 
A.3. Kwaliteitsonderzoek
 
Kwaliteitsonderzoek woningen/kamers
 
Conformiteitsattest woningen/kamers
De procedure tot uitreiking van een conformiteitsattest is sinds 2010 volledig gratis.
Aanvragen kunnen via de woonwinkels van de Stad Gent of rechtstreeks bij de Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu van de Stad Gent.
 
Het stedelijk belastingsreglement op de tweedeverbljven kent voor woningen met een conformiteitsattest een verlaagde aanslagvoet toe. (o.a. van toepassing bij studentenkamers)
 
Meer informatie:

Dienst Wonen
Woodrow Wilsonplein 1
9000 Gent
09/266 76 40
 
of
 
Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu
Woodrow Wilsonplein, 1
9000 Gent
09 266 79 53
toezicht@stad.gent
 
B. BESTRIJDEN EN VOORKOMEN VAN LEEGSTAND
 
Opsporen leegstand

De stad Gent verricht zowel actief, als op klacht onderzoeken naar leegstaande woningen en gebouwen. 

 

Sinds 30 maart 2012 heeft de Stad Gent een meldpunt Leegstand waar Gentenaars leegstaande en verwaarloosde woningen of gebouwen kunnen melden.  Een leegstaand of verwaarloosd pand kan gemeld worden via e-mail leegstand@stad.gent of op het telefoonnummer 09 266 76 19 (tijdens de kantooruren).


 

Meer informatie:

 

Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu
Woodrow Wilsonplein, 1
9000 Gent
Tel: 09 266 79 53
toezicht@stad.gent

 

Sinds 2017 is er ook een leegstandscoach. De coach gaat samen met de eigenaar op zoek naar oplossingen om het leegstaande pand terug op de huurmarkt te brengen. De doelstelling is om het aanbod op de huisvestingsmarkt te verruimen en om de situatie van leegstand te stoppen.


Meer informatie:


Dienst Wonen

Leegstandscoach

Woodrow Wilsonplein 1

9000 Gent

09 266 76 40

leegstandscoach@stad.gent

 

 
Leegstandsregister (lijst van leegstaande woningen en lijst van leegstaande gebouwen)

Inzage:

 

Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu
Woodrow Wilsonplein, 1
9000 Gent
Tel: 09 266 79 53
toezicht@stad.gent

 
Gemeentelijke leegstandsheffing

De Stad Gent heft voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019 een belasting op de woningen en gebouwen die gedurende het aanslagjaar zijn opgenomen in het leegstandsregister.

Belastingreglement op leegstaande woningen en gebouwen: http://www.gent.be/eCache/THE/1/666.html

Meer informatie:

over leegstandsregister:
Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu
Woodrow Wilsonplein, 1
9000 Gent
Tel: 09 266 79 53
toezicht@stad.gent

over belastingreglement:
Dienst Belastingen
W. Wilsonplein 1
9000 Gent
Email:
stadsbelastingen@stad.gent

 
Recht van voorkoop obv Vlaamse Wooncode

Indien een sociale huisvestingsmaatschappij het recht van voorkoop wil uitoefenen, wordt door dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning en dienst Wonen meteen nagegaan of het door de SHM gewenste programma mogelijk is op het terrein in voorkooprecht. Zo wordt vermeden dat terreinen aangekocht worden waar later problemen zouden rijzen omwille van een te klein programma.

 

Zelf oefent de Stad Gent het voorkooprecht op basis van de Vlaamse Wooncode niet uit.

 
Stimulerende maatregelen ter voorkoming /beëindiging van leegstand
De Stad Gent, Dienst Wonen, heeft een subsidieovereenkomst afgesloten met het CAW Oost-Vlaanderen, regio Gent-Eeklo voor uitvoering van het project 'tijdelijke inzet leegstaande sociale woningen' in Gent. Leegstaande sociale woningen die wachten op renovatie worden ingezet in functie van kwaliteitsverbetering en bestrijden dak- en thuisloosheid.
 
Stad Gent sloot met de verschillende huisvestingsmaatschappijen een subsidieovereenkomst met de bedoeling om tegen midden 2017 het percentage leegstand gevoelig te verkleinen door panden sneller te herverhuren. De beoogde renovatiewerken vallen buiten de Vlaamse financiering en technische normen (C2008).
 
 
C. BESTRIJDEN EN VOORKOMEN VAN VERWAARLOZING
 
Opsporen verwaarlozing

De stad Gent verricht zowel actief, als op klacht onderzoeken naar verwaarloosde woningen en gebouwen.

 

Eigenaars van verwaarloosde woningen en gebouwen worden ook actief benaderd door het Stadsontwikkelingsbedrijf Sogent. Indien mogelijk worden deze panden opgekocht, gerenoveerd of gesloopt, en verkocht (als woning of kavel).

 

Meer informatie:

 

Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu
Woodrow Wilsonplein, 1
9000 Gent
Tel: 09 266 79 53
toezicht@stad.gent

 
Gemeentelijke lijst van verwaarloosde woningen en gebouwen
Inzage:
 
Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu
Woodrow Wilsonplein, 1
9000 Gent
Tel: 09 266 79 53
toezicht@stad.gent
 
Gemeentelijke opcentiemen op de Vlaamse heffing op verwaarlozing
Is vervangen door eigen gemeentelijke heffing.
 
Gemeentelijke heffing op verwaarlozing

De Stad Gent heft voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019 een belasting op de woningen en gebouwen die gedurende het aanslagjaar zijn opgenomen in de stedelijke inventaris van verwaarloosde woningen en gebouwen.

Belastingreglement op verwaarloosde woningen en gebouwen: http://www.gent.be/eCache/THE/2/174.html

Meer informatie

over register verwaarlozingen:
Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu
Woodrow Wilsonplein, 1
9000 Gent
Tel: 09 266 79 53
toezicht@stad.gent

over belastingsreglement:
Dienst Belastingen
Woodrow Wilsonplein 1
9000 Gent
09/266 74 80
Email:
stadsbelastingen@stad.gent

 

 
Recht van voorkoop obv Vlaamse Wooncode
Dit recht wordt door de Stad Gent systematisch NIET uitgeoefend.
 
Stimulerende maatregelen ter voorkoming/beëindiging van verwaarlozing
 
D. BESTRIJDEN EN VOORKOMEN VAN VERKROTTING
 
Opsporen verkrotting

De stad Gent beschikt over een team controleurs dat instaat voor de vooronderzoeken in het kader van de Vlaamse Wooncode en/of het Kamerdecreet. De controleurs van de stad Gent werken bovendien nauw samen met de controleurs van het Vlaamse Gewest.

 

Meer informatie:

 

Dienst Toezicht

W. Wilsonplein 1

9000 Gent

09/266 76 19

 
 
Onbewoonbaarverklaring obv  Nieuwe Gemeentewet

Wanneer er zich urgente problemen voordoen in woningen, dan doet de Gentse burgemeester beroep op art. 135 van de Nieuwe Gemeentewet en worden er ofwel werken opgelegd of wordt de woning onmiddellijk onbewoonbaar verklaard.

 

Meer informatie:

Dienst Toezicht

W. Wilsonplein 1

9000 Gent

09/266 76 19

Email: bouwenwoontoezicht@stad.gent

 

 

Indien de bewoners de woning onmiddellijk moeten verlaten worden ze opgevangen en herhuisvest door de dienst Wonen. Indien de bewoners zelf geen oplossing hebben, kunnen ze doorgaans terecht in een noodwoning van het OCMW. Ze worden nadien verder opgevolgd in het uitputten van hun voorrang op sociale huisvesting of bijgestaan in hun zoektocht naar een andere woonoplossing.

 

Meer informatie:

 

Dienst Wonen

Woodrow Wilsonplein 1

9000 Gent

09/266 76 12

Email: wonen@stad.gent

 

 
Ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring van woning obv Vlaamse Wooncode
Meer informatie:
 

Dienst Administratie – Bouw en Woontoezicht

Woodrow Wilsonplein 1

9000 Gent

09/266 76 92

09/266 76 41

Email: bouwenwoontoezicht@stad.gent

 

Informatie, advies en opvolging van de bewoners in hun zoektocht naar een andere woning gebeurt door Dienst Wonen.

 

Meer info:

Dienst Wonen

W.Wilsonplein 1

9000 Gent

09 266 76 12

Email: wonen@stad.gent

 
Ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring van kamers obv Vlaamse Wooncode
Meer informatie:

 

Dienst Administratie – Bouw en Woontoezicht

W. Wilsonplein 1

9000 Gent

09/266 76 92

09/266 76 41

Email: bouwenwoontoezicht@stad.gent

 

Informatie en advies in verband met de ongeschikt/onbewoonbaarverklaring van de kamers wordt gegeven door Dienst Wonen. Bij onbewoonbaarverklaring is er ondersteuning in het zoeken van een nieuwe woonst.

 

Meer informatie:

Dienst Wonen

Woodrow Wilsonplein 1

9000 Gent

09 266 76 12

Email: wonen@stad.gent

 

 
Snelherstel
Is nog nooit toegepast in Gent.
 
Herstelvordering
De stad Gent sluit zich aan bij de herstelvorderingen van de Vlaamse Wooninspectie.
 
Recht van voorkoop obv Vlaamse Wooncode
 
Sociaal beheersrecht
Het sociaal beheersrecht is nog niet toegepast. Wel wordt in 2016 hierrond een een verkennende studie gedaan die de juridische mogelijkheden en praktische uitwerking onderzoekt.
 
Lijst van ongeschikt of onbewoonbaar verklaarde woningen
Inzage:

Dienst Administratie, afdeling Bouw- en Woontoezicht
Woodrow Wilsonplein 1
9000 Gent
09/266 76 18
 
 
Gemeentelijke opcentiemen op de Vlaamse heffing  op verkrotting
 
Gemeentelijke heffing op verkrotting

De Stad Gent heft voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019 een belasting op de woningen die gedurende het aanslagjaar voorkomen op de stedelijke inventaris van ongeschikt- en/of onbewoonbaar verklaarde woningen.

Belastingsreglement op ongeschikt en/of onbewoonbaarverklaarde woningen: http://www.gent.be/eCache/THE/2/174.html

 

 

Meer informatie:

 

Dienst Administratie – Afdeling Bouw- en Woontoezicht

W. Wilsonplein 1

9000 Gent

09/266 76 18
 
 
Stimulerende maatregelen ter voorkoming/beëindiging van verkrotting

Vanaf oktober 2014 is er een nieuwe premie ter verbetering van de woonkwaliteit. In het verleden kende de stad Gent al verschillende premies toe ter verbetering van de woonkwaliteit (stedelijke verbeteringspremie, premie Ledeberg Leeft).

 

Om verkrotting tegen te gaan, is een subsidieovereenkomst afgesloten met SOGent (Stadsontwikkelingsbedrijf). SOGent koopt verkrotte panden op (in samenspraak met de eigenaar, indien nodig na onteigening), renoveert of sloopt het pand, en verkoopt vervolgens de gerenoveerde woning of kavel.

Meer informatie:

 

Dienst Wonen

Woodrow Wilsonplein 1

9000 gent

09/266 76 40

Email: wonen@stad.gent

 

 
E. BESTRIJDEN VAN OVERBEWONING
 
Weigering conformiteitsattest
Wanneer de woning niet voldoet aan de gezinsgrootte, dan wordt het conformiteitsattest geweigerd.
 
Onaangepast- en overbewoondverklaring
Overbewoondverklaring is nog nooit geadviseerd door de gewestelijke ambtenaar.
 
F. BESTRIJDEN VAN HUISJESMELKERIJ
Er is twee keer per jaar coördinatievergadering met de Vlaamse Wooninspectie, de wijkpolitie, Meprosch, Dienst Toezicht en Dienst Wonen over de panden die onbewoonbaar en ongeschikt verklaard zijn.  Dossiers worden daar gescreend en er worden afspraken gemaakt omtrent de aanpak van deze problematiek.
 
Vanuit dit overleg is in samenspraak met de Directie Wijkpolitie, Vlaamse Wooninspectie, Dienst Toezicht Stad Gent, Dienst Burgerzaken en Dienst Wonen een woonkwaliteitsfiche opgemaakt. Bij woonstvaststellingen in niet kwalitatieve woningen vullen de buurtinspecteurs deze fiche in en deze wordt overgemaakt aan de bevoegde instantie. Indien ze vermoedens van huisjesmelkerij hebben, dan wordt deze onmiddellijk overgemaakt naar de unit Meprosch (Mensenhandel, Prostitutie en Schijnhuwelijken) voor verdere behandeling en eventueel actie huisjesmelkerij.
 
Meer info:
Dienst Wonen
W. Wilsonplein 1
9000 Gent
09 266 76 12