Titel
Beschrijving
Druk op Shift+ENTER om het menu te openen (nieuw venster)
  
  
Bewerken
5. KWALITEITSVOL WONEN EN BOUWEN
 
A. KWALITEITSNORMEN VOOR WONINGEN EN KAMERS
 
A.1. Preventie
Advies aanvragen stedenbouwkundige vergunningen
De dienst vergunningen stuurt een aantal bouwaanvragen ter advies door naar de dienst wonen. Het gaat om aanvragen die betrekking hebben op het opdelen in kamers, het (ver)bouwen van kamerwoningen, ...
Een onderzoeker van de dienst wonen controleert dan de mate waarin ze beantwoorden aan de Vlaamse Wooncode.
 
Preventieve kwaliteitsonderzoeken
Een projectmedewerker voert preventieve kwaliteitsonderzoeken uit, gekoppeld aan een negatief brandweerverslag, onduidelijke binnennummering, ... Bedoeling is een advies te formuleren aan de eigenaar/verhuurder rond preventieve maatregelen ter bevordering van de woonkwaliteit.
 
Preventieve controles studentenhuisvesting
De dienst woontoezicht voert preventieve controles in studentenhuisvesting uit. Er wordt gecontroleerd op woningkwaliteit, brandveiligheid, stedenbouwkundige vergunning, binnennummering, belasting tweede verblijf, de parkeerverordening alsook de aanwezigheid van een EPC. Deze controles kunnen leiden tot de afgifte van een kotlabel, een kwaliteitslabel voor studentenhuisvesting.  
 
A.2. Aanvullende gemeentelijke  reglementering
 
Verordening(en)
Algemene bouwverordening Leuven
Sinds begin januari 2010 geldt in Leuven de algemene bouwverordening van de stad. Op 12 augustus 2013 werd deze aangepast. Deze algemene bouwverordening brengt alle regels in verband met bouwen en verkavelen in Leuven op een gestructureerde manier samen en bevat voorschirften in verband met onder meer de inplanting en het bouwvolume van gebouwen, de minimale kwaliteitseisen voor woningen en het opdelen en wijzigen van de functie van woningen.
 
 
andere
Brandveiligheid
Voor kamers en studio's zijn er specifieke brandveiligheidsnormen opgenomen in het gecoördineerd politiereglement van de stad Leuven.
 
 
A.3. Kwaliteitsonderzoek
 
Kwaliteitsonderzoek woningen/kamers
Naar aanleiding van klachten, meldingen of vragen van elke belanghebbende (huurder, eigenaar, buur, brandweer, politie, OCMW, ...) voeren onderzoekers ter plaatse kwaliteitsonderzoeken uit.
 
Conformiteitsattest woningen/kamers
Verhuurders kunnen steeds een conformiteitsattest aanvragen. Nadat de aanvraag volledig wordt verklaard volgt een kwaliteitsonderzoek ter plaatse. Indien de woning of kamer voldoet aan de Vlaamse Wooncode  kan er een conformiteitsattest uitgereikt worden. Het verkrijgen van een conformiteitsattest is betalend. De vergoedingen voor de afgifte van een conformiteitsattest zijn de volgende:
- 62,50 euro voor een zelfstandige woning
- 62,50 euro voor een kamerwoning, verhoogd met  
  12,50 euro per kamer, met een maximum van 1.250 euro 
  per gebouw.
 
 
B. BESTRIJDEN EN VOORKOMEN VAN LEEGSTAND
 
Opsporen leegstand
De dienst wonen werkt op actieve wijze aan de screening van leegstaande panden (sedert 2005). Hierbij worden de verschillende deelgemeenten systematisch gescreend. Er wordt hiervoor gestart met het opstellen van een vermoedenslijst op basis van beschikbare gegevens en administratieve stukken. De adressen op deze vermoedenslijst worden nadien ter plaatse geïnspecteerd.
Op basis van de vaststellingen van de buitenzijde van het gebouw (foto) en de administratieve gegevens (geen inschrijving in het bevolkingsbestand) wordt de eigenaar aangeschreven. Hij krijgt 30 dagen tijd om de leegstand te weerleggen. Nadien kan het pand worden opgenomen op de inventatis van leegstand  en wordt onmiddellijk een belasting op leegstand geheven.
 
Leegstandsregister (lijst van leegstaande woningen en lijst van leegstaande gebouwen)
Leuven houdt sedert 2005 een inventaris van leegstand en verkrotting bij.
 
Gemeentelijke leegstandsheffing
Sinds 1 januari 2005 heeft de stad Leuven een eigen belastingsreglement voor woningen en/of gebouwen en/of kamers die beschouwd worden als onbewoonbaar, ongeschikt, verwaarloosd, leegstaand of onafgewerkt. Leegstaande en verkrotte woningen worden opgenomen in de inventaris en de eigenaars moeten een heffing betalen.
 
 
Recht van voorkoop obv Vlaamse Wooncode
 
Stimulerende maatregelen ter voorkoming /beëindiging van leegstand
 
Verbeteringspremie
 
In kader van het reglement op het toekennen van een verbeteringspremie voor een woning kan de stad een premie verlenen die betrekking heeft op een elementair basiscomfort van woningen waarvan de woonkwaliteit onvoldoende is.
 
 
C. BESTRIJDEN EN VOORKOMEN VAN VERWAARLOZING
 
Opsporen verwaarlozing
Leuven inventariseert sedert 2005 verwaarloosde panden.
 
Gemeentelijke lijst van verwaarloosde woningen en gebouwen
De stad houdt een inventaris verwaarlozing bij met afzonderlijke lijst van verwaarloosde woningen en/of gebouwen en een lijst van onafgewerkte woningen en/of gebouwen.
 
Gemeentelijke opcentiemen op de Vlaamse heffing op verwaarlozing
 
Gemeentelijke heffing op verwaarlozing
Sinds 1 januari 2005 heeft de stad Leuven een eigen belastingsreglement voor woningen en/of gebouwen en/of kamers die beschouwd worden als onbewoonbaar, ongeschikt, verwaarloosd, leegstaand of onafgewerkt. Leegstaande en verkrotte woningen worden opgenomen in de inventaris en de eigenaars moeten een heffing betalen.
 
Recht van voorkoop obv Vlaamse Wooncode
 
Stimulerende maatregelen ter voorkoming/beëindiging van verwaarlozing
 
Verbeteringspremie
 
In kader van het reglement op het toekennen van een verbeteringspremie voor een woning kan de stad een premie verlenen die betrekking heeft op een elementair basiscomfort van woningen waarvan de woonkwaliteit onvoldoende is.
 
 
D. BESTRIJDEN EN VOORKOMEN VAN VERKROTTING
 
Opsporen verkrotting
Verkrotting wordt opgespoord op basis van klachten, van meldingen (politie, brandweer, ...) en op eigen initiatief.
 
Onbewoonbaarverklaring obv  Nieuwe Gemeentewet
In acute situaties wordt artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet toegepast en gebouwen/woningen/kamers onbewoonbaar verklaard.
 
Ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring van woning obv Vlaamse Wooncode
Wanneer een woning op basis van de Vlaamse Wooncode minstens 15 strafpunten haalt op het technisch verslag kan de procedure ongeschiktverklaring opgestart worden. Op basis van een omstandig verslag kan ook de procedure onbewoonbaarverklaring opgestart worden.
 
Ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring van kamers obv Vlaamse Wooncode
Wanneer een kamer op basis van het Kamerdecreet minstens 15 strafpunten haalt op het technisch verslag kan de procedure ongeschiktverklaring opgestart worden. Op basis van een omstandig verslag kan ook de procedure onbewoonbaarverklaring opgestart worden.
 
Snelherstel
 
Herstelvordering
Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist zich principieel altijd aan te sluiten bij de herstelvorderingen van de Vlaamse Wooninspectie.
 
Recht van voorkoop obv Vlaamse Wooncode
 
Sociaal beheersrecht
 
Lijst van ongeschikt of onbewoonbaar verklaarde woningen
De stad houdt een inventaris 'ongeschikt en/of onebewoonbaar - onveilig' bij met een afzonderlijke lijst van ongeschikte en/of onbewoonbaar verklaarde woningen en/of kamers en een lijst met onveilige gebouwen en/of woningen en/of kamers.
 
Gemeentelijke opcentiemen op de Vlaamse heffing  op verkrotting
 
Gemeentelijke heffing op verkrotting
Sinds 1 januari 2005 heeft de stad Leuven een eigen belastingsreglement voor woningen en/of gebouwen en/of kamers die beschouwd worden als onbewoonbaar, ongeschikt, verwaarloosd, leegstaand of onafgewerkt. Leegstaande en verkrotte woningen worden opgenomen in de inventaris en de eigenaars moeten een heffing betalen.
 
 
Stimulerende maatregelen ter voorkoming/beëindiging van verkrotting
Verbeteringspremie
 
In kader van het reglement op het toekennen van een verbeteringspremie voor een woning kan de stad een premie verlenen die betrekking heeft op een elementair basiscomfort van woningen waarvan de woonkwaliteit onvoldoende is.
 
 
E. BESTRIJDEN VAN OVERBEWONING
 
Weigering conformiteitsattest
 
Onaangepast- en overbewoondverklaring
Bij een kwaliteitsonderzoek van een woning of kamer wordt steeds ook onderzocht of de woning of kamer onaangepast of overbewoond is.
 
F. BESTRIJDEN VAN HUISJESMELKERIJ