Titel
Beschrijving
Druk op Shift+ENTER om het menu te openen (nieuw venster)
  
  
Bewerken
5. KWALITEITSVOL WONEN EN BOUWEN
 
A. KWALITEITSNORMEN VOOR WONINGEN EN KAMERS
 
A.2. Aanvullende gemeentelijke  reglementering
 
Verordening(en)
Er is een stedelijke verordening betreffende de kamers en de studentenkamers. Deze verordening kunt u nalezen of downloaden via de website van Oostende.
Bijlage 
andere
Voor kamers is er ook een apart stedelijk kamereglement van toepassing naast het gewestelijke kamerreglement.
Voor het verhuren van kamers moet u over een speciale vergunning beschikken. Informeer u bij de dienst Wonen.
Bijlage 
A.3. Kwaliteitsonderzoek
 
 
Kwaliteitsonderzoek woningen/kamers
Voor kwaliteitsonderzoeken en aanvragen voor een conformiteitsattest kunt u terecht bij de dienst Wonen.
 
Conformiteitsattest woningen/kamers
Een conformiteitsattest kost 62,5 euro per woongelegenheid.
 
B. BESTRIJDEN EN VOORKOMEN VAN LEEGSTAND
Voor alle informatie hierover kunt u terecht bij de dienst Wonen.
 
Opsporen leegstand
Dit wordt gedaan door de dienst Wonen.
 
Leegstandsregister (lijst van leegstaande woningen en lijst van leegstaande gebouwen)
Op aanvraag in te zien op de dienst Wonen
 
Gemeentelijke leegstandsheffing
Het heffingsreglement kunt u raadplegen en downloaden via de website van Oostende.
 
Recht van voorkoop obv Vlaamse Wooncode
 
Stimulerende maatregelen ter voorkoming /beëindiging van leegstand
 
C. BESTRIJDEN EN VOORKOMEN VAN VERWAARLOZING
Voor alle informatie hierover kunt u terecht bij de dienst Wonen.
 
Opsporen verwaarlozing
Dit wordt gedaan door de dienst Wonen.
 
Gemeentelijke lijst van verwaarloosde woningen en gebouwen
Op aanvraag in te zien op de dienst Wonen
 
Gemeentelijke opcentiemen op de Vlaamse heffing op verwaarlozing
 
Gemeentelijke heffing op verwaarlozing
Het heffingsreglement kunt u raadplegen en downloaden via de website van Oostende.
 
Recht van voorkoop obv Vlaamse Wooncode
 
Opsporen verkrotting
De dienst Wonen is voortdurend bezig met het opsporen van verkrotting. Elke melding hierover is welkom.
 
Onbewoonbaarverklaring obv  Nieuwe Gemeentewet
Deze procedure wordt gevolgd wanneer de woning naar aanleiding van acute situaties ( vb. brand, instorting, enz..) onbewoonbaar moet worden verklaard. De dienst Wonen staat hiervoor in.
 
Ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring van woning obv Vlaamse Wooncode
Wanneer de woning gebreken vertoont die niet van acute aard zijn dan wordt deze procedure gevolgd.
 
Ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring van kamers obv Vlaamse Wooncode
 
 
Snelherstel
 
Herstelvordering
 
Recht van voorkoop obv Vlaamse Wooncode
Het recht van voorkoop is van toepassing op woningen, gebouwen en gronden die opge,omen zijn ofwel op de inventarislijsten van leegstand, verwaarlozing en verkrotting ofwel in een aantal afgebakende zones liggen.
 
Sociaal beheersrecht
 
Lijst van ongeschikt of onbewoonbaar verklaarde woningen

Op aanvraag in te zien op de dienst Wonen

 
Gemeentelijke opcentiemen op de Vlaamse heffing  op verkrotting
 
Gemeentelijke heffing op verkrotting
Het heffingsreglement kunt u raadplegen op de website van Oostende.
 
Stimulerende maatregelen ter voorkoming/beëindiging van verkrotting
Er  bestaan heel wat financiële stimuli om een woning te renoveren. Maak een afspraak bij de dienst Wonen om de mogelijkheden te overlopen.
 
E. BESTRIJDEN VAN OVERBEWONING
 
Weigering conformiteitsattest
Een conformiteitsattest wordt geweigerd wanneer de woning niet conform de normen van de Vlaamse Wooncode is.
 
Onaangepast- en overbewoondverklaring
Een woning is onaangepast wanneer er teveel mensen wonen in verhouding tot de oppervlakte en het aantal woonlokalen.  De normen hiervoor zijn ingeschreven in de Vlaamse Wooncode. Als dit ook een gevaar voor de gezondheid of veiligheid van de bewoners teweegbrengt dan is er sprake van overbewoning.
 
F. BESTRIJDEN VAN HUISJESMELKERIJ
Dit gebeurt via de dienst Wonen. Voor alle klachten en meldingen dienaangaande kunt u bij de dienst Wonen terecht.