Titel
Beschrijving
Druk op Shift+ENTER om het menu te openen (nieuw venster)
  
  
Bewerken
7. WONEN EN WELZIJN
 
A. WOONBEGELEIDING
 
Preventie van uithuiszetting

De stad financiert begeleiding voor zittende huurders in sociale huisvesting en op de private markt. Deze begeleiding is erop gericht om uithuiszetting te vermijden en duurt idealiter maximum 6 maand. Daarnaast zet biedt het OCMW ook huurbemiddeling aan tussen huurder en verhuurder. Deze ondersteuning gaat waar nodig verder dan het oppakken van financiële problemen.

 

Voor meer info, klik hier.
 
Meer informatie te verkrijgen bij stadsdienstWoonregie woonregie@antwerpen.be 
 
Toeleiding naar woningmarkt

1. Woonbegeleiding bij onteigening

Voor personen die in een woning wonen dat onderhevig aan een onteigeningsbesluit  of minnelijke verwerving wordt er woonbegeleiding voorzien bij het zoeken naar een nieuwe woonst.

 

In het onteigeningsplan/ voornemen tot minnelijke verwerving wordt het aanbod van begeleiding mee opgenomen (via een collegebesluit wordt de opdracht hiertoe gegeven). Vervolgens volgt er een informatievergadering voor de betrokkenen, waarbij ook een woonbegeleider aanwezig is. Op dit moment worden de meeste contacten al gelegd. Afhankelijk van project zullen de mensen zelf opgebeld worden en ziet de begeleiding er ook anders uit.

 

2. Woonbegeleiding bij OnGeschikt- en Onbewoonbaarverklaring/ bij OGO-procedure

Voor personen die in een woning wonen die OGO is verklaard wordt er woonbegeleiding voorzien bij het zoeken naar een nieuwe woonst.

 

Personen in kwestie worden aangeschreven met melding mogelijkheid woonbegeleiding en men tracht ook zelf de bewoners te bereiken door aan huis te gaan. Zoals hierboven reeds werd vermeld wordt er ook begeleiding voorzien van mensen doorheen de procedure (informeren, bemiddelen tussen eig/huurder waar nodig, …)

Daarnaast wordt er ook begeleiding voorzien van alle mensen bij een ontruimingsactie (OGO of art 135): het ocmw wordt opgetrommeld voor ocmw-cliënten, mensen die naar familie/vrienden gaan worden ondersteund bij het inpakken … (begeleiding op dag zelf: brengen boodschap + regelen een aantal praktische zaken)

 

3. Woonbegeleiding transit

In geval van een handhavingsacties (na controle OGO-woning) en een artikel 135 waarbij er zich een gevaar voor openbare veiligheid stelt, kunnen inwoners in aanmerking komen voor een tijdelijke transitwoning.

 

De maatschappelijk assistent kijkt na huurders in aanmerking komen voor transitopvang en helpt mee verhuizen naar de transitwoning. Daarnaast begeleidt men personen tijdens verblijf in transitwoning en zoekt tijdens verblijf ook mee naar nieuwe woonst. Na een maximum verblijf van 6 maanden moeten de bewoners verhuizen.

 

Meer informatie te verkrijgen bij stadsdienst SL/WW/ Woonbegeleiding –  03 338 37 72
 
Begeleiding in de sociale huisvesting
Via de overeenkomst voor woonbegeleiding in sociale huisvesting voorziet de stad middelen om woonbegeleiding te voorzien voor nieuwe en zittende huurders in sociale huisvesting.. Daarnaast voorziet de stad eveneens middelen om private en sociale huurders met een complexe problematiek (zorgmijders, moeilijk op te starten begeleidingen, problemen op minstens drie levensdomeinen, ...) te begeleiden.
 
 
Meer informatie te verkrijgen bij stadsdienst Woonregie - woonregie@antwerpen.be
 
Begeleiding op de private woningmarkt
Zie onderdeel 'Preventie uithuiszetting'
 
Begeleiding daklozen/thuislozen
De toeleiding /begeleiding van deze doelgroep naar sociale huisvesting zit vervat in de overeenkomst voor doorstroom naar en woonbegeleiding in sociale huisvesting. Jaarlijks worden een 25-tal plaatsen voorzien voor versnelde doorstroom van daklozen. De doorstroom kan enkel indien er 18 maand begeleiding kan worden voorzien. (Daarnaast krijgt GGZ en Jongerenwelzijn elk ook een 25-tal plaatsen  voor versnelde doorstroom van hun cliënten).

 
Meer informatie te verkrijgen bij de stadsdienst SL/WO/Woonregie - woonregie@antwerpen.be
 
Herhuisvesting
Kan indien noodzakelijk in crisisopvang of transitopvang stad (zie onder). Daarnaast wordt er tevens begeleiding naar de woningmarkt voorzien (zie boven).
 
Recuperatie kosten herhuisvesting

Wordt gebruikt door de stad wanneer er bij een handhavingsactie huurders/bewoners moeten worden opgevangen en geherhuisvest. De kosten omvatten onder andere: administratie, werkuren van de maatschappelijk werkers, de verplaatsing en verhuis, het gebruik van voertuigen, eventuele opslag van meubelen en goederen, etc. In principe mag het college van burgemeester en schepenen deze onkosten terugeisen van de overtreder. 

 

Slechts bepaalde kosten morgen teruggevorderd worden:

  • de kosten om de woning te ontruimen
  • vervoer- en/of stockeerkosten mbt meubilair en goederen bewoners
  • installatiekosten mbt de nieuwe woning
  • huur nieuwe woning
  • verblijfkost van het verblijf in een daartoe uitgerust voorziening  

 

Deze kosten worden teruggeëist via een vordering voor de rechtbank.
 
Meer informatie te verkrijgen bij stadsdienst SL/Bestuurlijke Handhaving - 03 338 65 68
 
Andere initiatieven

Woonbegeleiding hygiënisch woontoezicht

 

Deze dienst voorziet begeleiding voor personen die hygiënisch overlast veroorzaken.

 

Komt er een klacht binnen en is deze gegrond, dan wordt er een plaatsbezoek gebracht.  De dienst bekijkt dan de aard van de problemen en maakt gebruik van het aanwezige netwerk of legt een nieuw netwerk aan, waardoor de mensen geholpen worden met de levensdomeinen waarmee ze problemen hebben.

 

Bij gevaar voor openbare gezondheid wordt de bewoner verzocht de noodzakelijke werken uit te voeren tegen een bepaalde datum. Als bij controle blijkt dat de werken niet werden uitgevoerd, wordt een schrijven gericht aan de dienst Patrimoniumonderhoud met de vraag deze werken ambtshalve uit te voeren. De gemaakte kosten worden dan verhaalt op diegene die de overlast veroorzaakte. Indien men niet binnen kan, kan burgemeester bevel geven om toegang te geven tot de woning. Indien nodig, kan er tevens een slotenmaker worden gecontacteerd.

 

Het dossier hygiëne eindigt wanneer de overlast weg is (vaak wordt begeleiding door andere diensten langdurig opgestart, bv thuishulp).

 

Meer informatie te verkrijgen bij stadsdienst Woonregie - woonregie@antwerpen.be
 
B. TIJDELIJKE OPVANG
 
Crisisopvang

1. Crisisopvang OCMW

Het OCMW voorziet crisiswoningen voor slachtoffers brand/artikel 135,  slechte woonkwaliteit en intrafamiliaal geweld. Het gaat hierbij steeds om personen die OCMW-cliënt zijn. De opvang duurt 6 maand en kan maximaal één keer met 6 maand verlengd worden. 

 

Meer informatie te verkrijgen bij dienst Woonregie - woonregie@antwerpen.be

 

2. Transitopvang

De stad voorziet transitopvang voor de opvang voor maximum 8 maand van slachtoffers slechte woonkwaliteit (huurders die worden aangetroffen in ongeschikt- en onbewoonbaar pand bij een handhavingsacties of huurders die hun woning moeten verlaten naar aanleiding van ontruiming obv artikel 135). De huurder mag geen toerist, illegaal of eigenaar-bewoner zijn en er worden ook geen mensen opgevangen die afhankelijk zijn van het OCMW.

 

Meer informatie te verkrijgen bij dienst Woonregie - woonregie@antwerpen.be

 

 

 
Daklozenopvang

Dak- en thuislozen kunnen heel het jaar door terecht in dagopvang (De Steenhouwer, De Vaart) of in de nachtopvang (Biekorf/Victor). Tijdens de winterperiode wordt er extra capaciteit voorzien aan dag- en nachtopvang.

 

Meer informatie te verkrijgen bij dienst Woonregie - woonregie@antwerpen.be
 
Nachtopvang
Via daklozenopvang (zie boven).
 
Noodwoningen
 
Andere initiatieven
 
C. BIJZONDERE WOONVORMEN
 
Woonwagenterrein

De stad Antwerpen telt 2 woonwagenterreinen.

 

Vooraleer een woonwagen kan geplaatst worden op de residentiele terreinen moet dit worden aangevraagd  aan het college van burgemeester en schepen.

 

Zie bijlage voor huishoudelijk reglement.
 
Meer informatie te verkrijgen bij stadsdienst Woonregie - woonregie@antwerpen.be
Bijlage 
Doortrekkersterrein

De stad Antwerpen heeft geen doortrekkersterrein meer. Rondtrekkende woonwagenbewoners kunnen aanvragen om tijdelijk te verblijven op een pleisterplaats in de stad. Het college van burgemeester en schepenen beslist over deze aanvraag.


Meer info via de dienst Woonregie - woonregie@antwerpen.be

 
Andere