Titel
Beschrijving
Druk op Shift+ENTER om het menu te openen (nieuw venster)
  
  
Bewerken
7. WONEN EN WELZIJN
 
A. WOONBEGELEIDING
 
Preventie van uithuiszetting

Vanuit de griffie van het vredegerecht wordt het OCMW op de hoogte gebracht van de gerechtelijke uithuiszettingen. Jaarlijks ontvangen we zo’n 180 namen. Sinds 2008 geven we de namen van de mensen in moeilijkheden die niet bij het OCMW gekend zijn door aan het CAW. In het kader van onze preventieve opdracht proberen we met zoveel mogelijk partners rond de tafel te zitten.

 

CAW ontving vanuit het pilootproject extra middelen om preventiever te werken.

 

Naast deze gerechtelijke aanmeldingen heeft het OCMW ook afspraken gemaakt met de bouwmaatschappijen en het sociaal verhuurkantoor om sneller op te treden bij huurachterstand en verwaarlozing. Jaarlijks kregen we via deze weg een 50tal vragen tot interventie.

 
Toeleiding naar woningmarkt

Zie 1C - woonclub

 
Begeleiding in de sociale huisvesting
De sociale dienst van het OCMW volgt vele mensen op. De begeleiding is vooral van financieel-budgettaire aard, maar ook andere levensdomeinen komen ter sprake. Een specifieke woonbegeleiding op de leefvloer is niet uitgebouwd. Het OCMW heeft regelmatig overleg met de sociale verhuurders met het oog op een goede afstemming tussen wonen en welzijn. De sociale verhuurders onderzoeken momenteel hoe zij hun huurdersbegeleiding concreet verder kunnen uitbouwen
Binnen Kortrijk zijn vele diensten aanwezig die een of andere vorm van ondersteuning aan huis kunnen aanbieden. (CAW-Vesta-De Bolster-…)
 
Wandelingstraat 
Het Ocmw heeft het beheer van één logementswoning, waar alleenstaande mannen kunnen verblijven. De begeleiding wordt verzekerd door het CAW volgens het principe van Presentie-beleid.
 
 
Begeleiding op de private woningmarkt
De sociale dienst van het OCMW volgt vele mensen op. De begeleiding is vooral van financieel-budgettaire aard, maar ook andere levensdomeinen komen ter sprake. Een specifieke woonbegeleiding op de leefvloer is niet uitgebouwd.
Binnen Kortrijk zijn vele diensten aanwezig die een of andere vorm van ondersteuning aan huis kunnen aanbieden. (CAW-Vesta-De Bolster-…). Ook is er begeleiding door De Branding, Den Achtkanter, Ubuntu (gehandicaptensector), en bijzondere jeugdzorg.
 
Begeleiding daklozen/thuislozen

Thuis en daklozen kunnen terecht in de verschillende inloopcentra voor een gesprek, een kom soep en voor enkele basisbehoeften (douche/wasmachine). Bij Poverello kunnen zij voor 1€ een warme maaltijd krijgen.

In Kortrijk zijn verschillende opvangcentra voor daklozen. In de wintermaanden is een winternachtopvang actief. Mensen die de stap naar de hulpverlening willen zetten kunnen terecht in het Regionaal crisisnetwerk.

 
Herhuisvesting

Voor de herhuisvesting van bewoners die geconfronteerd worden met een onbewoonbaarverklaring doet de stad beroep op de huisvestingsmaatschappijen en het OCMW.

 
Recuperatie kosten herhuisvesting

 

Het college besliste op 21/09/2011 om in te stemmen met de deelname aan het proefproject recuperatie herhuisvestingskosten. De stad ging hiertoe een samenwerkingsovereenkomst aan met het Agentschap Inspectie RWO-DAB Herstelfonds.

 

 
Andere initiatieven
 
B. TIJDELIJKE OPVANG
 
Crisisopvang

Het OCMW van Kortrijk heeft een niet-erkende crisisopvang opgericht om tijdelijk (max 30 dagen) onderdak te kunnen bieden aan personen (alleenstaanden, koppels en kleine gezinnen) in crisis; Tijdens het verblijf worden mensen georiënteerd naar de nodige woonvorm of dienstverlening. Deze crisisopvang staat in principe enkel open voor mensen van Kortrijk. Situaties waarbij een psychische of verslavingsproblematiek meespeelt worden niet opgenomen.

 
Daklozenopvang

RCK

Hulpverleners die buiten de kantooruren geconfronteerd worden met iemand die dakloos is, kunnen een beroep doen op het Regionale crisisnetwerk. Hiertoe nemen zij contact op met de centrale dispatching die hun verwijst naar het crisisbed. De persoon in crisis kan gedurende één nacht van deze plaats gebruik maken en wordt de volgende ochtend doorgestuurd naar een ambulante dienst (volgens beurtrol). Deze diensten kijken naar de hulpvraag van de betrokken persoon en zoeken naar een oplossing. Voor complexe situaties, waarbij de oplossingen niet voorhanden zijn , wordt een crisisoverleg samengeroepen.

 

Opvangcentra

Binnen de Kortrijkse binnenstad heeft het CAW meerdere opvangcentra voor mannen, vrouwen en jongvolwassenen. Deze opvang staat open voor iedereen. Ook mensen van buiten de stad kunnen hier terecht

  • Caw Zuid-West-Vlaanderen – Mannenopvang, Tuighuisstraat Kortrijk
  • Caw Zuid-West-Vlaanderen – Vrouwenopvang; Blekerstraat 33 Kortrijk
  •  Caw Zuid-West-Vlaanderen – Jongerenopvang, Blekerstraat 31 Kortrijk
  • Caw Zuid-West-Vlaanderen – Jongerenopvang, De Link, Stasegemsestraat 63 Kortrijk
  • Caw Zuid-West-Vlaanderen – Mannenopvang, Aalbeeksesteenweg 7 Kortrijk
 
Nachtopvang
Sinds december 2015 is er permanente nachtopvang.
 
Noodwoningen

Doorgangswoningen

 

Het OCMW beschikt over 20 doorgangswoningen. Een doorgangswoning is een woning die het OCMW tijdelijk ter beschikking stelt aan personen die zich in een noodsituatie bevinden.

Het verblijf in de doorgangswoning biedt een korte periode van voorlopige woonzekerheid om partijen toe te laten een duurzame oplossing voor de huisvestingssituatie te vinden.

De terbeschikkingstelling van de woning is een vorm van aangepaste individuele dienstverlening zoals voorzien in artikel 60 §3 van de Organieke wet op de OCMW’s.

Team Wonen doet voorstel tot terbeschikkingstelling van een doorgangswoning na een sociaal onderzoek door de dossierbeheerder maatschappelijk werker en een positieve beslissing van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.

Deze woning kan haar functie van nood- of transitwoning of crisisopvang slechts correct vervullen indien de vlotte doorstroming naar definitieve huisvesting kan worden gerealiseerd. Op die manier is de woning ook voldoende beschikbaar wanneer in crisissituaties op korte termijn tijdelijke opvang moet worden aangeboden aan nieuwe bewoners.

 

 
Andere initiatieven

Project Huis Inclusief

 

Via een experiment tussen sociale huisvesting en welzijn waarbij de sociale huisvesting leegstaande woningen ter beschikking gesteld wordt gekeken of dergelijke woningen een tijdelijke opvang kunnen bieden voor kwetsbare en thuisloze personen (alleenstaanden, koppels en gezinnen).  De ondersteuning/begeleiding gebeurt door één van de welzijnspartners.

Het project  staat in voor uitbreiding en verdere diversifiëring van het tijdelijk woon- en begeleidingsaanbod (3 maand, ev. verlengbaar met 3 maand)  als opstap naar een permanente en duurzame huisvesting.

 

Momenteel

  • Caw Zuid-West-Vlaanderen : 8 woningen van de bouwmaatschappij Goedkope Woning
  • OCMW Kortrijk : 2 woningen in de randgemeenten van verschillende bouwmaatschappijen
 
C. BIJZONDERE WOONVORMEN
 
Woonwagenterrein
 
Doortrekkersterrein
Doortrekkersterrein open sinds oktober 2009.
 
Andere