Titel
Beschrijving
Druk op Shift+ENTER om het menu te openen (nieuw venster)
  
  
Bewerken
7. WONEN EN WELZIJN
 
A. WOONBEGELEIDING
 
Preventie van uithuiszetting
 
 
Toeleiding naar woningmarkt
 
Begeleiding in de sociale huisvesting
Woonbegeleiding sociale woningen de Ark
De SHM DE ARK beschikt over eigen woonbegeleiders.
 
Woonbegeleiding sociale woningen OCMW en stad Turnhout
De dienst woonbegeleiding van het OCMW begeleidt de sociale huurders van stad en OCMW.
 
Begeleiding op de private woningmarkt
 
 
Begeleiding dak- en thuislozen
Woonbegeleiding
OCMW Turnhout voorziet woonbegeleiding voor daklozen. Een dakloze die tijdelijk en kortstondig wordt opgevangen door particulieren (vrienden, familie,...) kan voor het vinden van een geschikte woning beroep doen op de dienst woonbegeleiding. Daarnaast kan iemand die dakloos is ook een referentieadres aanvragen op het adres van OCMW Turnhout. Dit adres kan dan gebruikt worden voor post en administratieve documenten (kinderbijslag, werkloosheidsvergoeding,...)
 
Herhuisvesting
Herhuisvesting: extra begeleiding door woonbegeleiders (OCMW en CAW)
Voor het zoeken naar herhuisvesting wordt actief samengewerkt met OCMW en CAW.
Met CAW werd een convenant afgesloten, waarbij een woonbegeleider werd aangeworven om de zoektocht naar herhuisvesting na onbewoonbaarheid te begeleiden. Hierbij wordt outreachend tewerk gegaan.
 
Recuperatie kosten herhuisvesting
 
 
Andere initiatieven
Handelingskader woningvervuiling
De burgemeester is verantwoordelijk voor de openbare gezondheid of veiligheid in zijn gemeente. In principe komen motieven van esthetische, sociale of administratieve aard niet in aanmerking. Ook de bedreiging van gezondheid en/of de veiligheid van een bepaald individu kan niet worden ingeroepen, het moet een bedreiging in het algemeen, van de bevolking, zijn. Een ongezonde woning in dit kader is elke verblijfplaats die ernstig gevaar voor het opkomen van besmettelijke ziekten doet ontstaan en daarom niet alleen een bedreiging vormt voor de gezondheid van mogelijke bewoners maar voor de openbare gezondheid in het algemeen.
Binnen de stad Turnhout neemt de gezondheidsconsulent dit op vanwege het specifieke Welzijnsaspect van deze problematiek.
 
B. TIJDELIJKE OPVANG
 
Crisisopvang
Dak - en thuislozenonthaal (CAW)
Dak- of thuislozen of mensen die hun woning dreigen te verliezen kunnen terecht in het dak en thuislozenonthaal. De medewerkers luisteren naar hun verhaal en zoeken wat ze kunnen doen om hun situatie te veranderen. Via deze dienst kunnen ze zich ook aanmelden voor de residentiële opvangcentra. Wie buiten de kantooruren dringend nood heeft aan opvang, kan terecht op het nummer van dak- en thuislozenonthaal.

 
Daklozenopvang

idem, zie dak- en thuislozenonthaal

 
Nachtopvang
 idem, zie dak- en thuislozenonthaal
 
Noodwoningen
Noodopvangwoningen: lokale en regionale aanpak (OCMW en WZK)
OCMW Turnhout beschikt over een eigen pool aan doorgangswoningen. Daarnaast wordt er ook aan een regionale aanpak gewerkt zoals het noodopvangplan en een pool doorgangswoningen , ism  Welzijnszorg Kempen (de koepel van de OCMW's uit arrondissement Turnhout).
 
Andere initiatieven
Inloopcentrum 'De Lange Gaank'
CAW Kempen beschikt in Turnhout over een inloopcentrum. Het inloopcenrum richt zich tot personen die problemen ervaren als dakloosheid, armoede, thuisloosheid,... .
Zowel mannen als vrouwen, volwassenen en jongvolwassenen zijn er welkom.
 
C. BIJZONDERE WOONVORMEN
 
Woonwagenterrein
 
Doortrekkersterrein
 
Andere