Instrumenten lokaal woonbeleid Genk

TitelFilterBeschrijvingFilter
Sorteren op bijlagenDruk op Shift+ENTER om het menu te openen (nieuw venster)
1. LOKAAL WOONBELEID COÖRDINEREN
A. INTERNE ORGANISATIE / COÖRDINATIE VAN HET WOONBELEID
B. OVERLEG
Lokaal woonoverleg
Een gedragen visie rond wonen komt er niet zomaar. Het is een resultaat van geregeld doorbespreken van de verschillende thema’s rond wonen met de nodige lokale en interlokale actoren. Een goede samenwerking tussen de lokale mandatarissen en ambtenaren, het OCMW, SVK Het Scharnier en de lokale Sociale Huisvestingsmaatschappijen Nieuw Dak en Landwaarts is de sleutel tot succesvol lokaal woonoverleg.
Op regelmatige basis wordt er een lokaal woonoverleg georganiseerd waarbij naast de lokale actoren eveneens de Provincie Limburg en het Agentschap Wonen Vlaanderen aanwezig zijn.
 
contact: wonen@genk.be
Overleg andere actoren
Lokaal Sociaal Beleid - stuurgroep Lokaal Sociaal Beleidsplan
Het OCMW coördineert ism de Stad Genk de opmaak en uitvoering van een sociaal woonbeleidsplan. Een stuurgroep volgt het opmaken, uitvoeren, evalueren en actualiseren van dit sociaal woonbeleidsplan op. OCMW, Stad en relevante actoren maken deel uit van deze stuurgroep.
 
Overleg woonbegeleiding en sociaal woonbeleid
Het OCMW en de dienst woonbeleid komen op regelmatige basis samen om dossiers rond woonkwaliteitsbewaking terug te koppelen op vlak van woonbeleiding en welzijnskwesties. Tegelijk kan het OCMW ook kwesties aankaarten en feedback geven over begeleidingsdossiers waar ook een problematische huisvestingssituatie is. Periodiek wordt ook het CAW uitgenodigd, die trajectbegeleiding voorzien voor Genkse cliënten.
 
Seniorenraad - werkgroep wonen
Binnen de seniorenraad, bestaande uit afgevaardigden van de 25 Genkse seniorenbonden en niet-georganiseerde senioren, zijn een aantal open werkgroepen actief, o.a. de werkgroep wonen.  Deze werkgroep adviseert het lokale bestuur - op vraag of op eigen initiatief - m.b.t. verschillende aspecten van wonen voor senioren: levenslang wonen, alternatieve woonvormen, woningaanpassingen, wonen in woonzorgcentra, ...
Meer info: Liliane Tielens, Dienst Sociaal Welzijn - 089 65 43 60 of sociaal.welzijn@genk.be
 
Adviesraad voor personen met een handicap
De Genkse adviesraad voor personen met een handicap adviseert het lokale bestuur over verschillende aangelegenheden die personen met een handicap aanbelangen.  Op vlak van wonen wordt er vooral gewerkt rond levenslang wonen en toegankelijkheid. 
Meer info: Liliane Tielens, Dienst Sociaal Welzijn - 089 65 43 60 of sociaal.welzijn@genk.be
C. SAMENWERKINGSVERBANDEN

Lokaal Woonbeleid GAOZ
De gemeenten Genk, As, Opglabbeek en Zutendaal zijn in 2009 een samenwerkingsverband aangegaan om samen aan een gemeentelijk en intergemeentelijk woonbeleid te werken.
Die samenwerking ging effectief van start op 5 januari 2010.
De vier gemeenten zijn overtuigd van de meerwaarde van het project en engageren zich met als doel een kwalitatief woonbeleid uit te bouwen voor de 4 gemeenten.
Het samenwerkingsverband Lokaal Woonbeleid GAOZ ontvangt sinds januari 2010 subsidies van het Vlaamse Gewest en van de Provincie Limburg voor een periode van minstens 3 tot maximaal 9 jaar.

De interlokale vereniging GAOZ focust op 3 thema's, conform het besluit van 16 november 2018 over het Lokaal Woonbeleid.

 • zorgen voor een divers en betaalbaar woonaanbod
 • ondersteunen van woningkwaliteit
 • mensen met woonvragen informeren, sensibiliseren en begeleiden

Sinds 2019 maakt de gemeente Oudsbergen (fusie Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek) deel uit van de interlokale vereniging GAOZ.

contact:info@woneningaoz.be

www.woneningaoz.be

Lokale dienstencentra & huurwoningen voor senioren

Het OCMW werkt samen met de cvba Nieuw Dak naar aanleiding van de uitbating van lokale dienstencentra (LDC) voor senioren in Genk. Deze LDC zijn gesitueerd in de nabijheid van sociale huurwoningen voor senioren. In 4 van de 5 dienstencentra huurt het OCMW de lokalen van de dienstencentra van de sociale verhuurmaatschappij. Hierdoor is de dienstverlening voor omwonende senioren heel nabij beschikbaar.

contact: liesbet.gabriels@ocmwgenk.be

Convenant tussen de stad Genk en het sociaal verhuurkantoor Het Scharnier betreffende het onderzoeken van woningen

Er is een afsprakenkader tussen de stad Genk, het sociaal verhuurkantoor Het Scharnier en de Vlaamse minister bevoegd voor Wonen over het onderzoeken van woningen die te huur worden aangeboden aan het SVK met het oog op nieuwe inhuurneming. Het SVK verbindt er zich toe aan de stad een conformiteitsonderzoek aan te vragen voor elke woning die te huur wordt aangeboden met het oog op nieuwe inhuurneming, voor zover het SVK er na een beperkt eigen plaatsbezoek in geïnteresseerd is. Vanaf 2021 zal deze convenant uitgebreid worden naar de GAOZ gemeenten, als onderdeel van het nieuwe subsidiedossier 2020-2025.

contact: wonen@genk.be

Ergotherapie aan huis

De gemeenten Genk, As, Oudsbergen en Zutendaal hebben een samenwerkingsovereenkomst met het OCMW van Genk en Landelijke Thuiszorg (aka FERM) om mensen te begeleiden bij woningaanpassing. De ergotherapeuten van het OCMW Genk ondersteunen via deze overeenkomst inwoners uit de GAOZ gemeenten met vragen rond woningaanpassing en levenslang wonen. Voor complexe dossiers die bouwkundige ingrepen vergen, doen zij beroep op de technisch adviseur van FERM. Deze begeleidt op maat de inwoners met de verbouwingswerken (vb plaatsing inloopdouche, verbouwingen om drempels weg te werken,...), offerteaanvragen, opvolging werken, premieaanvragen...

contact: info@woneningaoz.be of T 089 65 45 72

Samenwerkingsovereenkomst Energiehuis Limburg

De GAOZ gemeenten (Genk, As, Oudsbergen en Zutendaal) bereiden een samenwerkingsovereenkomst voor met het Energiehuis Limburg/Duwolim. Het Energiehuis biedt een basisdienstverlening aan in heel Limburg. De GAOZ gemeenten zetten hun beschikbare budget vanuit het Energiehuis gericht in op renovatiebegeleiding en cofinancieren deze taakstelling voor bijkomende begeleidingen. Voordeel is dat de werking van het Energiehuis versterkt wordt op lokaal vlak, terwijl de al aanwezige woonloketten kunnen focussen op hun taak rond informatieverstrekking. Afronding is voorzien voor juni 2020.

Meer info: info@woneningaoz.be | T 089 65 45 71

2. KLANTGERICHTE DIENSTVERLENING
A. LOKETFUNCTIE
Huisvestingsambtenaar
Jasmijn Vincken is aangesteld als huisvestingsambtenaar voor de 4 GAOZ-gemeenten (Genk, As, Opglabbeek en Zutendaal)
contact: jasmijn.vincken@genk.be of 089654573
Takenpakket:
- behandelen klachten woonkwaliteit: uitvoeren vooronderzoeken, verslaggeving en behandelen dossiers
- acties uitvoeren ter activering van langdurig leegstaande panden of verkrot verklaarde panden
- bouwkundig advies vergunningen kamerwonen en studentenkamers
- ondersteuning wooninspectie, politie en brandweer bij woningcontroles
 
Woondienst
GAOZ bewoners kunnen voor alle informatie over wonen terecht aan de woonloketten in de 4 gemeenten tijdens de openingsuren van de woonloketten.
Zie Contact op de homepagina van de website www.woneningaoz.be voor de openingsuren.
Men kan er terecht met vragen over premies, belastingvermindering en fiscale voordelen rond duurzame investeringen. Huurders kunnen er tevens terecht met hun klachten over slechte woonkwaliteit en leegstand en verwaarlozing kunnen eveneens gemeld worden aan de woonloketten.
Het informeren gaat echter verder en gebeurt ook door o.a. :
 • adviseren en begeleiden van belanghebbenden  (bewoners/eigenaars/architecten) bij de toepassing van de reglementeringen en subsidie- en premieaanvragen.
 • geregeld gebruik te maken van verschillende media zoals infosessies, folders, …

contact: info@woneningaoz.be

www.woneningaoz.be

In Genk kunnen de inwoners terecht voor specifieke vragen rond wonen binnen het Sociaal Huis terecht op de zitdagen van drie lokale woonactoren:

- Zitdag Huurderssyndicaat: elke donderdag, 13u00 - 16u00. Inwoners kunnen terecht voor individueel advies en begeleiding. De stad Genk heeft een samenwerkingsovereenkomst met het Huurderssyndicaat en komt tegemoet in het lidgeld voor Genkse inwoners, zodat zij een volledige begeleiding kunnen krijgen.
- Zitdag Sociaal Verhuurkantoor Het Scharnier: elke maandag van 13u30 - 16u00. Inwoners uit Genk kunnen met vragen terecht en hun inschrijvingsdossier laten samenstellen.
- Zitdag Vlaams Woningfonds: elke vrijdag tussen 9u00 - 12u00 en 12u45 - 16u00. Enkel op afspraak. Inwoners uit Genk kunnen zich inschrijven voor een sociale huurwoning of voor advies rond een woonkrediet. Het VWF beheert in Genk 89 sociale huurwoningen.

Woonwinkel
Er is geen dienstverlening in de vorm van een woonwinkel. In het kader van het intergemeentelijk samenwerkingsverband lokaal woonbeleid GAOZ zijn er zitdagen in de 4 GAOZ gemeenten waar men terecht kan voor alle informatie over het woonbeleid.
1 geïntegreerd loket
Elektronisch loket
Op de websites www.woneningaoz.be kunnen bewoners terecht voor het downloaden van reglementen en aanvraagformulieren aangaande woonbeleid. Vragen en opmerkingen kunnen steeds gericht worden aan woonbeleid@genk.be en info@woneningaoz.be. In 2013 zijn er aanpassingen uitgevoerd om de website gebruiksvriendelijker te maken en de immodatabank te verbeteren. Er is een mobiele versie van de immodatabank geïmplenteerd. En er wordt nu gewerkt met unieke QR-codes waarbij het desbetreffende vastgoed mobiel online kan worden teruggevonden met alle informatie van het vastgoed.

In 2019 is de immodatabank, hoewel populair, stopgezet wegens geen kerntaak meer voor de lokale overheid. De website is vernieuwd en wordt gewerkt met een googleADs campagne om surfers te website te leren kennen.
 
Andere
B. COMMUNICATIE
Infobrochure
Infoavonden
Lokaal Woonbeleid GAOZ organiseert op regelmatige basis infoavonden in samenwerking met STEBO voor verschillende doelgroepen en rond verschillende thema's.
Website
Stad Genk: www.genk.be
 
GAOZ (Genk, As, Opglabbeek en Zutendaal): www.woneningaoz.be
 
OCMW Genk: www.ocmwgenk.be
 
Andere

In 2011 organiseerde Lokaal Woonbeleid GAOZ een regionale woonbeurs waar bezoekers informatie kregen over wonen, bouwen, verbouwen en kopen.

In functie van het verduidelijken van bepaalde reglementeringen of procedures is IGS GAOZ overgegaan tot het opmaken van een aantal eenvoudige en overzichtelijke infofolders.

Volgende folders zijn al opgemaakt:  

 • overzichtsfolder van werking IGS GAOZ met vermelding van contactgegevens en zitdagen         
 • overzichtsfolder van bestaande premies              
 • flyer over het heffingsreglement op leegstaande woningen en gebouwen                                        
 • flyer met uitleg over "wat te doen bij brand?"       
 • architectuurroutekaart met projecten in de GAOZ-gemeenten
 • ....
In 2018 werd ingezet op een laagdrempelige infoavond rond renoveren. Per doelgroep werd er 1 energiecafé georganiseerd.
- Energiecafé renoveren kan je leren
- Energiecafé voor huurders
- VME-café voor verhuurders, mede-eigenaars en syndici. (extra aandacht voor minimale kwaliteitsnormen voor dakisololatie).

Deze werking wordt de komende jaren verder gezet in de GAOZ gemeenten.

Daarnaast zijn er nog jaarlijkse infosessies rond woningkwaliteit, regelgeving, brede woonthema's, wonen en zorg, energie,...
- Infoavond slim verhuren
- ambulant woonloket (op vb dorpsrestaurantdagen)
- infoavond solidair verhuren.
- energiezuinigheid appartementen

contact: info@woneningaoz.be

3. ONDERBOUWD EN EFFICIËNT BESTUREN
Visievorming
De lokale besturen beschikken over de autonomie om zelf beleidskeuzes te maken die een oplossing bieden aan de problemen op de lokale woonmarkt of die inspelen op de lokale opportuniteiten. De gemeenten beschikken dus over de vrijheid én de verantwoordelijkheid om een eigen woonbeleid op maat te ontwikkelen.
 
De vier GAOZ gemeentenbesturen streven ernaar een aantal visies en doelstellingen op elkaar af te stemmen.  Het IGS Lokaal Woonbeleid GAOZ heeft daarom een gezamenlijk subsidiereglement uitgewerkt. Het subsidiereglement duurzaam wonen trad vanaf 1 januari 2012 in werking (als bijlage toegevoegd). Door het wegvallen van premies van de hogere overheden zijn er heel wat gezinnen die bij het bouwen of verbouwen van hun huis de investering in energiebesparende maatregelen niet zien zitten. Door het nieuwe reglement worden alle inwonders van GAOZ gestimuleerd om toch energiezuinig en toekomstgericht te (ver)bouwen.
 
IGS GAOZ heeft het reglement recent herzien in 2014. Dit nieuwe reglement start vanaf 01-01-2015 en heet Premie Energiebesparende Maatregelen. Het nieuwe reglement behoudt minder categorieën en focust zich op de gebouwschil en een hoogwaardige standaard. Zo worden bewoners gemotiveerd om beter te isoleren dan de norm voor de premies van de netbeheerder. Sinds 2017 is het reglement gewijzigd naar een premie warm wonen, waarbij de GAOZ-gemeenten nog een toelage geven voor een zuinige CV installatie. Voor Verenigingen van mede-eigenaars is er een premie op een energieaudit. In 2020 is het premiebeleid stopgezet en worden er enkel nog tussenkomsten voorzien in het uitvoeren van energie-audits voor appartementsgebouwen.

In het kader van de intergemeentelijke samenwerking lokaal woonbeleid GAOZ werken de GAOZ gemeenten actief aan hun lokale woonbeleidsplannen.
De GAOZ woonplannen vormen het eindresultaat van een planningsproces door de verschillende lokale woonactoren, vertrekkende vanuit de kennis en analyse van de bestaande toestand en resulterend in prioritaire beleidskeuzes en een tijdsgebonden actieprogramma. Na de opmaak van de woonplannen is IGS GAOZ gestart met de uitvoering van de acties. Hierbij konden de verschillende gemeenten hun eigen klemtonen en prioriteiten leggen tijdens een bilateraal overleg.
De GAOZ gemeenten werken ook elk aan een visie rond sociaal wonen, in samenwerking met de SHM'en van de gemeenten.
Bijlage
Kennis verzamelen over wonen
De cel beleidsplanning houdt de vinger aan de pols door alle beleidsrelevante cijfers te bundelen en te ontsluiten via een digitaal platform www.genkincijfers.be.  De cijfers bestaan uit administratieve data, kaarten die standaard of op vraag worden voorzien of studies die op vraag van andere diensten worden opgevraagd. Alle diensten leveren cijfers aan en maken gebruik van de dienstverlening om de eigen acties te onderbouwen.
 

studie stadsverlaters
In 2016 is de stad Genk gestart met een studie rond de motieven waarom jonge mensen niet in Genk blijven wonen. Aanleiding was het negatief migratiesaldo in de groep 20-29 jarigen. Maar ook gezinnen verliest Genk makkelijk aan de omliggende gemeenten. De opdracht werd geplaatst en na de procedure gegund aan Atelier Romain / onderzoeksgroep HaUS (KULeuven). Zij maakten een profiel op van de Genkse stadsverlater en voerden een kwalitatief onderzoek door middel van interviews bij een 35 respondenten. In een derde fase gaan ze op zoek naar het woonproduct dat voor Genk een nieuw aanbod kan creëren die inspeelt op deze doelgroep. De studie werd ondertussen afgerond met concrete aanbevelingen en zelfs de publicatie van een boek. Dat boek kan u hier bestellen. Voor meer uitleg over de studie neemt u best contact op met IGS Lokaal Woonbeleid GAOZ via info@woneningaoz.be

Woon(behoefte)studie

HIVA-onderzoek: “Naar een zorgvriendelijk Genk”

Van februari 2007 tot maart 2008 werd door het Hoger Instituut van de Arbeid (HIVA) uit Leuven, een onderzoek gevoerd in opdracht van de stad en het OCMW van Genk. Beide wilden een beter zicht krijgen op wat er nodig is in een gebied, opdat mensen er levenslang kunnen wonen.

 

Het uitgangspunt van het onderzoek was dat mensen met een zorgbehoefte maximaal moeten kunnen blijven wonen te midden van anderen en zoals zij dat zelf willen. Om dit mogelijk te maken, moet er goed worden nagedacht over hoe en waar men de woningen en voorzieningen bouwt. Daarbij moet de dienstverlening zodanig worden gepland en uitgebouwd, zodat iedereen er een zo goed mogelijke toegang toe heeft. Een gemeente waar wonen en zorg op die manier op elkaar aansluiten, mag zich ‘zorgvriendelijk’ noemen.

 

Op vraag van de stad en het OCMW werd het onderzoek gefocust op nieuwe woonvormen, de mogelijkheden van technologie en het implementeren van woonzorgzones in Genk.
 
Meer info over de studie vind je hier.
 

Studie “Wonen voor senioren in Genk”

Midden 2003 startte het onderzoeksbureau Mens en Ruimte in opdracht van OCMW Genk, Stad Genk en de huisvestingsmaatschappijen Nieuw Dak en Landwaarts met een onderzoek naar de woonwensen en woonbehoeften van de thuiswonende Genkse senioren.  Deze grootschalige studie, waaraan meer dan 1000 senioren meewerkten, werd midden 2005 afgerond.

 
Meer info over deze studie vind je hier.
 
In 2011-2012 organiseerde de seniorenraad voor de tweede keer het lokaal behoeftenonderzoek bij de 60-plussers. Daarin kwam ook de woonsituatie van de 60-plussers aanbod. Het resultaat van het behoeftenonderzoek kan u hier lezen.
 
"Groeimodel voor wonen"
Het stadsbestuur van Genk wenst, naar analogie met de oefening die op Vlaams niveau gebeurt (binnen 'The ambition of the territory' en 'Groenboek Ruimte Vlaanderen in 2050', na te denken op welke wijze zij een bijdrage kan leveren in het trotseren van de uitdagingen waar we voor staan. Daarom wordt een model voor toekomstige verdichting opgemaakt. Het gaat om een groeimodel voor wonen in Genk dat een visie presenteert over verdichting in Genk, een visie die vertrekt van de bestaandde ruimtelijke structuur van Genk en die rekening houdt met de bestaande kwaliteiten en knelpunten. Dit groeimodel is momenteel inhoudelijk uitgewerkt maar dient nog bekrachtigd te worden door het bestuur.
 
 
 

 

Lokaal woonplan

Lokaal sociaal woonbeleidsplan

Het ‘lokaal sociaal woonbeleidsplan’ onderscheidt zich duidelijk van het Algemene Woonbeleidsplan van de stad Genk, door zich enkel op de sociale aspecten van wonen te richten.

 

Om ervoor te zorgen dat alle aspecten op het vlak van wonen (sociaal) aan bod zouden komen in het lokaal sociaal woonbeleidsplan én om er een plan van te maken dat gedragen wordt door heel het netwerk welzijn/wonen werd er een stuurgroep opgericht om het plan te ontwikkelen.  In die stuurgroep zitten vertegenwoordigers van OCMW, dienst woonbeleid van de stad, dienst wijkontwikkeling van de stad, de sociale huisvestingsmaatschappijen Nieuw Dak en Landwaarts, sociaal verhuurkantoor het Scharnier vzw, CAW Sonar, RIMO (Regionaal Instituut Maatschappelijk Opbouwwerk), Stebo (oa buurtopbouwwerk en infocentrum wonen), straathoekwerk,…  De betrokkenheid en de input vanwege deze partners is groot.

 

De missie van het plan luidt: “Het recht op menswaardig wonen wordt gerealiseerd voor alle inwoners van Genk, met specifiek aandacht voor sociaal kwetsbaren, waarbij er wordt samengewerkt tussen verschillende partners en elke partner zijn specifieke rol opneemt vanuit zijn expertise.”

 

Meer info over het lokaal sociaal woonbeleidsplan vind je hier.

Contact: Inge.kelchtermans@ocmwgenk.be

 

 

Actieplan Woonzorgzones

Het OCMW en het stadsbestuur van Genk willen door de ontwikkeling van woonzorgzones van Genk een “zorgvriendelijke stad” maken met aangepaste woningen voor iedereen, in een aangepaste omgeving, met zorg op maat voor jong en oud.

 

Het concept “woonzorgzone” is daarvan de meest duidelijke uiting. Net als “levenslang wonen” gaat de “woonzorgzone” er vanuit dat iedereen wel ooit bijzondere behoeften heeft en iedereen erbij gebaat is op dat moment goed verzorgd te kunnen worden.

Een woonzorgzone is in de eerste plaats een gewone woonwijk met een evenwichtige mix van bewoners. Wanneer men zorgbehoevend wordt, kan men er blijven wonen doordat er een verhoogd en op elkaar afgestemd aanbod is van zorg- en dienstverlening.

Essentieel is dat het een planningsconcept is, dat ambieert op niveau van een wijk wonen, zorg en welzijn te plannen en op elkaar af te stemmen, en dit zowel ruimtelijk als organisatorisch.

contact: Inge.kelchtermans@ocmwgenk.be

 

Lokale woonbeleidsplannen voor Genk-As-Opglabbeek-Zutendaal

De 4 GAOZ gemeenten werken actief aan hun gemeentelijke woonbeleidsplannen. Deze vormen het eindresultaat van een planningsproces door de verschillende lokale woonactoren, vertrekkende vanuit de kennis en analyse van de bestaande toestand resulterend in prioritaire beleidskeuzes en een tijdsgebonden actieprogramma.

 

Convenant tussen SVK en stad Genk betreffende het onderzoeken van woningen

Er is een afsprakenkader tussen de stad Genk, het sociaal verhuurkantoor Het Scharnier en de Vlaamse minister bevoegd voor Wonen over het onderzoeken van woningen die te huur worden aangeboden aan het SVK met het oog op nieuwe inhuurneming. Het SVK verbindt er zich toe aan de stad een conformiteitsonderzoek aan te vragen voor elke woning die te huur wordt aangeboden met het oog op nieuwe inhuurneming, voor zover het SVK er na een beperkt eigen plaatsbezoek in geïnteresseerd is.

Advisering door lokale woonraad
Elektronisch databeheer/dossierbeheer
De Dienst Woonbeleid beheert haar dossiers zoveel mogelijk in het GIS (dossiers ongeschikt/onbewoonbaar, conformiteitsattest, hygiënisch woontoezicht, woonverbod, heffing leegstaande woningen en gebouwen, premies,... ).
Elk product van de Dienst Woonbeleid wordt uitgeschreven in een productfiche (Gids 2012). Deze productfiches worden verder gekoppeld aan de website van Genk.
 
Andere
4. AANBOD BETAALBARE WONINGEN VERHOGEN
A. BETAALBARE GRONDPRIJS
A.1. Vergroten aanbod van bouwgrond (private en publieke gronden)
A.1.1. Decretaal instrumentarium: activeren onbebouwde bouwkavels
Register van onbebouwde percelen
Het register werd opgemaakt door de afdeling ROW conform de decretale bepalingen. Het betreft de inventarisatie van de onbebouwde percelen in woongebied en binnen niet vervallen verkavelingen. 
Mogelijkheid tot rapportage naar een rekenblad of databank en beschikbaar voor de stedelijke diensten via de GIS-cel.

Deze lijsten worden niet gebruikt voor het heffen van belastingen

 
Heffingen op onbebouwde percelen
Er wordt geen belasting op onbebouwde percelen opgelegd.
A.1.2. Eigen stedelijk instrumentarium
Er zijn verschillende RUP's in opmaak of reeds afgerond. Heel wat van deze RUP's hebben als doelstelling woongelegenheid creëren, hiertoe worden bestemmingswijzigingen doorgevoerd waardoor wonen mogelijk wordt.
Andere percelen worden in samenwerking met projectontwikkelaars ontwikkeld, waardoor woonkavels worden gerealiseerd.
Nog andere percelen worden verkaveld en middels openbare verkoop verkocht. Het vroegere puntensysteem wordt momenteel herzien om beter aansluiting te vinden bij de sterk wijzigende profielen op de bouwgrondenmarkt.
Dienst Grondzaken, grondzaken@genk.be, 089/65 45 20
A.2. Verhogen betaalbaarheid bouwgrond via grondbeleid

Uitgifte bouwgronden via erfpacht

Woonproject In De Bres

De stad Genk verkavelde 13 loten voor 16 woningen en ging met een projectontwikkelaar een samenwerkingsovereenkomst aan voor de bouw van de 16 woningen. Hierbij stelde de stad uitdrukkelijk dat ze haar bouwgronden niet wil verkopen maar in erfpacht wil geven. Een erfpachtovereenkomst wordt aangegaan met de kopers van de woning. Voordeel is dat men geen lening moet aangaan voor de aankoop van de bouwgrond. Het betreft een toplocatie in Genk. De woning worden gebouwd in houtskeletbouw en tegen een E-peil = 30. De inschrijvingsperiode voor het project loopt tot 31/03/2019. Op 4/12/2018 was er een infoavond met 150 geïnteresseerden. Meer info op www.genk.be/indebres of bij tim.vanbrabant@genk.be 


Projectontwikkeling met betaalbaarheid als randvoorwaarde

Meiboom

Binnen het project Meiboom wordt de bouw van 300 woningen voorzien op een ruime termijn. In de ontwikkeling van de verschillende sites wordt gewerkt met een openkaartmethode. Hierbij kunnen één of meerdere ontwikkelaars intekenen op verschillende zones binnen de sites. Op basis van een eerste selectie worden de sterkste kandidaten geselecteerd. Nadien volgt een ontwerpoefening om de voorstellen te versterken en verbeteren. Wanneer er een consensus is over een ontwikkeling, worden concrete realisatieovereenkomsten afgesloten met de ontwikkelaars. In de openkaartmethodiek zitten voorwaarden rond duurzaamheid en betaalbaarheid vervat: ontwikkelaars die hier extra op inzetten, maken meer kans op een samenwerkingsovereenkomst voor het ontwikkelen van één of meerdere zones.

meer info: ganael.vanlokeren@genk.be

A.2.1. Private en publieke gronden (excl. gronden van lokaal bestuur)
Eigen stedelijk instrumentarium
A.2.2. Gronden van het lokaal bestuur
A.2.2.1. Decretaal instrumentarium
A.2.2.1.1. Actief gemeentelijk grondbeleid
a. Aankoop, verkoop of ruil van gronden
Op diverse plaatsen worden onteigeningsplannen opgemaakt, veelal in het kader van RUP's. Op die manier proberen we gronden te verwerven om dan in het kader van de verwezenlijking van een RUP, bouwkavels te ontwikkelen.
Ook door ruil en aankoop van niet bebouwbare percelen, proberen we nieuwe configuraties tot stand te brengen, waardoor percelen bebouwbaar worden.
De dienst Ruimtelijke Ontwikkeling brengt jaarlijks verschillende losse kavels en percelen op de markt. Deze worden openbaar verkocht aan 90% van de venale waarde.
Dienst Grondzaken, grondzaken@genk.be, 089/65 45 20
 
 
b. Recht van erfpacht

Uitgifte bouwgronden via erfpacht

Woonproject In De Bres

De stad Genk verkavelde 13 loten voor 16 woningen en ging met een projectontwikkelaar een samenwerkingsovereenkomst aan voor de bouw van de 16 woningen. Hierbij stelde de stad uitdrukkelijk dat ze haar bouwgronden niet wil verkopen maar in erfpacht wil geven. Een erfpachtovereenkomst wordt aangegaan met de kopers van de woning. Voordeel is dat men geen lening moet aangaan voor de aankoop van de bouwgrond. Het betreft een toplocatie in Genk. De woning worden gebouwd in houtskeletbouw en tegen een E-peil = 30. De inschrijvingsperiode voor het project loopt tot 31/03/2019. Op 4/12/2018 was er een infoavond met 150 geïnteresseerden.

Meer info op www.genk.be/indebres of bij tim.vanbrabant@genk.be 


c. Recht van opstal
Aan projectontwikkelaars wordt een gratis recht van opstal gegeven. Hierdoor worden de eigen kosten van de projectontwikkelaar beperkt, waardoor ook geen extra kosten in de te bouwen woningen hoeven verwerkt te worden. Tevens geeft dit ons de garantie dat met onze gronden niet gespeculeerd kan worden, de grondaandelen worden immers door onszelf, op het moment van de verkoop van een woning, verkocht.
Bij het toekennen van een recht van opstal zorgen wij steeds dat we zicht hebben op de verkoopprijs van de woningen en op de geleverde kwaliteit.
Al deze maatregelen kaderen in 'betaalbaar wonen'.
Dienst Grondzaken, grondzaken@genk.be, 089/65 45 20
d. Andere
A.2.2.1.2. Financiële ondersteuning
A.2.2.2. Eigen stedelijk instrumentarium
B. BETAALBARE PRIJS KOOPWONING
B.1. Ondersteuning burger bij eigendomsverwerving
Aankooppremie
Informeren en sensibiliseren over ondersteuningsmogelijkheden door andere overheden
Andere
B.2. Pandenbeleid: sociale koopwoningen en bescheiden woningen
Opleggen van een sociale last voor sociale koopwoningen
Opleggen van een bescheiden last voor bescheiden woningen
Reglement sociaal wonen/verordening bescheiden wonen
Op 16 mei 2013 heeft de gemeenteraad een reglement sociaal wonen goedgekeurd. Dit reglement is niet langer relevant na het vernietigen van de sociale last door het grondwettelijk hof.
Andere
B.3. Pandenbeleid: lokaal bestuur als actor
B.3.1. Zelf (sociale of bescheiden) woonprojecten realiseren
Subsidies aanvragen in kader van sociale woningbouwprojecten (subsidie voor verwerving van gronden en panden, subsidie voor de bouw van of renovatie tot sociale koopwoningen, subsidie voor dan aanleg of de aanpassing van wooninfrastructuur)
Subsidies stadsvernieuwing aanvragen (conceptsubsidie)
Subsidies stadsvernieuwing aanvragen (projectsubsidie)
Stad Genk heeft op 14 oktober 2011 een stadsvernieuwingssubsidie toegewezen gekregen voor het project LO2020 (Sledderlo) voor een bedrag van € 3.000.000.
Een eerste poging om de woonontwikkeling (deel van het programma) in de markt te zetten mislukte. Daarna werd een nieuwe werkwijze uitgewerkt, waarbij meer gefaseerd gewerkt werd en ontwikkelaars voor verschillende onderdelen konden indienen. Deze procedure leverde wel geschikte kandidaten op. Met hen wordt momenteel een voorstel uitgewerkt. Op basis van een door de gemeenteraad goedgekeurd ontwerpvoorstel, kan een concrete realisatieovereenkomt worden afgesloten.
 
meer info:
Subsidies vernieuwing voormalige bedrijfspanden aanvragen
Federaal grootstedenbeleid
B.3.2. Bemiddelen
C. BETAALBARE PRIJS HUURWONING
C.1. Sociale huurwoningen
C.1.1. Vergroten aanbod sociale woningen
a. Lokaal woonbeleid regisseren
b. Aansnijden eigen gronden
niet van toepassing
Register van onbebouwde percelen in eigendom van Vlaamse besturen en Vlaamse semipublieke rechtspersonen
Actieprogramma 25%-regel
c. Bindend sociaal objectief/woonbeleidsconvenant

Bindend sociaal objectief

Op 1 september 2009 trad het decreet Grond- en Pandenbeleid in werking. Het verplicht de gemeenten om een sociaal en bescheiden woonaanbod te realiseren. Het sociaal woonaanbod dat tegen 31 december 2020 moet gerealiseerd worden, wordt het bindend sociaal objectief (BSO) genoemd en is samengesteld uit een objectief voor sociale huurwoningen, voor sociale koopwoningen en voor sociale kavels. Op vlak van sociale huur- en koopwoningen en sociale kavels legt het decreet enkel provinciale objectieven op.

 

Voor de provincie Limburg legde het decreet Grond- en pandenbeleid 5.590 extra sociale huurwoningen, 3.150 sociale koopwoningen en 150 extra sociale kavels vast. De deputaties van de provincies legden op hun beurt een objectief voor sociale koopwoningen en kavels vast voor de gemeenten binnen de provincie.  Deze verdeling gebeurde à rato van het aantal inwoners binnen de verschillende gemeenten.

 

In haar schrijven van 7 december 2009 stelde de deputatie de GAOZ gemeenten elk afzonderlijk een bindend sociaal objectief van sociale koopwoningen en 0 sociale kavels voor. Dit cijfer per gemeente geeft het aantal woningen weer die tegen 2020 bovenop de nulmeting extra moeten gerealiseerd worden.

 

De nulmeting sociale huur- en koopwoningen en kavels werd uitgevoerd door het departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed, afdeling Woonbeleid op 1 januari 2008.

 

De GAOZ gemeentebesturen willen deze bijkomende sociale woningen gerealiseerd zien o.a. in samenwerking met de sociale huisvestingsmaatschappijen Nieuw Dak cvba en Landwaarts nv, waar al jaren lang constructief mee samen gewerkt wordt .

Dergelijk samenwerkingsverband biedt immers het voordeel de sociale huisvestingsmaatschappijen als geen ander de behoefte kennen die er bestaat binnen een gemeente. Op basis van de samenstelling van de wachtlijsten kan er een aanbod worden gecreëerd dat op het vlak van woontypologie volledig is afgestemd op de vraag.

IGS GAOZ heeft de gemeenten As, Opglabbeek en Zutendaal zoveel mogelijk ondersteuning geboden bij de opmaak van de plannen van aanpak na de onderverdeling in categorieën o.b.v. de resultaten van de voorgangtoets van 2012.

 

Woonbeleidsconvenant stad Genk

In gemeenten waar het percentage sociale woningen hoger ligt dan 9% kunnen de sociale huisvestingsmaatschappijen in aanmerking komen voor subsidëring van sociale woningbouwprojecten door de VMSW (in de vorm van een renteloze lening), mits de gemeentebesturen een verzoek aanmelden bij de VMSW tot onderhandelen/afsluiten van een sociaal woonbeleidsconvenant.  Op het Lokaal Woonoverleg van 03.05.2011 werd een positief advies verleend voor het aanmelden van de aanvraag van een sociaal woonbeleidsconvenant door de stad Genk bij de VMSW.

Er is een sociaal woonbeleidsconvenant opgemaakt op 1 januari 2014 voor een periode van 3 jaar. Deze is eind 2017 vernieuwd.

 

Bijlage
d. Opleggen van percentages sociaal woonaanbod
Gemeentelijk reglement sociaal wonen
Op 16 mei 2013 heeft de gemeenteraad een reglement sociaal wonen goedgekeurd.
Sociale last in verkavelings- of stedenbouwkundige vergunning
e. Verhuren eigen woningen
C.1.2. Doelgroepenbeleid
a. Lokaal toewijzingsreglement

De GAOZ gemeentebesturen hebben de aanstelling van studiebureau Studio Beleid (adviseur Dirk Luyten) goedgekeurd voor de opmaak van één lokaal toewijzingsreglement voor het werkingsgebied van de intergemeentelijke samenwerking Lokaal Woonbeleid GAOZ.

Ontwerp van toewijzingsreglement is opgemaakt en zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan GAOZ-besturen. Na de goedkeuring door de gemeenten is het dossier behandeld door de minister. Na aanvullendige info en een bijkomende doelgroepenstudie rond medioren, is het lokaal toewijzingsreglement goedgekeurd in juni 2015.

Voor een project op de campus Portavida (bundeling zorgspelers en gemeentelijk zorgbedrijf) rond sociale woningen die worden voorbehouden voor mensen met een fysieke beperking, werd een nieuw toewijzingsreglement opgemaakt. Dit reglement moest rekening houden met de nieuwe financiering rond persoonsvolgende budgetten, wat naar SHM en zorgverstrekker extra onzekerheden met zich meebrengt. Dit reglement werd voorlopig goedgekeurd en zal finaal goedgekeurd worden in oktober 2019 na aanlevering van het aangepaste intern huurreglement.

b. Intern huurreglement
Het intern huurreglement van CVBA Nieuw Dak is als bijlage toegevoegd. Het betreft de versie van mei 2011, waarover door RWO Inspectie een opmerking geformuleerd werd i.v.m. de seniorenwoningen. Naar aanleiding van deze opmerking dient door de lokale overheid een lokaal toewijzingsreglement opgesteld. In september 2011 wordt gestart met de opmaak van dit lokaal toewijzingsreglement.
Bijlage
c. Verhuren buiten stelsel
Nieuw Dak verhuurt 1% van haar woongelegenheden buiten het sociaal huurstelsel. De huurders zijn ofwel begeleidende instanties in het kader van beschermd/beschut/begeleid wonen ofwel organisaties die een rol van betekenis hebben in het omliggende sociale weefsel / wijkgebeuren.
C.1.3. Financiële ondersteuning van de huurder
Het OCMW Genk voorziet in de mogelijkheid
 • de huurwaarborg van sociale woningen geheel of gedeeltelijk ten laste te nemen. Hierrond wordt een afbetalingsregeling getroffen.
 • een tussenkomst te bieden in de eerste maand huur.
 • een installatiepremie toe te kennen (onder welbepaalde voorwaarden).

contact: OCMW Genk - sociale dienst - info@ocmwgenk.be - 089573200

C.2. Private huurwoningen
C.2.1. Aanbod vergroten
a. Oprichten of ondersteunen van een SVK
SVK Het Scharnier vzw is een erkend sociaal verhuurkantoor actief in de regio Genk, As, Opglabbeek en Zutendaal.
SVK Het Scharnier huurt woningen en appartementen van private eigenaars om deze onder te verhuren aan sociaal kwetsbare huurders.
 
SVK Het Scharnier vzw
Dorpsstraat 9
3660 Opglabbeek
089/20-65-97
Promotie
Premie/subsidie
Andere
b. Eigen andere initiatieven
C.2.2. Financiële ondersteuning van de huurder
Het OCMW Genk voorziet in de mogelijkheid
 • de huurwaarborg geheel of gedeeltelijk ten laste te nemen. Hierrond wordt een afbetalingsregeling getroffen.
 • een principiële huurwaarborg toe te kenne, waardoor de cliënt de garantie heeft dat hij de waarborg zal krijgen als hij een geschikt aanbod vindt, indien hij zich aan bepaalde voorwaarden houdt.
 • een tussenkomst te bieden in de eerste maand huur.
 • een maandelijkse woon- en energietussenkomst te bieden.
 • een installatiepremie toe te kennen (onder welbepaalde voorwaarden).

contact: OCMW Genk - sociale dienst - info@ocmwgenk.be - 089573200

C.3. Kamers
C.3.1. Sturen van het aanbod
Kamers
Kamers moeten voldoen aan de normen van de Vlaamse Wooncode en de stedelijke Politieverordening op kamerwoningen en studentenkamers.
Studentenkamers
Genk kiest ervoor om haar rol op gebied van hoger onderwijs te versterken en wenst in dit kader ook een beleid te voeren dat ervoor zorgt dat het hoger onderwijs een aantrekkelijk vestigingskader vindt in Genk. Dit vestigingskader heeft enerzijds betrekking op de ontwikkeling van sites waarin het hoger onderwijs interessante linken kan leggen met kennisinstellingen en ondernemerschap of werkpraktijken (voorbeelden hiervan zijn C-Mine, het Wetenschapspark Waterschei, de ZOL-campus) en anderzijds op het ontwikkelen van een studentenbeleid waardoor de stad een interessante verblijfsomgeving is voor studenten.
Een belangrijke basisvoorziening voor het aantrekken van studenten is de aanwezigheid van een voldoende ruim en kwaliteitsvol huisvestingsaanbod voor studenten. Inzake studentenhuisvesting wenst het stadsbestuur een tweesporenbeleid te voeren: de verbetering van het huidige aanbod en het stimuleren van de ontwikkeling van nieuw bijkomend aanbod.
 
De studentenkamers moeten voldoen aan de normen van de Vlaamse Wooncode en de stedelijke Politieverordening op kamerwoningen en studentenkamers.
Om het behoud te bevorderen en het aanbod aan kwalitatieve studentenhuisvesting te verhogen, heeft het stadsbestuur van Genk een subsidiereglement goedgekeurd. Gezien er momenteel voldoende kwalitatieve studentenkamers met een uitbatingsvergunning zijn, heeft de stad Genk beslist deze subsidie af te schaffen. Hierbij is een overgangsperiode voorzien. In de toekomst zal het aanbod aan de studentenhuisvesting gemeten blijven worden en de verhouding vraag en aanbod zullen we blijven monitoren om leegstand te vermijden.
 
Binnen de studie rond "het groeimodel wonen voor Genk" is een visie uitgewerkt waarbij aangegeven wordt in welke gebieden de bijkomende studentenhuisvesting gebundeld dient te worden.
 
In april 2015 werd een nieuw reglement voor studentenkamers en logementskamers goedgekeurd. Dit voorziet in een aangepast kwaliteitskader voor nieuwe aanvragen en de handhaving van de bestaande kamers. De saneringsoperatie van de logementskamers werd eind 2014 afgerond, zodat alle logementskamers nu over voldoende basiskwaliteit beschikken. De huisvestingsambtenaar waakt over de toepassing van het reglement en het handhaven van de normering.

Door de subsidiëring van studentenkamers tot 2014 was er anno 2017 sprake van een overaanbod, waarbij 25% van de markt leeg stond. De stad Genk voerde een restrictiever vergunningenbeleid (ontrading) en schreef eigenaars van leegstaande koten aan om hun uitbating te evalueren en herbestemmingen te overwegen. Dit zorgde voor een correctie op het aanbod, de bezettingsgraad is ondertussen gestegen van 75% tot 90%.
meer info? jasmijn.vincken@genk.be of monika.faller@genk.be
 
 
Bijlage
5. KWALITEITSVOL WONEN EN BOUWEN
A. KWALITEITSNORMEN VOOR WONINGEN EN KAMERS
A.1. Preventie
Advies aanvragen stedenbouwkundige vergunningen
De Dienst Vergunningen stuurt steeds de aanvraag betreffende studentenkamers of kamerwoningen door naar Dienst Woonbeleid. Het gaat om aanvragen die betrekking hebben op het (ver)bouwen van logementshuizen of studentenhuizen, slaapkamer(s) van bestaande woningen omvormen tot studentenkamers, uitbreiden van een woning met studentenkamers...
De huisvestingsambtenaar controleert op basis van de voorgelegde plannen de woonkwaliteit waarin deze beantwoorden aan de Vlaamse Wooncode en de stedelijke politieverordening.
A.2. Aanvullende gemeentelijke  reglementering
Verordening(en)
Er is een politieverordening betreffende de kamerwoningen en studentenkamers.
Klik hier indien u de verordening wil nalezen of downloaden.
Bijlage
andere
Voor zowel de uitbating van een logementshuis als studentenhuis heb je een uitbatingsvergunning nodig.
A.3. Kwaliteitsonderzoek
Kwaliteitsonderzoek woningen/kamers
Naar aanleiding van een klacht kan de huisvestingsambtenaar op het grondgebied GAOZ ter plaatse een controle uitvoeren. Dit vooronderzoek gebeurt pas nadat de eigenaar van de woning eerst op de hoogte is gebracht.
 
Na vaststelling van een vervuilde woning en na weigering medewerking door de eigenaar/bewoner wordt de procedure hygiënisch woontoezicht opgestart. Hierbij werken zowel geneesheer, brandweer, politie, OCMW en huisvestingsambtenaar binnen GAOZ samen. Naar aanleiding van de vaststellingen en de verslagen van de deskundigen kan men tot een gemeenschappelijke oplossing komen zodat zowel de gezondheid van de bewoners alsook de openbare gezondheid niet in het gedrang komt.
 
In 2013 is men in Genk gestart met een gemeenschappelijke bestuurlijke aanpak van de georganiseerde criminaliteit. Het heeft tot doel signalen van georganiseerde criminaliteit op te pikken, rond deze signalen op gestructureerde wijze informatie te verzamelen, en waar mogelijk met bestuurlijke middelen actie te ondernemen. Woningonderzoek is hierin een belangrijk onderdeel. Opzet is een methodiek te ontwikkelen en deze te delen met andere EU-partners. 
Conformiteitsattest woningen/kamers
Sinds augustus 2013 maakt de huisvestingsambtenaar binnen GAOZ bij elke hercontrole van een ongeschikt of onbewoonbaar verklaard pand een technisch verslag op. Indien voldoende gebreken hersteld zijn, wordt er aansluitend een conformiteitsattest afgeleverd door de betrokken gemeente (cfr heffingsbesluit).
Sinds 01/01/2016 heeft de stad Genk (ism Lokaal Woonbeleid GAOZ) een retributiereglement goedgekeurd voor het afleveren van conformiteitsattesten.
Bijlage
B. BESTRIJDEN EN VOORKOMEN VAN LEEGSTAND
Opsporen leegstand
In het kader van de intergemeentelijke samenwerking Lokaal Woonbeleid GAOZ wordt de leegstand op het grondgebied GAOZ jaarlijks actief opgespoord sinds het invoeren van het belastingreglement op leegstand in 2010. In 2011 is dit reglement aangepast. De screening van leegstand en verwaarlozing resulteert in vermoedenslijsten voor leegstand en verwaarlozing per gemeente. Vanaf 2014 wordt ook een vermoedenslijst opgemaakt op basis van data uit het bevolkingsregister. Vanaf 2015 wordt de vermoedenslijst ook uitgezuiverd op basis van informatie van netbeheerder, watermaatschappij en de dienst economie (leegstand handelspanden via onderzoek Locatus). Lokaal Woonbeleid GAOZ voert het beheer van het leegstandsregister uit voor de vier gemeenten. Voor drie van de vier gemeenten is er een toegang voorzien tot de IGS-module voor het consulteren van het vergunningenregister.
Leegstandsregister (lijst van leegstaande woningen en lijst van leegstaande gebouwen)
Op basis van de vermoedenslijsten leegstand van de GAOZ gemeenten, worden zakelijk gerechtigden aangeschreven door de administratie. Wanneer de leegstand niet betwist wordt, worden de leegstaande panden opgenomen op de inventaris voor leegstaande gebouwen.  De administratie van de intergemeentelijke samenwerking beheert het leegstandsregister en zorgt voor de jaarlijkse actualisatie in het geoloket leegstandsregister.
Gemeentelijke leegstandsheffing
De GAOZ gemeenten keurden voor de dienstjaren 2010-2013 een identiek belastingreglement op woningen en/of gebouwen en/of kamers die beschouwd worden als leegstand goed in het kader van de intergemeentelijke samenwerking lokaal woonbeleid GAOZ.
In 2011 is dit reglement aangepast. Ook nu dringt een nieuwe aanpassing zich op. Momenteel zijn door IGS GAOZ de knelpunten opgelijst en is er voorzien om spoedig een traject op te starten met een werkgroep om dit heffingsreglement te herschrijven.
Bijlage
Recht van voorkoop obv Vlaamse Wooncode

Dit recht laat gemeentebesturen, sociale huisvestingsmaatschappijen en de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) toe een als leegstaand, verwaarloosd, ongeschikt of onbewoonbaar geïnventariseerde woning met voorrang aan te kopen wanneer deze te koop wordt aangeboden, en dit tegen dezelfde voorwaarden en prijs als overeengekomen is tussen de particuliere koper en verkoper.  Het recht van voorkoop moet uitgeoefend worden met het oog op de creatie van sociale huisvesting.  Voor wat betreft het opladen van de leegstaande panden met het oog op het recht van voorkoop in het e-voorkooploket, heeft lokaal woonbeleid GAOZ een machtiging gevraagd als IGS-entiteit bij AGIV, waardoor lokaal woonbeleid GAOZ gemachtigd is deze data op te laden voor de 4 deelnemende gemeeenten.

Stimulerende maatregelen ter voorkoming /beëindiging van leegstand
invoeren van een intergemeentelijke leegstandsbelasting
C. BESTRIJDEN EN VOORKOMEN VAN VERWAARLOZING
Opsporen verwaarlozing
in het kader van de intergemeentelijke samenwerking GAOZ wordt op het grondgebied GAOZ actief gescreend op leegstand en verwaarlozing. Personeelsleden van de administratie doen vaststellingen vanop het openbaar terrein.
Gemeentelijke lijst van verwaarloosde woningen en gebouwen
de administratie van de intergemeentelijke samenwerking zal vanaf 2020 starten met de opmaak van een eigen reglement, aangezien het Agentschap Wonen Vlaanderen hier in 2017 mee gestopt is. Dit reglement zal op GAOZ-niveau opgemaakt en uitgevoerd worden.
Gemeentelijke opcentiemen op de Vlaamse heffing op verwaarlozing
De GAOZ gemeenten heffen geen opcentiemen op de Vlaamse heffing op verwaarlozing. Deze Vlaamse heffing is afgeschaft in 2017. Vanaf 2020 wordt een eigen gemeentelijk kader uitgewerkt.
Gemeentelijke heffing op verwaarlozing
nvt
Recht van voorkoop obv Vlaamse Wooncode

Dit recht laat gemeentebesturen, sociale huisvestingsmaatschappijen en de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) toe een als leegstaand, verwaarloosd, ongeschikt of onbewoonbaar geïnventariseerde woning met voorrang aan te kopen wanneer deze te koop wordt aangeboden, en dit tegen dezelfde voorwaarden en prijs als overeengekomen is tussen de particuliere koper en verkoper.  Het recht van voorkoop moet uitgeoefend worden met het oog op de creatie van sociale huisvesting. 

Stimulerende maatregelen ter voorkoming/beëindiging van verwaarlozing
actieve screening op verwaarlozing door de administratie van de intergemeentelijke samenwerking GAOZ.  Doorgeven van vermoedenslijsten aan Agentschap Wonen-Vlaanderen.
D. BESTRIJDEN EN VOORKOMEN VAN VERKROTTING
Opsporen verkrotting
Verkrotting wordt opgespoord op basis van klachten, van meldingen (politie, brandweer, ...) en op eigen initiatief. De huisvestingsambtenaar van Dienst Woonbeleid doet onder begeleiding van de politie een vooronderzoek in het kader van de Vlaamse Wooncode en/of Kamerdecreet. Indien nodig wordt met de Wooninspectie contact opgenomen om samen met de politie opnieuw een controle uit te voeren.
Onbewoonbaarverklaring obv  Nieuwe Gemeentewet
Deze procedure wordt op basis van artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet toegepast wanneer gebouwen/woningen/kamers naar aanleiding van acute situaties (vb. brand, instorting, onhygiënische/onveilige toestand,...) onbewoonbaar worden verklaard. Dienst Woonbeleid staat hiervoor in.
Ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring van woning obv Vlaamse Wooncode
Deze procedure wordt gevolgd indien de woning gebreken vertoont die niet van acute aard zijn.
Wanneer een woning op basis van het technisch verslag (Vlaamse Wooncode) minstens 15 strafpunten haalt, kan de procedure ongeschiktverklaring opgestart worden. Op basis van een omstandig verslag kan ook de procedure onbewoonbaarverklaring opgestart worden.
Ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring van kamers obv Vlaamse Wooncode
Wanneer een kamer op basis van het technisch verslag (Vlaamse Wooncode) 15 strafpunten haalt, kan de procedure ongeschiktverklaring opgestart worden. Op basis van een omstandig verslag kan ook de procedure onbewoonbaarverklaring opgestart worden.
Snelherstel
Herstelvordering
Het stadsbestuur van Genk sluit zich aan bij de herstelvordingen van de Vlaamse Wooninspectie.
Recht van voorkoop obv Vlaamse Wooncode

Dit recht laat gemeentebesturen, sociale huisvestingsmaatschappijen en de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) toe een als leegstaand, verwaarloosd, ongeschikt of onbewoonbaar geïnventariseerde woning met voorrang aan te kopen wanneer deze te koop wordt aangeboden, en dit tegen dezelfde voorwaarden en prijs als overeengekomen is tussen de particuliere koper en verkoper.  Het recht van voorkoop moet uitgeoefend worden met het oog op de creatie van sociale huisvesting. 

Sociaal beheersrecht
Lijst van ongeschikt of onbewoonbaar verklaarde woningen
Dienst Woonbeleid houdt een inventaris ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaarde woningen bij binnen Genk. Door de intergemeentelijke samenwerking (GAOZ)wordt tevens een dergelijke lijst bijgehouden van de andere gemeenten (As, Opglabbeek en Zutendaal).
Uit deze lijst worden de structureel verkrotte panden gehaald en apart aangeschreven om bijkomend druk te zetten om tot herstel over te gaan. Deze aanpak wordt momenteel omgezet in een draaiboek.
Gemeentelijke opcentiemen op de Vlaamse heffing  op verkrotting
De deelnemende gemeenten van het lokaal woonbeleid GAOZ hebben een gezamenlijk reglement mbt het heffen van opcentiemen op de krotbelasting. Deze bedraagt 50 opcentiemen vanaf het aanslagjaar 2015.
Gemeentelijke heffing op verkrotting
Stimulerende maatregelen ter voorkoming/beëindiging van verkrotting
E. BESTRIJDEN VAN OVERBEWONING
Weigering conformiteitsattest
Onaangepast- en overbewoondverklaring
Bij een kwaliteitsonderzoek van een woning of kamer wordt steeds ook onderzocht of de woning of kamer onaangepast f overbewoond is.
F. BESTRIJDEN VAN HUISJESMELKERIJ
Op basis van klachten (politie, Dienst Bevolking, wijkmanagers, buren,...) organiseert Dienst Woonbeleid samen met de politie op regelmatige basis onderzoeken ter plaatse (vooronderzoek). Hierover wordt tevens de Vlaamse Wooninspectie ingelicht en indien nodig zal deze de zaak verder opvolgen.
In het project "gewapend bestuur" wordt alle bestuurlijke informatie verzameld en worden actie gecoördineerd zodat er optimaal bestuurlijk wordt opgetreden en gesanctioneerd. Als de woningkwaliteit slecht is en gekoppeld met strafrechtelijke feiten (huisjesmelkerij, stedenbouwkundige misdrijven of mensenhandel) dan wordt hier verder actie rond ondernomen ism het parket, inspectie RO en de wooninspectie
6. DUURZAAM WONEN EN VERBOUWEN
Sinds 01 januari 2017 beschikte Genk ikv de intergemeentelijke samenwerking GAOZ over een subsidiereglement warm wonen GAOZ.
De uitgangspunten van het subsidiereglement zijn:
- Het stimuleren van investeringen in een duurzame CV-installatie
- het promoten van investeringen om gebouwen energiezuiniger en duurzamer te maken
Het premiereglement omvat een premie voor investeringen in
 • duurzame CV-installatie
 • adviesrapporten voor duurzame investeringen in appartementsgebouwen
Naast het subsidiereglement Duurzaam Wonen GAOZ voeren de GAOZ gemeenten een duurzaam Woonbeleid:
-          Zo worden er over het hele GAOZ grondgebied energiescans uitgevoerd. In Genk worden dankzij de medewerking van het OCMW van Genk meer dan 2.000 gratis energiescans uitgevoerd over de laatste 6 jaar, hetgeen beduidend hoger ligt dan voor Genk vooropgesteld was. Sinds 2017 heeft Genk een uitbreiding voor mensen die verwarmen op stroom. Vanwege de hoge stroomprijs wil de stad Genk deze mensen extra sensibiliseren en ondersteunen bij aanpassingen.
-          De GAOZ inwoners kunnen via DUWOLIM en DUWOLIM +  goedkoop lenen (aan 2% of 0% afhankelijk van de inkomsten) voor de financiering van energiebesparende renovatiewerken (zuinige verwarmingsketel, hoogrendamentsbeglazing, dak- en muurisolatie, …) in de eigen woning of de huurwoning.
-          De stad Genk voert sinds 2018 een eigen ondersteuning uit rond renovatiebegeleiding. Een RENOcoach begeleidt mensen bij de renovatie van hun woning. Intake gebeurt via promo en organisatie van energiecafé's in de buurten waar renovatie het meest nodig is. Vanaf 2020 is het de bedoeling dat deze werkwijze over het hele werkingsgebied van de GAOZ gemeenten wordt uitgevoerd.
-          Genkenaren kunnen a.d.h.v. warmtebeelden van hun woning advies krijgen bij het thermoloket m.b.t. de dakisolatie van de woning. Tot op heden hebben al een 1700 genkse gezinnen gebruik gemaakt van deze          dienstverlening i.s.m. de Dienst Leefmilieu van de stad Genk. Deze dienstverlening voor Genkenaren zal uiteraard verderlopen tijdens de volgende subsidiëringsperiode.
-          De Dienst Leefmilieu is ondertussen ook gestart met een dakisolatieproject ('Genk Isoleert') waarbij wordt beoogd om jaarlijkse 150 daken te isoleren. Dit project loopt in samenwerking met STEBO vzw, die de trajectbegeleiding met de inwoners doen. Dit project kende een vervolg in 'Genk isoleert samen', waarbij een collectief wijkrenovatieproject werd opgezet in Kolderbos. Momenteel
werken de diensten IGS GAOZ en dienst Leefmilieu in Genk een project uit voor de renovatie van appartementsgebouwen.
-          Daarnaast is de dienst Leefmilieu gestart met het project 'Genk renoveert samen', waarbij een aantal woningeigenaars in de wijk Kolderbos samen hun woning isoleren. Dit collectief isolatieproject wordt ook door STEBO vzw mee uitgevoerd, in samenwerking met de provincie Limburg.
-           De diensten wonen/IGS GAOZ en Leefmilieu voeren verder samen collectieve wijkrenovaties uit in een aantal wijken, met ondersteuning van de provincie Limburg.
-          partnership tussen GAOZ gemeenten en Dubolimburg voor specifieke projecten en planadvies duurzaam bouwen.
-          verder lopen er een aantal provinciale campagnes waaraan de GAOZ gemeenten actief deelnemen zoals  Warm limburg (2012),  Limburg isoleert (2009-2011), enz. GAOZ Woonbeleid werkt hier actief aan mee door o.a., i.s.m. de andere betrokken GAOZ diensten Leefmilieu, infoavonden en publicaties in de lokale infobladen en websites te publiceren.
 
Meer info? www.woneningaoz.be  of info@woneningaoz.be
 
 
Bijlage
A. SENSIBILISERING EN ADVIES
Loket - dienst Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
 • info en advies bij de stedelijke premies voor duurzame investeringen
 • info omtrent REG-subsidies (niet-lokale overheid)
 • raadpleging van de warmtebeelden van de Genkse daken
 • eventuele doorverwijzing gespecialiseerd advies duurzaam bouwen en verbouwen
Communicatie
Specifieke Initiatieven
B. SUBSIDIES/PREMIES/LENINGEN
 
 
 
 
 
 
 
 
subsidies/premies
Stedelijke premie voor:
 • subsidiereglement energiebesparende maatregelen
 • de sanering van een buiten gebruik gestelde stookolietank

Meer info over de premies vind je hier.

Voordelige leningen energiebesparende ingrepen
Mogelijkheid tot gebruik maken van de DUWOLIM-lening.
Meer info vind je hier.
Andere initiatieven
Campagne 'Genk isoleert'.
7. WONEN EN WELZIJN
A. WOONBEGELEIDING
Preventie van uithuiszetting en woonbegeleiding binnen sociale huisvesting
Preventieve woonbegeleiding is een deelaspect van de dienst Begeleid Wonen van CAW Limburg en werkt samen met de sociale huisvestingsmaatschappijen,  sociaal verhuurkantoren en OCMW's.
Doel: intensieve begeleiding van sociale huurders bij wie een uithuiszetting dreigt ten gevolge van gebrekkige woonvaardigheden of intensieve ondersteuning van sociale huurders bij aanvang of in de loop van hun huurcontract.
Contactadres: CAW Limburg - dienst Begeleid Wonen
                    Noordlaan 135,
                    3600 Genk
                    Tel: 089/573103
                    info@cawlimburg.be
Toeleiding naar woningmarkt
Vzw De Sfeer, een Vereniging waar Armen het Woord nemen, organiseert een wooninfopunt waar mensen informatie krijgen en ondersteund worden bij het zoeken van een huurwoning. Zij kunnen tevens geholpen worden bij het in orde brengen van hun kandidaatsdossier bij een sociale huisvester.
Contactadres: vzw De Sfeer
                     Grotestraat 61,
                     3600 Genk
                     Tel: 089/24 35 03
                     info@cawlimburg.be
 
 
 
Begeleiding op de private woningmarkt
De dienst Begeleid Wonen van CAW Limburg biedt kwetsbare huurders op de private huurmarkt een integrale woonbegeleiding.
De hulpverlening gebeurt vanuit een integrale kijk in samenwerking met andere diensten.
Contactadres: CAW Limburg - dienst Begeleid Wonen
                      Noordlaan 135,
                      3600 Genk
                      Tel: 089/573103
                      info@cawlimburg.be
Begeleiding daklozen/thuislozen
De dienst Begeleid Wonen verzorgt de nazorg van clienten die uit de residentiële opvang komen. De hulpverlening vertrekt vanuit een integrale kijk en biedt vooral begeleiding en ondersteuning in woonvaardigheden.
Contactadres: CAW Limburg - dienst Begeleid Wonen
                      Noordlaan 135,
                      3600 Genk
                      089/ 573103
                      info@cawlimburg.be
 
Herhuisvesting
Voor de herhuisvesting van bewoners die geconfronteerd worden met een onbewoonbaarverklaring en voorrang krijgen op een sociale woning of op basis van de Nieuwe Gemeentewet (na een brand), doet de stad beroep op de huisvestingsmaatschappij en het OCMW.
                     
Recuperatie kosten herhuisvesting
In samenwerking met de Vlaamse Wooninspectie neemt stad Genk deel aan een proefproject inzake de terugvordering van de herhuisvestingskosten.
Andere initiatieven
Aanpak 'ongezonde woning'.
In sommige gevallen wordt een woningeigenaar aangetroffen in een dermate slecht onderhouden woning, dat de woonsituatie niet langer houdbaar is. Daarom heeft de dienst woonbeleid een werkwijze, waarbij dergelijke situaties aangepakt worden. CAW 't Verschil verzorgt woonbegeleiding waar nodig is, en zorgt dat de eigenaar stappen onderneemt om de situatie weer leefbaar te maken.
B. TIJDELIJKE OPVANG
Crisisopvang
OCMW Genk en CAW Limburg werken samen om dak- en thuislozen  in een acute noodsituatie opvang en begeleiding te bieden.Samen met de client, en in overleg met het OCMW wordt een hulpverleningstraject uitgewerkt.
Contactadres: Thuislozencentrum Sonar
                     Salvatorstraat 12,
                     3500 Hasselt
                     Tel: 011/212865
                     info@cawlimburg.be
 
Daklozenopvang
OCMW Genk en CAW Limburg werken samen om dak- en thuislozen uit Genk residentiële opvang en begeleiding te bieden.
Contactadres: Thuislozencentrum Sonar
                     Salvatorstraat 12,
                     3500 Hasselt
                     011/212865
                     info@cawlimburg.be
Nachtopvang
OCMW Genk en CAW Limburg werken samen om dak- en thuislozen uit Genk nachtopvang ( noodopvang)  te bieden ( bed,bad,brood).
De noodopvang is in principe voor één nacht maar kan in overleg tussen OCMW en CAW verlengd worden.
Samen met de client en in overleg met OCMW wordt, indien nodig, gezocht naar een meer duurzame opvang- of begeleidingsvorm.
Contactadres: Thuislozencentrum Sonar
                     Salvatorstraat 12,
                     3500 Hasselt
                     011/ 212865
                     info@cawlimburg.be
        
Noodwoningen
Andere initiatieven
C. BIJZONDERE WOONVORMEN
Woonwagenterrein
Het woonwagenterrein in Genk bestaat uit 46 vaste standplaatsen, 3 wachtstandplaatsen en 2 niet-vaste standplaatsen. De politieverordening aangaande het verblijfsterrein voor woonwagenbewoners en het woonwagencomité ondersteunen het beheer van het woonwagenterrein. De dienst Diversiteit en Educatie staat in voor het terreinbeheer.
tel. 089 65 42 49
Doortrekkersterrein
Andere
8. LEEFBAARHEID

Gebiedsgerichte werking/wijkmanagement
De gebiedsgerichte werking zoals die door de dienst wijkontwikkeling wordt vorm gegeven situeert zich binnen drie beleidsdomeinen met name Wonen, Welzijn en stadsprojecten.

 

De Dienst Wijkontwikkeling heeft tot opdracht om in samenspraak en samenwerking met de wijkbewoners, de betrokken organisaties en stedelijke diensten de evenwichtige ontwikkeling van de wijken op te volgen, behoeften te detecteren en actievoorstellen te formuleren, te introduceren en waar nodig zelf te implementeren. Verder dient de dienst wijkontwikkeling de actieve participatie, zelfredzaamheid en de zelfverantwoordelijkheid van de wijkbewoners aan hun eigen woon- en leefomgeving en de gehele Genkse samenleving  te stimuleren en te activeren.

 

Binnen het nieuwe stadsprogramma Samen Stad maken wordt de finaliteit van wijkontwikkeling nadrukkelijk gelinkt aan de verbetering  van de fysieke en sociale leefbaarheid van de Genkse wijken, de verbetering van de sociale cohesie  en aan de participatie en betrokkenheid van de burger.

Ook wordt nadrukkelijk gekozen voor de ondersteuning van stadsbrede ambities op niveau van talentontwikkeling (in casu de brede leeromgeving) en de ondersteuning van tewerkstellingsinitiatieven.

Mede door de koppeling met het hele woonbeleid in de meerjarenbeleidsplanning krijgt wijkontwikkeling dan ook een nadrukkelijke opdracht en positie binnen dit bredere beleidsveld. Met wijkontwikkeling wordt bij uitstek voor een horizontale benadering gekozen die vanuit een territoriaal perspectief kijkt naar de wijk in zijn geheel. Dwarsverbanden leggen met andere beleidssectoren op stedelijk niveau en sterke netwerken uitbouwen met alle mogelijke partners op wijkniveau zijn in deze aanpak van primordiaal belang.

 

Werken aan de sociale en fysieke leefbaarheid van wijken veronderstelt niet altijd het plannen van nieuwe structurele ingrepen. Het bestaande wijkinstrumentarium (buurttoezichters, buurtwerkplaatsen…) laat toe om verschillende knelpunten kort na melding op te lossen.

 

Daar waar de individuele achterstelling van grote groepen bewoners ingrijpt op de leefbaarheid van de hele buurt zal wijkontwikkeling ook nadrukkelijk partner zijn om vanuit een collectieve benadering en in samenwerking met het OCMW te zoeken naar oplossingen. Ook andere welzijnsactoren worden betrokken.  In die zin zal de extra aandacht voor de impulswijken zich vertalen in een intensievere benadering met duidelijke linken naar deze meer individuele achterstellingfactoren ( tewerkstelling, onderwijs, opvoeding, taal…).

 

De noodzakelijke extra aandacht voor de moeilijkst bereikbare doelgroepen vergt bijkomende inspanningen. Hiervoor doen we beroep op externe buurtwerkorganisaties die we gericht inzetten in de impulswijken. Zij dienen nadrukkelijk te werken rond : ontmoeting, betrokkenheid van de moeilijkst bereikbare doelgroepen,  en vorming, en schakelen zich in de bredere wijkontwikkelingsaanpak in.

 

In de impulswijken neemt de wijkmanager een coördinerende functie op zich zonder dat er sprake is van een hiërarchisch verband. Hoe sterker de positie en de netwerken van de wijkmanager zijn uitgebouwd hoe sterker zij/hij deze coördinerende rol zal kunnen opnemen.

 

Daarenboven heeft wijkontwikkeling een nadrukkelijke opdracht als het gaat over de betrokkenheid en participatie van burgers aan het wijkgebeuren en aan de hele Genkse samenleving. Binnen het huidige maatschappelijk bestel met zijn tendens naar individualisering komen termen zoals gedeelde verantwoordelijkheid ,zelfverantwoordelijkheid en sociale cohesie onder druk. Door hun grondige kennis van de wijken en de wijkbewoners zijn de wijkmanagers goed geplaatst om bewoners te stimuleren, aan te jagen om eigen verantwoordelijkheid op te nemen mbt gedeelde bekommernissen (in casu vaak de eigen woonomgeving) .

Dienst wijkontwikkeling :  089 65 43 10
wijkontwikkeling @genk.be

A. KWALITEIT VAN DE WOONOMGEVING
Screening toegankelijkheid van het publiek domein
vzw Enter heeft in opdracht van OCMW en stad Genk de toegankelijk van het Genkse publiek domein gescreend.  Zij hebben in eerste instantie een methodiek ontwikkeld met volgende stappen:
 • Instellen van kwaliteitsniveau's met betrekking tot toegankelijkheid
 • Indeling van de woonzorgzones in verschillende kwaliteitsniveau's
 • Screening op basis van de niveau's. 

De screening verliep aan de hand van screeningscriteria met betrekking tot volgende onderwerpen:

 • looproute d.m.v. DOD: Doorgangen, Oppervlak, Drempels (o.a. boorstenen)
 • oversteekplaats(en) inclusief de bestaande geleidelijnen
 • hellingsbaan en buitentrap;
 • openbaar vervoerhalten;
 • aangepaste parkeerplaatsen;
 • straatmeubilair (o.a. rustplaatsen)
De goede voorbeelden en knelpunten werden gerapporteerd.  De knelpunten werden in een monitoringtabel geplaatst waarin heel wat informatie werd opgenomen met als voornaamste elementen thema, mogelijke oplossing, haalbaarheid, prioriteit, planning: KT, MLT, LT en verantwoordelijke.
 
Deze info werd geïntegreerd in het GIS van de stad zodat die toegankelijk is voor de betrokken diensten en zodat de info up to date blijft.
 
Op basis van de verzamelde informatie zijn aanbevelingen ontwikkeld en gecommuniceerd met de betrokken diensten. Waar nodig is vorming over toegankelijkheid van het publiek domein georganiseerd.  In overleg met betrokken diensten werd een actieplan ontwikkeld om de knelpunten op termijn weg te werken.
 
B. SAMENLEVEN

Met het strategisch stadsproject 'De Genks' kiest Stad Genk resoluut voor een nieuwe vorm van samenwerking en dialoog tussen burgers en bestuur. Het project bereikte in een eerste fase 3200 stedelingen en won de Thuis in de Stad-prijs 2010.

De Genks focust op de inwoners van de stad en de mate waarin ze zich Genkenaar voelen. Want een stad is maar zo sterk als de mensen die er graag wonen. Zij maken dag in dag uit de typische samenleving van de stad. Ze ontmoeten elkaar in de klas, op de wervloer, in de winkel of op straat. Soms wringt daar net het schoentje: mensen ontmoeten elkaar te weinig en onbekend is en blijft onbemind. De Genks wil de Genkenaren wijzen op het belang van ontmoeting, uitwisseling en samenleven. De naam verwijst naar een familiegevoel, het gevoel van je helemaal thuis te voelen in de stad.

Op lange termijn wil het project een sterkere sociale samenhang tussen de Genkenaren realiseren en de diversiteit die de stad kenmerkt tot een echte troef maken.

Om daarin te slagen, ging het stadsbestuur vanaf 2009 een bondgenootschap aan met geëngageerde, vrijwillige en unieke Genkenaren (uitdagers). Zij kregen een opleiding en trokken tot medio 2011 de stad in om elk op hun eigen manier gesprekken te voeren met stadsgenoten. Het ruime thema was samenleven, Genkenaar zijn vandaag en in de toekomst. Het uiteindelijke doel is bruggen bouwen tussen individuele Genkenaren, mensen eventjes in verbinding brengen met elkaar.

De uitkomst van de eerste gespreksfase (2009-2010) werd in een krant samengevat. 'De Genksenaar' is een bundeling van struikelblokken en sleutels voor een betere lokale samenleving. Het stadsbestuur koos uit deze uitgave 5 domeinen waarin ze over hefbomen beschikt om ze verder aan te pakken. Tot in het voorjaar van 2012 werkten 5 denktafels aan aanbevelingen voor het stadsbestuur op het vlak van een divers personeelsbeleid, onderwijs, dienstverlening, vrijetijdsaanbod en samenleven in de wijken. Begin 2012 werden 28 aanbevelingen gepresenteerd aan het bestuur waarna het interne proces werd verder gezet. De 28 aanbevelingen werden meegenomen in het proces dat leidde tot het strategisch meerjarenplan van de stad: ze zitten momenteel voor een groot stuk verweven in diverse beleidsdoelstellingen voor deze legislatuur.

Intussen is het vervolg van De Genks opgestart: 100% Genks. Het project zal inzetten op extra ontmoetingen, activiteiten en dialoogmomenten tussen Genkenaren van verschillende origine. Dit zal gebeuren in samenspraak met Genkenaren en met andere stedelijke diensten en aanvullend op wat hier in Genk nu al rond gebeurt. Genkenaren die het goede voorbeeld geven noemen we bruggenbouwers. Hun inzet en verdienste worden met het 100%Genks label in de verf gezet.

 

Voor meer informatie over 100%Genks kan je terecht bij Katrijn Steyvers en schepen Geert Swartenbroekx.

 

Stadsplein 1

3600 Genk

089/65.42.28

www.100procentg.be

 

 

9. EXPERIMENTEN