Instrumenten lokaal woonbeleid Gent

TitelFilterBeschrijvingFilter
Sorteren op bijlagenDruk op Shift+ENTER om het menu te openen (nieuw venster)
1. LOKAAL WOONBELEID COÖRDINEREN
Dienst Wonen Stad Gent: regie
Dienst Toezicht Wonen Bouwen en Milieu: woonkwaliteit
A. INTERNE ORGANISATIE / COÖRDINATIE VAN HET WOONBELEID

De Dienst Wonen van de Stad Gent heeft drie belangrijke pijlers:  woonadvies, woonondersteuning en beleidsadvies.

Woonadvies

De eerste lijn dienstverlening aan de burger wordt aangeboden in zes woonwijzers waar mensen zonder afspraak op de zitdagmomenten gratis informatie, advies en ondersteuning kunnen krijgen. De Dienst Wonen is dagelijks (behalve op donderdag) telefonisch en online bereikbaar voor de burger. 

Zij richt zich  tot alle Gentse burgers met specifieke aandacht voor kansengroepen en biedt informatie en advies over alle woonthema's op maat van elk individu. Preventief en wijkgericht werken alsook gericht doorverwijzen horen tot de dienstverlening.

Woonondersteuning

Gezinnen ondersteunen die moeten herhuisvest worden naar aanleiding van een onbewoonbaarverklaring, een onteigening, een stadsvernieuwingsproject, een actie huisjesmelkerij, horen tot de tweede lijn dienstverlening.

Beleidsadvies

Dienst Wonen adviseert het beleid, voert de beleidsbeslissingen uit en activeert samenwerkingsverbanden met huisvestings- en welzijnsactoren.

Meer informatie:

Dienst Wonen

Woodrow Wilsonplein 1

9000 Gent

09 266 76 40

Email: wonen@stad.gent

 

Bijlage
B. OVERLEG
Lokaal woonoverleg

Als regisseur van het lokaal woonbeleid zit de Stad Gent het lokaal woonoverleg voor. Deze vergadering vindt drie maal per jaar plaats en bestaat naast de politieke en administratieve afgevaardigden van de stad en OCMW uit vertegenwoordigers van de sociale woonorganisaties, Wonen-Vlaanderen, de Huurdersbond, het lokaal sociaal beleid, en het stadsontwikkelingsbedrijf SOGent.

Op het lokaal woonoverleg worden de doelstellingen op het vlak van sociaal wonen op korte en middellange termijn besproken. De verschillende sociale woonprojecten en individuele verrichtingen worden er afgestemd op elkaar conform de bepalingen van het Procedurebesluit Wonen.

Meer informatie:

Dienst Wonen
Woodrow Wilsonplein 1
9000 Gent
09 266 76 40
Email: wonen@stad.gent

 

 

Stedelijke Woonraad

De Gentse Stedelijke Woonraad (WORA) is een door de lokale overheid zelf georganiseerde adviesraad (decreet over het lokaal bestuur 22/12/2017, art. 41, 13°). Hij bestaat sinds 1997 en verleent advies over uiteenlopende aspecten van het lokaal woonbeleid. 


Het decreet Vlaamse Wooncode (1997) legt de regie van het lokaal woonbeleid in handen van de lokale overheid. De Stedelijke Woonraad ondersteunt de lokale overheid in die regisseursrol en draagt bij tot beleidsparticipatie op het vlak van wonen. Hij verleent advies, zowel op vraag van het beleid, als op eigen initiatief. 

 

De Gentse Stedelijke Woonraad heeft een eigen webpagina (website Stad Gent). Via deze webpagina worden de statuten, het huishoudelijk reglement, de samenstelling en de adviezen van de adviesraad ontsloten. 

 

Meer informatie:

 

Dienst Wonen

Woodrow Wilsonplein 1

9000 Gent

09/ 266 74 47

email: wonen@stad.gent

 

 

Overleg andere actoren
Task Force Wonen
 
Overleg tussen betrokken kabinetten en directeurs van de diensten en het middenveld, omtrent het uittekenen van processen binnen het woonbeleid ikv de wooncrisis.
 
Task Force Sociaal Wonen
 
Overleg tussen stad, SHM's en VMSW om de strategische en collectieve doelen voor aanbodverruiming van het sociale woonpatrimonium af te stemmen en naar concrete acties door te vertalen.
 
 Overleg Stad - OCMW
 

Regelmatig overleg met de dienst sociale woonbegeleiding over allerlei dossiers, problematieken, ...

 

Overleg Lokaal Welzijnsbeleid

 

Dienst Wonen neemt deel aan het overleg in verschillende werkgroepen zoals wonen-welzijn, kansarmoede, dakloosheid, ...

 

Woonwinkeloverleg Oost-Vlaamse woonwinkels

 

Medewerkers van de woonwijzers nemen deel aan dit overleg georganiseerd door Wonen Vlaanderen, afdeling Oost-Vlaanderen.

 

Vlaams Overleg Studentenhuisvesting

 

Overleg tussen de huisvestingsdiensten van de Vlaamse studentensteden


Task Force Vluchtelingen 

Doel: coördineren alle initiatieven ikv hulpverlening en integratie:

 • zowel OCMW als stadsdiensten
 • middenveldorganisaties
 • vrijwilligers

Vanuit de Taskforce vluchtelingen zijn er drie werkgroepen actief:

 • opvang: samenwerking tussen de verschillende opvanginitiatieven
 • vrijwilligers en sensibilisering https://solidair.stad.gent
 • integratie met zes sub werkgroepen: huisvesting, onderwijs, werk, taal en inburgering, gezondheid, vrije tijd (proactief werken aan integratie).

Werkgroep huisvesting vluchtelingen (en kwetsbare personen) (actief in 2016 tem  2018)

Samenstelling:
opvanginitiatieven in Gent, Huurdersbond, CAW, sociale dienst, SVK Gent, dienst Wonen Stad Gent

Doel: informatie-uitwisseling, afstemming en coördinatie uitstroom erkende vluchtelingen

Acties:

 • in kaart brengen taak/rol verschillende diensten
 • infosessies voor vluchtelingen en vrijwilligers(organisaties) die met vluchtelingen werken: zoektocht en huren woning (folder, infosessies in verschillende talen)
 • trajectbegeleiding en woonbuddys CAW
 • doorgangswoningen
 • monitoren uitstroom

Meer informatie:

Dienst Wonen
Woodrow Wilsonplein 1
9000 Gent
09 266 76 40
Email: wonen@stad.gent

C. SAMENWERKINGSVERBANDEN

2 protocollen OCMW Gent - Stad Gent - sociale verhuurders:

 

Het samenwerkingsprotocol Woonbegeleiding is een overeenkomst gesloten tussen het OCMW Gent en de Gentse sociale verhuurders. Het regelt de procedure inzake huurachterstalbemiddeling en de versnelde toewijzing van een sociale huurwoning in het kader van artikel 24 §2. Dit behelst de versnelde toewijzing voor de drie doelgroepen daklozen, jongeren uit de bijzondere jeugdbijstand die begeleid zelfstandig gaan wonen en mensen met een geestelijk gezondheidsprobleem die zelfstandig woont of gaat wonen.

 

Het samenwerkingsprotocol Woningen is een overeenkomst tussen OCMW Gent en de Gentse sociale verhuurders. Dit houdt de verhuring van woningen aan het OCMW (noodwoningen) en het verlenen van zekerheidsstellingen of bankwaarborg in.

 

1 protocol CAW - sociale verhuurders

 

Samenwerkingsovereenkomst preventieve woonbegeleiding in het kader van preventie van uithuiszetting van sociale huurders.

Tussen CAW Oost-Vlaanderen en de Gentse sociale verhuurders is er een overeenkomst gesloten die uithuiszetting van sociale huurders wil voorkomen door het inzetten van preventieve woonbegleiding door het CAW. Preventieve woonbegeleiding is een begeleiding voor sociale huurders die dreigen hun woning te verliezen omwille van problemen met het onderhoud van hun woning, betalingsmoeilijkheden en/of samenlevingsproblemen.

 

1 Samenwerkingsprotocol Kotatgent

 

Kotatgent is een samenwerking tussen de Stad Gent en de Gentse hoger onderwijsinstellingen. Kotatgent adviseert het huisvestingsbeleid voor studenten, geeft info en advies aan studenten en kotbazen en onderwijspartners, biedt een online platform aan met studentenhuisvesting van private verhuurders, faciliteert de communicatie en info-uitwisseling tussen de onderwijspartners. In april 2020 introduceerde Kotatgent  het zichtbaar maken van conformiteitsattesten op de website. Kotbazen die willen adverteren op de website moeten zich akkoord verklaren met de gebruiksvoorwaarden waarin expliciet staat dat ze een controle zullen krijgen van de Stad en de brandweer inzake woonkwaliteit en brandveiligheid. Om in orde te zijn met de GDPR en omwille van een IT-technische kwestie moeten alle kotbazen zich zelf opnieuw registreren op de nieuwe website Kotatgent. Kotatgent telde 2800 geregistreerde kotbazen dus het wordt een uitdaging om dit bestand terug te laten aangroeien tot een behoorlijk aantal. 

De stuurgroep Kotatgent coördineert, evalueert en controleert de werking van Kotatgent en komt minimaal 1 keer per jaar samen. De werkgroep Kotatgent staat in voor de uitvoerende en beherende opdrachten en komt minimaal 5 keer per jaar samen.

De overeenkomst is opgesteld voor onbepaalde duur.

Meer informatie:

Dienst Wonen

Woodrow Wilsonplein 1

9000 Gent

09 266 76 40

Email: wonen@stad.gent

Bijlage
2. KLANTGERICHTE DIENSTVERLENING
A. LOKETFUNCTIE
Huisvestingsambtenaar
Woondienst

Dienst Wonen van Stad Gent geeft informatie en advies over alle woonthema’s. Zij richt zich tot alle Gentse burgers met specifieke aandacht voor kansengroepen.

Informatie en advies op maat van elk individu, preventief en wijkgericht werken, gericht doorverwijzen, gezinnen ondersteunen die moeten herhuisvest worden naar aanleiding van een onbewoonbaarverklaring, een onteigening, een stadsvernieuwingsproject, een actie huisjesmelkerij, behoren tot de opdracht van de dienst.

Naast woonadvies en woonondersteuning van de burger, adviseert de Dienst Wonen het beleid rond wonen in de stad, voert de beleidsbeslissingen uit en activeert samenwerkingsverbanden met huisvestings- en welzijnsactoren.

Meer informatie:

Dienst Wonen
Woodrow Wilsonplein 1
9000 Gent
09 266 76 40
Email: wonen@stad.gent

 

Woonadvies en woonondersteuning

Woonadvies - eerstelijnsdienstverlening

 

De Dienst Wonen heeft 6 woonwijzers. De Woonwijzer Zuid is ingebed in de Dienst Wonen en te vinden in het Administratief Centrum. De vijf andere woonwinkels zijn ingebed in de Stedelijke Buurtcentra of in de Welzijnsknoop van het OCMW en ingepland in wijken die dens gebouwd zijn, waar de woonproblematiek groot is en waar meer kansarme gezinnen wonen.

In de woonwijzer krijgt de burger informatie en advies op maat over alle woonthema’s. Er is bijzondere aandacht voor kansengroepen en specifieke woonproblematieken.

De woonwijzers zijn bereikbaar op zitdag, telefonisch, elektronisch en indien nodig wordt een huisbezoek gebracht.

 

Woonondersteuning - tweedelijnsdienstverlening  

 

-      adviesverlening bij de zoektocht naar een nieuwe woning  na een actie huisjesmelkerij, een onbewoonbaarverklaring al dan niet met voorrang op een sociale woning, een onteigening;

-      beheer van 14 transitwoningen met opvolging van de

         herhuisvesting van de bewoners;

-      beheer van het woonwagenterrein Vosmeers (27

         standplaatsen).

 

Woonwijzer Zuid

Administratief Centrum Zuid

(ingang blok A – verdieping 4)

Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent

Tel. 09 266 76 40

Zitdagen: maandag en vrijdagvoormiddag van 9u tot 12u30, dinsdag van 9u tot 12u30 en op afspraak van 16u30 tot 19u (enkel premies), woensdag van 9u tot 12u30 en van 14u tot16u, donderdag en zaterdag gesloten. 

 

Woonwijzer Brugse Poort

Zitdag Brugse Poort:

Kokerstraat 36, 9000 Gent

Tel. 09 216 64 61

Zitdag: dinsdag en donderdag van 8.30 tot 12 uur

 

Woonwijzer Rabot

Jozef-II straat 104-106, 9000 Gent

Tel. 09 235 22 14

Zitdag: donderdag van 8.30 tot 12 uur

 

Woonwijzer Sluizeken

Godshuishammeke 20, 9000 Gent

Tel. 09 265 70 48

Zitdag: donderdag van 8.30 tot 12 uur

 

Woonwijzer Ledeberg

Hundelgemsesteenweg 125, 9050 Ledeberg

Tel. 09 267 16 50

Zitdag: dinsdag en donderdag van 8.30 tot 12 uur

 

Woonwijzer Sint-Amandsberg

Wittemolenstraat 91, 9040 Sint-Amandsberg

Tel. 09 228 89 06

Zitdag: dinsdag en donderdag van 8.30 tot 12 uur

 

Email: wonen@stad.gent

Ter ondersteuning van de woonwinkelaars heeft de dienst een team infobeheer en vorming.

1 geïntegreerd loket

De Woonwijzers geven informatie en advies op maat over wonen voor wat betreft:

 • regelgevingen woninghuurwet, Vlaamse Wooncode, sociaal huren
 • vinden van een geschikte woning op de private huurmarkt
 • sociaal huren of sociaal kopen, inschrijvingen, Gentse sociale huisvestingsmarkt, kaderbesluit sociale huur, ...
 • premies en subsidies rond wonen
 • goedkope leningen, sociale leningen
 • kopen van een woning op de privé-koopmarkt
 • studentenhuisvesting
 • procedure en aanvragen: onderzoeken woonkwaliteit, C-attest, leegstand, verwaarlozing
 • info voorkooprecht

  Dit zowel fysiek als telefonisch (zie ook woonadvies en woonondersteuning).

Meer informatie:

Dienst Wonen

Woodrow Wilsonplein 1

9000 Gent

09 266 76 40

Email: wonen@stad.gent

 

Elektronisch loket
Momenteel is er nog geen e-loket voor wonen.  Dit is in voorbereiding.
B. COMMUNICATIE
Infobrochure
Voor meer info zie www.stad.gent/wonen
Per thema vindt u meer informatie, brochures en contactgegevens.
Infomomenten

Vorming op maat over wonen

 

Vorming op maat over wonen aan doelgroepen en aan organisaties (werknemers Werkwinkel, gevangenis, scholen, vluchtelingen... ).

 

Stad Gent heeft een subsidieovereenkomst met de Huurdersbond waarbij zij vorming op maat geven aan volgende doelgroepen:

 • laatstejaarsstudenten uit BuSO, BSO, TSO en ASO scholen
 • jongeren in instellingen (met zicht op zelfstandigheid)
 • mensen verblijvend in psychiatrie met huisvestingsvragen(rehabilitatie)
 • gedetineerden (die vrijkomen)
 • kotstudenten van diverse Gentse hogescholen en de Gentse universiteit
 • erkende vluchtelingen die de materiële opvang in Gent moeten verlaten (in verschillende talen)
 • de doelgroep van organisaties die werken voor en met kansengroepen

Infoavond Gentse koteigenaars

 

Driejaarlijks organiseert de stad Gent een infomoment voor Gentse koteigenaars waarbij de stad de kotbazen informeert over de evolutie in wet- en regelgeving.

In 2018 ging deze door in het ICC.

 

Actieve openbaarheid van bestuur

 

De Stad Gent communiceert op een actieve manier over alle aangelegenheden, maatregelen, enz. in verband met Wonen.

 

Meer informatie:

Dienst Wonen

Woodrow Wilsonplein 1

9000 Gent

09 266 76 40

Email: wonen@stad.gent

 

 

Wijk van de maand (2016-2018)

De Wijkbeurs is opgebouwd rond 9 themastanden. Daarbij geeft het stadsbestuur informatie en toelichting bij zijn realisaties, beleid en plannen en dat zowel stadsbreed als specifiek voor de wijk. Aanvullend stellen ook allerhande wijkpartners, lokale verenigingen en organisaties in de wijk hun werking en initiatieven voor. De burger kan er de wijk ontdekken door beelden, kaarten en cijfers, informatie sprokkelen en vragen stellen aan de burgemeester en schepenen. Er zijn ook boeiende verhalen uit de wijk en mensen kunnen er elkaar ontmoeten. De wijkbeurzen hebben telkens plaats tussen 14 en 17 uur en zijn vrij toegankelijk. Iedere inwoner van de wijk ontvangt tijdig een uitnodiging in de bus. Info: www.stad.gent/wijkbeurs

Meer informatie:

Dienst  Beleidsparticipatie
AC Portus, Keizer Karelstraat 1
9000 Gent
09 266 82 40
Email: beleidsparticipatie@stad.gent
Info
: www.stad.gent/wijkvandemaand

Woonevent Stad Gent

Sinds 2017 organiseert de stad tweejaarlijks een Woonevent. Dit is een combinatie van een beurs en lezingen, toegankelijk voor iedereen met een link met wonen in Gent (eigenaars, verhuurders, ontwikkelaars, studenten, ...). Meer informatie in persbericht: https://persruimte.stad.gent/161694-woonevent-voor-kopers-ver-bouwers-en-verhuurders-in-het-icc-op-2-december

Meer informatie:

Dienst Wonen

09 266 76 40

wonen@stad.gent

 

Website
Andere
3. ONDERBOUWD EN EFFICIËNT BESTUREN
Visievorming
De visie van het Gentse stadsbestuur is het voorwerp van het bestuursakkoord 2019 - 2024: 'Ambitie en durf voor Gent'.
Bijlage
Kennis verzamelen over wonen
Kerncijfers over wonen in Gent vind je via het  Dashboard Gent
Wil je dieper graven in de beschikbare woondata, dan kan dat via Gent in cijfers en in kaart.

Databank sociaal wonen
De Gentse Dienst wonen beschikt sinds februari 2014 over een databank met gegevens van alle sociale huurwoningen van de 5 in Gent actieve sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM), het Sociaal Verhuurkantoor Gent (SVK Gent) en het Vlaams Woningfonds (in Gent). Zo beschikt Gent over een accuraat beeld van het aantal en de types sociale huurwoningen in de stad, gekoppeld aan een geoloket.

Meer informatie:

Dienst Wonen
Woodrow Wilsonplein 1
9000 Gent
09 266 76 40
Email: wonen@stad.gent
 
Woon(behoefte)studie
De Stad Gent (Dienst Wonen) presenteerde in  2018 een Inspiratienota Wonen. Deze nota is niet het resultaat van een grondige woonstudie, maar ze maakt concreet waarom er terecht sprake is van een crisis in Gent Woonstad. Je kan de nota hier nalezen. 

In het licht van de Gentse wooncrisis werd in 2018 een Task Force Wonen geactiveerd, waarbij de Stad met alle stakeholders van het woonbeleid in dialoog ging om oplossingen te vinden voor de meest schrijnende woonnoden. De aanbevelingen die resulteerden uit die samenwerking zijn hier te vinden. De Task Force Wonen is ondertussen omgevormd tot een Task Force Wonen en Opvang (TWO).

De Stad Gent liet in 2008 een Woonstudie uitvoeren.  Deze studie bestond uit vier delen.
 
 1. Kwantitatieve analyse van de bevolking
 2. Kwalitatieve analyse: woonnoden in Gent
 3. Woonaanbod
Analyse van de budgetten.

De studie is digitaal verkrijgbaar op aanvraag. Een aantal deelaspecten van de studie zijn herzien in het licht van 'Ruimte voor Gent', de nieuwe structuurvisie met blik op 2030 (2018).

Een nieuwe woonstudie voor Gent is in voorbereiding.

Meer informatie:
 
Dienst Wonen
Woodrow Wilsonplein 1
9000 Gent
09/266 76 40
 

Lokaal woonplan
De Beleidsnota Wonen van Tine Heyse, de Gentse schepen van Wonen, is volop in voorbereiding.  Ze stelt de concrete klemtonen scherp die het Gentse woonbeleid zullen kenmerken in beleidsperiode 2019 - 2024.  We verwachten dat de Beleidsnota Wonen vanaf 2020 gedeeld kan worden.

Meer informatie:

Dienst Wonen

Woodrow Wilsonplein 1

9000 Gent

09/266 76 40

Email: wonen@stad.gent

 
Stedelijke Woonraad (WORA)
De Gentse Stedelijke Woonraad (WORA) formuleert adviezen over het woonbeleid. De beleidsbeslissingen kunnen er van afwijken, maar ze worden in ieder geval gemotiveerd. De WORA-adviezen worden ontsloten via de webpagina van het adviesorgaan (website Stad Gent). 
Elektronisch databeheer/dossierbeheer
Registratie- en dossieropvolgingsysteem Dienst Wonen/Stad Gent: dit is een elektronisch registratiesysteem waarin alle contacten met de burger bijgehouden worden. Het gaat zowel om de persoonlijke contacten via de woonwijzers, als om telefonische contacten en mailverkeer. 
 
Stedenbouwkundige vergunningen worden bijgehouden via de toepassingen Rol.net en Omgeving.net (vanaf 2018).

Bouwmisdrijven worden geregistreerd in de toepassing Remmicom Studio.

De registers van leegstaande, van verwaarloosde en van ongeschikt- en onbewoonbaar verklaarde panden worden bijgehouden via de toepassing Neglect X. 
 
Meer informatie:

Dienst Wonen

Woodrow Wilsonplein 1

9000 Gent

09 266 76 40

Email: wonen@stad.gent

Woongerelateerde thema's: Ruimte en Ouderen
Ruimte voor Gent (2018)

In 2018 presenteerde Stad Gent haar nieuwe ruimtelijke structuurvisie met tijdhorizon 2030. 
Ruimte voor Gent (2018) kan je hier nalezen.

Studie Ruimte voor ouderen (2015)
 
Deze studie vormt een leidraad voor zorgverstrekkers, investeerders en projectontwikkelaars die op een kwaliteitsvolle manier ruimte voor ouderen willen creëren.  Er hoort ook een praktische handleiding bij, die tot doel heeft op een zo objectief mogelijke manier na te gaan of een nieuw initiatief beantwoordt aan de huidige en toekomstige noden van de Gentse ouderen. 
 
Ruimte voor Ouderen (2015) kan je hier nalezen.

Meer informatie:

Dienst Wonen

Woodrow Wilsonplein 1

9000 Gent

09 266 76 40

Email: wonen@stad.gent

 

4. AANBOD BETAALBARE WONINGEN VERHOGEN
A. BETAALBARE GRONDPRIJS
A.1. Vergroten aanbod van bouwgrond (private en publieke gronden)
A.1.1. Decretaal instrumentarium: activeren onbebouwde bouwkavels
Register van onbebouwde percelen
Elke gemeente is volgens artikel 2.2.5, lid 1 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid verplicht een register van onbebouwde percelen bij te houden.  In het register onbebouwde percelen lijst een gemeente op welke onbebouwde percelen nog in aanmerking komen voor bebouwing en waar deze zich in de gemeente situeren.
 
In Gent wordt het register bijgehouden door de dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning.
 
Meer informatie:
 
Dienst Ruimtelijke Planning en Stedenbouw
Woodrow Wilsonplein 1
9000 Gent
09/266 78 12
 
Heffingen op onbebouwde percelen

De Stad Gent heft voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019 een belasting op de onbebouwde gronden, gelegen in een woongebied en een belasting op de onbebouwde percelen gelegen in een niet-vervallen verkaveling.

De reglementen zijn terug te vinden op de website van de stad: www.gent.be

Meer informatie:

Dienst Belastingen

Woodrow Wilsonplein 1

9000 Gent

09/266 74 80

Email: stadsbelastingen@stad.gent

 

A.1.2. Eigen stedelijk instrumentarium
A.2. Verhogen betaalbaarheid bouwgrond via grondbeleid

Stedelijke woonkavels

 

Stadsontwikkeling Gent, kortweg “sogent” (voorheen: “AG Stadsontwikkelingsbedrijf Gent” of “AG SOB”) biedt intussen bijna 10 jaar bouwgrond te koop aan binnen het project ‘Stedelijke Woonkavels’. De bedoeling is om elk jaar een tiental kavels op de markt te brengen. Ondertussen zijn reeds 45 bouwgronden verkocht, 25 woningen zijn in opbouw en 15-tal woningen zijn reeds bewoond.
Sogent is in 2007 gestart met een doorlopend kavelproject op het grondgebied van de Stad Gent. Het project mikt op het betaalbaar houden van het wonen en bouwen voor en door de grote bevolkingsgroep met gemiddeld inkomen die zich definitief in de stad wil vestigen.

De aangeboden kavels (bouwrijpe percelen) binnen dit project hebben beperkte afmetingen om ervoor te zorgen dat het bouwen betaalbaar blijft.

Het accent van dit project ligt op het wegwerken van slechte woningen en het individueel laten herinvullen van de vrijgemaakte ruimte door en op maat van een gezin.


Het project heeft eveneens als doel het stimuleren van kwalitatieve eindresultaten. Daartoe werd een eerste prijsvraag voor ontwerpen uitgeschreven voor het samenstellen van een "architectenpool".

 

Meer informatie:

 

sogent
Voldersstraat 1
9000 GENT
09/ 269 69 00
Email:
info@sogent.be

A.2.1. Private en publieke gronden (excl. gronden van lokaal bestuur)
Eigen stedelijk instrumentarium
A.2.2. Gronden van het lokaal bestuur
A.2.2.1. Decretaal instrumentarium
A.2.2.1.1. Actief gemeentelijk grondbeleid
a. Aankoop, verkoop of ruil van gronden

Sogent maakt ook actief verkavelingen op, waarbij laagenergie of passiefwoningen op de markt worden gebracht. Deze woningen worden deels als bescheiden woningen verkocht, dus geschikt voor een publiek die aan bepaalde (inkomens-)voorwaarden voldoen.

 

Meer informatie:

 

Sogent
Volderstraat 1
9000 GENT
09/ 269 69 00
Email:
info@sogent.be

 

 

Ook Stad Gent zelf brengt panden en gronden op de markt. Voor elke intentie wordt een fiche opgemaakt met de stedenbouwkundige randvoorwaarden met screening voor geschiktheid voor sociaal en/of bescheiden wonen.

 

Meer informatie: 

 

Dienst Vastgoedbeheer

Sint-Salvatorstraat 16

9000 Gent

09/266 59 70

Email: vastgoedbeheer@stad.gent

 

b. Recht van erfpacht
Community Land Trust

CLT is de afkorting van Community Land Trust, letterlijk vertaald: een verenigingsvorm die (gemeenschaps)gronden verwerft, ontwikkelt en beheert. De ambitie van een CLT reikt echter veel verder dan de letterlijke vertaling van de term. Een CLT is een nieuw woon- en gemeenschapsmodel dat betaalbare en kwaliteitsvolle woningen aanbiedt aan kwetsbare bewoners.

CLT's zijn ontstaan bij de zoektocht naar hoe koopwoningen betaalbaar kunnen zijn voor iedereen en ze zijn een nuttig instrument om het recht op wonen voor kansengroepen te realiseren.

De 'C 'in CLT staat voor 'community' of 'gemeenschap' en duidt aan dat de CLT een sterk engagement heeft naar haar bewoners en de gemeenschap waarin de CLT zich ontwikkelt.

Hoe werkt het? De Land Trust geeft als eigenaar van de grond deze grond in erfpacht aan bewoners. Bewoners kopen enkel het huis dat op de grond staat. Bewoners betalen jaarlijks een canon aan de Land Trust voor de erfpacht. Bij verkoop van de woning, krijgt de verkoper de geïndexeerde aankoopprijs terug. Een klein deel van deze meerwaarde gaat naar de werking van de Trust. De nieuwe koper kan dus een betaalbare woning kopen. 

Dit model wordt uitgerold in de wijk Meulestede in samenwerking met Samenlevingsopbouw Gent vzw, het autonoom gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Gent (sogent) en de sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent cvba-so. Het bouwproces is lopende. Voor dit eerste project zullen de woningen verkocht worden als sociale koopwoning.

Er werd een vzw opgericht die de 'community' en het beheer van het kandidatenregister voor haar rekening neemt. Kandidaat-bewoners, maar ook de buurt worden actief betrokken bij de verdere uitwerking van dit project.
Daarnaast werd de Stichting van openbaar nut opgericht die het beheer van de (stads)grond voor haar rekening neemt. In de Stichting is de Stad Gent vertegenwoordigd, naast het middenveld en de kandidaat-bewoners. 

Meer informatie:

Dienst Wonen
Woodrow Wilsonplein 1
9000 Gent
09/266 76 40
c. Recht van opstal

Project Tondelier
in 5 bouwblokken komen er in het totaal 530 woningen (appartementen en enkele huizen).

De gronden worden in opstal gegeven aan de ontwikkelaar die ze saneert en er dan op bouwt. De woningen en de grond worden na realisatie van de woningen particulier verkocht. 

Twee bouwblokken zijn klaar en al grotendeels bewoond: ‘Nieuwe Molens Gent’ (51 appartementen) en ‘Krono Gent’ (36 appartementen). Het derde bouwblok ‘Bavo, Flora en Ganda’ (48 appartementen)  begint de ontwikkelaar te bouwen in 2019.

In het project worden ook 20% (106) budgetwoningen verkocht.
In het project zullen ook 20% (106) sociale woningen worden verhuurd.

Meer info op www.tondelier.be

Contact:
Stad Gent, Departement Stedelijke Ontwikkeling
Projectbureau Ruimte
Woodrow Wilsonplein 1
9000 Gent
T 09 266 77 86
E tondelier@stad.gent


 


Community Land Trust

Binnen het project Community Land Trust (zie ook rubriek b) wordt gewerkt met een recht van opstal. In het eerste project dat momenteel uitgerold wordt in de wijk Meulestede, worden de woningen gebouwd door de sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent cvba-so. Deze sociale koopwoningen worden vervolgens verkocht aan kandidaat-kopers van het CLT-project. De kopers krijgen een opstalrecht, wat betekent dat zij wel eigenaar zijn van de woning, maar niet van de grond; De Stichting CLT beheert de grond waarop de woningen gebouwd zijn.


Meer informatie:


Dienst Wonen

Woodrow Wilsonplein 1

9000 Gent

09 266 76 40

wonen@stad.gent 


 

d. Andere
A.2.2.1.2. Financiële ondersteuning
A.2.2.2. Eigen stedelijk instrumentarium
B. BETAALBARE PRIJS KOOPWONING
B.1. Ondersteuning burger bij eigendomsverwerving

 

Aankooppremie

​niet van toepassing

Informeren en sensibiliseren over ondersteuningsmogelijkheden door andere overheden

Informatie en advies rond sociaal kopen, sociaal lenen, financiële voordelen: zie ook klantgerichte dienstverlening

Andere
Nieuwe Molens
 
De Stad Gent bouwde in 2009 de voormalige graanmaalderij ‘De Nieuwe Molens’ aan de Gasmeterlaan om tot 22 bescheiden appartementen. De appartementen zijn bedoeld voor alleenstaanden en kleine gezinnen met een modaal inkomen. De verkoop ervan ging door in 2010. 
 
Meer informatie:
 
Dienst Wonen
Woodrow Wilsonplein 1
9000 Gent
09/266 76 40
Email: wonen@stad.gent
 
B.2. Pandenbeleid: sociale koopwoningen en bescheiden woningen
Opleggen van een sociale last voor sociale koopwoningen

Ten gevolge van het arrest van 7 november 2013 van het Grondwettelijk Hof is er geen wettelijke basis meer om een sociale last op te leggen. Toch gebeurt het dat op private en (semi-)publieke gronden een sociaal woonaanbod vrijwillig wordt gerealiseerd.

 

Met het wegvallen van de projectsubsidies voor sociale koopwoningen (SBE, SSI en SV) en de schrapping van het bindend sociaal objectief voor sociale koop zet Stad Gent niet meer actief in op bijkomende sociale koopwoningen. Enkel de projecten van de overgangslijst en vrijwillige initiatieven van de SHM's zullen nog worden gerealiseerd.

 

 

Meer informatie:

Dienst Wonen

Woodrow Wilsonplein 1

9000 Gent

09/266 76 40

Email: wonen@stad.gent

 

Opleggen van een bescheiden last voor bescheiden woningen
Ten gevolge van het arrest van 7 november 2013 van het Grondwettelijk Hof is er enkel nog een wettelijke basis om een last bescheiden wonen op te leggen. Deze bedraagt 20% (private gronden) of 40% ((semi-)publieke gronden). In projecten op private of (semi-)publieke gronden waar toch nog sociale woningen op vrijwillige basis worden gerealiseerd, komt de last bescheiden wonen in eerste instantie overeen met de sociale woningen.

Meer informatie:

Dienst Wonen
Woodrow Wilsonplein 1
9000 Gent
09/266 76 40
Email: wonen@stad.gent

 

Reglement sociaal wonen/verordening bescheiden wonen

Een gemeentelijk reglement sociaal wonen werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 27 september 2010. Een aanpassing werd goedgekeurd op 26 november 2012.

 

Ten gevolge van het arrest van 7 november 2013 van het Grondwettelijk Hof wordt het reglement sociaal wonen niet meer toegepast. 

 

Er wordt geen verordening bescheiden wonen opgemaakt omdat veel van de woningen die worden gebouwd in stedelijk gebied qua maatvoering over het algemeen passen binnen de modaliteiten van het decreet GPB. Een verordening kan bovendien geen aspecten van betaalbaarheid regelen.

Meer informatie:

Dienst Wonen
Woodrow Wilsonplein 1
9000 Gent
09/266 76 40
Email: wonen@stad.gent

 

Andere
B.3. Pandenbeleid: lokaal bestuur als actor
B.3.1. Zelf (sociale of bescheiden) woonprojecten realiseren

Budgetwoningen

 

Op 1 juli 2011 heeft de stad Gent ruim 1.900 stadswoningen overgedragen aan de fusie van drie SHM’s. De stad realiseert zelf geen sociale woonprojecten meer.

 

Het stadsontwikkelingsbedrijf sogent realiseert woonprojecten met een mix van marktconforme woningen, budgetwoningen en sociale woningen, vaak in PPS-constructies waarbij de sociale woningen (of de grondaandelen) aan SHM's worden overgedragen.

 

De budgetwoningen waren aanvankelijk vooral koopwoningen. Momenteel speelt zich op de Gentse huurmarkt een wooncrisis af en is er een hoge nood aan een betaalbaar en kwalitatief aanbod van huurwoningen. Vandaar dat de Stad in de nieuwe legislatuur uitdrukkelijk inzet op een shift van budgetkoop naar budgethuur (bestuursakkoord). Betaalbaar en kwalitatief wonen wordt de beleidsfocus, eerder dan het verwerven van een eigendom. De bedoeling is om budgethuurwoningen aan te bieden via ons stedelijk verhuurkantoor Huuringent.

 

Naast de stadsprojecten van sogent, is er ook een PPS-formule van Stad Gent in het project Tondelier, met een vergelijkbare mix aan woningen.

 

Alle budgetwoningen voor de koopsector op gronden van Stad Gent en sogent worden via een reglement toegewezen.

 

Meer informatie:


Dienst Wonen

Woodrow Wilsonplein 1

9000 Gent

09/266 76 40
Email: wonen@stad.gent

Subsidies aanvragen in kader van sociale woningbouwprojecten (subsidie voor verwerving van gronden en panden, subsidie voor de bouw van of renovatie tot sociale koopwoningen, subsidie voor dan aanleg of de aanpassing van wooninfrastructuur)

Op 1 juli 2011 heeft de stad Gent ruim 1.900 stadswoningen overgedragen aan de fusie van drie SHM’s. De stad realiseert zelf geen sociale woonprojecten meer, en zal dus geen subsidies meer aanvragen voor bouwactiviteiten.

 

Het gebeurt wel dat de stad Gent aanmeldingen verricht voor aanleg- of aanpassingswerken aan infrastructuur, bvb. bij renovatieprojecten van SHM's. Stad Gent staat dan in voor de (her)aanleg van de infrastructuur en vraagt hiervoor subsidies aan bij de VMSW (subsidiedossier).


Meer informatie:


Dienst Wonen

Woodrow Wilsonplein 1

9000 Gent

09/266 76 40

Email: wonen@stad.gent

 

Subsidies stadsvernieuwing aanvragen (conceptsubsidie)
Er is één lopende conceptstudie: voor Muide-Meulestede (bestek gelanceerd eind februari 2015).
De conceptstudie voor Oud Sint-Amandsberg - Dampoort werd afgerond in februari 2016.
 

Meer informatie:

 

Strategische Subsidies - Strategie en Coördinatie
AC Portus – Keizer Karelstraat 1, 9000 Gent
Postadres: stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent
Tel. 09/266.53.28

Subsidies stadsvernieuwing aanvragen (projectsubsidie)
In het verleden hebben twee conceptsubsidies in geleid tot een projectsubsidie: Bruggen naar Rabot (3 mln euro) en de herontwikkeling van de UCO-site aan de Maïsstraat (3,5 mln euro).
 

Meer informatie over de projectsubsidies:

 

Strategische Subsidies - Strategie en Coördinatie
AC Portus – Keizer Karelstraat 1, 9000 Gent
Postadres: stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent
Tel. 09/266.53.28

 
Met de oproep stadsvernieuwing 2013 kende het stadvernieuwingsfonds 3.038.500 euro toe aan 2 deelprojecten van Tondelier in de wijk Rabot-Blaisantvest, nl. 'Wonen op niveau' en 'Buurtbeheerproject'. Wonen op niveau werd concreet vertaald in stadsvernieuwingsproject 'Wijk in de steigers' waarbij burgers financieel en technisch begeleid worden bij de verbetering van hun (huur)woning(en). Wijk in de steigers is 31/12/2018 afgelopen.
 
Meer informatie over Wijk in de steigers:

Dienst Wonen
Woodrow Wilsonplein 1
9000 Gent
09 266 76 40
Email: wonen@stad.gent

 

Subsidies vernieuwing voormalige bedrijfspanden aanvragen
Federaal grootstedenbeleid

 

 

Meer informatie:

 

Stadsbrede subsidies

Keizer Karelstraat 1

9000 Gent

09/266 57 28

 

B.3.2. Bemiddelen
C. BETAALBARE PRIJS HUURWONING
C.1. Sociale huurwoningen
C.1.1. Vergroten aanbod sociale woningen
a. Lokaal woonbeleid regisseren

Lokale regie + projectbegeleidingsteam sociaal wonen

 

Sociaal wonen (sociale huur) is een belangrijk onderdeel in de stedelijke regierol voor het beleidsdomein wonen.

 

In de Task Force Sociaal Wonen en het lokaal woonoverleg wordt een dialoog gevoerd om de collectieve doelen voor aanbodverruiming van het sociale woonpatrimonium af te stemmen en vorm te geven.

 

Op het operationele niveau is er een vierkoppig projectbegeleidingsteam dat de planning en de realisatie van sociale woonprojecten opvolgt en faciliteert in nauw overleg met de SHM's, VWF en de VMSW.

 

Dit team wordt vertegenwoordigd door vier diensten die elk een specifieke rol vervullen:

 • Dienst Wonen: procesbegeleiding
 • Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning: GSA sociaal wonen
 • Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen: projectbegeleider openbaar domein / wegenis
 • Dienst Coördinatie: coördinatie (her)aanleg openbaar domein door Stad Gent zelf

Subsidieovereenkomst 'versneld wegwerken leegstaande sociale huurwoningen'

 

Stad Gent stelde een budget van 5 mln euro ter beschikking aan 4 SHM's die met leegstand te kampen hebben. Dit budget werd in 2016 en 2017 aangewend om langdurige leegstand weg te werken door renovatie met eigen middelen.

 

(Sociale) assistentiewoningen

 

In het kader van de studie Ruimte voor Ouderen, zetten Stad Gent en OCMW Gent sterk in op een uitbreiding van betaalbare assistentiewoningen.

 

Enerzijds verleent OCMW Gent een premie voor bewoners, gerelateerd aan een maximale dagprijs.

 

Anderzijds wordt de samenwerking met sociale verhuurders versterkt met levensloopbestendige sociale woonwijken als streefdoel: 

 • SHM is bouwheer, verhuurt en wijst toe
 • OCMW of andere organisatie is beheersinstantie: aanvraag voorafgaande vergunning, 24/24 7/7, crisis- en overbruggingszorg, ter beschikking stellen woonassistent
 • Voor 65+, Gentenaar, beperkte financiële middelen en voldoen aan de inschrijvingsvoorwaarden kaderbesluit sociale huur
 • OCMW-premie mogelijk voor sociale huurder

 

Subsidieovereenkomst 'centraal inschrijvingssysteem' voor de Gentse huisvestingsmaatschappijen

In 2017 stond WoninGent in voor de coördinatie van het project "centraal inschrijvingssysteem" en stelde hiervoor een personeelslid à rato van 0.2 VTE ter beschikking gedurende de ganse looptijd van de actie. 90% van het subsidiebedrag kon enkel besteed worden aan het betalen van de prestaties geleverd door de dienstverlener in functie van het aanpassen van het IT programma van de Gentse huisvestingsmaatschappijen voor het centraal inschrijven van kandidaathuurders over alle Gentse huismaatschappijen heen.

Deze subsidieovereenkomst is niet uitgevoerd, gezien er onvoldoende gedragenheid onder de maatschappijen te vinden was om dit te realiseren. 

Meer informatie:

 

Dienst Wonen

Woodrow Wilsonplein 1

9000 Gent

09/266 76 40

Email: wonen@stad.gent

 

b. Aansnijden eigen gronden
Register van onbebouwde percelen in eigendom van Vlaamse besturen en Vlaamse semipublieke rechtspersonen
De stad zal een register van onbebouwde percelen in eigendom van Vlaamse besturen en Vlaamse semipublieke rechtspersonen bijhouden eens duidelijkheid bestaat omtrent wat verstaan moet worden onder Vlaamse semipublieke rechtspersonen.

Meer informatie:
 
Dienst stedenbouw en ruimtelijke planning
Woodrow Wilsonplein 1
9000 gent
09/266 78 20
 
Actieprogramma 25%-regel

Omwille van de onduidelijkheden ivm de oplijsting van in aanmerking komende eigenaars van gronden (vzw’s, etc.) is er geen actieprogramma opgemaakt. Wel is er een oplijsting gemaakt van gronden in eigendom van stad, stadsontwikkelingsbedrijf sogent, OCMW, kerkfabriek en onderwijsinstellingen. Op deze gronden is een locatiestudie verricht ifv de ruimtelijke haalbaarheid voor sociaal en bescheiden wonen.

 

Stad Gent reserveert evenwel een groot segment van haar gronden voor sociale huisvesting, via projectontwikkeling door het stadsontwikkelingsbedrijf sogent, of via eigen gronden en onroerend goed dat ze afstoot.

 

Meer informatie:

 

Dienst Wonen

Woodrow Wilsonplein 1

9000 Gent

09/266 76 40

Email: wonen@stad.gent

 

c. Bindend sociaal objectief/woonbeleidsconvenant

De stad Gent heeft geen bindend sociaal objectief voor sociale huurwoningen aangezien het aandeel sociale huurwoningen meer dan 9% bedraagt (ca. 12,5%).

 

Desalniettemin blijft de stad Gent aansturen op bijkomende sociale huurwoningen. Dit surplus vangt grotendeels de uitval door renovatie en vervangingsbouw op.

 

Stad Gent sloot een sociale woonbeleidsconvenant af met de Vlaamse Regering voor 2014-2016. Ook voor 2017-2019 zal een convenant worden afgesloten.

 

Meer informatie:

 

Dienst Wonen

Woodrow Wilsonplein 1

9000 Gent

09/266 76 40

Email: wonen@stad.gent

 

d. Opleggen van percentages sociaal woonaanbod
Ten gevolge van het arrest van 7 november 2013 van het Grondwettelijk Hof is er geen wettelijke basis meer om een sociale last op te leggen. Toch gebeurt het dat op private en (semi-)publieke gronden een sociaal woonaanbod vrijwillig wordt gerealiseerd.

Meer informatie:

Dienst Wonen

Woodrow Wilsonplein 1

9000 Gent

09/266 76 05

Email: wonen@stad.gent

 

Gemeentelijk reglement sociaal wonen

Een gemeentelijk reglement sociaal wonen werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 27 september 2010. Een aanpassing werd goedgekeurd op 26 november 2012.

 

Ten gevolge van het arrest van 7 november 2013 van het Grondwettelijk Hof wordt het reglement sociaal wonen niet meer toegepast. 

Meer informatie:

Dienst Wonen

Woodrow Wilsonplein 1

9000 Gent

09/266 76 05

Email: wonen@stad.gent

 

Sociale last in verkavelings- of stedenbouwkundige vergunning

Ten gevolge van het arrest van 7 november 2013 van het Grondwettelijk Hof is er geen wettelijke basis meer om een sociale last op te leggen. Toch gebeurt het dat op private en (semi-)publieke gronden een sociaal woonaanbod vrijwillig wordt gerealiseerd.

Meer informatie:

Dienst Wonen

Woodrow Wilsonplein 1

9000 Gent

09/266 76 05

Email: wonen@stad.gent

 

e. Verhuren eigen woningen

Stad Gent verhuurde tot 01.07.2011 zo’n 1900 woningen in eigendom onder een eigen sociaal systeem. Hiervoor werd een verhuurreglement en een reglement rond het toekennen van een Stedelijke Huurtoelage opgemaakt.

De woningen werden voornamelijk verhuurd onder het private huurstelsel.

De Stadswoningen werden per 01.07.2011 overgedragen in een fusie van 3 sociale verhuurmaatschappijen en worden sindsdien verhuurd door WoninGent.

Dienst Wonen verhuurt nog enkele wooneenheden die niet mee overgingen in de fusiemaatschappij, 14 transitwoningen en 27 standplaatsen op het woonwagenterrein Vosmeers. Alle verhuringen hebben een specifiek doelpubliek voor ogen en worden verhuurd volgens een stedelijk reglement.

 

Meer informatie:

 

Dienst Wonen

Woodrow Wilsonplein 1

9000 Gent

09 266 76 12
 
C.1.2. Doelgroepenbeleid
a. Lokaal toewijzingsreglement

Gent heeft een goedgekeurd lokaal toewijzingsreglement. De doelgroepen waarvoor maatregelen zijn getroffen zijn ouderen, doelgroepen opgenomen in te regulariseren projecten wonen-welzijn, mensen met ernstige en gestabiliseerde psychiatrische problematiek, mensen met autismespectrumstoornis en alleenstaande 45-plussers die structureel thuis- of dakloos zijn en niet meer zelfstandig kunnen wonen.   

 

Meer informatie:

 

Dienst Wonen

Woodrow Wilsonplein 1

9000 Gent

09/266 76 12

Email: wonen@stad.gent

 

b. Intern huurreglement

Elke huisvestingsmaatschappij en de SVK hebben hun eigen intern huurreglement. Hun huurreglement is aangepast aan het lokaal toewijzingsreglement.

c. Verhuren buiten stelsel

Bijna alle sociale huisvestingsmaatschappijen in Gent verhuren een zeer beperkt aantal woningen buiten het sociaal verhuurstelsel.

C.1.3. Financiële ondersteuning van de huurder
Premie assistentiewoningen
 
OCMW Gent voorziet in een financiële tussenkomst voor mensen die naar een erkende (sociale) assistentiewoning verhuizen

-      Voorwaarden:

o   Erkende (sociale) aw EN

o   Gentenaar en Beperkt inkomen EN

o   Dagprijsplafond € 31,89 (inclusief alle kosten zoals onderhoud en verbruik van de gemeenschappelijke delen, crisiszorg, 24 uurspermanentie, ondersteuning door de woonassistent)

-      Principe: na betaling van de huur (inclusief alle kosten zoals onderhoud en verbruik van de gemeenschappelijke delen, crisiszorg, 24 uurspermanentie, ondersteuning door de woonassistent) heeft een alleenstaande 765,53 euro per maand over en een koppel 1.327,46 euro

-      Tussenkomst wordt uitbetaald aan bewoner, tenzij misbruik

-      Tussenkomst wordt oneindig uitbetaald, tenzij bedrog wordt vastgesteld en / of een verhoging van het inkomen van de bewoner

 

Meer informatie: http://www.ocmwgent.be/OCMW/Senioren/Financiele-steun/Premie-voor-assistentiewoningen.html

 

 

Subsidieovereenkomst 'materiële verhuishulp'

 

Stad Gent stelde een budget van 120.000 euro ter beschikking aan 3 SHM's om sociale huurders in 2017 en 2018 materieel bij te staan bij een gedwongen verhuis ten gevolge van renovatie of sloop van sociale huurwoningen.

 

Meer informatie:

 

Dienst Wonen

Woodrow Wilsonplein 1

9000 Gent

09 / 266 76 05

Email: wonen@stad.gent

C.2. Private huurwoningen
C.2.1. Aanbod vergroten
a. Oprichten en/of ondersteunen van een sociaal en stedelijk verhuurkantoor
Gent heeft 1 sociaal verhuurkantoor, namelijk SVK Gent. Dit is een welzijnsvereniging van publiek recht. Meer informatie: https://sociaalverhuurkantoor.gent/


In 2013 richtte de stad bij wijze van een experiment ook een stedelijk huurkantoor op Huuringent vzw. Met als doel om zuurstof te geven aan de private huurmarkt door ondermeer het waarborgen van de kwaliteit, woonzekerheid en toegang tot de huurmarkt. Huuringent heeft ondertussen een 200-tal woningen in huur en is hiermee een volwaardige partner in het stedelijk woonbeleid. Meer informatie: www.huuringent.be


Beide actoren werken volgens een gelijkaardig principe, ze huren namelijk woningen in op de private huurmarkt en verhuren deze volgens een toewijsregelement onder aan woonbehoeftige huurders. Huuringent richt zich eerder tot doelgroepen die (nog niet of net niet) niet in aanmerking komen voor sociale huur.


De Stad ondersteunt beide organsiaties middels een meerjarige subsidieovereenkomst.


Meer informatie:

Dienst Wonen

09 266 76 40

wonen@stad.gent

 

 

 

 

Promotie
Premie/subsidie

De stad Gent heeft een tekort aan huurwoningen die betaalbaar en kwalitatief in orde zijn voor een steeds meer groeiende populatie van minder kapitaalkrachtige inwoners.

Om die reden ondersteunt de stad Gent het SVK met een subsidie.

 

Meer informatie:

 

Dienst Wonen

Woodrow Wilsonplein 1

9000 Gent

09/266 76 78

Email: wonen@stad.gent

 

Andere
De Stad Gent richtte in 2016 een Gents Verhuurdersplatform op. Hiermee gaat de Stad in dialoog met de Gentse verhuurderssector om zo de private huurmarkt voldoende groot, betaalbaar en kwalitatief te houden en/of te maken.
 
Meer informatie:
 
Dienst Wonen
Woodrow Wilsonplein 1
9000 Gent
09/266 76 40
b. Eigen andere initiatieven
Met het oprichten van het stedelijk huurkantoor (zie ook experimenten) hoopt de stad het aanbod private huurwoningen minstens op peil te houden en indien mogelijk uit te breiden.
 

 

 

C.2.2. Financiële ondersteuning van de huurder
C.3. Kamers
C.3.1. Sturen van het aanbod
Studentenkamers

 

Kamerwoningen voor studenten kunnen er  niet meer bijkomen: de gezinswoningen in Gent zijn beschermd. Het is een principiële beleidskeuze van de Stad Gent om het bestand van eengezinswoningen maximaal voor te behouden aan gezinnen. Eengezinswoningen met een woonoppervlakte tot 220m² kunnen niet opgedeeld worden; eengezinswoningen tussen 220 en 250m² kunnen maximaal in 2 worden opgedeeld, waarbij de kleinste entiteit minimum 30m² moet zijn; eengezinswoningen die groter zijn, kunnen wel worden opgedeeld, maar in dat geval dient er een mix te zijn in woningtypes en woninggroottes. De gemiddelde grootte van een woning binnen een meergezinswoning dient 75m² te zijn. Het opdelen van grote eengezinswoningen naar kamerwoningen is dus niet mogelijk. Hospitawonen voor studenten is wel mogelijk: zo kunnen studenten een kamer huren in de woning van een eigenaar-bewoner.

Om tegemoet te komen aan de nood aan huisvesting voor studenten, kunnen private ontwikkelaars sinds 2010 ook grootschalige collectieve verblijfsaccommodatie voor studenten bouwen.

Om als Stad garanties te kunnen afdwingen bij private ontwikkelaars voor het beheer en exclusieve verhuring aan studenten is er sinds 2018 een verplichte samenwerkings- en beheersovereenkomst toegevoegd aan het Algemeen Bouwreglement.

Ook het voorzien van studentenappartementen in grootschalige collectieve verblijfsaccommodatie voor studenten is sinds juni 2018 mogelijk gemaakt: dit zijn studentenappartementen met 2 tot 5 slaapkamers. Zo'n studentenappartement wordt in zijn geheel verhuurd aan een groep van studenten. Hiermee probeert de stad Gent tegemoet te komen aan de vraag van studenten om samen te wonen. Binnen zo'n grootschalige accommodatie blijft een pakket van gewone studentenkamers verplicht (20%), om op die manier een mix te creëren in aanbod.

Sinds het najaar van 2014 voorziet het bouwreglement de mogelijkheid om 1 kamer te verhuren in de eigen woning aan een alleenstaande. De eigenaar-bewoner deelt hierbij minstens één specifieke ruimte (toilet, badkamer of keuken) met zijn huurder. Dit noemt 'hospitawonen'.

OCMW Gent en Stad Gent, met de financiële ondersteuning van de Provincie Oost-Vlaanderen, hadden een specifiek project voor eigenaar-bewoners, 55-plussers, opgezet. Het project liep van oktober 2014 tot en met mei 2016. Het doel was wonen-welzijn-zorg met elkaar te verbinden en zo een meerwaarde te creëren voor verhuurder en huurder (alleenstaande, eventueel ook een student).

 

Een folder rond hospitawonen is te vinden op de website:

www.stad.gent/wonen

 

 

Meer informatie:

 

Dienst stedenbouw en ruimtelijke planning

Woodrow Wilsonplein 1

9000 Gent

09/266 78 90

Email: loketsod@stad.gent

 

Dienst Wonen

Woodrow Wilsonplein 1

9000 Gent

09 266 76 40

Email: wonen@stad.gent

5. KWALITEITSVOL WONEN EN BOUWEN
A. KWALITEITSNORMEN VOOR WONINGEN EN KAMERS
A.1. Preventie

Dienst Toezicht van Stad Gent doet pro-actieve screenings van studentenhuisvesting (kamerwoningen) Kotatgent op woonkwaliteit, brandveiligheid en stedenbouwkundige aspecten, die geadverteerd worden op Kotatgent. Vanaf 2020 zullen de resultaten hiervan verschijnen op de website Kotatgent met kwaliteitslabels.

 

 

De stad Gent organiseerde in het verleden preventieve screenings in de wijken Rabot en Brugse Poort, dit in het kader van de Vlaamse Wooncode en het Kamerdecreet.

 

Ook in het kader van het stadsvernieuwingsproject “Ledeberg Leeft” gebeurden er preventieve onderzoeken. Voor het project in Ledeberg was hier ook een subsidie aan verbonden.

 

Bedoeling is om zoveel mogelijk woningen binnen de projectgebieden te onderzoeken op de woonkwaliteits- en veiligheidsnormen van de Vlaamse Wooncode en desgevallend het Kamerdecreet en te onderhandelen met de eigenaar – bewoners en de verhuurders om tot kwalitatieve en veilige woningen te komen.

 

Van 2015 tot 2017 screende de Stad binnen het stadsvernieuwingsproject Wijk in de steigers ook proactief woningen in de 19de eeuwse gordelwijk Rabot-Blaisantvest. De aanpak was gelijkaardig als in Ledeberg Leeft maar er werd actiever ingezet op werving, begeleiding en ontzorging. Een nieuwigheid was de begeleiding van groepsaankopen, die een dankbaar wervingsinstrument bleken. Wijk in de steigers liep af op 31/12/2018. 

 

Vanaf 2017 zal ook in de wijk Dampoort extra op woningkwaliteit worden ingezet via preventieve en pro-actieve acties. (o.a. verhoogde premie aan bewoners voor renovatie van woningen).


Sinds 2018 voorziet de Stad ook in renovatieadvies en -begeleiding voor verbouwers. Deze dienstverlening werd via een overheidsopdracht uitbesteed aan een externe deskundige partner Domus Mundi vzw.

 

Meer informatie:

 

Dienst Wonen

Woodrow Wilsonplein 1

9000 Gent

09/266 76 40

Email: wonen@stad.gent

A.2. Aanvullende gemeentelijke  reglementering

 

Verordening(en)
Het Algemeen Bouwreglement legt minima-eisen op voor oppervlaktes van slaapkamers, leefruimtes en keukens. Ook naar lichttoetreding in deze vertrekken worden bepalingen gesteld.  Het Algemeen Bouwreglement is terug te vinden op de website: https://www.gent.be/reglement/algemeen-bouwreglement
 
In 2014 werd het algemeen bouwreglement aangepast met Hospitawonen. Het uitbreiden van het aantal woonentiteiten (van een eengezinswoning naar een kamerwoning of meergezinswoning) is slechts mogelijk bij een woningoppervlakte van minimum 250 meter. Via Hospitawonen kunnen eigenaars in hun eigen woning één kamer verhuren ongeacht de grootte van de woning.
 

Meer informatie:


Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
Woodrow Wilsonplein, 1
9000 Gent
Tel: 09 266 78 00
ruimtelijkeplanning@stad.gent

 

Politiereglement op de kamerwoningen: laatste gewijzigd in februari 2015 (bekrachtiging door de Vlaamse Regering voorzien in maart 2015)

 

Meer informatie:https://www.gent.be/reglement/politiereglement-op-de-kamerwoningen-vanaf-01012015

 

Brandweer Gent, dienst Preventie

Roggestraat 70

9000 Gent

09/268 88 55/56
Email:
brandweer.preventie@gent.be

 

andere
A.3. Kwaliteitsonderzoek
Kwaliteitsonderzoek woningen/kamers
Conformiteitsattest woningen/kamers
De procedure tot uitreiking van een conformiteitsattest is sinds 2010 volledig gratis.
Aanvragen kunnen via de woonwinkels van de Stad Gent of rechtstreeks bij de Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu van de Stad Gent.
 
Het stedelijk belastingsreglement op de tweedeverbljven kent voor woningen met een conformiteitsattest een verlaagde aanslagvoet toe. (o.a. van toepassing bij studentenkamers)
 
Meer informatie:

Dienst Wonen
Woodrow Wilsonplein 1
9000 Gent
09/266 76 40
 
of
 
Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu
Woodrow Wilsonplein, 1
9000 Gent
09 266 79 53
toezicht@stad.gent
B. BESTRIJDEN EN VOORKOMEN VAN LEEGSTAND
Opsporen leegstand

De stad Gent verricht zowel actief, als op klacht onderzoeken naar leegstaande woningen en gebouwen. 

 

Sinds 30 maart 2012 heeft de Stad Gent een meldpunt Leegstand waar Gentenaars leegstaande en verwaarloosde woningen of gebouwen kunnen melden.  Een leegstaand of verwaarloosd pand kan gemeld worden via e-mail leegstand@stad.gent of op het telefoonnummer 09 266 76 19 (tijdens de kantooruren).


 

Meer informatie:

 

Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu
Woodrow Wilsonplein, 1
9000 Gent
Tel: 09 266 79 53
toezicht@stad.gent

 

Sinds 2017 is er ook een leegstandscoach. De coach gaat samen met de eigenaar op zoek naar oplossingen om het leegstaande pand terug op de huurmarkt te brengen. De doelstelling is om het aanbod op de huisvestingsmarkt te verruimen en om de situatie van leegstand te stoppen.


Meer informatie:


Dienst Wonen

Leegstandscoach

Woodrow Wilsonplein 1

9000 Gent

09 266 76 40

leegstandscoach@stad.gent

 

Leegstandsregister (lijst van leegstaande woningen en lijst van leegstaande gebouwen)

Inzage:

 

Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu
Woodrow Wilsonplein, 1
9000 Gent
Tel: 09 266 79 53
toezicht@stad.gent

Gemeentelijke leegstandsheffing

De Stad Gent heft voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019 een belasting op de woningen en gebouwen die gedurende het aanslagjaar zijn opgenomen in het leegstandsregister.

Belastingreglement op leegstaande woningen en gebouwen: http://www.gent.be/eCache/THE/1/666.html

Meer informatie:

over leegstandsregister:
Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu
Woodrow Wilsonplein, 1
9000 Gent
Tel: 09 266 79 53
toezicht@stad.gent

over belastingreglement:
Dienst Belastingen
W. Wilsonplein 1
9000 Gent
Email:
stadsbelastingen@stad.gent

Recht van voorkoop obv Vlaamse Wooncode

Indien een sociale huisvestingsmaatschappij het recht van voorkoop wil uitoefenen, wordt door dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning en dienst Wonen meteen nagegaan of het door de SHM gewenste programma mogelijk is op het terrein in voorkooprecht. Zo wordt vermeden dat terreinen aangekocht worden waar later problemen zouden rijzen omwille van een te klein programma.

 

Zelf oefent de Stad Gent het voorkooprecht op basis van de Vlaamse Wooncode niet uit.

Stimulerende maatregelen ter voorkoming /beëindiging van leegstand
De Stad Gent, Dienst Wonen, heeft een subsidieovereenkomst afgesloten met het CAW Oost-Vlaanderen, regio Gent-Eeklo voor uitvoering van het project 'tijdelijke inzet leegstaande sociale woningen' in Gent. Leegstaande sociale woningen die wachten op renovatie worden ingezet in functie van kwaliteitsverbetering en bestrijden dak- en thuisloosheid.
 
Stad Gent sloot met de verschillende huisvestingsmaatschappijen een subsidieovereenkomst met de bedoeling om tegen midden 2017 het percentage leegstand gevoelig te verkleinen door panden sneller te herverhuren. De beoogde renovatiewerken vallen buiten de Vlaamse financiering en technische normen (C2008).
 
C. BESTRIJDEN EN VOORKOMEN VAN VERWAARLOZING
Opsporen verwaarlozing

De stad Gent verricht zowel actief, als op klacht onderzoeken naar verwaarloosde woningen en gebouwen.

 

Eigenaars van verwaarloosde woningen en gebouwen worden ook actief benaderd door het Stadsontwikkelingsbedrijf Sogent. Indien mogelijk worden deze panden opgekocht, gerenoveerd of gesloopt, en verkocht (als woning of kavel).

 

Meer informatie:

 

Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu
Woodrow Wilsonplein, 1
9000 Gent
Tel: 09 266 79 53
toezicht@stad.gent

Gemeentelijke lijst van verwaarloosde woningen en gebouwen
Inzage:
 
Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu
Woodrow Wilsonplein, 1
9000 Gent
Tel: 09 266 79 53
toezicht@stad.gent
Gemeentelijke opcentiemen op de Vlaamse heffing op verwaarlozing
Is vervangen door eigen gemeentelijke heffing.
Gemeentelijke heffing op verwaarlozing

De Stad Gent heft voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019 een belasting op de woningen en gebouwen die gedurende het aanslagjaar zijn opgenomen in de stedelijke inventaris van verwaarloosde woningen en gebouwen.

Belastingreglement op verwaarloosde woningen en gebouwen: http://www.gent.be/eCache/THE/2/174.html

Meer informatie

over register verwaarlozingen:
Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu
Woodrow Wilsonplein, 1
9000 Gent
Tel: 09 266 79 53
toezicht@stad.gent

over belastingsreglement:
Dienst Belastingen
Woodrow Wilsonplein 1
9000 Gent
09/266 74 80
Email:
stadsbelastingen@stad.gent

 

Recht van voorkoop obv Vlaamse Wooncode
Dit recht wordt door de Stad Gent systematisch NIET uitgeoefend.
Stimulerende maatregelen ter voorkoming/beëindiging van verwaarlozing
D. BESTRIJDEN EN VOORKOMEN VAN VERKROTTING
Opsporen verkrotting

De stad Gent beschikt over een team controleurs dat instaat voor de vooronderzoeken in het kader van de Vlaamse Wooncode en/of het Kamerdecreet. De controleurs van de stad Gent werken bovendien nauw samen met de controleurs van het Vlaamse Gewest.

 

Meer informatie:

 

Dienst Toezicht

W. Wilsonplein 1

9000 Gent

09/266 76 19

 
Onbewoonbaarverklaring obv  Nieuwe Gemeentewet

Wanneer er zich urgente problemen voordoen in woningen, dan doet de Gentse burgemeester beroep op art. 135 van de Nieuwe Gemeentewet en worden er ofwel werken opgelegd of wordt de woning onmiddellijk onbewoonbaar verklaard.

 

Meer informatie:

Dienst Toezicht

W. Wilsonplein 1

9000 Gent

09/266 76 19

Email: bouwenwoontoezicht@stad.gent

 

 

Indien de bewoners de woning onmiddellijk moeten verlaten worden ze opgevangen en herhuisvest door de dienst Wonen. Indien de bewoners zelf geen oplossing hebben, kunnen ze doorgaans terecht in een noodwoning van het OCMW. Ze worden nadien verder opgevolgd in het uitputten van hun voorrang op sociale huisvesting of bijgestaan in hun zoektocht naar een andere woonoplossing.

 

Meer informatie:

 

Dienst Wonen

Woodrow Wilsonplein 1

9000 Gent

09/266 76 12

Email: wonen@stad.gent

 

Ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring van woning obv Vlaamse Wooncode
Meer informatie:
 

Dienst Administratie – Bouw en Woontoezicht

Woodrow Wilsonplein 1

9000 Gent

09/266 76 92

09/266 76 41

Email: bouwenwoontoezicht@stad.gent

 

Informatie, advies en opvolging van de bewoners in hun zoektocht naar een andere woning gebeurt door Dienst Wonen.

 

Meer info:

Dienst Wonen

W.Wilsonplein 1

9000 Gent

09 266 76 12

Email: wonen@stad.gent

Ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring van kamers obv Vlaamse Wooncode
Meer informatie:

 

Dienst Administratie – Bouw en Woontoezicht

W. Wilsonplein 1

9000 Gent

09/266 76 92

09/266 76 41

Email: bouwenwoontoezicht@stad.gent

 

Informatie en advies in verband met de ongeschikt/onbewoonbaarverklaring van de kamers wordt gegeven door Dienst Wonen. Bij onbewoonbaarverklaring is er ondersteuning in het zoeken van een nieuwe woonst.

 

Meer informatie:

Dienst Wonen

Woodrow Wilsonplein 1

9000 Gent

09 266 76 12

Email: wonen@stad.gent

 

Snelherstel
Is nog nooit toegepast in Gent.
Herstelvordering
De stad Gent sluit zich aan bij de herstelvorderingen van de Vlaamse Wooninspectie.
Recht van voorkoop obv Vlaamse Wooncode
Sociaal beheersrecht
Het sociaal beheersrecht is nog niet toegepast. Wel wordt in 2016 hierrond een een verkennende studie gedaan die de juridische mogelijkheden en praktische uitwerking onderzoekt.
Lijst van ongeschikt of onbewoonbaar verklaarde woningen
Inzage:

Dienst Administratie, afdeling Bouw- en Woontoezicht
Woodrow Wilsonplein 1
9000 Gent
09/266 76 18
 
Gemeentelijke opcentiemen op de Vlaamse heffing  op verkrotting
Gemeentelijke heffing op verkrotting

De Stad Gent heft voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019 een belasting op de woningen die gedurende het aanslagjaar voorkomen op de stedelijke inventaris van ongeschikt- en/of onbewoonbaar verklaarde woningen.

Belastingsreglement op ongeschikt en/of onbewoonbaarverklaarde woningen: http://www.gent.be/eCache/THE/2/174.html

 

 

Meer informatie:

 

Dienst Administratie – Afdeling Bouw- en Woontoezicht

W. Wilsonplein 1

9000 Gent

09/266 76 18
 
Stimulerende maatregelen ter voorkoming/beëindiging van verkrotting

Vanaf oktober 2014 is er een nieuwe premie ter verbetering van de woonkwaliteit. In het verleden kende de stad Gent al verschillende premies toe ter verbetering van de woonkwaliteit (stedelijke verbeteringspremie, premie Ledeberg Leeft).

 

Om verkrotting tegen te gaan, is een subsidieovereenkomst afgesloten met SOGent (Stadsontwikkelingsbedrijf). SOGent koopt verkrotte panden op (in samenspraak met de eigenaar, indien nodig na onteigening), renoveert of sloopt het pand, en verkoopt vervolgens de gerenoveerde woning of kavel.

Meer informatie:

 

Dienst Wonen

Woodrow Wilsonplein 1

9000 gent

09/266 76 40

Email: wonen@stad.gent

 

E. BESTRIJDEN VAN OVERBEWONING
Weigering conformiteitsattest
Wanneer de woning niet voldoet aan de gezinsgrootte, dan wordt het conformiteitsattest geweigerd.
Onaangepast- en overbewoondverklaring
Overbewoondverklaring is nog nooit geadviseerd door de gewestelijke ambtenaar.
F. BESTRIJDEN VAN HUISJESMELKERIJ
Er is twee keer per jaar coördinatievergadering met de Vlaamse Wooninspectie, de wijkpolitie, Meprosch, Dienst Toezicht en Dienst Wonen over de panden die onbewoonbaar en ongeschikt verklaard zijn.  Dossiers worden daar gescreend en er worden afspraken gemaakt omtrent de aanpak van deze problematiek.
 
Vanuit dit overleg is in samenspraak met de Directie Wijkpolitie, Vlaamse Wooninspectie, Dienst Toezicht Stad Gent, Dienst Burgerzaken en Dienst Wonen een woonkwaliteitsfiche opgemaakt. Bij woonstvaststellingen in niet kwalitatieve woningen vullen de buurtinspecteurs deze fiche in en deze wordt overgemaakt aan de bevoegde instantie. Indien ze vermoedens van huisjesmelkerij hebben, dan wordt deze onmiddellijk overgemaakt naar de unit Meprosch (Mensenhandel, Prostitutie en Schijnhuwelijken) voor verdere behandeling en eventueel actie huisjesmelkerij.
 
Meer info:
Dienst Wonen
W. Wilsonplein 1
9000 Gent
09 266 76 12
6. ENERGIEZUINIG WONEN EN VERBOUWEN
A. SENSIBILISERING EN ADVIES
Loket en advies aan huis
Stad Gent wil zoveel mogelijk huizen energiezuinig gerenoveerd krijgen. Omdat elke renovatie - hoe klein ook- hand in hand gaat met heel wat stress en kopzorgen, wil de Energiecentrale van de Stad Gent Gentenaars gratis ondersteunen waar en wanneer ze dat nodig hebben. Een expert van de Energiecentrale bekijkt samen de eigenaar-bewoner, eigenaar-verhuurder en/of huurder de mogelijkheden en helpt energiezuinige renovatiekeuzes te maken voor, tijdens of na de werken. De klant kan ook begeleiding krijgen bij het opvragen en vergelijken van offertes, het beoordelen van de werken en/of het invullen van premie-aanvragen.  De Energiecentrale is het aanspreekpunt voor vragen en voor het maken van een afspraak voor gratis advies.
Gratis advies en begeleiding kan verkregen worden voor:
 • dakisolatie, binnenafwerking en dakvernieuwing
 • isolerende ramen
 •  gevelisolatie
 • vloerisolatie
 • ververvangen van verwarming
 • warmtepomp(boiler)
 • wand- of vloerverwarming
 • zonneboiler
 • het aanleggen van een groendak
 • hemelwaterrecuperatie en -infiltratie
 • verminderen van je energieverbruik
 • ventilatie gekoppeld aan isolatie-ingrepen
Voor energiebesparende werken kan een energielening afgesloten worden. In Gent kan de energielening afgesloten worden bij de Energiecentrale (de vzw REGent die werkt onder de naam van de Energiecentrale is als energiehuis in Gent hiervoor erkend).
 
Een expert van de Energiecentrale geeft ook gratis advies op kantoor bij bouwplannen voor nieuwbouw.
 
Loket voor informatie en advies rond energiezuinig wonen en verbouwen, energiepremies en de energielening
De Energiecentrale, Gents adviespunt voor energiezuinig wonen en renoveren
09/266 52 00
Openingsuren: maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9 tot 12.30 uur, woensdag ook van 14 tot 16 uur.
 
 
Communicatie: kanalen en tools
 • Folders, brochure 'Woonpremies in Gent'
 • Communicatie via website
 • Verschillende campagnes en infomomenten bij specifieke doelgroepen om het aanbod rond gratis renovatieadvies en -begeleiding aan huis, de energiepremies van de Stad Gent en de energielening bekend te maken.
Onlinetool Check-je-huis

Hoe energiezuinig is jouw woning?

Hoe kan het beter? Wat kost het en wat brengt het op?

Welke premies zijn er?

Bekijk de mogelijkheden van jouw huis, download het stappenplan en bereken je winst.

 

 

Warmtefoto

Tijdens twee koude nachten in februari 2011 vloog een

vliegtuigje met een infraroodcamera van de gespecialiseerde

firma Eurosense over Gent. Zo brachten ze, via een

volwaardige en interpreteerbare foto, de kwaliteit van de

isolatie van de Gentse daken in kaart. Samen met

verschillende stadsdiensten en Digipolis (de ICT-partner van

Stad Gent) zette de Milieudienst dit om in een praktische

online toepassing.

Controleer of je dak voldoende geïsoleerd is op 

http://warmtefoto.gent.be  

 

Zonnekaart

De zonnekaart geeft aan op welke daken in Gent het rendabel is om zonnepanelen te plaatsen.

De zonnekaart houdt rekening met de oriëntatie van het dak en de schaduw die erop valt.

Ligt jouw dak gunstig voor zonnepanelen? Check het op de zonnekaart: www.gentklimaatstad.be/zonnekaart

 

 
Specifieke Initiatieven

Campagne preventief energiebeleid kwetsbare gezinnen

De Energiecentrale voert gratis energiescans aan huis uit:

 • Ze geeft de bewoners tips om energie te besparen,
 • Ze geeft een gratis spaarpakket met materialen zoals een spaardoucheknop, spaarlampen of een verdeelstekker (enkel  voor Eandis doelgroep)
 • Ze geeft uitleg over de energiefactuur en doet vrijblijvend een leveranciersvergelijking. (V-test).
 • Ze geeft informatie over energiepremies en de energiemarkt. 
 • Ze maakt een rapport op van de woning en geeft uitleg hoe er verder kan bespaard worden.
Gezamenlijke groepsaankoop Elektriciteit en Gas

Deze groepsaankoop wordt jaarlijks georganiseerd door de Provincie Oost-Vlaanderen:

De Energiecentrale en Dienst Wonen verstrekken informatie en advies aan burgers. De Energiecentrale schrijft de burgers ook in voor deze groepsaankoop. 


Project Muide Meulestede Mariakerke fossielvrij

 • De Stad Gent ontvangt 187.500 euro van de Vlaamse overheid voor het project 'Gebouwen MM+M fossielvrij' (subsidie Lokaal Klimaatproject). Met dat project wil de Stad nagaan op welke wijze wijken in hun geheel kunnen afstappen van aardgas of andere fossiele brandstoffen, en kunnen overschakelen naar 100% hernieuwbare energie.
 •  Het project loopt tot januari 2024. De Stad werkt hiervoor samen met de Universiteit Gent en de Energiecentrale, het Gents adviespunt voor energiezuinig wonen en renoveren.


Project Buurzame Stroom


 • Partners: Dienst Milieu en Klimaat Stad Gent/Energiecentrale, Samenlevingsopbouw Gent, Eandis, Energent. Het 
 • Het project ‘Buurzame Stroom’ wil sinds 11 maart 2018 met een proeftuinproject in Sint-Amandsberg-Dampoort enkele pistes demonstreren en duidelijke aanbevelingen doen over hoe we zonne-energie zo goed en zo eerlijk mogelijk kunnen opwekken en gebruiken in een stad. Vraag en aanbod van energie in balans houden is een win-win voor iedereen. De Energiecentrale werkt ook mee aan het project en zorgt voor renovatie-advies en expertise in het ondersteunen van kwetsbare gezinnen.
 • Buurzame Stroom werd mede mogelijk gemaakt door Stad Gent, het Europese LIFE BE REEL!-project, het Europese Horizon2020 WiseGRID-project, het Europese Interreg c-VPP-project en de subsidie voor Energie-Ambassadeurs van de provincie Oost-Vlaanderen.Project Gent Knapt Op
 
 • Doelgroep: noodeigenaars in de wijken Brugse Poort - Rooigem of Dampoort - Sint-Amandsberg of Muide - Meulestede - Afrikalaan of Rabot - Blaisantvest die bij gebrek aan alternatieven op de huurmarkt een ondermaatse woning aangekocht hebben. Ze beschikken niet over voldoende middelen om herstellingswerken uit te voeren of te renoveren en blijven  in een ongezonde woning wonen.
 • Dit project maakt deel uit van ICCARUS en wordt mee gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling via het initiatief Urban Innovative Actions. Het project Gent knapt op zal 100 woningen van kwetsbare gezinnen verbouwen zodat de kwaliteit ervan verbetert en de huizen energiezuiniger worden.
  Deelnemers krijgen hiervoor maximaal 30.000 euro. 
  De partners van Gent knapt op (OCMW Gent, Samenlevingsopbouw Gent, vzw SIVI, Domus Mundi, Energiecentrale) zorgen voor gratis begeleiding en advies. 

 • Er wordt gewerkt met subsidieretentie waarbij de eigenaar de financiële tussenkomst terugbetaalt bij vervreemding van de woning, eventueel vermeerderd met een deel van de gerealiseerde meerwaarde. Het rollend fonds zorgt ervoor dat dezelfde ingezette euro steeds opnieuw kan worden gebruikt. 
 • Het project is een combinatie tussen een doorgedreven technische en sociale begeleiding en boekt zichtbare resultaten op vlak van woonkwaliteit, energiepresatie, woonzekerheid en maatschappelijke versterking van de bewoners.
 Meer info: www.gentknaptop.be
 
Bijlage
B. SUBSIDIES/PREMIES/LENINGEN
Energiepremies
De stad Gent verstrekt energiepremies voor renovaties aan bestaande woningen:
 • dakisolatie en binnenafwerking 
 • dakvernieuwing
 • hoogrendementsglas
 • gevelisolatie
 • vloerisolatie
 • warmtepomp(boiler)
 • wand- of vloerverwarming
 • zonneboiler
 • hybride condensatieketel
 • groendak

Met uitzondering van dakvernieuwing kan elke inkomenscategorie voor elke ingreep een premie krijgen. Het plafond per ingreep of het maximaal premiebedrag over het totaal van de ingrepen is afhankelijk van de inkomenscategorie.

Het volledige subsidiereglement vind je op: www.energiecentrale.gent
 
Loket voor informatie en advies rond energiezuinig wonen en verbouwen, energiepremies en de energielening
De Energiecentrale, Gents adviespunt voor energiezuinig wonen en renoveren
09/266 52 00
Openingsuren: maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9 tot 12.30 uur, woensdag ook van 14 tot 16 uur.
 
Loket voor energiepremie-aanvragen
Dienst Milieu en Klimaat
Administratief centrum Zuid
Woodrow Wilsonplein 1
9000 Gent
09/268 23 00
Openingsuren: maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9 tot 12.30 uur, woensdag ook van 14 tot 16 uur.
Zonnepanelen
Hemelwater
Tijdens een renovatieadvies aan huis geeft de expert van de Energiecentrale ook advies over:
 • het aanleggen van een groendak
 • hemelwaterrecuperatie en -infiltratie
 • De Stad Gent geeft premies voor de aanleg van een groendak. Het reglement vind je hier: https://stad.gent/natuur-milieu/producten/subsidie-voor-het-aanleggen-van-een-groendak

  Aanpasbaar/levenslang wonen
  Andere subsidies/premies
  Premie woonkwaliteit
   
  Met de premie Woonkwaliteit kunnen eigenaars vochtbestrijdende werken uitvoeren, de verwarmingsinstallatie of sanitair verbeteren en de elektriciteit in hun woning vernieuwen. Afhankelijk van het inkomen kunnen ze tot 50%  van de kostprijs recupereren, met een maximum van 1500 euro.
   
  Meer informatie
   
  Dienst Wonen
  Woodrow Wilsonplein 1
  9000 Gent
  09/266 8391
   
   
  Subsidie Wijk in de steigers Rabot-Blaisantvest
  Afgelopen op 31/12/2018
   
  Eigenaars die in bovenvermelde stadsvernieuwingswijk een woning bewonen of verhuren en er verbeterings- of renovatiewerken uitvoeren komen in aanmerking voor deze subsidie.
   
  Volgende werken komen in aanmerking:
  1. vochtweringswerken
  2. elektriciteitswerken
  3. installatie van elementair sanitair
  4. verbeteren of vernieuwen van de installatie voor verwarming of warm water
  5. stabiliteitswerken
  6. opmaak energieprestatiecertificaat (specifiek voor verhuurders)

  Naargelang het inkomen van de aanvrager bedraagt het maximum subsidiebedrag 5000, 4000 of 3000 euro.

  Om kwaliteit en woonzekerheid op de huurmarkt te bevorderen behoorden verhuurders die aan het Sociaal of Stedelijk Verhuurkantoor verhuren behoorde deze doelgroep automatisch tot de laagste inkomstencategorie, die in aanmerking kwam voor het hoogste subsidiebedrag. In een tweede fase verdubbelden we het maximum subsidiebedrag voor deze doelgroep tot 10.000 euro.

  Om de betaalbaarheid voor de kwetsbaarste doelgroepen te verbeteren, beperkten we zoveel mogelijk de voorfinanciering.

  Subsidiereglement Wijk in de steigers

  Meer informatie

  Stad Gent, Dienst Wonen
  Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent
  09 266 83 92 of wonen@stad.gent

  Subsidieovereenkomsten met SHM's
   
  Voor SHM's is er een budget van 2 mln euro voor investeringen in renovatiewerken voor energie-efficiëntie die verder gaan dan de wettelijke norm.
   
  Daarnaast kunnen SHM's ook een vergelijkende energiestudie (paretostudie) laten uitvoeren met subsidies van Stad Gent, en dit voor zowel nieuwbouw als renovatie. 
   
  Meer informatie:
   
  Dienst Milieu en Klimaat
  Woodrow Wilsonplein 1
  9000 Gent
  09/268 23 00
   
  Voordelige leningen energiebesparende ingrepen
  De Energiecentrale verstrekt goedkope leningen aan alle Gentse eigenaars en huurders die energiebesparend willen verbouwen.  Dit zijn zogenaamde energieleningen (de vroegere FRGE-leningen). De vzw REGent die werkt onder de naam van de Energiecentrale is als energiehuis in Gent hiervoor erkend.
   
  Loket voor informatie en advies rond energiezuinig wonen en verbouwen, energiepremies en de energielening
  De Energiecentrale, Gents adviespunt voor energiezuinig wonen en renoveren
  09/266 52 00
  Openingsuren: maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9 tot 12.30 uur, woensdag ook van 14 tot 16 uur.
   
  Andere initiatieven
   
  7. WONEN EN WELZIJN
  A. WOONBEGELEIDING
  Preventie van uithuiszetting

  Subsidieovereenkomst ‘preventie van uithuiszetting’

   

  Subsidieovereenkomst tussen de stad en het CAW.  Zowel huurders als verhuurders kunnen contact opnemen met het CAW of kunnen doorverwezen worden naar het CAW voor huurgeschillen tussen huurder en verhuurder.

  Maximum 20% van het aantal begeleidingen en bemiddelingen mag zich afspelen op de sociale huurmarkt, waarbij er geen problemen rond huurachterstallen worden aangenomen. De resterende begeleidings- en bemiddelingsdossiers moeten zich situeren op de private huurmarkt.

  Deze subsidieovereenkomst is afgelopen eind maart 2014.

   

  CAW Oost-Vlaanderen, regio Gent-Eeklo wordt in 2014 - 2015 gesubsidieerd voor preventie van uithuiszetting en dit vanuit de Provincie Oost-Vlaanderen.

   

  Meer info:

  Dienst Wonen

  W. Wilsonplein 1

  9000 Gent

  09 266 76 12

  Email: wonen@stad.gent

   

  Toeleiding naar woningmarkt

  Ondersteuning herhuisvesting bij specifieke woonproblemen

   

  Gezinnen die geconfronteerd worden met een onbewoonbaarverklaring op basis van artikel 135 van de nieuwe gemeentewet, Vlaamse Wooncode of actie huisjesmelkerij worden geïnformeerd, geadviseerd en ondersteund in hun zoektocht naar en andere woning. Indien de gezinnen hun woning op bevel van de burgemeester of op bevel van de onderzoeksrechter onmiddellijk moeten verlaten worden ze herhuisvest in een noodwoning van het OCMW of een transitwoning van de stad, op voorwaarde dat ze de woning rechtmatig bewoonden (gedomicilieerd, huurcontract, legaal in het land).

   

  Meer info:

  Dienst Wonen

  W. Wilsonplein 1

  9000 Gent

  09 266 76 12

  Email: wonen@stad.gent

   

  Begeleiding in de sociale huisvesting

  Samenwerking met het CAW

   

  Verschillende huisvestingsmaatschappijen hadden vroeger reeds een samenwerkingsprotocol met het CAW voor het begeleiden van hun sociale huurders die hun woning dreigen te verliezen. De doorverwijzing gebeurde nadat de overlastprocedure geen soelaas bracht en men zou overgaan tot een uithuiszetting. Dit was een laatste kans voor de sociale huurder om zich te herpakken.

  CAW Oost-Vlaanderen, Regio Gent-Eeklo kreeg in 2013 extra middelen voor preventie van uithuiszetting in de sociale huursector. Met de diverse maatschappijen sloten zij hierrond begin juli 2014 een samenwerkingsprotocol af.

   

  Subsidieovereenkomst in het kader van de herhuivesting van de bewoners van de Rabottorens (2010 - 2019)

   

  WoninGent breekt de drie woontorens in het Rabot af en al deze mensen moeten dus herhuisvest worden. Om deze herhuisvesting in goeie banen te leiden, sloot de Stad Gent een subsidieovereenkomst af met woninGent en kregen ze éénmalige subsidie voor de aanwerving en betaling van de begeleider en dit tot en met de herhuisvesting van de laatste bewoners.

   

  Subsidieovereenkomst met WoninGent (sociale huisvestingsmaatschappij) voor het inzetten van een flatwachter in de hoogbouw in Nieuw Gent. 

  De opdrachten zijn:

  Tewerkstellen van een flatwachter in Nieuw Gent, meer specifiek de gebouwen Milenka, Aurora, Orion, Mercurius, Jupiter en Saturnus in de Kikvorsstraat te Gent.

   

  Opdrachten:

  1. Aanspreekpunt voor de huurders
  a. De flatwachter is goed herkenbaar en duidelijk aanwezig in en rond de vermelde sociale woonblokken van WoninGent. 
  b. De flatwachter is een laagdrempelig aanspreekpunt, geeft informatie waar mogelijk, werkt nauw samen met de andere diensten van WoninGent en de andere initiatieven in de wijk zoals het project 'participatie van sociale huurders', het multihuis, ...

   

  2. Meldingsfunctie 
  Signaleren tekorten, daden van vandalisme, schade, technische mankementen en andere vaststellingen in de gemeenschappelijke delen en op het openbaar domein , waar mogelijk lost hij het probleem onmiddellijk op. Individuele technische klachten in de woning van de huurders, wordt door de huurders zelf gemeld op het technisch meldpunt van WoninGent.

  Signaleren van sociale problematieken aan de wijkmonitor

   

  Verzamelen van de door de diensten van WoninGent gegeven respons op de meldingen en periodiek daarover rapporteren aan het afdelingshoofd sociale zaken.

   

  3. Preventiefunctie 
  De zichtbare en alerte aanwezigheid betekent een hogere sociale controle wat preventief en corrigerend werkt. Het onmiddellijk doorgeven van technische problemen en/of vervuiling, in de gemeenschappelijke delen en op het openbaar domein, verhoogt de kans op snellere aanpak hetgeen bijkomende overlast zal vermijden. 
  Gezien afvalsortering en sluikstorten een weerkerend probleem is in de hoogbouw in Nieuw Gent, wordt hieraan extra aandacht gegeven en kort op de feiten ingespeeld.

  Flatwachter, sociale dienst (in casu wijkmonitor) en technische dienst werken nauw samen en werken aanvullend.

   

  De maatschappij engageert zich om extra aandacht te geven aan de signalen in verband met de gemeenschappelijke delen en het openbaar domein van de bewoners, de diensten en de flatwachter,  zodat de resultaten vlug zichtbaar zijn wat ongenoegen en wrevel bij de huurders vermijdt.


  4. Sensibiliseringsfunctie

  Bewoners bewuster maken van bepaalde handelingen, zoals correct sorteren van afval, de woning en de gemeenschappelijke delen en het openbaar domein gebruiken als een ‘goede huisvader’, ...


  Bewoners stimuleren tot goed nabuurschap. Huurders doorverwijzen naar werking huurdersgroep en co creatie, multihuis, samenwerken met co creatie en multihuis waar eventueel mogelijk en wenselijk.


  Meer info:

  Dienst Wonen

  W. Wilsonplein 1

  9000 Gent

  09 266 76 12

  Email: wonen@stad.gent

   

  Bijlage
  Begeleiding op de private woningmarkt

  Burgers worden ondersteund in hun zoektocht op de private huurmarkt door advies op maat, aanreiken van lijsten van woningen te huur, informatieve folders, ...

  Versnelde toewijzing van een sociale woning (artikel 24 §2 kaderbesluit sociale huur)

  Samenwerkingsprotocol Woonbegeleiding

   

  OCMW Gent heeft een samenwerkingsprotocol met alle sociale verhuurderse. 59 huurcontracten per jaar gaan naar drie doelgroepen zoals voorzien in artikel 24 §2 van het kaderbesluit. De coördinatie wordt opgenomen door het OCMW. De kandidaat-huurders worden van bij aanmelding begeleid door een woonbegeleider en dit tot minimum 6 maanden bewoning van de sociale woning. 

   

  Meer informatie:

   

  Dienst sociale woonbegeleiding

  Offerlaan 4

  9000 Gent

  09/266 95 32

  Email: ocmwgent@ocmw.gent

   

  Bijlage
  Herhuisvesting

  Ondersteuning herhuisvesting bij specifieke woonproblemen

   

  Gezinnen die geconfronteerd worden met een onbewoonbaarverklaring op basis van de Vlaamse Wooncode, op basis van artikel 135 van de nieuwe gemeentewet,  een actie huisjesmelkerij, een stadsvernieuwingproject of onteigeningsproject, worden in hun zoektocht naar een andere woning begeleid door een sociaal consulent. Moeten zij dringend de woning verlaten en hebben ze zelf geen alternatief, dan worden ze doorgaans opgevangen in een noodwoning van het OCMW of in een transitwoning van de stad. Nadien worden ze verder bijgestaan in hun zoektocht naar een definitieve woonoplossing in de sociale of private sector.

   

  Meer info:

  Dienst Wonen

  W. Wilsonplein 1

  9000 Gent

  09 266 76 12

  Email: wonen@stad.gent

   

  Recuperatie kosten herhuisvesting

  De Stad Gent had een samenwerkingsovereenkomst 'Proefproject terugvordering herhuisvestingskosten'  met het Agentschap Inspectie RWO (Herstelfonds). Deze overeenkomst liep tot en met 31 december 2015. Het Herstelfonds heeft voor verscheidene dossiers de onkosten rechtstreeks betaald en deze teruggevorderd met een juridische procedure van de eigenaar van het pand, met de bedoeling een methodiek uit te werken voor de steden/gemeenten zodat ze dit nadien zelf kunnen doen.

  Reeds jaren vordert de Stad Gent de herhuisvestingskosten gemaakt in functie van een actie huisjesmelkerij van de eigenaar terug. Dit bedrag wordt dan met een juridische procedure teruggeëist van de eigenaar als hij hiervoor veroordeeld wordt. In een behoorlijk aantal dossiers werden de herhuisvestingskosten ons toegekend en ook uitbetaald.

   
  Meer informatie:
   
  Dienst Wonen
  Woodrow Wilsonplein 1
  9000 Gent
  09/266 76 12
   
  Andere initiatieven

  Subsidieovereenkomst met Huurdersbond ‘jong geleerd, goed gehuurd en huuradvies op maat

   

  Stad Gent heeft een subsidieovereenkomst met de Huurdersbond waarbij ze vorming op maat geven voor bepaalde  doelgroepen: informeren over wat huren betekent, waarop men moet letten, hoe men best een woning zoekt, ... Het is de bedoeling om preventief te werken en deze doelgroepen die op de huurmarkt komen te behouden voor slecht en te duur huren.

  De doelgroepen zijn:

  -   laatstejaarsstudenten uit BuSO, BSO, TSO en ASO scholen;

  -   jongeren in instellingen (met zicht op zelfstandigheid);

  -   mensen verblijvend in psychiatrie met huisvestingsvragen (rehabilitatie);

  -   gedetineerden (die vrijkomen);

  -   kotstudenten van diverse Gentse hogescholen en de Gentse universiteit;

  -  erkende vluchtelingen die de materiële opvang in Gent moeten verlaten;

  -   de doelgroep van organisaties die werken voor en met kansengroepen.

   

  De Huurdersbond geeft elke woensdagvoormiddag en elke maandagvoormiddag om de 14 dagen gratis huuradvies, in de Woonwijzer Zuid.

   

  Huurdersbond gaf o, de jaren 2016 tem 2018 in samenwerking met In-Gent, Dienst Wonen en de opvanginitiatieven op regelmatige basis een infosessie voor vluchtelingen met tolk (verschillende talen afhankelijk van de uitstroom uit de opvanginitiatieven)  geven.

  Ook gaven zij infosessies rond wonen voor organisaties die werken met vrijwilligers in functie van ondersteuning van vluchtelingen.

   

   

  Meer informatie:

   

  Dienst Wonen

  Woodrow Wilsonplein 1

  9000 Gent

  09 266 76 12

  Email: wonen@stad.gent

   

  B. TIJDELIJKE OPVANG
  Crisisopvang

  Gent heeft een behoorlijk aantal crisisopvangplaatsen en gewone opvangplaatsen in de klassieke opvangcentra.

   

  Daklozenopvang

  Zie ook versnelde toegang voor doelgroepen

   

  Het SVK Gent heeft ook het project ‘De Baai’. Dit is een opvangplek waar 45 plussers, mannen en recent ook vrouwen, permanent kunnen verblijven. Het zijn mensen die minder mogelijkheden hebben om zelfstandig te wonen en toch ook geen beschut wonen nodig hebben. 

   

  Nachtopvang

  Gent heeft ook een nachtopvang.  In de winter wordt deze uitgebreid.

  Gent heeft ook een 'nachtopvang plus' voor mensen die chronisch dakloos zijn. Er wordt multidisciplinair en in overleg met de dakloze een langere opvangperiode voorzien. Bedoeling is om hen tot rust te laten komen en hen toe te leiden naar laagdrempelige hulpverlening zodat de dakloosheid grondiger aangepakt kan worden.

   

   

  Noodwoningen
  Het OCMW Gent beschikt over 25 noodwoningen die enkel ingezet worden om acute overmachtssituaties van gezinnen die zonder woning vallen, op te vangen. Slachtoffers van brand, overstroming, instorting gebouw en onbewoonbaarverklaring op basis van artikel 135 van de nieuwe gemeentewet kunnen hierin opgevangen worden.
   
  Andere initiatieven

  Transitwoningen

   

  De stad beschikt over 14 transitwoningen die ingezet worden voor de  tijdelijke huisvesting van bewoners van

   

  1. een pand ikv actie huisjesmelkerij waarbij het parket de herhuisvesting opdraagt aan de burgemeester.
  2. een woning die het voorwerp is van een onteigeningsbesluit en waarbij de bewoners voorrang hebben op een sociale woning, maar niet tijdig kunnen herhuisvest worden door de Stad Gent.
  3. onbewoonbaarverklaarde woning op basis van de Vlaamse Wooncode voor zover het een huurder betreft die een geldige huurovereenkomst volgens de Woninghuurwet voor dat pand kan voorleggen
   3.1. Onbewoonbaarverklaarde woning met voorrang op een sociale woning (zie artikel 19, 6° van het sociaal huurkaderbesluit).
   3.2. Onbewoonbaarverklaarde woning zonder voorrang op een sociale woning, voor zover de werken in de woning een ontruiming noodzakelijk maken. De technische consulent van de Dienst Administratie, Afdeling Bouw- en Woontoezicht van de Stad Gent geeft zijn advies over de nood aan herhuisvesting.
  4. Een woning die deel uitmaakt van een stadsvernieuwingsproject van de Stad Gent en waarvan de eigenaar-bewoner of de huurder de woning tijdelijk en voor een beperkte periode moet verlaten omdat de woning grondig gerenoveerd wordt. De technische consulent van de Dienst Administratie, Afdeling Bouw- en Woontoezicht van de Stad Gent geeft zijn advies over de nood aan herhuisvesting.
  5. Een zeer specifieke problematische woonsituatie die om een dringende en tijdelijke woonoplossing vraagt. Er moeten vooruitzichten zijn op herhuisvesting en de aanvraag moet gemotiveerd zijn met een sociaal verslag van een consulent van de Dienst Wonen.
  6. een ongeschiktverklaarde woning met voorrang op een sociale woning op basis van de Vlaamse Wooncode voor zover het een huurder betreft die een geldige huurovereenkomst volgens de Woninghuurwet voor dat pand kan voorleggen. 

  Doorgangswoningen (juni 2016 - januari 2019)

   

  Stad Gent heeft een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met CAW Oost-Vlaanderen, regio Gent-Eeklo, om 10 sociale woningen van Volkshaard in huur te nemen voor de doelgroep erkende vluchtelingen die de opvang in Gent moeten verlaten, gezocht hebben naar een woning maar niet tijdig gevonden. Deze wooneenheden worden voor maximum 4 maanden, uitzonderlijk te verlengen tot 6 maanden in gebruik gegeven aan de doelgroep. Er wordt voorrang gegeven aan gezinnen.

  CAW stond in voor het beheer van de woningen en voor de begeleiding van de erkende vluchtelingen.  

  Dit project is afgelopen. Bijkomende informatie over dit project of de werkwijze ervan kan nog gevraagd worden via Dienst Wonen.

   

  Project 'tijdelijke inzet van leegstaande sociale woningen'

  De Stad Gent heeft een subsidieovereenkomst met CAW om tijdelijke leegstaande sociale woningen in gebruik te geven aan mensen in woonnood omwille van woonkwaliteit en/of dak- of thuisloosheid. CAW staat in voor het inhuur nemen en in gebruik geven van de woningen, brengt de woningen in orde met de Vlaamse Wooncode. De netwerkpartners die een gebruiker aanbrengt, staan in voor de begeleiding van zijn cliënt naar een structurele huisvesting.

    

   Tijdelijke huisvesting Vesalius

  In het kader van de samenwerking met de Taskforce Wonen stelt Hogeschool Gent (HOGent) twee jaar achttien kamers en de gemeenschappelijke ruimtes van de tweede verdieping van het voormalige studentenhome Vesalius  ter beschikking van alleenstaande erkende vluchtelingen/subsidiair beschermden en voor alleenstaande daklozen die omwille van hun bijzondere zorgnood niet terecht kunnen in de bestaande opvangmogelijkheden, of die een woning in het verschiet hebben maar nog een beperkte termijn moeten overbruggen. 

  De Stad Gent zorgt voor het beheer en de begeleiding naar duurzame huisvesting via een overheidsopdracht, die momenteel gegund is aan G4S Care.


  Meer informatie:

  Dienst Wonen

  Woodrow Wilsonplein 1

  9000 Gent

  09 266 76 12

  Email: wonen@stad.gent


  Instapwonen

   

  Instapwonen is een project voor gezinnen in een precaire situatie en waarbij het zoeken naar huisvesting en het vinden van gepaste hulpverlening moeizaam verloopt. Er wordt tijdelijke en voorwaardelijke huisvesting aangeboden gekoppeld aan een hulpverleningstraject. Door een stabiele huisvestingssituatie te creëren kan er gewerkt worden aan vooruitgang op verschillende levensdomeinen.

   

  Meer informatie:

  Dienst Welzijn en Gelijke Kansen

  Woodrow Wilsonplein 1

  9000 Gent

  09 267 03 28

  Email: welzijnengelijkekansen@stad.gent

   


  Project ROOF De opvang voorbij... naar een duurzame betaalbare huisvesting voor daklozen (URBACT project)


  ROOF is een  Europees kennisdelings- en action planningnetwerk van URBACT met 7 Europese steden, waarbij Gent Lead Partner is. Het project focust op  dakloosheid, meer bepaald de overgang van opvang naar Housing First en op Dataverzameling. Het is de bedoeling Europees kennis te delen en die kennis lokaal te vertalen in een actieplan in samenwerking met alle stakeholders. Het project start op 1 september 2019 en loopt 2,5 jaar.


  Meer informatie:

  Dienst Wonen

  Woodrow Wilsonplein 1

  9000 Gent

  09 266 72 68

  Email: wonen@stad.gent


  C. BIJZONDERE WOONVORMEN
  Woonwagenterrein

  De stad Gent heeft een residentieel woonwagenterrein 'Vosmeers'. Het terrein telt 27 standplaatsen en wordt verhuurd met een eigen stedelijk verhuurreglement.

   

  Meer informatie:

   

  Dienst Wonen

  Woodrow Wilsonplein 1

  9000 Gent

  09/266 76 12

  Email: wonen@stad.gent

   

  Doortrekkersterrein
  Stad Gent heeft een doortrekkersterrein op Malem, beheerd door de Dienst Welzijn en Gelijke Kansen. Het terrein telt 30 standplaatsen en wordt verhuurd met een eigen stedelijk verhuurreglement.
   
  Meer informatie:
   
  Dienst Welzijn en Gelijke Kansen
  Woodrow Wilsonplein 1
  9000 Gent
  Tel.: 09 267 03 28
  Email: welzijnengelijkekansen@stad.gent
   
  Andere

  Proefproject 'Groepswonen voor ouderen'

  • 9 aangepaste flats, met gemeenschappelijke ruimtes,
  • erkend als groep van assistentiewoningen
  • Voor Gentenaars, 65+, voldoende zelfredzaam en bewust voor deze woonvorm kiezen
  • Premie voor assistentiewoning mogelijk
  • Volgens concept van Abbeyfield vzw en gesubsidieerd door Provincie Oost-Vlaanderen
  • Gelegen in New Orleansstraat 263-267
  • Start bewoning vanaf eind 2018

  Meer informatie:

   

  Departement ouderenzorg

  Email: groepswonen@ocmw.gent

  8. LEEFBAARHEID
  A. KWALITEIT VAN DE WOONOMGEVING
  B. SAMENLEVEN
  Aandacht voor maatschappelijke tendensen
   
  Daarnaast houden de dienst stedelijke vernieuwing en gebiedsgerichte werking en de dienst straathoekwerk de vinger aan de pols in de verschillende wijken.  Problemen worden gesignaleerd en aangepakt.
   
  Wijk van de maand (2017 - 2018)
   
  Ook via de 'Wijk van de Maand' werd gewerkt aan de leefbaarheid in de wijken.

  De Wijkbeurs is opgebouwd rond 9 themastanden. Daarbij geeft het stadsbestuur informatie en toelichting bij zijn realisaties, beleid en plannen en dat zowel stadsbreed als specifiek voor de wijk. Aanvullend stellen ook allerhande wijkpartners, lokale verenigingen en organisaties in de wijk hun werking en initiatieven voor.

  De burger kan er de wijk ontdekken door beelden, kaarten en cijfers, informatie sprokkelen en vragen stellen aan de burgemeester en schepenen.

  Er zijn ook boeiende verhalen uit de wijk en mensen kunnen er elkaar ontmoeten.

  De wijkbeurzen hebben telkens plaats tussen 14 en 17 uur en zijn vrij toegankelijk. Iedere inwoner van de wijk ontvangt tijdig een uitnodiging in de bus.

   

  Voor meer informatie:

  www.stad.gent/wijkbeurs

   

  Subsidieovereenkomst tussen de Stad Gent en  Samenlevingsopbouw: 'bewonersparticipatie in stadsontwikkelingsprojecten, sociale huisvesting en in aandachtswijken' voor de periode 2017 tot en met 2019.

   

  De overeenkomst bevat volgende opdrachten: 

  1. buurtgerichte participatie van kwetsbare bewoners in stadsontwikkelingsprojecten, specifiek in de wijken Ledeberg, Rabot en Nieuw Gent
  2. Opbouwwerk en verbeteren van bewonersparticipatie in sociale huisvesting en aandachtswijken
  9. EXPERIMENTEN
   
  Community Land Trust - collectieve landmaatschappij
   
  zie bij 4A2 - recht van erfpacht
   
   
  Groepswonen voor ouderen
   
  zie 7C - andere woonvormen