4. AANBOD BETAALBARE WONINGEN VERHOGEN

TitelFilterBeschrijvingFilter
Sorteren op bijlagenDruk op Shift+ENTER om het menu te openen (nieuw venster)
Uitvouwen/samenvouwen Stad : Aalst ‎(65)
4. AANBOD BETAALBARE WONINGEN VERHOGEN
Aalst
A. BETAALBARE GRONDPRIJS
Aalst
A.1. Vergroten aanbod van bouwgrond (private en publieke gronden)
Aalst
A.1.1. Decretaal instrumentarium: activeren onbebouwde bouwkavels
Aalst
Register van onbebouwde percelen
In februari 2017 keurde de gemeenteraad het gemeentelijk actieplan sociale woningen goed. Er werd  7 percelen geselecteerd, die uitsluitend bestemd zijn voor sociaal wonen, coform de acties.
BijlageAalst
Heffingen op onbebouwde percelen / Activeringsbelasting

De activeringsheffing vervangt de vroegere belasting op niet-bebouwde percelen, gelegen in een niet-vervallen verkaveling. Zoals vroeger heeft deze belasting in de eerste plaats een stedenbouwkundig doel: ze is bestemd ter ondersteuning van het gemeentelijk grondbeleid. Enerzijds het bewoonbaar maken en bebouwen van percelen die daartoe bestemd zijn en anderzijds het tegengaan van grondspeculatie door het stimuleren van de verkoop van deze percelen.

Aalst
A.1.2. Eigen stedelijk instrumentarium
Aalst
A.2. Verhogen betaalbaarheid bouwgrond via grondbeleid
De stad wil bij het realiseren van de laatste grote woonontwikkelingsgebieden op haar grondgebied, de betaalbaarheid van het woonaanbod verzekeren. Daarvoor realiseert de stad een aantal grondverwervingen in het stedelijk woongebied Immerzeeldreef - en andere gebieden.
 
Door de regierol op zich te nemen kunnen woningaanbod en vraagprijs worden gestuurd. De stad kan tevens mee bepalen voor welke doelgroep (woningtypologieën) er gebouwd wordt.
Aalst
A.2.1. Private en publieke gronden (excl. gronden van lokaal bestuur)
Aalst
Eigen stedelijk instrumentarium
Aalst
A.2.2. Gronden van het lokaal bestuur
In het gemeentelijk actieplan sociaal wonen zijn ook gronden in eigendom van de Stad Aalst en OCMW Aalst opgenomen.
Aalst
A.2.2.1. Decretaal instrumentarium
Aalst
A.2.2.1.1. Actief gemeentelijk grondbeleid
Aalst
a. Aankoop, verkoop of ruil van gronden
Aalst
b. Recht van erfpacht
Aalst
c. Recht van opstal
Aalst
d. Andere
Aalst
A.2.2.1.2. Financiële ondersteuning
Aalst
A.2.2.2. Eigen stedelijk instrumentarium
Aalst
B. BETAALBARE PRIJS KOOPWONING
Aalst
B.1. Ondersteuning burger bij eigendomsverwerving
Prikkelproject Rechteroever 2013-2015 is nu afgelopen en werd geëvalueerd. Een nieuw prikkeldoelgebied werd uitgestippeld: De Watertorenwijk. De Stad voerde een huis-aan-huis enquête om de nodige input verzamelen om een actieplan en premiebeleid op te zetten aangepast aan de noden van de buurt.
Het prikkelproject werd goedgekeurd en ging van start in 2017 tem 2020.
BijlageAalst
Aankooppremie
Aalst
Informeren en sensibiliseren over ondersteuningsmogelijkheden door andere overheden
Aalst
Andere
Aalst
B.2. Pandenbeleid: sociale koopwoningen en bescheiden woningen
Aalst
Opleggen van een sociale last voor sociale koopwoningen
Aalst
Opleggen van een bescheiden last voor bescheiden woningen
Aalst
Reglement sociaal wonen/verordening bescheiden wonen
Aalst
Andere
Aalst
B.3. Pandenbeleid: lokaal bestuur als actor
Aalst
B.3.1. Zelf (sociale of bescheiden) woonprojecten realiseren
Aalst
Subsidies aanvragen in kader van sociale woningbouwprojecten (subsidie voor verwerving van gronden en panden, subsidie voor de bouw van of renovatie tot sociale koopwoningen, subsidie voor dan aanleg of de aanpassing van wooninfrastructuur)
De stad verwierf enkele woningen in het kader van het Prikkelproject Rechteroever, door het uitoefenen van haar recht van voorkoop. Deze panden worden gesloopt en vanaf 2014 stelselmatig vervangen door nieuwbouw, meer specifiek sociale koopwoningen. De stad doet beroep op de voorziene subsidiekanalen bij het VMSW voor de verwerving, sloop en nieuwbouw. Alle 5 woningen werden verkocht via de private markt of als sociale koopwoning.
Aalst
Subsidies stadsvernieuwing aanvragen (conceptsubsidie)
Via een conceptstudie werd een herontwikkelingsplan ontwikkeld voor het kerngebied van de Aalsterse Rechteroever.
Aalst
Subsidies stadsvernieuwing aanvragen (projectsubsidie)
Aalst
Subsidies vernieuwing voormalige bedrijfspanden aanvragen
Aalst
Federaal grootstedenbeleid
Aalst
B.3.2. Bemiddelen
Aalst
C. BETAALBARE PRIJS HUURWONING
Aalst
C.1. Sociale huurwoningen
De stad Aalst verhuurt zelf 100-tal sociale huurwoningen.
 
Via het Sociaal Verhuurkantoor worden sinds januari 2019  in totaal 130 woningen verhuurd aan mensen die in een woonnoodsituatie verkeren. De stad Aalst is aangesloten bij Sociaal Verhuurkantoor Zuid-Oost-Vlaanderen.
 
De Stad Aalst beschikt over 12 doorstroomwoningen die verhuurd worden aan mensen die met een ernstige woonnoodsituatie geconfronteerd worden.
 
Bovendien telt de Stad Aalst 2 woonwagenterreinen, gelegen aan Bleekveld (Aalst) en de Zijpstraat (Hofstade). In totaal worden hier 29 standplaatsen verhuurd.
Aalst
C.1.1. Vergroten aanbod sociale woningen
Aalst
a. Lokaal woonbeleid regisseren
Zie regierol Lokaal Woonoverleg.
Aalst
b. Aansnijden eigen gronden
Aalst
Register van onbebouwde percelen in eigendom van Vlaamse besturen en Vlaamse semipublieke rechtspersonen
Aalst
Actieprogramma 25%-regel
Het gemeentelijk actieplan sociaal wonen werd goedgekeurd in 2017.
Aalst
c. Bindend sociaal objectief/woonbeleidsconvenant
De voortgangstoets van de stad Aalst is positief om tegen 2025 het bindend lokaal objectief te bereiken.
De stad Aalst sloot in 2018 een woonbeleidsconvenant af met Vlaanderen voor 76 bijkomende sociale woningen.
Aalst
d. Opleggen van percentages sociaal woonaanbod
Aalst
Gemeentelijk reglement sociaal wonen
BijlageAalst
 
 
 

Aalst
e. Verhuren eigen woningen
Aalst
C.1.2. Doelgroepenbeleid
Aalst
a. Lokaal toewijzingsreglement
De stad Aalst heeft sinds 2016 een lokaal toewijzingsreglement voor senioren ism SHM Denderstreek, CV voor Huisvesting Groot-Aalst, CV Dewaco werkerswelzijn. 168 sociale woningen op het grondgebied Aalst zijn voorbehouden voor 65-plussers.

BijlageAalst
b. Intern huurreglement
 
 
BijlageAalst
c. Verhuren buiten stelsel
Aalst
C.1.3. Financiële ondersteuning van de huurder
Aalst
C.2. Private huurwoningen
Aalst
C.2.1. Aanbod vergroten
Aalst
a. Oprichten of ondersteunen van een SVK
Het Sociaal Verhuurkantoor binnen de stad Aalst werd opgericht in 2009. SVK Aalst trad in 2011 toe tot SVK Zuid-Oost-Vlaanderen.
 
De stad Aalst telt nu 130 SVK woningen.
Aalst
Promotie
Via het stadsmagazine Chipka werd een infographic gepubliceerd die de werking van SVK uitlegt in een eenvoudige tekening.
Door de verschillende aspecten rond Wonen waarmee team Wonen van de stad Aalst dagelijks geconfronteerd wordt, worden mensen met een woning die in aanmerking komt voor verhuur door SVK, hiervoor actief aangesproken. Senioren die naar een woonzorgcentrum verhuizen, krijgen eveneens de informatie over verhuur aan SVK. Jaarlijks verschijnt in het maandelijkse stadsmagazine Chipka' een wervend artikel om de uitbreiding van het aantal SVK-woningen op het grondgebied van Aalst verder te stimuleren.

Aalst
Premie/subsidie
Aalst
Andere
Aalst
b. Eigen andere initiatieven
Aalst
C.2.2. Financiële ondersteuning van de huurder
Aalst
C.3.1. Sturen van het aanbod
Aalst
Kamers
Aalst
Studentenkamers
Aalst
Uitvouwen/samenvouwen Stad : Antwerpen ‎(66)
4. AANBOD BETAALBARE WONINGEN VERHOGEN
Antwerpen
A. BETAALBARE GRONDPRIJS
Antwerpen
A.1. Vergroten aanbod van bouwgrond (private en publieke gronden)
Antwerpen
A.1.1. Decretaal instrumentarium: activeren onbebouwde bouwkavels
 
Antwerpen
Register van onbebouwde percelen

1. Lijst van onbebouwde percelen voor heffing

Deze lijst wordt beheerd door de stadsdienst financiën. Nieuwe gronden komen er voornamelijk bij aan de hand van gegevens van afbraak (bv.van leegstaande en verwaarloosde panden) of via een spontane controle. Nieuwe onbebouwde kavels komen er voornamelijk via verkavelingsvergunningen die de stadsdienst Stadsontwikkeling doorgeeft.

Meer informatie te verkrijgen bij stadsdienst Financiën -eigendomsbelasting@ntwerpen.be 

 

2. Register onbebouwde percelen

In kader van het decreet grond- en panden moet er een vernieuwd register van onbebouwde percelen van publieke en semi-publieke rechtsgronden worden opgemaakt.

 

Meer informatie te verkrijgen bij stadsdienst Woonregie - woonregie@antwerpen.be
Antwerpen
Heffingen op onbebouwde percelen
De belasting geldt voor gronden die op 1 januari van het aanslagjaar onbebouwd zijn. Er wordt niet langer belast zodra er 1 bouwlaag gebouwd is.
BijlageAntwerpen
A.1.2. Eigen stedelijk instrumentarium
Antwerpen
A.2. Verhogen betaalbaarheid bouwgrond via grondbeleid
Antwerpen
A.2.1. Private en publieke gronden (excl. gronden van lokaal bestuur)
Antwerpen
Eigen stedelijk instrumentarium
Antwerpen
A.2.2. Gronden van het lokaal bestuur
Antwerpen
A.2.2.1. Decretaal instrumentarium
Antwerpen
A.2.2.1.1. Actief gemeentelijk grondbeleid
Antwerpen
a. Aankoop, verkoop of ruil van gronden
Antwerpen
b. Recht van erfpacht
Dit instrument wordt eerder gebruikt om, net zoals bij een concessieovereenkomst,  het gebruik van waardevolle gebouwen -die men niet definitief uit het stadspatrimonium wil zien verdwijnen- mogelijk te maken (voor bvb horeca-uitbating).
 

Meer informatie te verkrijgen bij AG Vespa - info@Vespa.antwerpen.be

Antwerpen
c. Recht van opstal
Idem als recht van erfpacht
Antwerpen
d. Andere
 
Antwerpen
A.2.2.1.2. Financiële ondersteuning
Antwerpen
A.2.2.2. Eigen stedelijk instrumentarium
Antwerpen
B. BETAALBARE PRIJS KOOPWONING
Antwerpen
B.1. Ondersteuning burger bij eigendomsverwerving
Antwerpen
Aankooppremie
Antwerpen
Informeren en sensibiliseren over ondersteuningsmogelijkheden door andere overheden
Alle relevante info kunnen burgers bekomen bij de  stedelijke woonkantoren, zie punt 2.A.
Antwerpen
Andere
 
Antwerpen
B.2. Pandenbeleid: sociale koopwoningen en bescheiden woningen
Antwerpen
Opleggen van een sociale last voor sociale koopwoningen
Antwerpen
Opleggen van een bescheiden last voor bescheiden woningen
 
Antwerpen
Reglement sociaal wonen/verordening bescheiden wonen
Antwerpen
Andere
Antwerpen
B.3. Pandenbeleid: lokaal bestuur als actor
Antwerpen
B.3.1. Zelf (sociale of bescheiden) woonprojecten realiseren
Bij stadsvernieuwingsprojecten wordt er steeds bekeken of er een aanbod aan sociaal of betaalbaar wonen kan voorzien worden. Maar dit hangt van project tot project af.
Antwerpen
Subsidies aanvragen in kader van sociale woningbouwprojecten (subsidie voor verwerving van gronden en panden, subsidie voor de bouw van of renovatie tot sociale koopwoningen, subsidie voor dan aanleg of de aanpassing van wooninfrastructuur)
Antwerpen
Subsidies stadsvernieuwing aanvragen (conceptsubsidie)

Er wordt gebruik gemaakt van conceptsubsidie van het stadsvernieuwingsfonds. 

 

Meer informatie te verkrijgen bij AG Vespa -  03 259 28 10
Antwerpen
Subsidies stadsvernieuwing aanvragen (projectsubsidie)

Er wordt gebruik gemaakt van projectsubsidie van het stadsvernieuwingsfonds.

 

Klik hier voor meer informatie rond projecten die gesubsidieerd worden.

 

Meer informatie te verkrijgen bij AG Vespa -  03 259 28 10
Antwerpen
Subsidies vernieuwing voormalige bedrijfspanden aanvragen
Antwerpen
Federaal grootstedenbeleid
Antwerpen
B.3.2. Bemiddelen
Antwerpen
C. BETAALBARE PRIJS HUURWONING
Antwerpen
C.1. Sociale huurwoningen
Antwerpen
C.1.1. Vergroten aanbod sociale woningen
Antwerpen
a. Lokaal woonbeleid regisseren
Via lokaal woonoverleg, zie punt 1.B.
Antwerpen
b. Aansnijden eigen gronden
Antwerpen
Register van onbebouwde percelen in eigendom van Vlaamse besturen en Vlaamse semipublieke rechtspersonen
Antwerpen
Actieprogramma 25%-regel
Antwerpen
c. Bindend sociaal objectief/woonbeleidsconvenant

 

Stad Antwerpen sloot een woonbeleidsconvenant af met Vlaanderen voor de periode 2017-2019. 

 

Meer informatie te verkrijgen bij stadsdienst Woonregie woonregie@antwerpen.be

Antwerpen
d. Opleggen van percentages sociaal woonaanbod
Antwerpen
Gemeentelijk reglement sociaal wonen
Antwerpen
Sociale last in verkavelings- of stedenbouwkundige vergunning
Antwerpen
e. Verhuren eigen woningen
Antwerpen
C.1.2. Doelgroepenbeleid
Antwerpen
a. Lokaal toewijzingsreglement
Het gemeentelijk toewijzingsreglement van de stad Antwerpen bestaat uit een luik rond lokale binding, en een luik rond doelgroepen  .
 
Voor meer informatie, zie bijlage.
 
Verdere informatie te verkrijgen bij stadsdienstWoonregie - woonregie@antwerpen.be
 
BijlageAntwerpen
b. Intern huurreglement
Antwerpen
c. Verhuren buiten stelsel

De drie sociale huisvestingsmaatschappijen in Antwerpen verhuren een aantal woningen buiten het sociaal verhuurstelsel, waarvan 48 woningen aan het OCMW van Antwerpen.

 

De appartementen worden door het OCMW onderverhuurd aan dak- en thuislozen in combinatie met woonbegeleiding. Deze woningen worden gebruikt om de doelgroep te begeleiden richting zelfstandig wonen.

 

Van zodra de huurder op de wachtlijst chronologisch gunstig gerangschikt staat en hij/zij zelfstandig kan wonen; wordt de tijdelijke huurovereenkomst met het OCMW vervangen door een regulier huurcontract tussen de huurder en de sociale huisvestingsmaatschappij en kan de

huurder op dezelfde plek blijven wonen. .

 

Verdere informatie te verkrijgen bij de dienst Woonregie - woonregie@antwerpen.be

Antwerpen
C.1.3. Financiële ondersteuning van de huurder
Antwerpen
C.2. Private huurwoningen

Huurwaarborg

Een kandidaat-huurder kan aan het OCMW vragen om borg te staan. Hiervoor dient men een aanvraag te doen in één van de sociale centra van het OCMW.

 

 Het OCMW garandeert de verhuurder een bedrag op papier (papieren waarborg). Het bedrag is nooit meer dan drie maanden huur. Uitzonderlijk zet het sociaal centrum geld vast op een geblokkeerde rekening bij Belfius. Dat kan alleen als de verhuurder geen papieren waarborg aanvaardt.


Om een huurwaarborg te kunnen verkrijgen, dient men een kopie van  het conformiteitsattest van de woning voor te leggen.

Sinds1 januari 2019 kan men ook een renteloze huurwaarborglening aanvragen bij het Vlaams Woningfonds.


Klik hier voor meer informatie.

 

Installatiepremie voor daklozen

Premie voor daklozen die het statuut 'dakloze' verliezen door in een woning te gaan wonen die als hoofdverblijfplaats dient.

 

Klik hier voor meer informatie  

Antwerpen
C.2.1. Aanbod vergroten
Antwerpen
a. Oprichten of ondersteunen van een SVK
Ondersteuning
  • Personeel: convenant rond aanwerving prospectiemedewerker en onthaal/administratieve ondersteuning.
  • Stedelijke renovatiepremie: de stad Antwerpen verleent financiële ondersteuning bij de renovatie van panden gelegen op het grondgebied van de stad Antwerpen. Dit met de bedoeling om de gerenoveerde panden te sociaal verhuren aan particulieren, al of niet via een sociaal verhuurkantoor (SVK). 

Meer informatie te verkrijgen via de stedelijke website of bij stadsdienst Woonregie woonregie@antwerpen.be 

Antwerpen
Promotie

De stad voert op geregelde tijdstippen promotie rond huren/verhuren via een SVK, adhv persmomenten, verdeling brochures, ...

 

Meer informatie te verkrijgen bij stadsdienst Woonregie woonregie@antwerpen.be
Antwerpen
Premie/subsidie
Antwerpen
Andere
Antwerpen
b. Eigen andere initiatieven
Antwerpen
C.2.2. Financiële ondersteuning van de huurder
Antwerpen
C.3. Kamers
Antwerpen
C.3.1. Sturen van het aanbod
Antwerpen
Kamers
 
Antwerpen
Studentenkamers
Idem als voor kamers
Antwerpen
Uitvouwen/samenvouwen Stad : Brugge ‎(66)
4. AANBOD BETAALBARE WONINGEN VERHOGEN
Brugge
A. BETAALBARE GRONDPRIJS
Brugge
A.1. Vergroten aanbod van bouwgrond (private en publieke gronden)
Brugge
A.1.1. Decretaal instrumentarium: activeren onbebouwde bouwkavels
Brugge
Register van onbebouwde percelen
Het Register onbebouwde percelen (ROP) werd ongeveer 10 jaar geleden goedgekeurd en wordt om de 6 maanden geactualiseerd.
Brugge
Heffingen op onbebouwde percelen

De dienst fiscaliteit heft een gemeentelijke belasting op onbebouwde niet-vervallen verkavelingen en op onbebouwde gronden gelegen in woongebied.

https://www.brugge.be/activeringsheffing-onbebouwde-percelen-belastingreglement-dd-28-november-2016

Brugge
A.1.2. Eigen stedelijk instrumentarium
Brugge
A.2. Verhogen betaalbaarheid bouwgrond via grondbeleid
Brugge
A.2.1. Private en publieke gronden (excl. gronden van lokaal bestuur)
Brugge
Eigen stedelijk instrumentarium
Brugge
A.2.2. Gronden van het lokaal bestuur
Brugge
A.2.2.1. Decretaal instrumentarium
Brugge
A.2.2.1.1. Actief gemeentelijk grondbeleid
Brugge
a. Aankoop, verkoop of ruil van gronden
Brugge
b. Recht van erfpacht

We onderzoeken de oprichting van een community land trust (CLT). Erfpacht is een mogelijke piste.

Brugge
c. Recht van opstal

We onderzoeken de oprichting van een community land trust (CLT). Recht van opstal is een mogelijke piste.

Brugge
d. Andere
Brugge
A.2.2.1.2. Financiële ondersteuning
Brugge
A.2.2.2. Eigen stedelijk instrumentarium
Brugge
B. BETAALBARE PRIJS KOOPWONING
Brugge
B.1. Ondersteuning burger bij eigendomsverwerving

We onderzoeken de oprichting van een community land trust (CLT).

Brugge
Aankooppremie
Brugge
Informeren en sensibiliseren over ondersteuningsmogelijkheden door andere overheden
Brugge
Andere
Brugge
B.2. Pandenbeleid: sociale koopwoningen en bescheiden woningen
Brugge
Opleggen van een sociale last voor sociale koopwoningen
Brugge
Opleggen van een bescheiden last voor bescheiden woningen
Brugge
Reglement sociaal wonen/verordening bescheiden wonen
Brugge
Andere
Brugge
B.3. Pandenbeleid: lokaal bestuur als actor
Brugge
B.3.1. Zelf (sociale of bescheiden) woonprojecten realiseren
Brugge
Subsidies aanvragen in kader van sociale woningbouwprojecten (subsidie voor verwerving van gronden en panden, subsidie voor de bouw van of renovatie tot sociale koopwoningen, subsidie voor dan aanleg of de aanpassing van wooninfrastructuur)
Brugge
Subsidies stadsvernieuwing aanvragen (conceptsubsidie)
Brugge
Subsidies stadsvernieuwing aanvragen (projectsubsidie)
Brugge
Subsidies vernieuwing voormalige bedrijfspanden aanvragen
Brugge
Federaal grootstedenbeleid
Brugge
B.3.2. Bemiddelen
Brugge
C. BETAALBARE PRIJS HUURWONING
Brugge
C.1. Sociale huurwoningen
Brugge
1 - 170Volgende