7. WONEN EN WELZIJN

TitelFilterBeschrijvingFilter
Sorteren op bijlagenDruk op Shift+ENTER om het menu te openen (nieuw venster)
Uitvouwen/samenvouwen Stad : Aalst ‎(20)
7. WONEN EN WELZIJN
De sociale dienst OCMW, dienst welzijn en dienst wonen zijn geclusterd onder schepen Sarah Smeyers. Dit bevordert de samenwerking tussen de diensten. Op regelmatige basis is er een gezamenlijk overleg en jaarlijks wordt een denkdag georganiseerd.
BijlageAalst
A. WOONBEGELEIDING
Aalst
Preventie van uithuiszetting
Overleg tussen vredegerecht, team Wonen en het OCMW is nodig om uithuiszetting sterker terug te dringen. In 2014 vond een overleg plaats waar dit thema, net als andere verschijnselen binnen de private huurmarkt aan bod kwamen.
 
Aalst
Toeleiding naar woningmarkt
Burgers die een woning wensen, kunnen ofwel een woning aankopen of een woning huren.
 
Huren kan op de privémarkt, hier dienen burgers zelf initiatief te nemen. Burgers die een sociale woning wensen, worden begeleid bij de opmaak van het inschrijvingsdossier aan de stad Aalst. Op die manier weten ze wat nodig is voor de inschrijving bij de sociale huisvestingsmaatschappijen.
 
Burgers met vragen rond een sociale koopwoningen, verwijzen we door naar de zitdag van het Vlaams Woningfonds of naar de sociale huisvestingsmaatschappijen die sociale koopwoningen aanbieden.
Aalst
Begeleiding in de sociale huisvesting
Team Wonen beschikt over 1 FTE maatschappelijk assistent die alle sociale dossiers behartigt in overleg met het team. Deze persoon neemt ook de huurdersbegeleiding ter harte, van de eigen sociale woningen, de doorstroomwoningen en de SVK-woningen.
Aalst
Begeleiding op de private woningmarkt
De Woonraad nam in 2014 enkele initiatieven om uit te zoeken hoe burgers met woonvragen, het best geholpen en ondersteund kunnen worden. We merken dat een aantal mensen nood heeft aan enige begeleiding of bemiddeling, welke niet geboden wordt bij de zoektocht naar een woonst.
 
De Stad Aalst ging begin 2015 een overeenkomst aan met de HoGent: 'Een onderzoek naar het realiseren van wonen als basisrecht, met de beleidsinstrumenten en methodieken uit de arbeidsbemiddeling en trajectbegeleiding als inspiratie.'
Aalst
Begeleiding daklozen/thuislozen
CAW Oost-Vlaanderen neemt de taak op zich om binnen Niemandsland begeleiding te voorzien voor daklozen of thuislozen.
 
Daklozen of thuislozen die in aanmerking komen voor hetzij een sociale woning of een doorstroomwoning, worden vanuit team Wonen actief begeleid in hun woonsituatie.
Aalst
Herhuisvesting
De stad verhuurt 12 doorstroomwoningen voor een periode van maximaak 8 maanden, aan burgers in woonnood, na brand, onbewoonbaarheid, onteigening, dakloosheid of na intrafamiliaal geweld. De bewoners worden begeleid naar een duurame herhuisvesting door een maatschappelijk werker.
Aalst
Recuperatie kosten herhuisvesting
Niet van toepassing.
Aalst
Andere initiatieven
CAW Oost-Vlaanderen startte met preventieve woonbegeleiding. Als verhuurder van sociale woningen, neemt de stad Aalst deel aan dit initiatief.
 
Sociale huurders, die door een onaangepaste wooncultuur, door financiële problemen of andere omstandigheden hun woonst dreigen te verliezen, worden intensief begeleid. Op deze manier wordt uithuiszetting vermeden.
In de periode 2013-2017 werden 38 uithuiszettingen (uit sociale woningen) vermeden.
Aalst
B. TIJDELIJKE OPVANG
Aalst
Crisisopvang

CAW Oost-Vlaanderen heeft met Niemandsland een deelwerking die residentieel welzijnswerk aanbiedt.

Bed Bad Brood

Crisisopvang voor beperkte duur, 24 op 24 uur, 7 dagen op 7. Voor daklozen en mensen in noodsituaties, met aangepaste doorverwijzing en begeleiding. Er zijn 34 bedden.

Korte opvang

Opvang tot 8 dagen, zowel voor mannen als vrouwen.

Lange opvang

Langdurige opvang, tot 3 maand. Zowel voor mannen, vrouwen als gezinnen.

Aalst
Daklozenopvang
CAW Oost-Vlaanderen beheert een woning in Aalst, gekend als Huize Schelfhout. De woning wordt bewoond door 8 alleenstaande mannen die samenwonen. Deze woonvorm biedt hen de nodige ondersteuning om zelfstandig te kunnen wonen.
Aalst
Nachtopvang
CAW Oost-Vlaanderen biedt in Aalst 14 bedden in nachtopvang Niemandsland.
Aalst
Noodwoningen

De stad Aalst beschikt over 12 doorstroomwoningen. Een doorstroomwoning is een woning waar een burger met een ernstige woonnoodsituatie tijdelijk terecht kan in geval van nood aan huisvesting. Deze woning biedt een tijdelijke opvang van 4 maand. maximaal eenmaal met 4 maand verlengbaar indien de situatie dit noodzaakt.

Door het bieden van huurbegeleiding binnen een begeleidingsproces waarbij eveneens een maatschappelijk werker van het OCMW betrokken is, verhoogt de kans op doorstromen naar een definitieve oplossing (zijnde privé of sociaal huren). Duurzame huisvesting verhindert dat deze burger terugvloeit naar crisisopvang en dergelijke.

BijlageAalst
Andere initiatieven

Zorgwonen Huize Schelfhout

CAW Oost-Vlaanderen biedt Zorgwonen aan, voor mensen die nood hebben aan begeleid wonen maar waar de zorgsituatie eveneens centraal staat. Zie hoger.

Home De Kever

Mindervalide patiënten met een psychiatrische problematiek kunnen terecht in dit opvanghuis, gelegen aan Werf, Aalst.

Aalst
C. BIJZONDERE WOONVORMEN
Aalst
Woonwagenterrein
De stad Aalst beschikt over 2 erkende woonwagenterreinen. Enerzijds het terrein Zijpstraat in Hofstade (met 13 staanplaatsen voor woonwagenbewoners) en anderzijds het terrein Bleekveld in Aalst (met 15 staanplaatsen).
 
Het beheer van deze woonwagenterreinen gebeurt vanuit team Wonen en fungeert als aanspreekpunt voor de bewoners. In samenwerking met ODICE en Samenlevingsopbouw werd hiervoor 2014 een methodiek uitgewerkt.
Aalst
Doortrekkersterrein
Aalst telt geen doorstrekkersterrein, maar beschikt over 2 woonwagenterreinen (aan Bleekveld in Aalst en in de Zijpstraat te Hofstade).
Aalst
Andere
Aalst
Uitvouwen/samenvouwen Stad : Antwerpen ‎(20)
7. WONEN EN WELZIJN
Antwerpen
A. WOONBEGELEIDING
Antwerpen
Preventie van uithuiszetting

De stad financiert begeleiding voor zittende huurders in sociale huisvesting en op de private markt. Deze begeleiding is erop gericht om uithuiszetting te vermijden en duurt idealiter maximum 6 maand. Daarnaast zet biedt het OCMW ook huurbemiddeling aan tussen huurder en verhuurder. Deze ondersteuning gaat waar nodig verder dan het oppakken van financiële problemen.

 

Voor meer info, klik hier.
 
Meer informatie te verkrijgen bij stadsdienstWoonregie woonregie@antwerpen.be 
Antwerpen
Toeleiding naar woningmarkt

1. Woonbegeleiding bij onteigening

Voor personen die in een woning wonen dat onderhevig aan een onteigeningsbesluit  of minnelijke verwerving wordt er woonbegeleiding voorzien bij het zoeken naar een nieuwe woonst.

 

In het onteigeningsplan/ voornemen tot minnelijke verwerving wordt het aanbod van begeleiding mee opgenomen (via een collegebesluit wordt de opdracht hiertoe gegeven). Vervolgens volgt er een informatievergadering voor de betrokkenen, waarbij ook een woonbegeleider aanwezig is. Op dit moment worden de meeste contacten al gelegd. Afhankelijk van project zullen de mensen zelf opgebeld worden en ziet de begeleiding er ook anders uit.

 

2. Woonbegeleiding bij OnGeschikt- en Onbewoonbaarverklaring/ bij OGO-procedure

Voor personen die in een woning wonen die OGO is verklaard wordt er woonbegeleiding voorzien bij het zoeken naar een nieuwe woonst.

 

Personen in kwestie worden aangeschreven met melding mogelijkheid woonbegeleiding en men tracht ook zelf de bewoners te bereiken door aan huis te gaan. Zoals hierboven reeds werd vermeld wordt er ook begeleiding voorzien van mensen doorheen de procedure (informeren, bemiddelen tussen eig/huurder waar nodig, …)

Daarnaast wordt er ook begeleiding voorzien van alle mensen bij een ontruimingsactie (OGO of art 135): het ocmw wordt opgetrommeld voor ocmw-cliënten, mensen die naar familie/vrienden gaan worden ondersteund bij het inpakken … (begeleiding op dag zelf: brengen boodschap + regelen een aantal praktische zaken)

 

3. Woonbegeleiding transit

In geval van een handhavingsacties (na controle OGO-woning) en een artikel 135 waarbij er zich een gevaar voor openbare veiligheid stelt, kunnen inwoners in aanmerking komen voor een tijdelijke transitwoning.

 

De maatschappelijk assistent kijkt na huurders in aanmerking komen voor transitopvang en helpt mee verhuizen naar de transitwoning. Daarnaast begeleidt men personen tijdens verblijf in transitwoning en zoekt tijdens verblijf ook mee naar nieuwe woonst. Na een maximum verblijf van 6 maanden moeten de bewoners verhuizen.

 

Meer informatie te verkrijgen bij stadsdienst SL/WW/ Woonbegeleiding –  03 338 37 72
Antwerpen
Begeleiding in de sociale huisvesting
Via de overeenkomst voor woonbegeleiding in sociale huisvesting voorziet de stad middelen om woonbegeleiding te voorzien voor nieuwe en zittende huurders in sociale huisvesting.. Daarnaast voorziet de stad eveneens middelen om private en sociale huurders met een complexe problematiek (zorgmijders, moeilijk op te starten begeleidingen, problemen op minstens drie levensdomeinen, ...) te begeleiden.
 
 
Meer informatie te verkrijgen bij stadsdienst Woonregie - woonregie@antwerpen.be
Antwerpen
Begeleiding op de private woningmarkt
Zie onderdeel 'Preventie uithuiszetting'
Antwerpen
Begeleiding daklozen/thuislozen
De toeleiding /begeleiding van deze doelgroep naar sociale huisvesting zit vervat in de overeenkomst voor doorstroom naar en woonbegeleiding in sociale huisvesting. Jaarlijks worden een 25-tal plaatsen voorzien voor versnelde doorstroom van daklozen. De doorstroom kan enkel indien er 18 maand begeleiding kan worden voorzien. (Daarnaast krijgt GGZ en Jongerenwelzijn elk ook een 25-tal plaatsen  voor versnelde doorstroom van hun cliënten).

 
Meer informatie te verkrijgen bij de stadsdienst SL/WO/Woonregie - woonregie@antwerpen.be
Antwerpen
Herhuisvesting
Kan indien noodzakelijk in crisisopvang of transitopvang stad (zie onder). Daarnaast wordt er tevens begeleiding naar de woningmarkt voorzien (zie boven).
Antwerpen
Recuperatie kosten herhuisvesting

Wordt gebruikt door de stad wanneer er bij een handhavingsactie huurders/bewoners moeten worden opgevangen en geherhuisvest. De kosten omvatten onder andere: administratie, werkuren van de maatschappelijk werkers, de verplaatsing en verhuis, het gebruik van voertuigen, eventuele opslag van meubelen en goederen, etc. In principe mag het college van burgemeester en schepenen deze onkosten terugeisen van de overtreder. 

 

Slechts bepaalde kosten morgen teruggevorderd worden:

 • de kosten om de woning te ontruimen
 • vervoer- en/of stockeerkosten mbt meubilair en goederen bewoners
 • installatiekosten mbt de nieuwe woning
 • huur nieuwe woning
 • verblijfkost van het verblijf in een daartoe uitgerust voorziening  

 

Deze kosten worden teruggeëist via een vordering voor de rechtbank.
 
Meer informatie te verkrijgen bij stadsdienst SL/Bestuurlijke Handhaving - 03 338 65 68
Antwerpen
Andere initiatieven

Woonbegeleiding hygiënisch woontoezicht

 

Deze dienst voorziet begeleiding voor personen die hygiënisch overlast veroorzaken.

 

Komt er een klacht binnen en is deze gegrond, dan wordt er een plaatsbezoek gebracht.  De dienst bekijkt dan de aard van de problemen en maakt gebruik van het aanwezige netwerk of legt een nieuw netwerk aan, waardoor de mensen geholpen worden met de levensdomeinen waarmee ze problemen hebben.

 

Bij gevaar voor openbare gezondheid wordt de bewoner verzocht de noodzakelijke werken uit te voeren tegen een bepaalde datum. Als bij controle blijkt dat de werken niet werden uitgevoerd, wordt een schrijven gericht aan de dienst Patrimoniumonderhoud met de vraag deze werken ambtshalve uit te voeren. De gemaakte kosten worden dan verhaalt op diegene die de overlast veroorzaakte. Indien men niet binnen kan, kan burgemeester bevel geven om toegang te geven tot de woning. Indien nodig, kan er tevens een slotenmaker worden gecontacteerd.

 

Het dossier hygiëne eindigt wanneer de overlast weg is (vaak wordt begeleiding door andere diensten langdurig opgestart, bv thuishulp).

 

Meer informatie te verkrijgen bij stadsdienst Woonregie - woonregie@antwerpen.be
Antwerpen
B. TIJDELIJKE OPVANG
Antwerpen
Crisisopvang

1. Crisisopvang OCMW

Het OCMW voorziet crisiswoningen voor slachtoffers brand/artikel 135,  slechte woonkwaliteit en intrafamiliaal geweld. Het gaat hierbij steeds om personen die OCMW-cliënt zijn. De opvang duurt 6 maand en kan maximaal één keer met 6 maand verlengd worden. 

 

Meer informatie te verkrijgen bij dienst Woonregie - woonregie@antwerpen.be

 

2. Transitopvang

De stad voorziet transitopvang voor de opvang voor maximum 8 maand van slachtoffers slechte woonkwaliteit (huurders die worden aangetroffen in ongeschikt- en onbewoonbaar pand bij een handhavingsacties of huurders die hun woning moeten verlaten naar aanleiding van ontruiming obv artikel 135). De huurder mag geen toerist, illegaal of eigenaar-bewoner zijn en er worden ook geen mensen opgevangen die afhankelijk zijn van het OCMW.

 

Meer informatie te verkrijgen bij dienst Woonregie - woonregie@antwerpen.be

 

 

Antwerpen
Daklozenopvang

Dak- en thuislozen kunnen heel het jaar door terecht in dagopvang (De Steenhouwer, De Vaart) of in de nachtopvang (Biekorf/Victor). Tijdens de winterperiode wordt er extra capaciteit voorzien aan dag- en nachtopvang.

 

Meer informatie te verkrijgen bij dienst Woonregie - woonregie@antwerpen.be
Antwerpen
Nachtopvang
Via daklozenopvang (zie boven).
Antwerpen
Noodwoningen
Antwerpen
Andere initiatieven
Antwerpen
C. BIJZONDERE WOONVORMEN
Antwerpen
Woonwagenterrein

De stad Antwerpen telt 2 woonwagenterreinen.

 

Vooraleer een woonwagen kan geplaatst worden op de residentiele terreinen moet dit worden aangevraagd  aan het college van burgemeester en schepen.

 

Zie bijlage voor huishoudelijk reglement.
 
Meer informatie te verkrijgen bij stadsdienst Woonregie - woonregie@antwerpen.be
BijlageAntwerpen
Doortrekkersterrein

De stad Antwerpen heeft geen doortrekkersterrein meer. Rondtrekkende woonwagenbewoners kunnen aanvragen om tijdelijk te verblijven op een pleisterplaats in de stad. Het college van burgemeester en schepenen beslist over deze aanvraag.


Meer info via de dienst Woonregie - woonregie@antwerpen.be

Antwerpen
Andere
Antwerpen
Uitvouwen/samenvouwen Stad : Brugge ‎(20)
7. WONEN EN WELZIJN
Brugge
A. WOONBEGELEIDING
Brugge
Preventie van uithuiszetting

De vereniging 't Sas is een samenwerkingsverband tussen het stadsbestuur, het OCMW en CAW Regio Brugge. De preventiemedewerker van de vereniging 't Sas begeleidt bewoners die geconfronteerd worden met een dreigende uithuiszetting.

Vereniging ’t Sas

Prof. Dr. J. Sebrechtsstraat 2

8000 Brugge

Tel:  050-32 76 70

website vereniging 't sas

 

Maar ook bij de dienst woonbegeleiding kunnen Bruggelingen terecht die vragen of hulp nodig hebben in het kader van huisvesting.

Dienst woonbegeleiding OCMW-Brugge

Sociaal Huis

Hoogstraat 9

8000 Brugge

Tel. 050-32 74 14
Woonbegeleiding@ocmw-brugge.be
                                                             website OCMW: wonen

Brugge
Toeleiding naar woningmarkt
Bij de dienst Woonbegeleiding kan de burger terecht met alle problemen en vragen rond het huren van een woning.
Zij ondersteunen bij het zoeken naar een geschikte woning en helpen bij het invullen van de aanvraagformulieren voor sociale woningen.

Dienst woonbegeleiding OCMW-Brugge

Sociaal Huis

Hoogstraat 9

8000 Brugge

Woonbegeleiding@ocmw-brugge.be
website OCMW: wonen
Tel. 050-32 74 14

Brugge
Begeleiding in de sociale huisvesting

Wie het moeilijk heeft met het onderhoud van de woning, contact met de buren, het betalen van de huur, .... kan terecht bij de maatschappelijk werkers van de dienst woonbegeleiding.

Dienst woonbegeleiding OCMW-Brugge

Sociaal Huis

Hoogstraat 9

8000 Brugge

Woonbegeleiding@ocmw-brugge.be
website OCMW: wonen
Tel. 050-32 74 14

Brugge
Begeleiding op de private woningmarkt

Wie het moeilijk heeft met het onderhoud van de woning, contact met de buren, het betalen van de huur, .... kan terecht bij de maatschappelijk werkers van de dienst woonbegeleiding.

Dienst woonbegeleiding OCMW-Brugge

Sociaal Huis

Hoogstraat 9

8000 Brugge

Woonbegeleiding@ocmw-brugge.be
website OCMW: wonen
Tel. 050-32 74 14

Brugge
Begeleiding daklozen/thuislozen

Het stadsbestuur, OCMW en CAW regio Brugge sloegen de handen in elkaar om een degelijke begeleiding te bieden voor mensen die tijdelijk dakloos zijn:

 

Vereniging ’t Sas

Prof. Dr. J. Sebrechtsstraat 2

8000 Brugge

Tel:  050-32 76 70

website vereniging 't Sas 

 

Dienst intake

OCMW-Brugge

Sociaal huis

Hoogstraat 9

8000 Brugge

info@sociaalhuis-brugge.be, 
website sociaal huis
   

050-32 77 70

Algemeen Onthaal  CAW Regio Brugge
Vlamingdam 36
8000 Brugge
Tel.   
050-44 57 00
onthaalvlamingdam@cawregiobrugge.be
website CAW Regio Brugge: crisisbegeleiding

Brugge
Herhuisvesting

Indien uw woning ongeschikt of onbewoonbaar is, dan kan u steeds terecht bij de dienst huisvesting van de stad Brugge.

In de woondienst kunt u terecht met al uw vragen in verband met wonen. Waar de dienst zelf geen oplossing kan aanreiken, zal ze u doorverwijzen naar een instantie die dit mogelijks wel kan.

woondienst

Huis van de Bruggeling

Franck Van Ackerpromenade 2

8000 Brugge

woondienst@brugge.be

Brugge
Recuperatie kosten herhuisvesting
Dient u uw woning te verlaten omdat deze ongeschikt of onbewoonbaar is?
In de woondienst kunt u terecht met al uw vragen in verband met wonen. Waar de dienst zelf geen oplossing kan aanreiken, zal ze u doorverwijzen naar een instantie die dit mogelijks wel kan.
 

woondienst

Huis van de Bruggeling

Franck Van Ackerpromenade 2

8000 Brugge

woondienst@brugge.be

Brugge
Andere initiatieven
Brugge
B. TIJDELIJKE OPVANG
Brugge
Crisisopvang

De lokale besturen en CAW Regio Brugge sloegen de handen in elkaar, om mensen die tijdelijk dakloos zijn een goede opvang te bieden:

CAW Regio Brugge
c
risisopvang
Katelijnevest 15

8000 Brugge
tel: 050-44 37 80
crisisopvang@cawregiobrugge.be

Vereniging ’t Sas

Prof. Dr. J. Sebrechtsstraat 2

8000 Brugge

Tel:  050-32 76 70

Brugge
Daklozenopvang

De lokale besturen en CAW Regio Brugge sloegen de handen in elkaar, om mensen die dakloos zijn een tijdelijk onderdak te bieden:

CAW Regio Brugge
c
risisopvang
Katelijnevest 15

8000 Brugge
tel: 050-44 37 80
crisisopvang@cawregiobrugge.be

Vereniging ’t Sas

Prof. Dr. J. Sebrechtsstraat 2

8000 Brugge

Tel:  050-32 76 70

Brugge
Nachtopvang
Brugge
Noodwoningen
Indien de woning door een brand of dergelijke niet meer bewoonbaar is, dan kan men bij het OCMW terecht voor een noodwoning:

Dienst woonbegeleiding OCMW-Brugge

Sociaal Huis

Hoogstraat 9

8000 Brugge

Woonbegeleiding@ocmwbrugge.be,                                                                                                                                                                            Tel. 050-32 74 14

Brugge
Andere initiatieven
Brugge
C. BIJZONDERE WOONVORMEN
Brugge
Woonwagenterrein
Brugge
Doortrekkersterrein
Brugge
Andere
Brugge
Uitvouwen/samenvouwen Stad : Genk ‎(19)
7. WONEN EN WELZIJN
Genk
A. WOONBEGELEIDING
Genk
Preventie van uithuiszetting en woonbegeleiding binnen sociale huisvesting
Preventieve woonbegeleiding is een deelaspect van de dienst Begeleid Wonen van CAW Limburg en werkt samen met de sociale huisvestingsmaatschappijen,  sociaal verhuurkantoren en OCMW's.
Doel: intensieve begeleiding van sociale huurders bij wie een uithuiszetting dreigt ten gevolge van gebrekkige woonvaardigheden of intensieve ondersteuning van sociale huurders bij aanvang of in de loop van hun huurcontract.
Contactadres: CAW Limburg - dienst Begeleid Wonen
                    Noordlaan 135,
                    3600 Genk
                    Tel: 089/573103
                    info@cawlimburg.be
Genk
Toeleiding naar woningmarkt
Vzw De Sfeer, een Vereniging waar Armen het Woord nemen, organiseert een wooninfopunt waar mensen informatie krijgen en ondersteund worden bij het zoeken van een huurwoning. Zij kunnen tevens geholpen worden bij het in orde brengen van hun kandidaatsdossier bij een sociale huisvester.
Contactadres: vzw De Sfeer
                     Grotestraat 61,
                     3600 Genk
                     Tel: 089/24 35 03
                     info@cawlimburg.be
 
Genk
Begeleiding op de private woningmarkt
De dienst Begeleid Wonen van CAW Limburg biedt kwetsbare huurders op de private huurmarkt een integrale woonbegeleiding.
De hulpverlening gebeurt vanuit een integrale kijk in samenwerking met andere diensten.
Contactadres: CAW Limburg - dienst Begeleid Wonen
                      Noordlaan 135,
                      3600 Genk
                      Tel: 089/573103
                      info@cawlimburg.be
Genk
Begeleiding daklozen/thuislozen
De dienst Begeleid Wonen verzorgt de nazorg van clienten die uit de residentiële opvang komen. De hulpverlening vertrekt vanuit een integrale kijk en biedt vooral begeleiding en ondersteuning in woonvaardigheden.
Contactadres: CAW Limburg - dienst Begeleid Wonen
                      Noordlaan 135,
                      3600 Genk
                      089/ 573103
                      info@cawlimburg.be
 
Genk
Herhuisvesting
Voor de herhuisvesting van bewoners die geconfronteerd worden met een onbewoonbaarverklaring en voorrang krijgen op een sociale woning of op basis van de Nieuwe Gemeentewet (na een brand), doet de stad beroep op de huisvestingsmaatschappij en het OCMW.
                     
Genk
Recuperatie kosten herhuisvesting
In samenwerking met de Vlaamse Wooninspectie neemt stad Genk deel aan een proefproject inzake de terugvordering van de herhuisvestingskosten.
Genk
Andere initiatieven
Aanpak 'ongezonde woning'.
In sommige gevallen wordt een woningeigenaar aangetroffen in een dermate slecht onderhouden woning, dat de woonsituatie niet langer houdbaar is. Daarom heeft de dienst woonbeleid een werkwijze, waarbij dergelijke situaties aangepakt worden. CAW 't Verschil verzorgt woonbegeleiding waar nodig is, en zorgt dat de eigenaar stappen onderneemt om de situatie weer leefbaar te maken.
Genk
B. TIJDELIJKE OPVANG
Genk
Crisisopvang
OCMW Genk en CAW Limburg werken samen om dak- en thuislozen  in een acute noodsituatie opvang en begeleiding te bieden.Samen met de client, en in overleg met het OCMW wordt een hulpverleningstraject uitgewerkt.
Contactadres: Thuislozencentrum Sonar
                     Salvatorstraat 12,
                     3500 Hasselt
                     Tel: 011/212865
                     info@cawlimburg.be
 
Genk
Daklozenopvang
OCMW Genk en CAW Limburg werken samen om dak- en thuislozen uit Genk residentiële opvang en begeleiding te bieden.
Contactadres: Thuislozencentrum Sonar
                     Salvatorstraat 12,
                     3500 Hasselt
                     011/212865
                     info@cawlimburg.be
Genk
Nachtopvang
OCMW Genk en CAW Limburg werken samen om dak- en thuislozen uit Genk nachtopvang ( noodopvang)  te bieden ( bed,bad,brood).
De noodopvang is in principe voor één nacht maar kan in overleg tussen OCMW en CAW verlengd worden.
Samen met de client en in overleg met OCMW wordt, indien nodig, gezocht naar een meer duurzame opvang- of begeleidingsvorm.
Contactadres: Thuislozencentrum Sonar
                     Salvatorstraat 12,
                     3500 Hasselt
                     011/ 212865
                     info@cawlimburg.be
        
Genk
Noodwoningen
Genk
Andere initiatieven
Genk
C. BIJZONDERE WOONVORMEN
Genk
Woonwagenterrein
Het woonwagenterrein in Genk bestaat uit 46 vaste standplaatsen, 3 wachtstandplaatsen en 2 niet-vaste standplaatsen. De politieverordening aangaande het verblijfsterrein voor woonwagenbewoners en het woonwagencomité ondersteunen het beheer van het woonwagenterrein. De dienst Diversiteit en Educatie staat in voor het terreinbeheer.
tel. 089 65 42 49
Genk
Doortrekkersterrein
Genk
Andere
Genk
Uitvouwen/samenvouwen Stad : Gent ‎(20)
7. WONEN EN WELZIJN
Gent
A. WOONBEGELEIDING
Gent
Preventie van uithuiszetting

Subsidieovereenkomst ‘preventie van uithuiszetting’

 

Subsidieovereenkomst tussen de stad en het CAW.  Zowel huurders als verhuurders kunnen contact opnemen met het CAW of kunnen doorverwezen worden naar het CAW voor huurgeschillen tussen huurder en verhuurder.

Maximum 20% van het aantal begeleidingen en bemiddelingen mag zich afspelen op de sociale huurmarkt, waarbij er geen problemen rond huurachterstallen worden aangenomen. De resterende begeleidings- en bemiddelingsdossiers moeten zich situeren op de private huurmarkt.

Deze subsidieovereenkomst is afgelopen eind maart 2014.

 

CAW Oost-Vlaanderen, regio Gent-Eeklo wordt in 2014 - 2015 gesubsidieerd voor preventie van uithuiszetting en dit vanuit de Provincie Oost-Vlaanderen.

 

Meer info:

Dienst Wonen

W. Wilsonplein 1

9000 Gent

09 266 76 12

Email: wonen@stad.gent

 

Gent
Toeleiding naar woningmarkt

Ondersteuning herhuisvesting bij specifieke woonproblemen

 

Gezinnen die geconfronteerd worden met een onbewoonbaarverklaring op basis van artikel 135 van de nieuwe gemeentewet, Vlaamse Wooncode of actie huisjesmelkerij worden geïnformeerd, geadviseerd en ondersteund in hun zoektocht naar en andere woning. Indien de gezinnen hun woning op bevel van de burgemeester of op bevel van de onderzoeksrechter onmiddellijk moeten verlaten worden ze herhuisvest in een noodwoning van het OCMW of een transitwoning van de stad, op voorwaarde dat ze de woning rechtmatig bewoonden (gedomicilieerd, huurcontract, legaal in het land).

 

Meer info:

Dienst Wonen

W. Wilsonplein 1

9000 Gent

09 266 76 12

Email: wonen@stad.gent

 

Gent
Begeleiding in de sociale huisvesting

Samenwerking met het CAW

 

Verschillende huisvestingsmaatschappijen hadden vroeger reeds een samenwerkingsprotocol met het CAW voor het begeleiden van hun sociale huurders die hun woning dreigen te verliezen. De doorverwijzing gebeurde nadat de overlastprocedure geen soelaas bracht en men zou overgaan tot een uithuiszetting. Dit was een laatste kans voor de sociale huurder om zich te herpakken.

CAW Oost-Vlaanderen, Regio Gent-Eeklo kreeg in 2013 extra middelen voor preventie van uithuiszetting in de sociale huursector. Met de diverse maatschappijen sloten zij hierrond begin juli 2014 een samenwerkingsprotocol af.

 

Subsidieovereenkomst in het kader van de herhuivesting van de bewoners van de Rabottorens (2010 - 2019)

 

WoninGent breekt de drie woontorens in het Rabot af en al deze mensen moeten dus herhuisvest worden. Om deze herhuisvesting in goeie banen te leiden, sloot de Stad Gent een subsidieovereenkomst af met woninGent en kregen ze éénmalige subsidie voor de aanwerving en betaling van de begeleider en dit tot en met de herhuisvesting van de laatste bewoners.

 

Subsidieovereenkomst met WoninGent (sociale huisvestingsmaatschappij) voor het inzetten van een flatwachter in de hoogbouw in Nieuw Gent. 

De opdrachten zijn:

Tewerkstellen van een flatwachter in Nieuw Gent, meer specifiek de gebouwen Milenka, Aurora, Orion, Mercurius, Jupiter en Saturnus in de Kikvorsstraat te Gent.

 

Opdrachten:

1. Aanspreekpunt voor de huurders
a. De flatwachter is goed herkenbaar en duidelijk aanwezig in en rond de vermelde sociale woonblokken van WoninGent. 
b. De flatwachter is een laagdrempelig aanspreekpunt, geeft informatie waar mogelijk, werkt nauw samen met de andere diensten van WoninGent en de andere initiatieven in de wijk zoals het project 'participatie van sociale huurders', het multihuis, ...

 

2. Meldingsfunctie 
Signaleren tekorten, daden van vandalisme, schade, technische mankementen en andere vaststellingen in de gemeenschappelijke delen en op het openbaar domein , waar mogelijk lost hij het probleem onmiddellijk op. Individuele technische klachten in de woning van de huurders, wordt door de huurders zelf gemeld op het technisch meldpunt van WoninGent.

Signaleren van sociale problematieken aan de wijkmonitor

 

Verzamelen van de door de diensten van WoninGent gegeven respons op de meldingen en periodiek daarover rapporteren aan het afdelingshoofd sociale zaken.

 

3. Preventiefunctie 
De zichtbare en alerte aanwezigheid betekent een hogere sociale controle wat preventief en corrigerend werkt. Het onmiddellijk doorgeven van technische problemen en/of vervuiling, in de gemeenschappelijke delen en op het openbaar domein, verhoogt de kans op snellere aanpak hetgeen bijkomende overlast zal vermijden. 
Gezien afvalsortering en sluikstorten een weerkerend probleem is in de hoogbouw in Nieuw Gent, wordt hieraan extra aandacht gegeven en kort op de feiten ingespeeld.

Flatwachter, sociale dienst (in casu wijkmonitor) en technische dienst werken nauw samen en werken aanvullend.

 

De maatschappij engageert zich om extra aandacht te geven aan de signalen in verband met de gemeenschappelijke delen en het openbaar domein van de bewoners, de diensten en de flatwachter,  zodat de resultaten vlug zichtbaar zijn wat ongenoegen en wrevel bij de huurders vermijdt.


4. Sensibiliseringsfunctie

Bewoners bewuster maken van bepaalde handelingen, zoals correct sorteren van afval, de woning en de gemeenschappelijke delen en het openbaar domein gebruiken als een ‘goede huisvader’, ...


Bewoners stimuleren tot goed nabuurschap. Huurders doorverwijzen naar werking huurdersgroep en co creatie, multihuis, samenwerken met co creatie en multihuis waar eventueel mogelijk en wenselijk.


Meer info:

Dienst Wonen

W. Wilsonplein 1

9000 Gent

09 266 76 12

Email: wonen@stad.gent

 

BijlageGent
Begeleiding op de private woningmarkt

Burgers worden ondersteund in hun zoektocht op de private huurmarkt door advies op maat, aanreiken van lijsten van woningen te huur, informatieve folders, ...

Gent
Versnelde toewijzing van een sociale woning (artikel 24 §2 kaderbesluit sociale huur)

Samenwerkingsprotocol Woonbegeleiding

 

OCMW Gent heeft een samenwerkingsprotocol met alle sociale verhuurderse. 59 huurcontracten per jaar gaan naar drie doelgroepen zoals voorzien in artikel 24 §2 van het kaderbesluit. De coördinatie wordt opgenomen door het OCMW. De kandidaat-huurders worden van bij aanmelding begeleid door een woonbegeleider en dit tot minimum 6 maanden bewoning van de sociale woning. 

 

Meer informatie:

 

Dienst sociale woonbegeleiding

Offerlaan 4

9000 Gent

09/266 95 32

Email: ocmwgent@ocmw.gent

 

BijlageGent
Herhuisvesting

Ondersteuning herhuisvesting bij specifieke woonproblemen

 

Gezinnen die geconfronteerd worden met een onbewoonbaarverklaring op basis van de Vlaamse Wooncode, op basis van artikel 135 van de nieuwe gemeentewet,  een actie huisjesmelkerij, een stadsvernieuwingproject of onteigeningsproject, worden in hun zoektocht naar een andere woning begeleid door een sociaal consulent. Moeten zij dringend de woning verlaten en hebben ze zelf geen alternatief, dan worden ze doorgaans opgevangen in een noodwoning van het OCMW of in een transitwoning van de stad. Nadien worden ze verder bijgestaan in hun zoektocht naar een definitieve woonoplossing in de sociale of private sector.

 

Meer info:

Dienst Wonen

W. Wilsonplein 1

9000 Gent

09 266 76 12

Email: wonen@stad.gent

 

Gent
Recuperatie kosten herhuisvesting

De Stad Gent had een samenwerkingsovereenkomst 'Proefproject terugvordering herhuisvestingskosten'  met het Agentschap Inspectie RWO (Herstelfonds). Deze overeenkomst liep tot en met 31 december 2015. Het Herstelfonds heeft voor verscheidene dossiers de onkosten rechtstreeks betaald en deze teruggevorderd met een juridische procedure van de eigenaar van het pand, met de bedoeling een methodiek uit te werken voor de steden/gemeenten zodat ze dit nadien zelf kunnen doen.

Reeds jaren vordert de Stad Gent de herhuisvestingskosten gemaakt in functie van een actie huisjesmelkerij van de eigenaar terug. Dit bedrag wordt dan met een juridische procedure teruggeëist van de eigenaar als hij hiervoor veroordeeld wordt. In een behoorlijk aantal dossiers werden de herhuisvestingskosten ons toegekend en ook uitbetaald.

 
Meer informatie:
 
Dienst Wonen
Woodrow Wilsonplein 1
9000 Gent
09/266 76 12
 
Gent
Andere initiatieven

Subsidieovereenkomst met Huurdersbond ‘jong geleerd, goed gehuurd en huuradvies op maat

 

Stad Gent heeft een subsidieovereenkomst met de Huurdersbond waarbij ze vorming op maat geven voor bepaalde  doelgroepen: informeren over wat huren betekent, waarop men moet letten, hoe men best een woning zoekt, ... Het is de bedoeling om preventief te werken en deze doelgroepen die op de huurmarkt komen te behouden voor slecht en te duur huren.

De doelgroepen zijn:

-   laatstejaarsstudenten uit BuSO, BSO, TSO en ASO scholen;

-   jongeren in instellingen (met zicht op zelfstandigheid);

-   mensen verblijvend in psychiatrie met huisvestingsvragen (rehabilitatie);

-   gedetineerden (die vrijkomen);

-   kotstudenten van diverse Gentse hogescholen en de Gentse universiteit;

-  erkende vluchtelingen die de materiële opvang in Gent moeten verlaten;

-   de doelgroep van organisaties die werken voor en met kansengroepen.

 

De Huurdersbond geeft elke woensdagvoormiddag en elke maandagvoormiddag om de 14 dagen gratis huuradvies, in de Woonwijzer Zuid.

 

Huurdersbond gaf o, de jaren 2016 tem 2018 in samenwerking met In-Gent, Dienst Wonen en de opvanginitiatieven op regelmatige basis een infosessie voor vluchtelingen met tolk (verschillende talen afhankelijk van de uitstroom uit de opvanginitiatieven)  geven.

Ook gaven zij infosessies rond wonen voor organisaties die werken met vrijwilligers in functie van ondersteuning van vluchtelingen.

 

 

Meer informatie:

 

Dienst Wonen

Woodrow Wilsonplein 1

9000 Gent

09 266 76 12

Email: wonen@stad.gent

 

Gent
B. TIJDELIJKE OPVANG
Gent
Crisisopvang

Gent heeft een behoorlijk aantal crisisopvangplaatsen en gewone opvangplaatsen in de klassieke opvangcentra.

 

Gent
Daklozenopvang

Zie ook versnelde toegang voor doelgroepen

 

Het SVK Gent heeft ook het project ‘De Baai’. Dit is een opvangplek waar 45 plussers, mannen en recent ook vrouwen, permanent kunnen verblijven. Het zijn mensen die minder mogelijkheden hebben om zelfstandig te wonen en toch ook geen beschut wonen nodig hebben. 

 

Gent
Nachtopvang

Gent heeft ook een nachtopvang.  In de winter wordt deze uitgebreid.

Gent heeft ook een 'nachtopvang plus' voor mensen die chronisch dakloos zijn. Er wordt multidisciplinair en in overleg met de dakloze een langere opvangperiode voorzien. Bedoeling is om hen tot rust te laten komen en hen toe te leiden naar laagdrempelige hulpverlening zodat de dakloosheid grondiger aangepakt kan worden.

 

 

Gent
Noodwoningen
Het OCMW Gent beschikt over 25 noodwoningen die enkel ingezet worden om acute overmachtssituaties van gezinnen die zonder woning vallen, op te vangen. Slachtoffers van brand, overstroming, instorting gebouw en onbewoonbaarverklaring op basis van artikel 135 van de nieuwe gemeentewet kunnen hierin opgevangen worden.
 
Gent
Andere initiatieven

Transitwoningen

 

De stad beschikt over 14 transitwoningen die ingezet worden voor de  tijdelijke huisvesting van bewoners van

 

 1. een pand ikv actie huisjesmelkerij waarbij het parket de herhuisvesting opdraagt aan de burgemeester.
 2. een woning die het voorwerp is van een onteigeningsbesluit en waarbij de bewoners voorrang hebben op een sociale woning, maar niet tijdig kunnen herhuisvest worden door de Stad Gent.
 3. onbewoonbaarverklaarde woning op basis van de Vlaamse Wooncode voor zover het een huurder betreft die een geldige huurovereenkomst volgens de Woninghuurwet voor dat pand kan voorleggen
  3.1. Onbewoonbaarverklaarde woning met voorrang op een sociale woning (zie artikel 19, 6° van het sociaal huurkaderbesluit).
  3.2. Onbewoonbaarverklaarde woning zonder voorrang op een sociale woning, voor zover de werken in de woning een ontruiming noodzakelijk maken. De technische consulent van de Dienst Administratie, Afdeling Bouw- en Woontoezicht van de Stad Gent geeft zijn advies over de nood aan herhuisvesting.
 4. Een woning die deel uitmaakt van een stadsvernieuwingsproject van de Stad Gent en waarvan de eigenaar-bewoner of de huurder de woning tijdelijk en voor een beperkte periode moet verlaten omdat de woning grondig gerenoveerd wordt. De technische consulent van de Dienst Administratie, Afdeling Bouw- en Woontoezicht van de Stad Gent geeft zijn advies over de nood aan herhuisvesting.
 5. Een zeer specifieke problematische woonsituatie die om een dringende en tijdelijke woonoplossing vraagt. Er moeten vooruitzichten zijn op herhuisvesting en de aanvraag moet gemotiveerd zijn met een sociaal verslag van een consulent van de Dienst Wonen.
 6. een ongeschiktverklaarde woning met voorrang op een sociale woning op basis van de Vlaamse Wooncode voor zover het een huurder betreft die een geldige huurovereenkomst volgens de Woninghuurwet voor dat pand kan voorleggen. 

Doorgangswoningen (juni 2016 - januari 2019)

 

Stad Gent heeft een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met CAW Oost-Vlaanderen, regio Gent-Eeklo, om 10 sociale woningen van Volkshaard in huur te nemen voor de doelgroep erkende vluchtelingen die de opvang in Gent moeten verlaten, gezocht hebben naar een woning maar niet tijdig gevonden. Deze wooneenheden worden voor maximum 4 maanden, uitzonderlijk te verlengen tot 6 maanden in gebruik gegeven aan de doelgroep. Er wordt voorrang gegeven aan gezinnen.

CAW stond in voor het beheer van de woningen en voor de begeleiding van de erkende vluchtelingen.  

Dit project is afgelopen. Bijkomende informatie over dit project of de werkwijze ervan kan nog gevraagd worden via Dienst Wonen.

 

Project 'tijdelijke inzet van leegstaande sociale woningen'

De Stad Gent heeft een subsidieovereenkomst met CAW om tijdelijke leegstaande sociale woningen in gebruik te geven aan mensen in woonnood omwille van woonkwaliteit en/of dak- of thuisloosheid. CAW staat in voor het inhuur nemen en in gebruik geven van de woningen, brengt de woningen in orde met de Vlaamse Wooncode. De netwerkpartners die een gebruiker aanbrengt, staan in voor de begeleiding van zijn cliënt naar een structurele huisvesting.

  

 Tijdelijke huisvesting Vesalius

In het kader van de samenwerking met de Taskforce Wonen stelt Hogeschool Gent (HOGent) twee jaar achttien kamers en de gemeenschappelijke ruimtes van de tweede verdieping van het voormalige studentenhome Vesalius  ter beschikking van alleenstaande erkende vluchtelingen/subsidiair beschermden en voor alleenstaande daklozen die omwille van hun bijzondere zorgnood niet terecht kunnen in de bestaande opvangmogelijkheden, of die een woning in het verschiet hebben maar nog een beperkte termijn moeten overbruggen. 

De Stad Gent zorgt voor het beheer en de begeleiding naar duurzame huisvesting via een overheidsopdracht, die momenteel gegund is aan G4S Care.


Meer informatie:

Dienst Wonen

Woodrow Wilsonplein 1

9000 Gent

09 266 76 12

Email: wonen@stad.gent


Instapwonen

 

Instapwonen is een project voor gezinnen in een precaire situatie en waarbij het zoeken naar huisvesting en het vinden van gepaste hulpverlening moeizaam verloopt. Er wordt tijdelijke en voorwaardelijke huisvesting aangeboden gekoppeld aan een hulpverleningstraject. Door een stabiele huisvestingssituatie te creëren kan er gewerkt worden aan vooruitgang op verschillende levensdomeinen.

 

Meer informatie:

Dienst Welzijn en Gelijke Kansen

Woodrow Wilsonplein 1

9000 Gent

09 267 03 28

Email: welzijnengelijkekansen@stad.gent

 


Project ROOF De opvang voorbij... naar een duurzame betaalbare huisvesting voor daklozen (URBACT project)


ROOF is een  Europees kennisdelings- en action planningnetwerk van URBACT met 7 Europese steden, waarbij Gent Lead Partner is. Het project focust op  dakloosheid, meer bepaald de overgang van opvang naar Housing First en op Dataverzameling. Het is de bedoeling Europees kennis te delen en die kennis lokaal te vertalen in een actieplan in samenwerking met alle stakeholders. Het project start op 1 september 2019 en loopt 2,5 jaar.


Meer informatie:

Dienst Wonen

Woodrow Wilsonplein 1

9000 Gent

09 266 72 68

Email: wonen@stad.gent


Gent
C. BIJZONDERE WOONVORMEN
Gent
Woonwagenterrein

De stad Gent heeft een residentieel woonwagenterrein 'Vosmeers'. Het terrein telt 27 standplaatsen en wordt verhuurd met een eigen stedelijk verhuurreglement.

 

Meer informatie:

 

Dienst Wonen

Woodrow Wilsonplein 1

9000 Gent

09/266 76 12

Email: wonen@stad.gent

 

Gent
Doortrekkersterrein
Stad Gent heeft een doortrekkersterrein op Malem, beheerd door de Dienst Welzijn en Gelijke Kansen. Het terrein telt 30 standplaatsen en wordt verhuurd met een eigen stedelijk verhuurreglement.
 
Meer informatie:
 
Dienst Welzijn en Gelijke Kansen
Woodrow Wilsonplein 1
9000 Gent
Tel.: 09 267 03 28
Email: welzijnengelijkekansen@stad.gent
 
Gent
Andere

Proefproject 'Groepswonen voor ouderen'

 • 9 aangepaste flats, met gemeenschappelijke ruimtes,
 • erkend als groep van assistentiewoningen
 • Voor Gentenaars, 65+, voldoende zelfredzaam en bewust voor deze woonvorm kiezen
 • Premie voor assistentiewoning mogelijk
 • Volgens concept van Abbeyfield vzw en gesubsidieerd door Provincie Oost-Vlaanderen
 • Gelegen in New Orleansstraat 263-267
 • Start bewoning vanaf eind 2018

Meer informatie:

 

Departement ouderenzorg

Email: groepswonen@ocmw.gent

Gent
Uitvouwen/samenvouwen Stad : Hasselt ‎(20)
7. WONEN EN WELZIJN
Hasselt
A. WOONBEGELEIDING
Hasselt
Preventie van uithuiszetting
OCMW Hasselt wordt regelmatig in kennis gesteld van huurders met huurachterstal (bericht van de sociale huisvestingsmaatschappij of via een oproeping van huurder op vredegerecht).
OCMW Hasselt zal deze personen benaderen om te vermijden dat ze uit huis worden gezet.
CAW Limburg kreeg in 2016 projectmiddelen (1 jaar) om rond preventie uithuiszetting te werken op de privé-huurmarkt. OCMW Hasselt werkte mee aan dit proefproject.  ​Nadien werd dit ingebed in de reguliere werking van CAW Limburg en sturen we cliënten door.
BijlageHasselt
Toeleiding naar woningmarkt
OCMW Hasselt zal haar cliënten die op zoek zijn naar een pand begeleiden op maat (wat kan de cliënt zelf/ wat niet).
De cliënten die een pand zoeken kunnen wekelijks bij het OCMW terecht voor "de sleutel tot wonen".
Hasselt
Begeleiding in de sociale huisvesting
Regelmatig zullen we cliënten verwijzen naar de sociale huisvestingsmaatschappijen met de bedoeling dat ze zich aldaar gaan inschrijven. We geven hun een lijst mee met daarop de documenten die ze dienen te verzamelen voor de inschrijving. Op de momenten dat de huisvestingsmaatschappijen actualiseren, zullen we dit afficheren in de wachtzaal en de cliënten (kandidaat-huurders) hierop attent maken. Eens ze een sociale woning hebben toegewezen gekregen, kunnen ze bij het OCMW terecht voor een aanvraag tussenkomst huurwaarborg en voor het opmaken van een afbetalingsregeling bij huurachterstal. Om het aantal uithuiszettingen binnen de sociale huisvesting of het SVK te verminderen zijn we vanaf juni 2014 gestart met een LAC (lokale adviescommissie) wonen. We willen door preventief te werken voorkomen dat bewoners hun betaalbare kwalitatieve woonst verliezen en dakloos worden.
BijlageHasselt
Begeleiding op de private woningmarkt
Bij het OCMW van Hasselt kloppen dagelijks mensen aan met huisvestingsproblemen van allerlei aard, sommige heel acuut andere minder acuut, maar steeds zeer ingrijpend voor de cliënt. De aanmeldingsproblematieke zijn zeer divers. We zullen cliënten ook begeleiden (indien gewenst) bij hun aanvraag huursubsidie na een verhuisbeweging.
Soms worden we in kennis gesteld van vervuilde panden. Er wordt dan een heel traject met de bewuste bewoner opgezet in samenwerking met andere diensten. Soms prefinanciërt het OCMW de kosten voor een opruiming of poets. In de begeleiding hebben we ook aandacht voor de kosten van nutsvoorzieningen, gezien ze een onderdeel zijn van de woonkost voor de cliënt.
BijlageHasselt
Begeleiding daklozen/thuislozen
Als een persoon effectief dakloos wordt en hij/zij geen oplossing vindt bij vrienden of familie zal men indien de cliënt dit wil een onthaaltehuis zoeken. Men zal cliënt ook begeleiden in zijn zoektocht naar een andere woonst (ifv. de mogelijkheden van de cliënt). Soms levert OCMW Hasselt  cfr. vigerende wetgeving een referentie-adres af. Indien de dakloze een woning heeft gevonden kan het OCMW onder bepaalde voorwaarden een installatiepremie toekennen. In Hasselt zijn er 4 straathoekwerkers (1 binnen CAD/MSOC en 3 vanuit Stad) die beiden werken vanuit een positieve, integrale, actieve en structurele benadering van de doelgroep. Tussen chronisch dak- en thuislozen en de samenleving is een enorme kloof. De dak- of thuisloze heeft in zijn leven op verschillende domeinen kwetsuren opgelopen. Vaak staat ze wantrouwig t.a.v. de klassieke hulpverlening omdat die er blijkbaar niet in slaagt om hen verder te helpen. Housing First wil deze uiterst kwetsbare doelgroep opnieuw een plek geven in onze maatschappij. In de eerste plaats door hen letterlijk een plaats te geven; een woonst, een dak boven hun hoofd. Het Limburgse housing first-project op de as Hasselt-Genk-Sint Truiden startte op 1/12/2014.  Housing First Hasselt sluit aan bij het Limburgse project en heeft een gemeenschappelijke inhoudelijke coördinatie. Voor Hasselt willen we een 12 tot 16 daklozen begeleiden vanuit de housing first benadering. Ondertussen werd de housing-first methodiek ingebed in de reguliere werking.
BijlageHasselt
Herhuisvesting
Indien gewenst worden met de bewoner van onbewoonbaar pand de mogelijkheden bekeken van herhuisvesting. In bepaalde situaties worden de noodwoningen van het OCMW ingezet.
Hasselt
Recuperatie kosten herhuisvesting
Hasselt
Andere initiatieven
Werkgroep woonhygiëne . Deze werkgroep werkt procedures uit om zowel ondersteunend als repressief op te treden bij problematische huisvestingssituaties waarbij zwakke bewoners betrokken zijn zonder relevant netwerk


Hasselt
B. TIJDELIJKE OPVANG
Hasselt
Crisisopvang

OCMW Hasselt  en CAW Limburg werken samen om dak- en thuislozen  in een acute noodsituatie opvang en begeleiding te bieden. Samen met de cliënt, en in overleg met het OCMW wordt een hulpverleningstraject uitgewerkt. De crisisopvang is beperkt in duur tot 3 weken.

Crisisopvang wordt aangevraagd op telefoonnummer: 011/28.38.73. De crisisopvang wordt uitgebaat op onderstaand adres.

Adres: Thuislozencentrum

           Salvatorstraat,12

           3500 Hasselt

                     

 

Hasselt
Daklozenopvang

OCMW Hasselt en CAW Limburg werken samen om dak- en thuislozen uit Hasselt residentiële opvang en begeleiding te bieden. We bedoelen hiermee het vervolgtraject na eventuele crisisopvang.

Adres: Thuislozencentrum

           Salvatorstraat,12

           3500 Hasselt

          

          

 

Hasselt
Nachtopvang

OCMW Hasselt  en CAW Limburg werken samen om dak- en thuislozen uit Hasselt nachtopvang ( noodopvang)  te bieden ( bed,bad,brood).

De noodopvang is in principe voor één nacht maar kan in overleg tussen OCMW en CAW verlengd worden tot max. 7 nachten.

Adres: Thuislozencentrum

           Salvatorstraat,12

           3500 Hasselt

OCMW Hasselt richt sedert 2016 jaarlijks in de periode van begin november  tot en met eind maart een shelter in voor Hasseltse dak- en thuislozen aangebracht door de Hasseltse welzijnspartners, die niet meer terecht kunnen in het traditionele opvangcircuit.           

Hasselt
Noodwoningen
OCMW Hasselt heeft momenteel 3 noodwoningen en meerdere panden volgens het principe van een "transitwoning".
BijlageHasselt
Andere initiatieven
Hasselt
C. BIJZONDERE WOONVORMEN
Hasselt
Woonwagenterrein
Het woonwagenterrein heeft 26 standplaatsen. Er wonen 60 mensen. Het terrein is eigendom van Stad Hasselt. De bewoners huren een standplaats van Stad Hasselt. Regelmatig organiseert de terreinbeheerder (personeelslid van stad Hasselt, dienst integratie) een woonwagencommissie.
Aanwezig: terreinbeheer Stad, wijkagent stad, gemeenschapswacht,dienst gebouwen stad, woonmanager stad, afgevaardigde OCMW (teamcoördinator/wooncoördinator), diensthoofd wijkwerking Stad, diensthoofd bevolking, jurist stad Hasselt.
Hier worden toewijzingen van vrije plaatsen besproken, doch ook problemen op het terrein, regelementen,ea... komen aan bod.
BijlageHasselt
Doortrekkersterrein
Hasselt
Andere
 
Hasselt
Uitvouwen/samenvouwen Stad : Kortrijk ‎(20)
7. WONEN EN WELZIJN
Kortrijk
A. WOONBEGELEIDING
Kortrijk
Preventie van uithuiszetting

Vanuit de griffie van het vredegerecht wordt het OCMW op de hoogte gebracht van de gerechtelijke uithuiszettingen. Jaarlijks ontvangen we zo’n 180 namen. Sinds 2008 geven we de namen van de mensen in moeilijkheden die niet bij het OCMW gekend zijn door aan het CAW. In het kader van onze preventieve opdracht proberen we met zoveel mogelijk partners rond de tafel te zitten.

 

CAW ontving vanuit het pilootproject extra middelen om preventiever te werken.

 

Naast deze gerechtelijke aanmeldingen heeft het OCMW ook afspraken gemaakt met de bouwmaatschappijen en het sociaal verhuurkantoor om sneller op te treden bij huurachterstand en verwaarlozing. Jaarlijks kregen we via deze weg een 50tal vragen tot interventie.

Kortrijk
Toeleiding naar woningmarkt

Zie 1C - woonclub

Kortrijk
Begeleiding in de sociale huisvesting
De sociale dienst van het OCMW volgt vele mensen op. De begeleiding is vooral van financieel-budgettaire aard, maar ook andere levensdomeinen komen ter sprake. Een specifieke woonbegeleiding op de leefvloer is niet uitgebouwd. Het OCMW heeft regelmatig overleg met de sociale verhuurders met het oog op een goede afstemming tussen wonen en welzijn. De sociale verhuurders onderzoeken momenteel hoe zij hun huurdersbegeleiding concreet verder kunnen uitbouwen
Binnen Kortrijk zijn vele diensten aanwezig die een of andere vorm van ondersteuning aan huis kunnen aanbieden. (CAW-Vesta-De Bolster-…)
 
Wandelingstraat 
Het Ocmw heeft het beheer van één logementswoning, waar alleenstaande mannen kunnen verblijven. De begeleiding wordt verzekerd door het CAW volgens het principe van Presentie-beleid.
 
Kortrijk
Begeleiding op de private woningmarkt
De sociale dienst van het OCMW volgt vele mensen op. De begeleiding is vooral van financieel-budgettaire aard, maar ook andere levensdomeinen komen ter sprake. Een specifieke woonbegeleiding op de leefvloer is niet uitgebouwd.
Binnen Kortrijk zijn vele diensten aanwezig die een of andere vorm van ondersteuning aan huis kunnen aanbieden. (CAW-Vesta-De Bolster-…). Ook is er begeleiding door De Branding, Den Achtkanter, Ubuntu (gehandicaptensector), en bijzondere jeugdzorg.
Kortrijk
Begeleiding daklozen/thuislozen

Thuis en daklozen kunnen terecht in de verschillende inloopcentra voor een gesprek, een kom soep en voor enkele basisbehoeften (douche/wasmachine). Bij Poverello kunnen zij voor 1€ een warme maaltijd krijgen.

In Kortrijk zijn verschillende opvangcentra voor daklozen. In de wintermaanden is een winternachtopvang actief. Mensen die de stap naar de hulpverlening willen zetten kunnen terecht in het Regionaal crisisnetwerk.

Kortrijk
Herhuisvesting

Voor de herhuisvesting van bewoners die geconfronteerd worden met een onbewoonbaarverklaring doet de stad beroep op de huisvestingsmaatschappijen en het OCMW.

Kortrijk
Recuperatie kosten herhuisvesting

 

Het college besliste op 21/09/2011 om in te stemmen met de deelname aan het proefproject recuperatie herhuisvestingskosten. De stad ging hiertoe een samenwerkingsovereenkomst aan met het Agentschap Inspectie RWO-DAB Herstelfonds.

 

Kortrijk
Andere initiatieven
Kortrijk
B. TIJDELIJKE OPVANG
Kortrijk
Crisisopvang

Het OCMW van Kortrijk heeft een niet-erkende crisisopvang opgericht om tijdelijk (max 30 dagen) onderdak te kunnen bieden aan personen (alleenstaanden, koppels en kleine gezinnen) in crisis; Tijdens het verblijf worden mensen georiënteerd naar de nodige woonvorm of dienstverlening. Deze crisisopvang staat in principe enkel open voor mensen van Kortrijk. Situaties waarbij een psychische of verslavingsproblematiek meespeelt worden niet opgenomen.

Kortrijk
Daklozenopvang

RCK

Hulpverleners die buiten de kantooruren geconfronteerd worden met iemand die dakloos is, kunnen een beroep doen op het Regionale crisisnetwerk. Hiertoe nemen zij contact op met de centrale dispatching die hun verwijst naar het crisisbed. De persoon in crisis kan gedurende één nacht van deze plaats gebruik maken en wordt de volgende ochtend doorgestuurd naar een ambulante dienst (volgens beurtrol). Deze diensten kijken naar de hulpvraag van de betrokken persoon en zoeken naar een oplossing. Voor complexe situaties, waarbij de oplossingen niet voorhanden zijn , wordt een crisisoverleg samengeroepen.

 

Opvangcentra

Binnen de Kortrijkse binnenstad heeft het CAW meerdere opvangcentra voor mannen, vrouwen en jongvolwassenen. Deze opvang staat open voor iedereen. Ook mensen van buiten de stad kunnen hier terecht

 • Caw Zuid-West-Vlaanderen – Mannenopvang, Tuighuisstraat Kortrijk
 • Caw Zuid-West-Vlaanderen – Vrouwenopvang; Blekerstraat 33 Kortrijk
 •  Caw Zuid-West-Vlaanderen – Jongerenopvang, Blekerstraat 31 Kortrijk
 • Caw Zuid-West-Vlaanderen – Jongerenopvang, De Link, Stasegemsestraat 63 Kortrijk
 • Caw Zuid-West-Vlaanderen – Mannenopvang, Aalbeeksesteenweg 7 Kortrijk
Kortrijk
Nachtopvang
Sinds december 2015 is er permanente nachtopvang.
Kortrijk
Noodwoningen

Doorgangswoningen

 

Het OCMW beschikt over 20 doorgangswoningen. Een doorgangswoning is een woning die het OCMW tijdelijk ter beschikking stelt aan personen die zich in een noodsituatie bevinden.

Het verblijf in de doorgangswoning biedt een korte periode van voorlopige woonzekerheid om partijen toe te laten een duurzame oplossing voor de huisvestingssituatie te vinden.

De terbeschikkingstelling van de woning is een vorm van aangepaste individuele dienstverlening zoals voorzien in artikel 60 §3 van de Organieke wet op de OCMW’s.

Team Wonen doet voorstel tot terbeschikkingstelling van een doorgangswoning na een sociaal onderzoek door de dossierbeheerder maatschappelijk werker en een positieve beslissing van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.

Deze woning kan haar functie van nood- of transitwoning of crisisopvang slechts correct vervullen indien de vlotte doorstroming naar definitieve huisvesting kan worden gerealiseerd. Op die manier is de woning ook voldoende beschikbaar wanneer in crisissituaties op korte termijn tijdelijke opvang moet worden aangeboden aan nieuwe bewoners.

 

Kortrijk
Andere initiatieven

Project Huis Inclusief

 

Via een experiment tussen sociale huisvesting en welzijn waarbij de sociale huisvesting leegstaande woningen ter beschikking gesteld wordt gekeken of dergelijke woningen een tijdelijke opvang kunnen bieden voor kwetsbare en thuisloze personen (alleenstaanden, koppels en gezinnen).  De ondersteuning/begeleiding gebeurt door één van de welzijnspartners.

Het project  staat in voor uitbreiding en verdere diversifiëring van het tijdelijk woon- en begeleidingsaanbod (3 maand, ev. verlengbaar met 3 maand)  als opstap naar een permanente en duurzame huisvesting.

 

Momenteel

 • Caw Zuid-West-Vlaanderen : 8 woningen van de bouwmaatschappij Goedkope Woning
 • OCMW Kortrijk : 2 woningen in de randgemeenten van verschillende bouwmaatschappijen
Kortrijk
C. BIJZONDERE WOONVORMEN
Kortrijk
Woonwagenterrein
Kortrijk
Doortrekkersterrein
Doortrekkersterrein open sinds oktober 2009.
Kortrijk
Andere
Kortrijk
Uitvouwen/samenvouwen Stad : Leuven ‎(20)
7. WONEN EN WELZIJN
Meer info rond wonen en welzijn:
Stad Leuven, dienst wonen, tel. 016 27 26 50, wonen@leuven.be, www.leuven.be
Stad Leuven, afdeling sociale zaken, tel. 016 27 26 25, socialezaken@leuven.be
OCMW Leuven, team wonen, tel. 016 24 83 04, els.lemmens@ocmw-leuven.be

In kader van wonen en welzijn heeft stad Leuven meerdere samenwerkingsovereenkomsten met CAW Oost-Brabant, SHM Dijledal, SVK Spit en Huurdersbond Vlaams-Brabant.


Leuven
A. WOONBEGELEIDING
Leuven
Preventie van uithuiszetting

Het voorkomen dat mensen dakloos worden is een van de voornaamste taken van het OCMW Leuven op vlak van wonen. Er wordt intensief gewerkt op het gebied van preventie van uithuiszettingen en om de samenwerking tussen de verschillende actoren te versterken. Zo wordt het OCMW verwittigd wanneer mensen voor de vrederechter gedaagd worden bij conflicten met de huisbaas of bij uithuiszettingen.

Stad Leuven heeft een samenwerkingsovereenkomst met CAW Oost-Brabant inzake preventieve woonbegeleiding. Het vermijden van uithuiszettingen is hierin een belangrijke doelstelling. CAW Oost-Brabant staat in voor woonbegeleiding aan huurders en eigenaars bij problematische situaties op de private woonmarkt. De aanmelding gebeurt op vraag van de stedelijke dienst wonen. Naast het vermijden van uithuiszetting zijn andere doelstellingen op korte termijn het inschakelen van gepaste hulpverlening en een tijdelijke en intensieve begeleiding in functie van een duurzame woonsituatie. Doelstelling op lange termijn is het zelfredzaam maken van de cliënt.

Leuven
Toeleiding naar woningmarkt

Het OCMW Leuven besteedt veel aandacht aan het samen op zoek gaan naar een aangepaste huisvesting op langere termijn. Dit door middel van onder andere het kenbaar maken van het aanbod op de private woningmarkt, het voorzien van de mogelijkheid voor cliënten om het aanbod op de woningmarkt te kunnen bekijken op het internet en om gratis hiervoor te kunnen bellen, het doorverwijzen naar de sociale huisvestingsmaatschappijen, het informeren en bemiddelen, ...

Stad Leuven heeft een samenwerkingsovereenkomst met CAW Oost-Brabant inzake preventieve woonbegeleiding waarin ook afspraken over de werking van het woonanker zijn opgenomen.r. Het Woonanker biedt heel concrete dienstverlening voor mensen die op zoek zijn naar een andere woning. CAW-medewerkers en een ploeg van vrijwilligers organiseren permanentie waarin ze een kwetsbare doelgroep toeleiden naar de woningmarkt. Het woonanker versterkt ook de doelgroep in het contact leggen met de huisbaas om hen zo weerbaarder te maken op de huisvestingsmarkt.

Leuven
Begeleiding in de sociale huisvesting
De stad heeft een samenwerkingsovereenkomst met zowel SVK Spit als met SHM Dijledal inzake huurbegeleiding.

Daarnaast heeft het OCMW een overeenkomst met het sociaal verhuurkantoor het Spit die er uit bestaat dat het SVK een financiële garantie heeft voor verhuringsrisico's van woningen aan maatschappelijk zwakkere huurders. Het OCMW zorgt voor huurdersbegeleiding van de doelgroep, onder andere via regelmatige huisbezoeken.


Leuven
Begeleiding op de private woningmarkt

Zie preventie van uithuiszetting.

Leuven
Begeleiding daklozen/thuislozen
Stad Leuven heeft een samenwerkingsovereenkomst met CAW Oost-Brabant om in de periode van 15 november tot en met 31 maart een winteropvang te organiseren. Dit met bed-bad-brood en een aanklampende hulpverlening met het oog op het zoeken naar structurele oplossingen voor de bezoekers van de winteropvang. CAW werkt in dit kader samen met relevante partners (GGZ, WGC,…) en verwijst gericht door, met het oog op het realiseren van hulpverlening op verschillende levensdomeinen van de bezoekers van de winteropvang en de eerste noden van daklozen verder op te vangen.

In de samenwerkingsovereenkomst worden ook afspraken gemaakt rond de realisatie van outreachend werken met dak- en thuislozen. CAW neemt ook een bemiddelende rol op bij overlast veroorzaakt door dak- en thuislozen, met het oog op sociale in plaats van een repressieve of sanctionerende aanpak.In 2020 werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen stad Leuven en CAW Oost-Brabant om een Housing First-werking voor te bereiden met alle relevante partners en deze Housing First-werking te coördineren. Hierbij hoort ook het uitbouwen en ondersteunen van een dedicated team dat multidisciplinair is samengesteld en bestaat uit alle relevante partners.

Stad Leuven heeft een samenwerkingsovereenkomst met CAW Oost-Brabant vzw om met een doelgerichte keten- en netwerkaanpak krachtdadig armoede te bestrijden via Inloopcentrum De Meander. De Meander voorziet het ganse jaar door in een structureel en ruim aanbod aan laagdrempelige ontmoetingsmomenten voor kwetsbare doelgroepen, mensen met een psychische problematiek en/of daklozen ongeacht leeftijd of herkomst. Er is ook een kwalitatief aanbod aan basisvoorzieningen zoals sanitair, een wasmachine, telefoon, internet, ...


Leuven
Herhuisvesting
Na een lange voorbereiding van kwaliteitscontroles en dossiervorming worden vanaf december 2019 verschillende panden in handen van huisjesmelkers op last van de burgemeester onbewoonbaar verklaard en ontruimd.

In kader van de hiermee samenhangende herhuisvestingsplicht wordt niet enkel voorzien in een verhoogd aanbod van tientallen transitkamers en doorgangswoningen, maar ook in extra woonbegeleiding van CAW Oost-Brabant. De stad heeft hiervoor een samenwerkingsovereenkomst die voorziet in preventieve woonbegeleiding aan te bieden aan inwoners die dreigen dakloos te worden en die in kader van een herhuisvestingsproblematiek extra ondersteuning nodig hebben. Deze inwoners worden aangemeld door de dienst wonen van stad Leuven en team wonen van OCMW Leuven.

OCMW richt zich vooral op de begeleiding in het kader van de rechtenuitputting van de bewoners en de verhuurdersrol op zich zal nemen. Het CAW zal zich richten op de begeleiding van de bewoners van hun zoektocht naar een nieuwe verblijfplaats.
Leuven
Recuperatie kosten herhuisvesting
Leuven
Andere initiatieven
In kader van een lokale strategie dak- en thuisloosheid werkt stad Leuven samen met een uitgebreid netwerk van partners uit de geestelijke gezondheidszorg, welzijn, armoedeorganisaties en opbouwwerk, sociale huisvesting, thuiszorg, verslavingszorg, …Er is een samenwerkingsverband tussen Stad Leuven – OCMW Leuven – CAW Oost-Brabant en OHL met betrekking tot de uitbouw van de voelbalploeg (voor dak en thuislozen) ‘streetsoccers’ binnen de vzw Belgian Homeless Cup. Hier wordt een kerndoelgroep daklozen bereikt dit we anders niet zouden bereiken – via de instap voetbal worden er eerste verbindingen gemaakt met een van de medewerkers begeleid wonen die de voetbalploeg ondersteunt.

De stad gaat discriminatie op de private huurmarkt tegen door praktijktesten. Om het probleem in kaart te brengen, wordt in 2020 eerst een nulmeting gerealiseerd.

De stad heeft een samenwerkingsovereenkomst met het onderzoekscentrum LUCAS van de KU Leuven waardoor Leuven mee zal opgenomen worden in de MEHOBEL-studie die de globale dak- en thuisloosheid in België monitort (via de typologie ETHOS Light). Onderzoekers uit de verschillende landsdelen werken via de studie een gezamenlijke strategie uit voor het meten van dak- en thuisloosheid. Leuven zal hierdoor over cijfermateriaal beschikken dat kan dienen als basis voor een lokaal actieplan. Er zal specifiek aandacht zijn voor dreigende uithuiszetting en verborgen dakloosheid.


Leuven
B. TIJDELIJKE OPVANG
Leuven
Crisisopvang

Er wordt crisisopvang voorzien door zowel het OCMW Leuven (team wonen) als door het CAW regio Leuven (deelwerking crisisopvangcentrum). Het aanbod bestaat bij beiden zowel uit noodopvang als uit begeleiding. In het kader van een samenwerkingsovereenkomst tussen stad Leuven, CAW Oost Brabant, politie en de spoeddiensten van de 2 ziekenhuizen in Leuven wordt er elke avond 1 kamer (noodbed) vrij gehouden voor instroom via deze partners. De volgende ochtend wordt de betrokkene toegeleid naar het onthaal van het OCMW die dan mee zoeken naar een duurzamere oplossing.

Leuven
Daklozenopvang
Wie door omstandigheden dakloos is, kan terecht bij het onthaal van het OCMW of het CAW.  Voor de organisatie van een winteropvang voor daklozen: zie begeleiding van dak- en thuislozen.
Leuven
Nachtopvang
Zie daklozenopvang en begeleiding van dak- en thuislozen. In kader van uitzonderlijke maatregelen werd tijdens de COVID-19 crisis de Leuvense jeugdherberg opgevorderd om een uitgebreidere nachtopvang te voorzien met respect voor de regels van sociale distancing.
Leuven
Noodwoningen
Het OCMW beschikt over vijf noodwoningen . In kader van de herhuisvestingsplicht van de burgemeester werd een aanbod van kamers gerealiseerd met een maximumcapaciteit van 50 personen. Dit in afwachting van een duurzamere woning.
Leuven
Andere initiatieven
OCMW-vereniging Zorg Leuven biedt via het Centrum voor Kortverblijf De Passerel tijdelijke opvang voor zowel valide als zorgbehoevende nog thuiswonende ouderen. Het Centrum voor Kortverblijf biedt een oplossing als de mantelzorgers die instaan voor de ondersteuning van de zorgbehoevende ouderen er zelf eens tussenuit moeten of ziek worden. Er is ook nachtzorg mogelijk.

Stad Leuven heeft een samenwerkingsovereenkomst met CAW Oost-Brabant voor de bestrijding van intrafamiliaal geweld en de realisatie van een vluchthuis: een geheim adres waar vrouwen al dan niet met kinderen die genoodzaakt zijn te vluchten omwille van huiselijk geweld terecht kunnen voor tijdelijke opvang en begeleiding. Verdere begeleiding na hun verblijf in het Vluchthuis wordt georganiseerd indien aangewezen.
Leuven
C. BIJZONDERE WOONVORMEN
Leuven
Woonwagenterrein
De stad heeft een residentieel woonwagenterrein Dijledreef in Kessel-Lo met 26 standplaatsen. De vaste bewoners, vooral Rom-zigeuners, worden intensief begeleid op verschillende levensdomeinen vanuit de integratiedienst.
Leuven
Doortrekkersterrein
Voor een doortrekkersterrein wordt momenteel in het kader van het afbakeningsproces van het regionaalstedelijk gebied een geschikt terrein gezocht in de onmiddellijke omgeving van Leuven.
Leuven
Andere
Leuven
Uitvouwen/samenvouwen Stad : Mechelen ‎(20)
7. WONEN EN WELZIJN
Mechelen
A. WOONBEGELEIDING
Mechelen
Preventie van uithuiszetting

 

Mechelen
Toeleiding naar woningmarkt

 

Mechelen
Begeleiding in de sociale huisvesting

 

Mechelen
Begeleiding op de private woningmarkt

 

Mechelen
Begeleiding daklozen/thuislozen

 

 

Mechelen
Herhuisvesting

zie 5 Kwaliteitsvol wonen en bouwen, F bestrijden van huisjesmelkerij.

 

Mechelen
Recuperatie kosten herhuisvesting

zie 5 Kwaliteitsvol wonen en bouwen, F bestrijden van huisjesmelkerij.

 

Mechelen
Andere initiatieven
Mechelen
B. TIJDELIJKE OPVANG
Mechelen
1 - 170Volgende