Samenwerkingsovereenkomst 2012 - 2016

Studiedag 'Urgentie vraagt innovatie' - 8 mei 2014

In opvolging van de Denkdag op 23 oktober 2012 en in uitvoering van haar jaarplan 2013 heeft het Kenniscentrum voor diverse programma's zes verkennende opdrachten laten uitvoeren. Deze onderzoeken hadden in de eerste plaats de bedoeling de 'modus operandi' in de centrumsteden en de VGC te documenteren.

Op 8 mei organiseerde het Kenniscentrum een studiedag van en voor steden 'Urgentie vraagt innovatie' waar de essentie van alle onderzoeksresultaten gebundeld worden gepresenteerd.
De diverse onderzoekers stelden aan de hand van een presentatie hun onderzoeksresultaten voor. Deze presentatie bevat informatie over de methodologie, de vaststellingen / verbeterpunten op het niveau van de centrumsteden en VGC (niet op het niveau van individuele steden) én op het niveau van de Vlaamse overheid. Elke presentatie sluit af met een menu aan mogelijke vervolgtrajecten.

Je vindt hieronder via de titel de presentaties voor de diverse onderzoeken.

 

Programma 'Demografie en capaciteit'
Inventariserend onderzoek 'Hoe bouwen steden hun kennis op in functie van beleidsvoorbereiding
Reinhard Stoop, Diensthoofd Studiedienst stadsobservatie Stad Antwerpen

 

Programma 'Demografie en capaciteit'
Slim verdichten
AG Stadsplanning Antwerpen

 

Programma 'Demografie en capaciteit'
Leegstand en herbestemming. Inventariserend onderzoek naar beleid en maatregelen
Universiteit Antwerpen Faculteit Ontwerpwetenschappen

 

Programma 'Wonen'
Hefbomen en instrumenten om het lokaal sociaal woonbeleid te regisseren. Verkennend onderzoeksrapport
SumReasearch nv 

 

Programma 'Transitie en transformatie'
TRAKSIS: actie- en leergericht referentiekader voor duurzame stedelijke transitieprojecten
Vito

 

Programma 'Transitie en transformatie'
Stedelijk coalitie-denken: een verkennende studie
Universiteit Gent en City Mine(d) vzw

 

Slotbeschouwingen dagvoorzitter
Filip De Rynck

Denkdag 23 oktober 2012

Eind 2011 liep de eerste samenwerkingsovereenkomst ten einde, een tweede samenwerkingsovereenkomst werd intussen door alle partners goedgekeurd.  De aanvang van deze overeenkomst viel zowat samen met de start van de nieuwe lokale bestuursperiode.

Uit de evaluatie van de eerste samenwerkingsovereenkomst bleek dat  'het eigenaarschap' van het Kenniscentrum binnen de politieke en ambtelijke top (managementteams) niet groot genoeg was en dat we in de aanloop naar de denkdag over de toekomstige opdracht (2013 - 2016) moesten investeren in die betrokkenheid.

Op voorstel van het Dagelijks Bestuur van het Kenniscentrum en na ruggespraak met het secretarissenoverleg van de 13 centrumsteden brachten we een bezoek aan alle managementteams van de 13 centrumsteden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie
Brugge op 31/5 - Kortrijk op 4/6 - Aalst op 5/6 - Antwerpen op 6/6 - Roeselare op 21/6 - Mechelen op 21/6 - Sint-Niklaas op 26/6 - VGC op 28/6 - Turnhout op 29/6 - Oostende op 3/7 - Genk op 5/7 - Hasselt op 6/7 - Gent op 9/7 en Leuven  op 11/10

Elk managementteam bezorgde ons aansluitend een voorstel met  een drietal thema's/ programma's / uitdagingen die voor de stad de volgende jaren prioritair op te nemen zijn in de planning/werking van het kenniscentrum.

De som van die prioriteiten werd in samenspraak met het dagelijks bestuur op 22/8 gebundeld tot een voorstel van strategische lijnen voor de werking van het Kenniscentrum in de volgende jaren:

  • Lijn 1 Transitie en transformatie
  • Lijn 2 Inspelen op de demografische uitdagingen: capaciteitsvraagstuk voorzieningen, doordacht beheer van (claims) op schaarse ruimte in de context  van een groeiende stad
  • Lijn 3 Vervolgtraject lopende programma's (wonen, Europa en draaiboek complexe stadsprojecten)
  • Lijn 4  Management
  • Lijn 5  Eenmalige of kortlopende initiatieven

Het dagelijks bestuur besliste de bespreking in werkgroepen op 23 oktober te beperken tot de eerste drie lijnen. 

Voor lijn 4 zal dezelfde werkwijze gehanteerd worden als in 2008, waarbij een gemengde werkgroep (secretarissen, financieel beheerders, vertegenwoordigers VVSG) wordt samengesteld die een beperkt aantal thema's selecteert.  Die werkgroep zal nog voor het zomerreces de thema's voor het programma management vastleggen.

Wat lijn 5 betreft, lijkt het niet opportuun nu al de thema's vast te leggen, dat kan beter organisch groeien doorheen de vier jaar van dit meerjarenplan.

Aansluitend werd een discussienota opgesteld, op basis waarvan we op 23 oktober met 123 stedelijke vertegenwoordigers het gesprek voerden over de stand van zaken in de steden en de uitdagingen die de ruggengraat moeten vormen van de werking van het Kenniscentrum de volgende jaren.  Deze zullen vertaald worden in meerjarige programma's en een jaarplan 2013.

Je vindt hieronder: