Wonen

Fase 1 van de onderstaande opdracht is intussen afgerond. Je vindt hier het integrale onderzoeksrapport van die eerste fase.

Het stadscontract Wonen liep eind 2012 af. De steden evalueerden de vooruitgang op het vlak van de stedelijke regierol inzake het lokaal sociaal woonbeleid als onvoldoende en beslisten tot een continuering van dit thema in de programmaperiode 2012 - 2016.

Alle informatie over de initiatieven die het Kenniscentrum heeft genomen in de voorbije programmaperiode in het kader van het stadscontract Wonen vindt u hier.

Hefbomen en instrumenten om het lokaal sociaal woonbeleid te regisseren

Vandaag beschikken de steden niet over de nodige hefbomen en instrumenten om het lokaal woonbeleid te kunnen regisseren. Zeker in het lokaal sociaal woonbeleid ontbreken de middelen om die regierol te kunnen waarmaken. Om enerzijds alle aspecten die het voeren van de stedelijke regie beïnvloeden en anderzijds oplossingen te detecteren worden 2 sporen bewandeld:

Fase 1

In een eerste fase wordt een vooronderzoek/voorstudie opgestart om tot een gedeelde probleemstelling en een inventaris van mogelijke oplossingssporen te komen.

Uitvoerders

De opdracht is gegund aan SumResearch voor een bedrag van 36.179 € - inclusief BTW.

Timing

De opdracht dient afgerond te zijn tegen eind 2013.

Samenstelling stuurgroep

 • Liesbeth Longueville (Aalst)
 • Laure Aelterman (Antwerpen)
 • Marc Leonard (Brugge)
 • Daniella Kazmierczak (Genk)
 • Kristof Gielen (Gent)
 • Koen Knevels (Hasselt)
 • Ciska Vereecke (Kortrijk)
 • Kathleen Lambie (Leuven)
 • Caroline Vansteen (Mechelen)
 • Fleur Baerten (Oostende)
 • Pieter Degryse (Roeselare)
 • Bart Huysmans (Turnhout)
 • Joris Deleenheer (VVSG)

Tijdens de startstuurgroep werden de contouren van de opdracht in overleg met de stuurgroepleden verder verfijnd. Je vindt hier het resultaat daarvan.

Fase 2

In een tweede fase zullen mogelijke oplossingen onderworpen worden aan een quick scan en op basis daarvan zullen een beperkt aantal oplossingssporen grondiger en in de diepte worden onderzocht.