Over gebiedsgerichte werking

Gebiedsgerichte werking behoort vandaag tot het vast instrumentarium van elke Vlaamse stad. In sommige steden gaat het om het aanpakken van de leefbaarheid in zogenaamde zwakke wijken. Andere steden zien gebiedsgericht werken ruimer als een instrument om in te spelen op de complexiteit van het stedelijk leven in al haar facetten: de stad wordt opgeknipt in kleinere, overzichtelijke delen waarbinnen een sectoroverschrijdende, integrale organisatie mogelijk wordt.

Doelstellingen van gebiedsgerichte werking

De vele verschillende initiatieven die binnen de Vlaamse steden worden genomen onder de noemer van gebiedsgericht werken bevatten een aantal gemeenschappelijke doelstellingen. De stad wil:

  • laagdrempelig aanwezig zijn in de wijk
  • bewoners activeren en betrekken bij het stedelijk beleid
  • zorgen voor coördinatie van de verschillende stedelijke diensten

Initiatieven

Het kenniscentrum wil stil staan bij de praktijk, kennis opbouwen over de gelijkenissen en verschilpunten tussen de steden en een leerproces op gang brengen rond gebiedsgerichte werking. In een werkgroep van gebiedswerkers uit de centrumsteden werden er verschillende initiatieven opgestart: