Innovaties in de stedelijke organisatie

Onze stedelijke administraties zijn nog altijd gebouwd op het model van de klassieke bureaucratie, gelaagd, met een hiërarchische verdeling van taken, met vaste procedures en planningsprocessen. Dat bewijst zijn nut voor grote pakketten van identieke diensten, voor routineuze opdrachten, voor opdrachten die specialisme en deskundigheid vragen. Het garandeert rechtszekerheid, rechtsgelijkheid en rechtsbescherming.

De stedelijke bureaucratieën veranderen door innovatie van binnenuit: veldwerkers die op maat van de problematieken proberen te werken; projecten en programma’s die doorheen de organisatie tot samenwerking proberen te komen.

Maar de belangrijkste druk tot vernieuwing komt van buitenaf: de assertieve, deskundige, georganiseerde en soms agressieve samenleving die engagement vraagt in coalities met het middenveld, bedrijven, kennisinstellingen en burgerinitiatieven – de quadruple helix. Dergelijke partnerschappen zetten de hiërarchische en sectorale logica van de stedelijke organisatie onder druk, en vergen van stadsambtenaren een denken vanuit de coalitie in plaats van vanuit de organisatie. De druk om zelf ook innovatief te werken – meer wendbaar te worden, meer netwerkachtig te functioneren - neemt toe.

2018

In samenwerking met CSI Flanders zal het Kenniscentrum in de loop van 2018 – begin 2019 twee seminaries organiseren, waarin al dat materiaal wordt ontsloten voor de centrumsteden

In het eerste seminarie in de loop van juni staan de resultaten van de surveys centraal. CSI Flanders rapporteert uitgebreid over de resultaten van de Vlaamse en de lokale surveys met focus op de Vlaamse centrumsteden.

In het tweede seminarie in de loop van oktober rapporteert CSI Flanders over de bevindingen van het case – onderzoek dat nu met studenten loopt. Ze verwerken de ervaringen uit de veertig cases vanuit het analysekader dat ze in december 2017 hebben voorgesteld. Ze kunnen dat kader dan opladen met heel wat ervaringen en praktijken. Een van de centrale vragen, waarop al werd ingegaan op het vorige seminarie, is wat deze ervaringen ons leren over de manier waarop centrumsteden die betrokken zijn in netwerken met maatschappelijke organisaties, aan het innoveren zijn of welke pistes inzake innovatie uit die praktijken naar boven komen.

Het Kenniscentrum staat mee in voor de inhoudelijke en organisatorische voorbereiding van beide seminaries. Het Kenniscentrum zal het meest interessante materiaal uit de survey en de meest interessante cases ook beschikbaar stellen via de website van het Kenniscentrum.

Het Kenniscentrum neemt, tenslotte, deel aan de klankbordgroep Civil Society Innovation Flanders (CSI Flanders).

2017

Seminarie ‘Samenwerken in netwerken: innovatie van stedelijke organisaties’

De verhoudingen tussen overheden en organisaties in het middenveld zijn aan het veranderen. Die evoluties zien we bij uitstek in de Vlaamse centrumsteden: burgerinitiatieven die zich autonoom opstellen, burgerbewegingen die sociale acties opzetten, netwerken tussen organisaties die zich rond stedelijke thema’s vormen,… Burgers, middenveldorganisaties en bedrijven willen en eisen eigen handelingsruimte om zelf maatschappelijke waarden van publiek belang te creëren. Stadsbesturen hebben maatschappelijke partners nodig om complexe problematieken aan te pakken. Tijdens dit seminarie, georganiseerd op 8 december in samenwerking met CSI Flanders, bekeken we de innovatie in de centrumsteden in de relatie met het maatschappelijk middenveld. Welke ontwikkelingen zien we, welke veranderingsagenda ontwikkelt zich hierrond en welke thema’s dienen zich voor verder debat aan? Je vindt hier de presentatie.