Ruimtelijk rendement

Door demografische veranderingen worden de steden geconfronteerd met niet te onderschatten ruimtelijke uitdagingen. Bovendien fluctueren behoeften doorheen de tijd, wat structurele oplossingen op het vlak van voorzieningen niet evident maakt. Naast de demografische uitdagingen en de ruimtelijke neerslag daarvan, is de nog beschikbare ruimte in Vlaanderen beperkt.

In 2013 werd in een verkennend onderzoek gedocumenteerd op welke manier de 13 Vlaamse centrumsteden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) vandaag bezig zijn met deze ruimtelijke vragen. Ze werden in dit onderzoek concreet bevraagd over hun ervaringen rond slim verdichten. We kozen voor 6 ruimtelijke strategieën als leidraad: stapelen, combineren/delen, hergebruik, herverkavelen en tijdelijk gebruik.

Het programma ‘ruimtelijk rendement’ bouwt voort op dat verkennend onderzoek, dat afsloot met 11 vaststellingen en voorstellen tot vervolgsporen. Ook het langlopend programma in verband met leegstand en de inventariseerbaarheid ervan krijgt in 2017 een verlengstuk.