Van leegstaande tot verweven werklocaties

​2020

Oproep I
Fase 2 werd intussen afgerond en resulteerde in een tussentijds rapport, dat je hier vindt.
We werkten samen met de consortia uit oproep I en II ook verder aan de Toolbox ‘kritische succesfactoren voor verweving’.  

Oproep II
Een overheidsopdracht voor de totstandkoming van een raamovereenkomst voor de begeleiding t.a.v. lokale besturen bij een transformatieproces van leegstaande sites en panden in een verstedelijkte context naar verweven woonwerklocaties leverde consortia op met als trekker Common Ground, Omgeving en BUUR. De weerhouden projecten werden gebundeld in 4 pakketten die het voorwerp uitmaakten van minicompetities tussen de 3 weerhouden consortia.

Je vindt hier meer informatie over Verweving I en II en de betrokken projecten.

2019

Oproep I
De in 2018 gelanceerde eerste oproep begeleidt enerzijds vijf steden gedurende drie jaar intensief bij het opnemen van het transformatieproces voor een specifieke projectzone op hun grondgebied en anderzijds deelt het de opgedane kennis met de andere steden en geïnteresseerde gemeenten.
Op 18  januari 2018 gingen de vijf begeleidingstrajecten van start. Eerste doelstelling was het opstellen van een diagnosenota bij elk van de vijf projecten. Deze fase 1 werd in 2019 afgerond, je vindt hier de diagnosenota.
Op 24 oktober werd de aftrap gegeven voor fase 2, de mogelijke pistes voor een scenario-onderzoek werden aan de stuurgroep voorgesteld. Tegelijk werd begonnen met de opbouw van een Toolbox ‘kritische succesfactoren voor verweving’.  

Oproep II
De oproep ‘Van leegstand naar verweven locaties II’ gelanceerd op 23 april 2019 , bouwt voort op de oproep in 2018. 
Een 15-tal sites die gekenmerkt worden door leegstand en waarbij een economische herinvulling niet vanzelfsprekend is, komen in aanmerking voor dit project. De geselecteerde besturen kunnen voor het transformatieproces beroep doen op de expertise van externe begeleiders en zij maken ook deel uit van een project overstijgend leertraject. Het doel is om tot een daadwerkelijke realisatie van bijkomende verweven werklocaties te komen. 
Alle lokale besturen konden voorstellen indienen. De projecten moeten gerealiseerd worden tussen begin 2020 en 2023.
Geïnteresseerde steden en gemeenten konden zich kandidaat stellen tot 2 september 2019. Omdat bij het beoordelen van de ingediende projecten na de oorspronkelijke indiendatum bleek dat er weinig en onvoldoende kwaliteitsvolle projecten werden ingediend, werd de initiële deadline verlengd tot 14 november. De definitieve selectie leverde 11 weerhouden projecten op. 

Je vindt hier meer informatie over de beide projecten.

2018

Het ontwikkelen en ondersteunen van een verwevingsbeleid is vandaag een expliciete doelstelling voor het ruimtelijk-economisch beleid. In samenwerking met het Kenniscentrum Vlaamse Steden en de VVSG is het Agentschap Innoveren & Ondernemen op zoek gegaan naar een manier om het in de steden al verrichtte werk te kapitaliseren en de lokale competenties te versterken. Die zoektocht resulteerde onder meer in dit project waarvan de leiding berust bij het Kenniscentrum. Het project wil enerzijds 5 steden gedurende 3 jaar intensief begeleiden bij het opnemen van dergelijk transformatieproces voor een specifieke projectzone op hun grondgebied en anderzijds de opgedane kennis delen met de andere steden en geïnteresseerde gemeenten. Uit de 12 kandidaatstellingen selecteerden we 5 projectzones die enerzijds zo verscheiden mogelijk zijn en anderzijds een groot potentieel in zich dragen om projectgebonden vraagstukken die kritisch zijn voor het verwevingsbeleid te abstraheren tot een generieke aanpak met leereffecten voor andere verwevingsprojecten. We hebben dus niet de 5 ‘beste’ projecten geselecteerd maar de meest optimale mix om bovenstaande ambities te realiseren. De begeleidingsopdracht zal uitgevoerd worden door BUUR en Miss Miyagi en start begin 2019.  Je vindt hier meer informatie over het project