Europa

Europa is geen buitenland meer. Het verscherpt toezicht van de Europese Commissie op onze begroting, steun voor grootschalige demonstratieprojecten voor energie-efficiënte steden, de voorstellen van richtlijn m.b.t. overheidsopdrachten, luchtkwaliteit, geluid… het zijn enkele voorbeelden van de manier waarop de EU de beleidsruimte van de centrumsteden beïnvloedt. De Vlaamse steden moeten optimaal gebruik maken van de opportuniteiten die Europa biedt. Het versterken van de Europese reflex draagt bij tot een continue bevraging en vernieuwing van het eigen stedelijk beleid. Het kenniscentrum werkt aan een traject om de Vlaamse steden te ondersteunen in hun Europa-werking en kennismanagement rond Europese projectwerking te bevorderen. De Europese kansen en plichten komen aan de orde, maar ook de benodigde kennis en vaardigheden om hier maximaal op in te spelen.

Europese projectendatabank

Veel Vlaamse steden zijn vandaag onvoldoende op de hoogte van de Europese projecten die in andere centrumsteden worden opgestart. Nochtans wordt men vaak met dezelfde uitdagingen geconfronteerd en kan men door kennis en ervaringen te delen zorgen voor een betere afstemming en dubbel werk vermijden. Het Kenniscentrum werkt daarom aan de opbouw van een Europese projectendatabank. Deze databank stimuleert de uitwisseling tussen de centrumsteden, vereenvoudigt de zoektocht naar geschikte partners voor nieuwe projecten en draagt bij tot de analyse van de Europese projectwerking in Vlaanderen.

2012

Het Europese cohesiebeleid en de hieraan verbonden Structuurfondsen zijn en blijven een zeer belangrijk instrument voor de steden, gemeenten en OCMW's. De stadsbesturen willen ook in de toekomst ten volle inspelen op de kansen die het cohesiebeleid biedt en kijken naar Vlaanderen als partner om hieraan mee te werken. Als voorbereiding op de onderhandelingen heeft het Kenniscentrum de voorstellen van de Europese Commissie grondig doorgenomen en een nota opgemaakt waarin wordt aangegeven welke route wordt uitgetekend en welke oriënterende elementen daarin vooral van belang zijn vanuit Vlaams en stedelijk perspectief. Deze nota en de besprekingen in de Interstedelijke reflectiegroep Europa vormden de basis voor het standpunt dat het Kenniscentrum samen met de VVSG stuurde aan de Vlaamse Regering.

In het kader van de Benelux-samenwerking 'Urbiscoop' werkte het Kenniscentrum samen met steden en centrale overheden uit België, Nederland, Luxemburg, Duitsland (Noordrijn - Westfalen) en Frankrijk (Nord Pas de Calais) rond het thema: 'Energie-efficiëntie in de gebouwde omgeving'. Antwerpen, Genk, Gent, Leuven, Oostende en Roeselare zijn actieve partners in het onderzoek. De onderzoeksopdracht wordt uitgevoerd door onze Nederlandse tegen-hangers Platform 31 - NICIS. Het onderzoek startte met diepte-interviews van de betrokken steden.  Die interviews werden verdeeld over het Team Stedenbeleid en het Kenniscentrum. De interviews met de centrale overheden gebeurden door de onderzoekers zelf. In een volgende fase is er een expertenmeeting gepland waar de verschillende beleidspraktijken en ervaren knelpunten aan bod zullen komen. Het eindrapport wordt in de eerste helft van 2013 opgeleverd.

2011

Hierna vind je al het materiaal van de sessies die in de loop van 2011 hebben plaatsgevonden

2010

De evaluatie van de Masterclass in maart 2010 was het vertrekpunt voor een gedachtewisseling over de activiteiten die de interstedelijke reflectiegroep Europa in de toekomst wil organiseren. Op basis van de toen geformuleerde krachtlijnen heeft het kenniscentrum een plan van aanpak uitgewerkt.

De tekst valt uiteen in drie delen:

  1. Als inleiding op het algemeen kader is er een analyse van de Europa-werking in de Vlaamse centrumsteden. Daarna wordt er gefocust op de belangrijkste beleidsontwikkelingen op het Europese forum m.b.t. stedenbeleid en wordt er uitgelegd waarom het nuttig en noodzakelijk is Europees beleid te verankeren in het lokaal stedelijk beleid. Tot slot is er ruime aandacht voor de mechanismen om 'Brussel' te beïnvloeden en de rol die de centrumsteden daarin (samen) kunnen opnemen.
  2. Voortbouwend op de bevindingen uit het eerste deel wordt het actieterrein afgebakend waarbinnen het kenniscentrum in de loop van 2011 zal werken.
  3. Het opleidingstraject bestaat uit verschillende modules en staat geheel in het teken van het tweerichtingsverkeer tussen Europa en de centrumsteden. De Europese kansen en plichten komen aan de orde, maar ook de benodigde kennis en vaardigheden om hier maximaal op in te spelen. Omwille van de horizontale en verticale dimensie van een gedragen Europa-werking wordt ervoor gepleit de modules open te stellen voor verschillende vertegenwoordigers (uit bijv. het managementteam, de strategische cel, het OCMW…) per centrumstad.

Het kenniscentrum stelde een programma samen over de manier waarop Vlaamse steden omgaan met Europese projectfinanciering. Naast de aandacht voor Europese projectfinanciering zette het Kenniscentrum ook in op opportuniteiten die zich aandienen rond Europa en de steden binnen specifieke beleidsdomeinen.

2009

Het kenniscentrum stelde in 2009 vijf concrete activiteiten centraal: