Over publiek - publieke samenwerking

Bij stadsprojecten zijn in Vlaanderen bijna altijd meerdere bestuurslagen betrokken.

De ervaring leert dat de publiek – publieke afstemming en afspraken een cruciale zwakte zijn binnen publiek - private samenwerkingen en dat een efficiënte uitvoering van projecten vaak wordt gehinderd door problemen in de relaties tussen publieke actoren.

Publieke actoren maken ieder hun eigen beleid zonder dat daar (voldoende) inhoudelijke, procedurele en financiële afstemming over plaatsvindt. 

 

Publiek – publieke samenwerking in PPS – projecten (stadsprojecten)

In 2009 werd een eerste samenwerkingsprotocol afgesloten tussen de Vlaamse overheid en het Kenniscentrum Vlaamse Steden - Interlokale vereniging.  De doelstelling was om rond zes afgebakende thema’s te komen tot een meer intense samenwerking met het team Stedenbeleid. Eén van die zes thema’s was de publiek - publieke samenwerking in stadsprojecten. Het rapport ‘publiek – publieke samenwerking in Vlaamse stadsprojecten: van diagnose naar remedie(s) is een ruwe maar waarheidsgetrouwe schets van de belangrijkste verticale interbestuurlijke uitdagingen waar stadsprojecten mee geconfronteerd worden en een eerste reeks ideeën om hierop antwoorden te formuleren.

Bijna gelijktijdig verschenen twee andere rapporten die grotendeels dezelfde problematiek behandelen: het rapport ‘Naar een snellere en betere besluitvorming over complexe projecten’ van de commissie Investeringsprojecten onder voorzitterschap van gouverneur Cathy Berx en het rapport ‘Sneller door beter – aanbevelingen aangaande de versnelling van maatschappelijke belangrijke investeringsprojecten’ van de parlementaire commissie onder voorzitterschap van Johan Sauwens

Publieke afstemming in de stadscontracten

Ook binnen het stedenbeleid van de Vlaamse overheid wordt dit probleem onderkend. Een eerste experiment om hieraan te remediëren werden de stadscontracten. Begin 2009 hebben de centrumsteden een eerste evaluatie gemaakt van de stadscontracten als instrument.