Lerend netwerk burgerparticipatie

11-2-2020

Vlaanderen en de VVSG slaan de handen in elkaar en focussen de komende drie jaar op lokale burgerbetrokkenheid, inspraak en co-creatie.

Hoe verhouden lokale besturen zich tot burgerinitiatieven? Waar staan lokale besturen vandaag in het vormgeven van beleid met en door burgers, ondernemers en kennisinstellingen? En wat kunnen we hiervan leren?

Een Labo van lokale besturen en experts inventariseert en analyseert in 2020 innovatieve praktijken over coproductie en burgerinitiatieven. Met werkbezoeken en intervisies en in kruisbestuiving met een internationaal vergelijkend onderzoek over de representatieve lokale democratie, uitgevoerd door KULeuven, onderzoekt het Labo deze praktijken.

Naast de analyse van lokale praktijken worden in 2021 drie experimentlijnen uitgerold. Het Labo verdiept zich dan in enkele coproductie-instrumenten of burgerinitiatieven, waarvan Right to Challenge er één vormt. Ze organiseren workshops over knelpunten waarop de experimenten botsen en verruimen de blik met een studiebezoek aan buitenlandse praktijken.

De geleerde lessen en praktijkvoorbeelden worden breed verspreid via de website, vorming en opleiding, filmpjes, tijdens de trefdag...

Wil je als politicus, ambtenaar of expert mee je schouders zetten onder dit project, neem dan per kerende contact op met joke.vanreppelen@vvsg.be of 0498 53 39 23.