Veranderend speelveld vraagt andere overheid

Elke week brengen we hier een studie, publicatie of boek onder de aandacht rond maatschappelijke / stedelijke vraagstukken of beleidsopgaven. Veel studieplezier!

2019

​Week 20Data-gestuurd werken: een veranderkundige aanpak
Bij veel publieke organisaties bestaat het geloof dat slim omgaan met data leidt tot betere resultaten voor burgers, zoals schonere straten, veiliger buurten, betere voorzieningen, etc. Maar hoe kom je van dit geloof tot daadwerkelijk betere resultaten op basis van data? Dit vraagt meer dan een data-analist aannemen en die een paar opdrachten laten uitvoeren. Waar begin je? Wat zijn essentiële onderdelen van je aanpak? Hoe begeleid je deze verandering? Wat moet je organiseren? Wat zijn belangrijke valkuilen en succesfactoren? Tom Pots, Senior Informatiemanager in de gemeente Zaanstad, neemt je mee in wat data-gestuurd werken vraagt van jou en jouw organisatie én hoe je de eerste stap kunt zetten om op basis van data maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. Je vindt hier zijn verhaal.
​Week 19186 vragen over tijdelijk gebruik
De gids tijdelijk gebruik is een instrument bedoeld voor zowel mensen die op zoek naar een plek om een project te ontwikkelen als voor eigenaars die een plek tijdelijk beschikbaar willen stellen. Dit instrument groepeert 186 vragen. Voorafgaand aan de ontwikkeling van dit instrument werd een studie uitgevoerd door Nicolas Bernard (Universiteit Saint-Louis in Brussel), en gezamenlijk gecoördineerd door het departement strategie van perspective.brussels en het team van de Brusselse Bouwmeester. Het doel van de studie was om de geldende regels en hiaten met betrekking tot vergunningen, woonnormen, brandveiligheid, etc. beter te begrijpen voor zowel gebouwen als terreinen. Uiteenlopende Brusselse verenigingen, administraties en ondernemers met expertise op het vlak van tijdelijk gebruik zijn doorheen het proces verschillende keren bijeengekomen om als klankbord te reageren op het onderzoekswerk.  Je vindt de website met alle vragen en de integrale studie hier.
​Week 18QuickScan beweegvriendelijke buitenruimte
Beweegvriendelijkheid is een actueel thema. Er groeit meer uitdrukkelijke aandacht voor de manier waarop schoolspeelplaatsen kinderen en jongeren aanzetten tot meer bewegen. Maar het thema leeft ook wanneer het over kwaliteitsvolle publieke ruimte gaat. Het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen zet de krijtlijnen uit voor ruimtelijke planning in Vlaanderen voor de komende decennia. Beweegvriendelijke omgeving is daarbinnen een van de acht kernkwaliteiten voor ruimtelijke ontwikkeling.  De tool QuickScan beweegvriendelijke buitenruimte van Kind en Samenleving is een handig instrument om samen met planners en andere betrokkenen een omgeving te screenen op ‘beweegvriendelijkheid’.  Je vindt de QuickScan hier.
​Week 17Lokaal transversaal beleid
Lokaal antwoorden vinden op de complexiteit van migratie, diversiteit, armoede en uitsluiting is geen sinecure. Het vergt afstemming over verschillende beleidsdomeinen heen en voldoende betrokkenheid van organisaties en burgers. De traditionele verkokerde organisatiecultuur voldoet daarbij niet meer. Een transversaal beleid op maat van de grote uitdagingen van deze tijd lijkt meer aangewezen, maar dat vergt ingrijpende organisatorische wijzigingen en een andere bedrijfscultuur. Wat dat precies inhoudt en hoe je dat als lokaal bestuur best aanpakt, lees je in een themanummer van BinnenBand. Je vindt de publicatie hier.
​Week 16Fietsbeleid brengt op
Vervoersmiddelen brengen verschillende kosten en baten met zich mee. Het is als beleidsmaker van belang om een zicht te hebben op wat die kosten en baten van verschillende vervoerswijzen precies inhouden. Enkel zo kunnen we een antwoord geven op de vraag in welke mate bepaalde transportwijzen geld opbrengen of geld kosten voor de maatschappij?  Je vindt hier het cahier.
​Week 15Bezige burgers die het opnemen voor gezinnen willen beter samenwerken met de overheid
De Gezinsbond en Kenniscentrum Gezinswetenschappen van Odisee hebben de resultaten bekendgemaakt van hun verkennend onderzoek naar burgerinitiatieven die gezinnen centraal stellen. Best veel burgers nemen het heft in eigen handen en nemen het op voor andere gezinnen, zo blijkt. In alle lagen van de bevolking, voor heel veel verschillende doelgroepen. Ze werken daarvoor vaak samen met lokale overheden. Die samenwerking verloopt over het algemeen gesproken goed, maar veel burgerinitiatieven geven toch aan dat ze meer steun en erkenning kunnen gebruiken. Je vindt het onderzoeksrapport hier.
​Week 14Financiering van een inclusief lokaal integratiebeleid
Naast het gemeentefonds bestaan er heel wat andere subsidie- en financieringsmogelijkheden die een inclusief integratiebeleid lokaal mogelijk maken. Je kan onder meer een beroep doen op de provinciale, federale en Europese overheden. Of wist je dat er streekfondsen en banken zijn die je kan aanspreken? Het Agentschap Integratie en Inburgering publiceerde een overzicht dat een ideaal vertrekpunt is in de zoektocht naar budget!
Je vindt de publicatie hier.
​Week 13Smart City – de praktische gids
In 2017 publiceerde het Luikse Smart City Institute hun praktische gids 'smart city'. Het Instituut maakte nu ook een Nederlandse vertaling. De gids bevat een aantal handvatten en een duidelijk stappenplan om in lokale besturen een smart city-strategie uit te werken, te implementeren en te evalueren. Je vindt de gids hier.
​Week 12Go Team Mechelen deelt ervaringen met begeleiding probleemgezinnen
Wat doe je met gezinnen die vastzitten in een doodlopend sukkelstraatje? Hoe doorbreek je de vicieuze cirkels voor hun kinderen? In Mechelen heeft het Go Team inmiddels vijf jaar ervaring met een aanpak van intensieve begeleiding, en stelde het die praktijkkennis nu te boek. Voor de uitwerking van de methodologie en de uitgave van het boek kreeg het de steun van het Kinderarmoedefonds, beheerd door de Koning Boudewijnstichting. Je vindt hier een inleidende nota en hier het boek.
​Week 1125 recepten voor klimaatneutrale kernverstekking
De manier waarop we onze omgeving inrichten is bepalend voor ons energieverbruik en ons mobiliteitspatroon. Ruimtelijke ordening is ook cruciaal om warmtenetten mogelijk te maken, om plaats te vinden voor windmolens of om voldoende open ruimte te reserveren voor klimaatadaptatie. Dichter bij mekaar bouwen in de stads- en dorpscentra is een belangrijk deel van de oplossing. De Bond Beter Leefmilieu schreef 25 recepten uit om gemeenten te helpen in de zoektocht naar een klimaatvriendelijke ruimtelijke ordening. Je vindt hier een inleidende nota en hier het rapport. 
​Week 10Kinderarmoede begint vroeg. Dit kan uw gemeente eraan doen.
In Vlaanderen wordt 1 op 10 kinderen geboren in een kansarm gezin. Dat wil zeggen dat zo'n 130.000 kinderen al van in de wieg minder kansen krijgen. En dat aantal blijft elk jaar stijgen. Het Kinderarmoedefonds van de Koning Boudewijnstichting verleent steun aan een gericht aantal innovatieve en langlopende lokale projecten die uitsluiting van kansarme kinderen en hun gezinnen tegengaan en die een meerwaarde bieden tegenover de bestaande diensten en projecten. Het fonds bracht de brochure “Kinderarmoede begint vroeg. Dit kan uw gemeente eraan doen” uit om lokale besturen te inspireren met getoetste modellen die werken. Deze zeer beknopte publicatie bevat de lessons learnt van het Kinderarmoedefonds over 5 lokale projecten die zijn getest in de praktijk en wetenschappelijk zijn getoetst op hun meerwaarde tegenover bestaande dienstverlening op het lokale niveau. Je vindt de brochure hier.
​Week 9Sporten in de natuur
Sport Vlaanderen, de sportadministratie van de Vlaamse Overheid, wilde een beter inzicht krijgen in de behoeftes die Vlamingen hebben met betrekking tot buitensporten: wat zijn de behoeften, hoe voldoet het huidige aanbod, hoe kan Sport Vlaanderen de behoeftes beter invullen? Ipsos heeft in 2018 een studie uitgevoerd die Sport Vlaanderen een antwoord moet geven op deze vragen zodat de strategie voor de komende jaren hierop kan afgestemd worden.  Je vindt het rapport hier.
​Week 8Vooruit met de wijk!
Op 11 oktober 2018 kwamen in Groningen ruim 300 mensen samen omdat ze de urgentie voelen om wijkgericht aan de slag te gaan. Ze waren op zoek naar inspiratie, innovatieve ideeën en ervaringen uit de praktijk. Een magazine bundelt de oogst van dit congres ‘Vooruit met de wijk!’ en geeft verschillende perspectieven op de wijk. Je vindt het magazine hier.
​Week 7Rapport Smart City Meter 2018
De smart city meter wil, voor het tweede jaar op rij, nagaan hoe mensen het concept van slimme stad en achterliggende technologieën ervaren. Naast bewustzijn, attitude en perceptie omtrent het concept slimme stad, peilt de bevraging ook naar gerelateerde aspecten zoals data, data-deling en privacy. Aangezien de slimme stad ook een actieve participatie van de burger verwacht, is dit ook een onderwerp van de bevraging. Tot slot wordt ook ingegaan op een aantal stedelijke thema’s die momenteel centraal staan bij de ontwikkeling en uitwerking van de slimme stad, zoals bijvoorbeeld mobiliteit. Een aantal algemene bevindingen vind je hier en het volledige rapport hier.
​Week 6Toolbox Lokaal Vrijwilligerswerk Versterken
Lokale besturen zien steeds meer het belang in van het vrijwilligerswerk dat in hun buurten gebeurt. Vrijwilligerswerk zorgt voor een warme en solidaire samenleving, en speelt zich bij uitstek lokaal af. De meeste mensen vrijwilligen in hun eigen buurt of stad. Om op die tendens in te spelen, zetten lokale besturen tal van initiatieven op om het lokale vrijwilligerswerk te ondersteunen. Zowel kleine als grote dingen zijn mogelijk. Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk wil lokale besturen inspireren. Daarom maakten ze de digitale toolbox ‘Het lokale vrijwilligerswerk versterken’. Je vindt de toolbox hier.
​Week 5Niet meer zomaar te stoppen: over duurzaamheid van burgerinitiatieven
Deze verkenning gaat na welke aspecten en condities voor burgerinitiatieven belangrijk zijn als het gaat om duurzaamheid, vanuit het perspectief van bewoners. Initiatieven van burgers als aanvulling op andere vormen van informele en formele zorg zijn in Nederland niet nieuw. Wel is het zo dat de verwachtingen toenemen en dat de verantwoordelijkheden van initiatieven in zorg en welzijn toenemen. Dit roept vragen op waar nog weinig onderzoek naar gedaan is. Hoe staat het eigenlijk met de duurzaamheid van deze initiatieven? Hoe lang blijven bewoners actief en wat gebeurt er als initiatiefnemers afhaken? Wat voor gevolgen heeft dit voor de mensen die van hun hulp of zorg gebruik maken? Lukt het burgerinitiatieven tot goede samenwerking te komen met gemeenten en maatschappelijke organisaties? Wat zegt dit over de verwachtingen die er zijn van burgerinitiatieven op het gebied van sociale samenhang en de relatie tussen burger en bestuur? Je vindt hier het rapport. 
​Week 4Stads(rand)bossen in Vlaanderen: actualisatiestudie
In 2011 voerde BOS+ een eerste keer een studie uit naar de realisatie van de stads(rand)bossen in Vlaanderen. Nu, 7 jaar later, voerden ze een actualisatiestudie uit. Die toont aan dat de voorbije 25 jaar slechts een kwart (27,3%) van de stads(rand)bosontwikkeling werd gerealiseerd die de Vlaamse overheid als noodzakelijk beschouwt. Nochtans passen de oppervlaktedoelstellingen voor de realisatie van de stads(rand)bossen perfect binnen het engagement van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen om 10.000 hectare bosuitbreiding te realiseren. Opvallend is dat bijna de helft van de realisaties van de afgelopen 7 jaar zich situeert in 1 project, nl. het Parkbos Gent.
Je vindt hier het rapport.
​Week 3Gids voor lokale besturen om modernisering van de kleinhandel te bevorderen
De Europese Commissie bracht een praktische gids uit waarmee ze lokale besturen wil inspireren om een beleid te voeren dat de kleinhandel revitaliseert en moderniseert. De gids kadert in het detailhandelsbeleid van DG Growth bij de Europese Commissie en biedt een toolbox met praktische tips, geïllustreerd met succesverhalen, verzameld in de 28 lidstaten. De studie van Ecorys, die in opdracht van de Commissie de cases verzamelde, analyseerde en selecteerde, is ook beschikbaar. Deze gids Je vindt hier de link naar de gids. De link naar het rapport van de studie door Ecorys vind je hier en de casestudies hier.
​Week 2Naar een transparant natuur- en bosbeheer in Vlaanderen met blockchain
De Agentschappen Natuur & Bos en Informatie Vlaanderen van de Vlaamse overheid onderzochten samen met Kunstmaan I Accenture Interactive in een proof-of-conceptproject of en hoe blockchain kan bijdragen aan een betere werking van de natuurbeheerplannen en -subsidies. Door geografische contouren een identiteit te geven en subsidies slimmer te maken zou het natuur- en bosbeheer in Vlaanderen volledig opvolgbaar en transparant kunnen worden met veel minder administratieve afhandeling. Het rapport dat je hier vindt, geeft een overzicht van het project.
​Week 1Rapport ‘Fix the Mix’
Verkeersdrukte is niet enkel lastig voor fietsers, het tast ook de veiligheid en de kwaliteit van de buurt aan. De vraag naar veilige fietsroutes stijgt, vooral op de korte afstanden binnen de kernen van steden en gemeenten. De aanleg van fietspaden op hoofdwegen is aangewezen, maar in woonbuurten is dat niet altijd haalbaar. Fietsen in gemengd verkeer vraagt weinig en traag gemotoriseerd verkeer. Dan is het een goed en veilig alternatief. Daarom roept Fietsberaad Vlaanderen gemeenten op om werk te maken van 'Fix the Mix', een concrete aanpak die gemeenten aanzet om keuzes te maken die leiden tot veilige, gezonde en sociale wijken waar het ook fijn fietsen is. Je vindt hier het rapport.

2018

Studies gepubliceerd in 2018 vind je hier 

2017

Studies gepubliceerd in 2017 vind je hier.

2016

Studies gepubliceerd in 2016 vind je hier.