Veranderend speelveld vraagt andere overheid

Elke week brengen we hier een studie, publicatie of boek onder de aandacht rond maatschappelijke / stedelijke vraagstukken of beleidsopgaven. Veel studieplezier!

2019

​Week 50​Bewoners maken het groen – Een groene stad is een sterke stad
Groen, het kan een splijtzwam zijn, maar ook zorgen voor verbinding tussen mensen. Hoe mensen met elkaar omgaan in het proces is cruciaal, zowel voor het behouden van goede relaties als voor het vergroenen van de leefomgeving. Dat besef lijkt steeds meer door te dringen. Overheden, en dan met name gemeenten, zetten steeds vaker participatieprocessen in om bewoners te betrekken bij groenprojecten en samen tot beslissingen te komen. Tegelijkertijd komen ideeën voor groenprojecten meer en meer van bewoners zelf. Voor het verwezenlijken van hun doel hebben zij toch weer vaak te maken met de gemeente. Ook dan ontstaat een participatieproces. Er bestaan ook allerlei tussenvormen waarbij gemeente en bewoners(organisaties) om en om initiëren en reageren.
Vooral deze laatste vorm van participatie is het onderwerp van dit boek. Je vindt het boek hier.
​Week 49GRO: Op weg naar toekomstgerichte bouwprojecten
GRO is een handleiding die in 2017 ontwikkeld werd om in de bouwprojecten van Het Facilitair Bedrijf van Vlaanderen een gelijklopend en holistisch ambitieniveau te implementeren op vlak van duurzaamheid. Het is de vervanger en update van de Handleiding Waardering van Kantoorgebouwen. De ambitie van GRO is om via een geïntegreerd ontwerpproces tot toekomstgerichte gebouwen te komen. Het principe People Planet Profit vormt de kapstok van GRO. Je vindt hier de gebruikershandleiding, hier de gehanteerde criteria voor gebouwen en site en hier meer informatie en de link naar de tool.
​Week 48Deelfietssystemen onder de loep
Elke dag met de fiets en de trein naar het werk? Dan staat je fiets de hele dag nutteloos ruimte in te nemen bij het station. Dat kan beter vond de Vervoerregio Amsterdam. In september 2019 startte een experiment met wisselfietsen. Het is een van de experimenten van het VerDuS SURF-project Smart Cycling Futures. Je vindt hier de brochure van Smart Cycling Futures en hier de website van het project.
​Week 47Burgers en sensoren
In dit rapport onderzocht het Rathenau Instituut op verzoek van de politie hoe burgers aankijken tegen het gebruik van sensoren voor leefbaarheid en veiligheid. Ze organiseerden focusgroepen waarbij ze met burgers in gesprek gingen over sensoren die steeds slimmer, mobieler en uitgebreider worden. Uit deze gesprekken blijkt dat de burger van de politie verwacht dat ze, in overleg met de samenleving, een goede balans vindt tussen verschillende waarden. Naast veiligheid en privacy gaat het hierbij om waarden zoals democratische rechten, efficiënte en effectieve bedrijfsvoering, innovatievermogen, transparantie, leefbaarheid, persoonlijke vrijheid en menselijk contact. Op basis van de resultaten reiken ze acht spelregels aan, die handvatten bieden om een goede balans te vinden tussen de verschillende waarden. Je vindt het rapport hier.
​Week 46Blockchain - Een praktische handleiding voor overheden
Deze handleiding, opgesteld door de VNG, is een handreiking voor gemeenten die aan de slag willen met blockchaintechnologie. De publicatie maakt het voor ambtenaren mogelijk om te bepalen of blockchain geschikt is voor het oplossen van hun vraagstuk. Tevens wordt uiteengezet welke technische, organisatiekundige en juridische keuzes er dan gemaakt kunnen worden en wat daar de bijbehorende voor- en nadelen van zijn. Hiermee wordt het voor ambtenaren mogelijk om ontwerpvragen gezamenlijk met (technische) ontwikkelaars te beantwoorden. Tevens wordt ingegaan op hoe aan randvoorwaarden, zoals gezamenlijke afspraken en infrastructuur voldaan kan worden.  Je vindt de handleiding hier.
​Week 45

​Kinderarmoede en het lokale niveau
Wat zijn de indicatoren voor kinderarmoede op het lokale niveau? Waar situeert zich mijn gemeente in deze problematiek? Om het fenomeen beter te begrijpen heeft de Koning Boudewijnstichting de universiteit van Mons de opdracht gegeven om de risicofactoren voor armoede op het gemeentelijke niveau in kaart te brengen. In deze studie overlopen de onderzoekers ook de diverse hefbomen waarover lokale verantwoordelijken beschikken om de kinderarmoede op hun grondgebied te verminderen. Ze geven gedetailleerd aan welke concrete acties lokale verkozenen, burgemeesters, schepenen en OCMW-voorzitters kunnen ondernemen op het lokale niveau. Je vindt het rapport hier.

​Week 44
Woonsituatie en woondynamieken bij ouderen
De Vlaamse bevolking wordt ouder. Veel ouderen lijken in de huidige woning te blijven wonen. Maar is die woning, waar men in ‘actievere’ jaren woonde, ook wel geschikte om ouder te worden? Dit was de voornaamste vraag die de onderzoekers hebben voorgelegd aan 32 oudere huurders in Gent tijdens een diepte-interview. De resultaten van deze kwalitatieve studie naar de woonperspectieven van oudere huurders in de stad, tonen dat de woningen en woonomgeving voor veel ouderen niet voldoen aan de noodzakelijke voorwaarden. Voor het beleid houdt deze vaststelling in dat ouderen best worden aangemoedigd om na te denken over hun woning en een eventuele verhuis, maar ook dat voldoende (zorg)alternatieven worden voorzien, die bovendien betaalbaar zijn.  Je vindt hier een toelichting bij het onderzoek en hier de studieresultaten.
​Week 43Inspiratieboek nature-based solutions
Dit inspiratieboek van de stad Eindhoven geeft aan de hand van definities, problemen, oplossingen en uitwerkingen een beeld van Nature-Based Solutions. Dat zijn oplossingen/ideeën die geïnspireerd zijn op de natuur of ondersteund worden door de natuur, met als doel om de problemen die klimaatverandering met zich meebrengt te verminderen of tegen te gaan. Klimaatverandering vergroot de kans op hittestress, wateroverlast, slechte waterkwaliteit, slechte luchtkwaliteit, afnemende biodiversiteit en matige leefkwaliteit. Nature-Based Solutions bevat oplossingen voor elk van deze problemen. Door de veelzijdigheid van deze oplossingen komt het vaak voor dat, hoewel elke oplossing is gericht op één specifiek probleem, er veel co-baten zijn die tegelijkertijd ook andere problemen (deels) oplossen.  Het boek bevat ook enkele voorbeelden van ontwerpen op verschillende schaalniveaus en met verschillende doeleinden. Je vindt het inspiratieboek hier.
​Week 42Vrije tijd van jongeren in migratie
Deelname aan het al dan niet georganiseerde vrijetijdsaanbod is belangrijk voor het welzijn, de integratie en inclusie van jongeren kort na hun migratie. Voor jonge nieuwkomers biedt vrijetijdsparticipatie een kans om leeftijdsgenoten te ontmoeten, om het Nederlands in een meer informele, buitenschoolse context te leren gebruiken en om hun zorgen te helpen vergeten. Onderzoek naar de vrijetijdsbesteding van nieuwkomers in Vlaanderen betrof vooralsnog vooral kwalitatief onderzoek en er waren geen representatieve, kwantitatieve gegevens over deze thematiek beschikbaar. Deze studie beantwoordt aan deze leemte door gebruik te maken van zowel een reeks focusgroepen met OKAN-leerlingen als een grootschalige survey bij jongeren in het OKAN-onderwijs. Voor de focusgroepen gaat het om negen groepsgesprekken, met in totaal 55 leerlingen. De survey werd in 30 scholen afgenomen, en uiteindelijk werd er een respons van 1074 bruikbare vragenlijsten bekomen.  Je vindt het rapport hier.
​Week 41Arbeidsmarktkrapte in Vlaanderen.
De vergrijzing doet de bevolking op arbeidsleeftijd verder afnemen. Dat geeft deze krapte naast een conjuncturele ook een structurele dimensie, die zich de komende jaren steeds sterker zal laten voelen. Vlaanderen kampt met één van de krapste arbeidsmarkten binnen Europa, als we nu niet ingrijpen, missen we de jobs en de investeringen van de toekomst. De studiedienst van het Departement Werk en Sociale Economie onderzocht deze problematiek in al haar dimensies. Wat zijn de oorzaken ervan? Wat zijn mogelijke gevolgen? En welke uitwegen zien we om de arbeidsmarktkrapte het hoofd te bieden? Je vindt hun rapport hier.
​Week 40De veranderende gemeente
Veranderdeskundige prof. Thijs Homan presenteert in deze publicatie de conclusies van het onderzoek dat hij in opdracht van het Nederlandse A+O fonds Gemeenten deed naar verandertrajecten in de gemeente.
Net al in Vlaanderen staan Nederlandse gemeenten voor veel veranderopgaven, zoals de invoering van digitalisering, gevolgen van de participatiemaatschappij, organisatieverplatting enzovoort. Is gemeentelijke verandering en ontwikkeling nu het resultaat van de formele verandertrajecten die met deze veranderopgaven gemoeid zijn, of zijn daar heel andere processen, patronen en dynamieken aan de orde?  De publicatie analyseert hoe die verandertrajecten in de praktijk verlopen en dat is vaak anders dan hoe die trajecten zouden móéten gaan … Je vindt de publicatie hier.
​Week 39Speel, ren, fiets, skate, zwem, sup en bewandel...de route naar een beweegvriendelijke omgeving
Een leefomgeving die uitnodigt om meer te bewegen, hoe creëer je die? Deze whitepaper helpt beleidsmakers op weg bij dit vraagstuk. Het geeft handvatten om dit onderwerp domein overstijgend op de (gemeentelijke) agenda te krijgen en om collega’s uit andere sectoren sport- en beweeg inclusief te laten meedenken en werken. Deze whitepaper is eveneens een startpunt voor alle betrokken professionals die zelf met dit onderwerp aan de slag willen en op zoek zijn naar een beginpunt of inspirerende voorbeelden. Je vindt het document hier.
​Week 3824/7 - het meten van én tools tegen digitale stress bij Vlaamse werknemers in de publieke sector
De mogelijkheid om 24 uur per dag en 7 op 7 dagen online te zijn, heeft het werken de voorbije jaren ingrijpend veranderd. De toenemende afhankelijkheid en/of het overmatig gebruik van digitale media en technologie brengt echter digitale stress met zich mee. Deze manifesteert zich vooral bij werknemers uit de publieke sector. In dit onderzoek brengt de Arteveldehogeschool diverse digistress-profielen bij werknemers in de publieke sector in kaart en focussen ze op oplossingen om digitale stress te verminderen.  Je vindt hier meer informatie over het onderzoek en de publicatie.
​Week 37De toekomst van de steden volgens het Joint Research Centre
Het onderzoekscentrum van de Europese Commissie publiceerde in samenwerking met het Directoraat-Generaal van de Regio’s een rapport waarin het de uitdagingen benoemt die de toekomst van de Europese steden zullen beïnvloeden. Het brengt ook diversie perspectieven van waaruit je de uitdagingen kan aanpakken. Het belangrijkste doel is om open vragen te stellen en discussies te sturen over wat de toekomst van steden kan en zou moeten zijn, zowel in de wetenschappelijke kringen als de bij beleidsmakers. Je vindt het globale rapport en de studie hier en het interactief online platform hier.
​Week 36Vluchteling zkt. woning. Woonbegeleiding van vluchtelingen
Vluchtelingen die werden erkend als politiek vluchteling verlaten de asielopvang en moeten op zoek naar een woning. Niet evident voor gezinnen en mensen die doorgaans weinig middelen hebben en de taal (nog) niet machtig zijn, op een al krappe woonmarkt. Odisee hogeschool Gezinswetenschappen onderzocht de ondersteuning van vrijwilligers die zich engageren bij de zoektocht naar woningen voor erkende vluchtelingen. Je vindt hier het onderzoeksrapport en hier een draaiboek.
​Week 35

​Handreiking doelen stellen bij een lokale aanpak van gezondheidsachterstanden  
Om gezondheidsachterstanden terug te dringen is een brede aanpak nodig. Deze is gericht op het werken aan gezondheidsgedrag en -vaardigheden in combinatie met een aanpak van de onderliggende oorzaken van gezondheidsproblemen. Een succesvolle aanpak gaat uit van wat nodig is in een bepaalde wijk/gemeente, vraagt om inzet van diverse partijen, een breed draagvlak en het doorlopen van een aantal stappen met zowel professionals als inwoners. De aanpak is dus procesgericht en vaak ook een kwestie van experimenteren en al doende leren. Juist in zo’n dynamisch proces helpt het om het doel niet uit het oog te verliezen en zo helder mogelijk voor ogen te hebben naar welke stip op de horizon je toewerkt. Het stellen van doelen is hierbij ondersteunend. Je vindt de handreiking hier.

​Week 34

Inspiratiegids om van jouw buurt een hechtere buurt te maken
Naar aanleiding van de Ouderenweek van 18 tot en met 24 november 2019 werd een inspiratiegids gemaakt die je op weg helpt bij het verkennen van de mogelijkheden in je eigen buurt. Daarbij wordt gefocust op specifieke initiatieven die inspelen op het welzijn van mensen, die hechte buurten creëren en die oog hebben voor eenzaamheid van buurtbewoners. De actieve rol die ouderen daarbij hebben, staat centraal. Duidelijke achtergrondinformatie, straffe praktijken en tips worde, gevolgd door een doe-gids die je concrete stappen en instrumenten aanreikt om effectief zelf aan de slag te gaan. Je vindt de inspiratiegids hier.
​Week 33

Door de tegels de tuin niet meer zien
Op steeds meer plekken duiken initiatieven op om samen met tuineigenaren de handen uit de mouwen te steken. Tegels worden vervangen door groen, er wordt gesproken over (regen)water in de tuin en bij de inrichting wordt rekening gehouden met hitte en droogte. Soms ontstaan er waardevolle samenwerkingen of is er kennisuitwisseling, maar veel vaker weet men niet van elkaars bestaan - en wordt het wiel telkens opnieuw uitgevonden. In dit rapport geeft Samen Klimaatbestendig een overzicht van wat zich afspeelt op het gebied van het klimaatbestendig inrichten van private tuinen in Nederland. Onderverdeeld in 7 sub thema's: de tuin, groenbranche, educatie, communicatie, inspiratie, financieel en participatie. Blader door sprekende initiatieven, voorbeeldtuinen, lespakketten, workshops en stimuleringsregelingen.  Je vindt de publicatie hier.
​Week 32


​Stappen naar een betaalbaar en kwaliteitsvol huuraanbod in Vlaanderen. Inspiratieboek voor lokale besturen
Het inspiratieboek bevat een model van businessplan dat aangeeft welke basisassumpties en parameters je als lokaal bestuur, stedelijk ontwikkelingsbedrijf of intercommunale kunt hanteren bij het plannen van een betaalbaar huuraanbod. Hieruit blijkt dat, mits een slimme aanpak van grond en bouwen en een degelijk beheer, het mogelijk is om kwaliteitsvolle woningen te bouwen en te verhuren aan betaalbare prijzen. Het financiële rendement hiervan situeert zich tussen de 2% en 3,5% wat in lijn ligt met het door de meeste publieke initiatiefnemers beoogde rendement. Je vindt het inspiratieboek hier.
​Week 31Tweede verblijven. Een handleiding voor gemeenten
Gemeenten zijn vrij om een beleid rond tweede verblijven te voeren. Zij kunnen dit op grond van de gemeentelijke autonomie, die verankerd is in de Grondwet en die in België ruim geïnterpreteerd wordt. Zij kunnen dus zelf beslissen om tweede verblijven al dan niet op te sporen en te registreren. Ook als ze een register van tweede verblijven hebben, zijn gemeenten niet verplicht om een belasting op tweede verblijven te heffen. De brochure die de wetgeving toelicht vind je hier.
​Week 30Veiligheidsmonitor 2018
De veiligheidsmonitor is een grootschalig bevolkingsonderzoek (168.206 burgers deelgenomen -responsgraad van 36,2%) dat peilt naar onveiligheidsgevoelens, slachtofferschap, tevredenheid over de werking van politie en buurtproblemen. Door de resultaten van de veiligheidsmonitor te combineren met de officiële statistieken van de lokale en federale politie heeft men inzicht in zowel de objectieve als subjectieve (on)veiligheidsgevoelens van de burger. Er kan op een correctere wijze inzicht verschaft worden in het criminaliteitsbeeld van een bepaalde zone. Je vindt de veiligheidsmonitor hier.
​Week 29Verhuisbewegingen van erkende vluchtelingen
Het Agentschap Binnenlands Bestuur bracht de verhuisbewegingen van de erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden in kaart voor de periode 1 januari 2014 tot en met 27 januari 2019. Voor alle Vlaamse gemeenten met meer dan 20 000 inwoners en voor de 19 Brusselse gemeenten werd een fiche met de in- en uitstroomgegevens gemaakt. De fiches bevatten per gemeente de data over geslacht, leeftijd, nationaliteit en geven aan hoeveel verblijfsdocumenten de gemeente in 2017 afleverde voor gezinshereniging aan familieleden van een erkend vluchteling of een begunstigde van subsidiaire bescherming. Je vindt hier het rapport en de fiches. 
​Week 28Het kind in Vlaanderen 2018
Het rapport schetst een kwantitatief portret van kinderen in Vlaanderen. Statistische gegevens uit diverse bronnen worden samengebracht om een zo goed mogelijk beeld te geven van de toestand van de kinderen en hun leefwereld. Gezien het werkterrein van Kind en Gezin focust het rapport op kinderen onder de 12 jaar. Het rapport wil een stevige, wetenschappelijk onderbouwde basis aanbieden voor het beleid met betrekking tot kinderen in Vlaanderen.
Je vindt het rapport hier.
​Week 27Scenario circulair
Met het project ‘Circulaire gemeente voor de toekomst’ willen Bond Beter Leefmilieu (BBL) en de Vereniging voor Ruimte en Planning (VRP) dit meer concreet maken. Ze gingen aan de slag met drie praktijkcases van leegstand: een leegstaand militair domein, een half leegstaande school en een leegstaand winkelpand. In elk van de cases zochten ze opportuniteiten om kringlopen te sluiten, gebouwen voor te bereiden op een circulaire toekomst, en de circulaire economie in praktijk te brengen.  Je vindt de brochure hier.
​Week 26Nieuwe boeren op nieuwe gronden
In Vlaanderen en Brussel duiken nieuwe boeren op nieuwe gronden op. Hun gemene deler: ze maken (bijna) geen gebruik van landbouwgrond, nochtans een kostbaar goed in onze dichtbevolkte en dichtbebouwde regio. Vaak vindt de productie in of dicht bij de stad plaats en gaat het om initiatieven van ondernemers zonder landbouwachtergrond. De projecten spelen in op een vraag naar lokale, duurzame voeding. Je vindt hier een verkennend rapport dat aan de hand van concrete case deze trend in kaart brengt.
​​Week 25​​​Tijd voor positieve actie
Dat is de titel van een nieuwe brochure van het Minderhedenforum die bestemd is voor werkgevers uit de publieke, private en social profitsector. De brochure richt zich ook tot iedereen die in aanraking komt rekrutering, aanwerving en promotie bij organisaties. De handige gids legt uit wat positieve acties zijn en wat organisaties kunnen doen om inclusiever te werken. De brochure biedt niet alleen een overzicht van de voordelen voor bedrijven en organisaties, maar ook een heldere definitie van de term ‘positieve actie’ en een overzicht van het wettelijk kader met de geldende voorwaarden. Ook een brede waaier aan mogelijkheden komt aan bod, telkens geïllustreerd met concrete voorbeelden. Vervolgens krijgt de lezer een hands-on roadmap aangeboden om zelf aan de slag te gaan.  Je vindt de brochure hier​.​
​Week 24​Tienspraak: tieners betrekken bij het gemeentelijk beleid
Tieners zijn niet altijd even makkelijk te bereiken, maar hebben tegelijk veel kennis over hun gemeente of stad. De voorbije jaren ontwikkelde Kind & Samenleving in heel wat gemeenten en steden inspraakprojecten met jonge tieners. In een nieuwe publicatie geven ze de basics en concrete tools mee voor inspraak van tieners in het gemeentelijk beleid. De publicatie bestaat uit drie delen: een inleiding met onze visie op inspraak en participatie met tieners, acht vuistregels voor het betrekken van tieners bij het gemeentelijk beleid en tien methoden en technieken om tieners te betrekken bij het gemeentelijk beleid. Je vindt de publicatie hie​​r.
​Week 23Een praktische kijk op gedragsverandering
We weten allemaal dat alcohol niet goed voor ons is, dat hard rijden gevaarlijk is, en dat meer bewegen gezond voor ons is. Toch geven we allemaal wel eens toe aan ongezonde verleidingen. Kennelijk is er iets in ons, waarom we niet doen wat goed voor ons is. En dat heeft alles te maken met het feit dat menselijk gedrag veel minder rationeel is dan we denken. Ook de overheid heeft steeds meer aandacht voor het onderwerp gedragsverandering. Je vindt hier een artikel over dat thema.
​Week 22Stadsvernieuwingsprojecten in Vlaanderen. Conceptsubsidie onder de loep
Met deze publicatie bieden juryleden en leden van het regieteam een constructieve, maar kritische blik op meer dan 15 jaar conceptsubsidies, een instrument van het Vlaams stadsvernieuwingsbeleis, die de betrokken steden niet alleen visies en (master)plannen hebben opgeleverd, maar ook competenties op het vlak van opbouw van capaciteit en kennisdeling binnen en buiten de eigen administraties en besturen. Je vindt de publicatie hier.
​Week 21Leren participeren: Leren van participatieprocessen in ruimtelijke planning
Elk participatief proces maakt je vaardiger in het begeleiden, opzetten en vormgeven van participatieprocessen. Het gaat vaak om maatwerk maar toch kom je in de praktijk vaak gelijkaardige situaties tegen binnen de processen. Denk aan momenten van spraakverwarring, de afwezigheid van groepen, sluimerende machtsverhoudingen, gebrekkige ruimtelijke kennis, enz.  Samen met de Universiteit Hasselt ging het Departement Omgeving op zoek naar typische situaties die zich binnen onze eigen ruimtelijke planningsprocessen voordoen. Aan de hand van interactieve sessies werd een methodiek ontwikkeld die toelaat om bestaande projecten te analyseren en te verbeteren én waarmee je nieuwe participatieve processen kan vormgeven.  Het werkboek is in eerste instantie nuttig voor collega’s van het Departement Omgeving die bezig zijn met concrete ruimtelijke processen, maar kan evenzeer gebruikt worden door lokale overheden of planningsprofessionals. Je vindt de publicatie hier.
​Week 20Data-gestuurd werken: een veranderkundige aanpak
Bij veel publieke organisaties bestaat het geloof dat slim omgaan met data leidt tot betere resultaten voor burgers, zoals schonere straten, veiliger buurten, betere voorzieningen, etc. Maar hoe kom je van dit geloof tot daadwerkelijk betere resultaten op basis van data? Dit vraagt meer dan een data-analist aannemen en die een paar opdrachten laten uitvoeren. Waar begin je? Wat zijn essentiële onderdelen van je aanpak? Hoe begeleid je deze verandering? Wat moet je organiseren? Wat zijn belangrijke valkuilen en succesfactoren? Tom Pots, Senior Informatiemanager in de gemeente Zaanstad, neemt je mee in wat data-gestuurd werken vraagt van jou en jouw organisatie én hoe je de eerste stap kunt zetten om op basis van data maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. Je vindt hier zijn verhaal.
​Week 19186 vragen over tijdelijk gebruik
De gids tijdelijk gebruik is een instrument bedoeld voor zowel mensen die op zoek naar een plek om een project te ontwikkelen als voor eigenaars die een plek tijdelijk beschikbaar willen stellen. Dit instrument groepeert 186 vragen. Voorafgaand aan de ontwikkeling van dit instrument werd een studie uitgevoerd door Nicolas Bernard (Universiteit Saint-Louis in Brussel), en gezamenlijk gecoördineerd door het departement strategie van perspective.brussels en het team van de Brusselse Bouwmeester. Het doel van de studie was om de geldende regels en hiaten met betrekking tot vergunningen, woonnormen, brandveiligheid, etc. beter te begrijpen voor zowel gebouwen als terreinen. Uiteenlopende Brusselse verenigingen, administraties en ondernemers met expertise op het vlak van tijdelijk gebruik zijn doorheen het proces verschillende keren bijeengekomen om als klankbord te reageren op het onderzoekswerk.  Je vindt de website met alle vragen en de integrale studie hier.
​Week 18QuickScan beweegvriendelijke buitenruimte
Beweegvriendelijkheid is een actueel thema. Er groeit meer uitdrukkelijke aandacht voor de manier waarop schoolspeelplaatsen kinderen en jongeren aanzetten tot meer bewegen. Maar het thema leeft ook wanneer het over kwaliteitsvolle publieke ruimte gaat. Het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen zet de krijtlijnen uit voor ruimtelijke planning in Vlaanderen voor de komende decennia. Beweegvriendelijke omgeving is daarbinnen een van de acht kernkwaliteiten voor ruimtelijke ontwikkeling.  De tool QuickScan beweegvriendelijke buitenruimte van Kind en Samenleving is een handig instrument om samen met planners en andere betrokkenen een omgeving te screenen op ‘beweegvriendelijkheid’.  Je vindt de QuickScan hier.
​Week 17Lokaal transversaal beleid
Lokaal antwoorden vinden op de complexiteit van migratie, diversiteit, armoede en uitsluiting is geen sinecure. Het vergt afstemming over verschillende beleidsdomeinen heen en voldoende betrokkenheid van organisaties en burgers. De traditionele verkokerde organisatiecultuur voldoet daarbij niet meer. Een transversaal beleid op maat van de grote uitdagingen van deze tijd lijkt meer aangewezen, maar dat vergt ingrijpende organisatorische wijzigingen en een andere bedrijfscultuur. Wat dat precies inhoudt en hoe je dat als lokaal bestuur best aanpakt, lees je in een themanummer van BinnenBand. Je vindt de publicatie hier.
​Week 16Fietsbeleid brengt op
Vervoersmiddelen brengen verschillende kosten en baten met zich mee. Het is als beleidsmaker van belang om een zicht te hebben op wat die kosten en baten van verschillende vervoerswijzen precies inhouden. Enkel zo kunnen we een antwoord geven op de vraag in welke mate bepaalde transportwijzen geld opbrengen of geld kosten voor de maatschappij?  Je vindt hier het cahier.
​Week 15Bezige burgers die het opnemen voor gezinnen willen beter samenwerken met de overheid
De Gezinsbond en Kenniscentrum Gezinswetenschappen van Odisee hebben de resultaten bekendgemaakt van hun verkennend onderzoek naar burgerinitiatieven die gezinnen centraal stellen. Best veel burgers nemen het heft in eigen handen en nemen het op voor andere gezinnen, zo blijkt. In alle lagen van de bevolking, voor heel veel verschillende doelgroepen. Ze werken daarvoor vaak samen met lokale overheden. Die samenwerking verloopt over het algemeen gesproken goed, maar veel burgerinitiatieven geven toch aan dat ze meer steun en erkenning kunnen gebruiken. Je vindt het onderzoeksrapport hier.
​Week 14Financiering van een inclusief lokaal integratiebeleid
Naast het gemeentefonds bestaan er heel wat andere subsidie- en financieringsmogelijkheden die een inclusief integratiebeleid lokaal mogelijk maken. Je kan onder meer een beroep doen op de provinciale, federale en Europese overheden. Of wist je dat er streekfondsen en banken zijn die je kan aanspreken? Het Agentschap Integratie en Inburgering publiceerde een overzicht dat een ideaal vertrekpunt is in de zoektocht naar budget!
Je vindt de publicatie hier.
​Week 13Smart City – de praktische gids
In 2017 publiceerde het Luikse Smart City Institute hun praktische gids 'smart city'. Het Instituut maakte nu ook een Nederlandse vertaling. De gids bevat een aantal handvatten en een duidelijk stappenplan om in lokale besturen een smart city-strategie uit te werken, te implementeren en te evalueren. Je vindt de gids hier.
​Week 12Go Team Mechelen deelt ervaringen met begeleiding probleemgezinnen
Wat doe je met gezinnen die vastzitten in een doodlopend sukkelstraatje? Hoe doorbreek je de vicieuze cirkels voor hun kinderen? In Mechelen heeft het Go Team inmiddels vijf jaar ervaring met een aanpak van intensieve begeleiding, en stelde het die praktijkkennis nu te boek. Voor de uitwerking van de methodologie en de uitgave van het boek kreeg het de steun van het Kinderarmoedefonds, beheerd door de Koning Boudewijnstichting. Je vindt hier een inleidende nota en hier het boek.
​Week 1125 recepten voor klimaatneutrale kernverstekking
De manier waarop we onze omgeving inrichten is bepalend voor ons energieverbruik en ons mobiliteitspatroon. Ruimtelijke ordening is ook cruciaal om warmtenetten mogelijk te maken, om plaats te vinden voor windmolens of om voldoende open ruimte te reserveren voor klimaatadaptatie. Dichter bij mekaar bouwen in de stads- en dorpscentra is een belangrijk deel van de oplossing. De Bond Beter Leefmilieu schreef 25 recepten uit om gemeenten te helpen in de zoektocht naar een klimaatvriendelijke ruimtelijke ordening. Je vindt hier een inleidende nota en hier het rapport. 
​Week 10Kinderarmoede begint vroeg. Dit kan uw gemeente eraan doen.
In Vlaanderen wordt 1 op 10 kinderen geboren in een kansarm gezin. Dat wil zeggen dat zo'n 130.000 kinderen al van in de wieg minder kansen krijgen. En dat aantal blijft elk jaar stijgen. Het Kinderarmoedefonds van de Koning Boudewijnstichting verleent steun aan een gericht aantal innovatieve en langlopende lokale projecten die uitsluiting van kansarme kinderen en hun gezinnen tegengaan en die een meerwaarde bieden tegenover de bestaande diensten en projecten. Het fonds bracht de brochure “Kinderarmoede begint vroeg. Dit kan uw gemeente eraan doen” uit om lokale besturen te inspireren met getoetste modellen die werken. Deze zeer beknopte publicatie bevat de lessons learnt van het Kinderarmoedefonds over 5 lokale projecten die zijn getest in de praktijk en wetenschappelijk zijn getoetst op hun meerwaarde tegenover bestaande dienstverlening op het lokale niveau. Je vindt de brochure hier.
​Week 9Sporten in de natuur
Sport Vlaanderen, de sportadministratie van de Vlaamse Overheid, wilde een beter inzicht krijgen in de behoeftes die Vlamingen hebben met betrekking tot buitensporten: wat zijn de behoeften, hoe voldoet het huidige aanbod, hoe kan Sport Vlaanderen de behoeftes beter invullen? Ipsos heeft in 2018 een studie uitgevoerd die Sport Vlaanderen een antwoord moet geven op deze vragen zodat de strategie voor de komende jaren hierop kan afgestemd worden.  Je vindt het rapport hier.
​Week 8Vooruit met de wijk!
Op 11 oktober 2018 kwamen in Groningen ruim 300 mensen samen omdat ze de urgentie voelen om wijkgericht aan de slag te gaan. Ze waren op zoek naar inspiratie, innovatieve ideeën en ervaringen uit de praktijk. Een magazine bundelt de oogst van dit congres ‘Vooruit met de wijk!’ en geeft verschillende perspectieven op de wijk. Je vindt het magazine hier.
​Week 7Rapport Smart City Meter 2018
De smart city meter wil, voor het tweede jaar op rij, nagaan hoe mensen het concept van slimme stad en achterliggende technologieën ervaren. Naast bewustzijn, attitude en perceptie omtrent het concept slimme stad, peilt de bevraging ook naar gerelateerde aspecten zoals data, data-deling en privacy. Aangezien de slimme stad ook een actieve participatie van de burger verwacht, is dit ook een onderwerp van de bevraging. Tot slot wordt ook ingegaan op een aantal stedelijke thema’s die momenteel centraal staan bij de ontwikkeling en uitwerking van de slimme stad, zoals bijvoorbeeld mobiliteit. Een aantal algemene bevindingen vind je hier en het volledige rapport hier.
​Week 6Toolbox Lokaal Vrijwilligerswerk Versterken
Lokale besturen zien steeds meer het belang in van het vrijwilligerswerk dat in hun buurten gebeurt. Vrijwilligerswerk zorgt voor een warme en solidaire samenleving, en speelt zich bij uitstek lokaal af. De meeste mensen vrijwilligen in hun eigen buurt of stad. Om op die tendens in te spelen, zetten lokale besturen tal van initiatieven op om het lokale vrijwilligerswerk te ondersteunen. Zowel kleine als grote dingen zijn mogelijk. Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk wil lokale besturen inspireren. Daarom maakten ze de digitale toolbox ‘Het lokale vrijwilligerswerk versterken’. Je vindt de toolbox hier.
​Week 5Niet meer zomaar te stoppen: over duurzaamheid van burgerinitiatieven
Deze verkenning gaat na welke aspecten en condities voor burgerinitiatieven belangrijk zijn als het gaat om duurzaamheid, vanuit het perspectief van bewoners. Initiatieven van burgers als aanvulling op andere vormen van informele en formele zorg zijn in Nederland niet nieuw. Wel is het zo dat de verwachtingen toenemen en dat de verantwoordelijkheden van initiatieven in zorg en welzijn toenemen. Dit roept vragen op waar nog weinig onderzoek naar gedaan is. Hoe staat het eigenlijk met de duurzaamheid van deze initiatieven? Hoe lang blijven bewoners actief en wat gebeurt er als initiatiefnemers afhaken? Wat voor gevolgen heeft dit voor de mensen die van hun hulp of zorg gebruik maken? Lukt het burgerinitiatieven tot goede samenwerking te komen met gemeenten en maatschappelijke organisaties? Wat zegt dit over de verwachtingen die er zijn van burgerinitiatieven op het gebied van sociale samenhang en de relatie tussen burger en bestuur? Je vindt hier het rapport. 
​Week 4Stads(rand)bossen in Vlaanderen: actualisatiestudie
In 2011 voerde BOS+ een eerste keer een studie uit naar de realisatie van de stads(rand)bossen in Vlaanderen. Nu, 7 jaar later, voerden ze een actualisatiestudie uit. Die toont aan dat de voorbije 25 jaar slechts een kwart (27,3%) van de stads(rand)bosontwikkeling werd gerealiseerd die de Vlaamse overheid als noodzakelijk beschouwt. Nochtans passen de oppervlaktedoelstellingen voor de realisatie van de stads(rand)bossen perfect binnen het engagement van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen om 10.000 hectare bosuitbreiding te realiseren. Opvallend is dat bijna de helft van de realisaties van de afgelopen 7 jaar zich situeert in 1 project, nl. het Parkbos Gent.
Je vindt hier het rapport.
​Week 3Gids voor lokale besturen om modernisering van de kleinhandel te bevorderen
De Europese Commissie bracht een praktische gids uit waarmee ze lokale besturen wil inspireren om een beleid te voeren dat de kleinhandel revitaliseert en moderniseert. De gids kadert in het detailhandelsbeleid van DG Growth bij de Europese Commissie en biedt een toolbox met praktische tips, geïllustreerd met succesverhalen, verzameld in de 28 lidstaten. De studie van Ecorys, die in opdracht van de Commissie de cases verzamelde, analyseerde en selecteerde, is ook beschikbaar. Deze gids Je vindt hier de link naar de gids. De link naar het rapport van de studie door Ecorys vind je hier en de casestudies hier.
​Week 2Naar een transparant natuur- en bosbeheer in Vlaanderen met blockchain
De Agentschappen Natuur & Bos en Informatie Vlaanderen van de Vlaamse overheid onderzochten samen met Kunstmaan I Accenture Interactive in een proof-of-conceptproject of en hoe blockchain kan bijdragen aan een betere werking van de natuurbeheerplannen en -subsidies. Door geografische contouren een identiteit te geven en subsidies slimmer te maken zou het natuur- en bosbeheer in Vlaanderen volledig opvolgbaar en transparant kunnen worden met veel minder administratieve afhandeling. Het rapport dat je hier vindt, geeft een overzicht van het project.
​Week 1Rapport ‘Fix the Mix’
Verkeersdrukte is niet enkel lastig voor fietsers, het tast ook de veiligheid en de kwaliteit van de buurt aan. De vraag naar veilige fietsroutes stijgt, vooral op de korte afstanden binnen de kernen van steden en gemeenten. De aanleg van fietspaden op hoofdwegen is aangewezen, maar in woonbuurten is dat niet altijd haalbaar. Fietsen in gemengd verkeer vraagt weinig en traag gemotoriseerd verkeer. Dan is het een goed en veilig alternatief. Daarom roept Fietsberaad Vlaanderen gemeenten op om werk te maken van 'Fix the Mix', een concrete aanpak die gemeenten aanzet om keuzes te maken die leiden tot veilige, gezonde en sociale wijken waar het ook fijn fietsen is. Je vindt hier het rapport.

2018

Studies gepubliceerd in 2018 vind je hier 

2017

Studies gepubliceerd in 2017 vind je hier.

2016

Studies gepubliceerd in 2016 vind je hier.