Titel
Beschrijving
Druk op Shift+ENTER om het menu te openen (nieuw venster)
  
  
Bewerken
1. LOKAAL WOONBELEID COÖRDINEREN
 
A. INTERNE ORGANISATIE / COÖRDINATIE VAN HET WOONBELEID
 
B. OVERLEG
 
Lokaal woonoverleg
Lokaal Woonoverleg stad Antwerpen
 
Opdracht:
 Als gevolg van wijzigende wetgeving, wordt het belang van het lokaal woonoverleg verder uitgebreid. Ook volgende taken moet opnemen:
 • Minstens 2x per jaar een lokaal woonoverleg organiseren waarop lokale woonactoren, lokale welzijnsorganisaties en Wonen-Vlaanderen wordt uitgenodigd
 • Verplicht bespreken van: 
  • wijzigingen aan het gemeentelijk toewijzingsreglement sociale huisvesting
  • opmaak en wijzigingen aan het gemeentelijk toewijzingsreglement betaalbaar wonen
  • inplantingen of uitbreidingen van woonwagenterreinen
  • sociale woonprojecten
  • lokale woonbehoeften en wachtlijsten sociale huisvestingsmaatschappijen
  • behoeftebepaling SVK
  • kerncijfers over de woningmarkt bespreken
  • bespreking visie sociaal wonen
  • toewijzingspraktijk van sociale woningen 
  • kerncijfers mbt de woonpremies.
De meeste bijkomende thema’s kwamen reeds aan bod op andere overlegorganen in de stad Antwerpen. Door de nieuwe verplichtingen naar het lokaal woonoverleg toe, drong een wijziging van de bestaande overlegstructuren in de stad Antwerpen zich op. De woonraad en het actorenoverleg rond het gemeentelijk toewijzingsreglement werden geschrapt. De inhoud ervan werd mee opgenomen bij het lokaal woonoverleg. 2 x per jaar gaat het lokaal woonoverleg in beperkte kring door en 2 keer per jaar in uitgebreide kring.

 

Deelnemers:

 

Beperkte groep:
SHM’s (directie + hoofd projecten)
SVK
Wonen-Vlaanderen
Stad (SW/Vergunningen, SW/Ruimte, SW/Ontwerp en uitvoering, SD/Woonregie en kabinetten Wonen en Ruimtelijke Ordening en AG Vespa

2x per jaar uitbreiding van de vaste groep:

Kabinet Sociale Zaken
CAW
Huurdersbond
SAS
Confederatie van Immobiliën 
Eigenaarsbond
Provincie, dienst wonen
ROG/ZEWOPA (sector voor mensen met een beperking)Trekker:

Stad Antwerpen/SD/WO/Woonregie

 

Frequentie:

4-5 keer per jaar

 

Meer informatie te verkrijgen bij stadsdienst Woonregie - woonregie@antwerpen.be

 

 
Lokale woonraad

Valt onder lokaal woonoverleg

 
Overleg andere actoren

1. Stuurgroep wonen-welzijn

- Opdracht:

 • signaleren en bespreken van noden en knelpunten rond het thema wonen-welzijn
 • ontwikkelen van gedragen standpunten en formuleren van adviezen
 • informatie-uitwisseling en kennisdeling
 • evalueren van de organisatie van doorstroom naar  en woonbegeleiding in sociale huisvesting

- Deelnemers:

SHM’s (hoofd sociale dienst)
SVK (hoofd sociale dienst)
Stad (SD/Woonregie, SD/Maatschappelijke Hulp, MV/Sociale Interventie en kabinet Sociale Zaken, Wonen en Burgemeester)
CAW
Agentschap Jongerenwelzijn
SaRA (GGZ)
Drughulpverlening
 ROG/ZEWOPA (sector voor mensen met een beperking)
...

- Trekker: Stad Antwerpen/SD/SO/Woonregie

 

- Frequentie: 4-5 keer per jaar

 


 
C. SAMENWERKINGSVERBANDEN