Titel
Beschrijving
Druk op Shift+ENTER om het menu te openen (nieuw venster)
  
  
Bewerken
1. LOKAAL WOONBELEID COÖRDINEREN
 
A. INTERNE ORGANISATIE / COÖRDINATIE VAN HET WOONBELEID
 
B. OVERLEG
 
Lokaal woonoverleg
Een gedragen visie rond wonen komt er niet zomaar. Het is een resultaat van geregeld doorbespreken van de verschillende thema’s rond wonen met de nodige lokale en interlokale actoren. Een goede samenwerking tussen de lokale mandatarissen en ambtenaren, het OCMW, SVK Het Scharnier en de lokale Sociale Huisvestingsmaatschappijen Nieuw Dak en Landwaarts is de sleutel tot succesvol lokaal woonoverleg.
Op regelmatige basis wordt er een lokaal woonoverleg georganiseerd waarbij naast de lokale actoren eveneens de Provincie Limburg en het Agentschap Wonen Vlaanderen aanwezig zijn.
 
contact: wonen@genk.be
 
Overleg andere actoren
Lokaal Sociaal Beleid - stuurgroep Lokaal Sociaal Beleidsplan
Het OCMW coördineert ism de Stad Genk de opmaak en uitvoering van een sociaal woonbeleidsplan. Een stuurgroep volgt het opmaken, uitvoeren, evalueren en actualiseren van dit sociaal woonbeleidsplan op. OCMW, Stad en relevante actoren maken deel uit van deze stuurgroep.
 
Overleg woonbegeleiding en sociaal woonbeleid
Het OCMW en de dienst woonbeleid komen op regelmatige basis samen om dossiers rond woonkwaliteitsbewaking terug te koppelen op vlak van woonbeleiding en welzijnskwesties. Tegelijk kan het OCMW ook kwesties aankaarten en feedback geven over begeleidingsdossiers waar ook een problematische huisvestingssituatie is. Periodiek wordt ook het CAW uitgenodigd, die trajectbegeleiding voorzien voor Genkse cliënten.
 
Seniorenraad - werkgroep wonen
Binnen de seniorenraad, bestaande uit afgevaardigden van de 25 Genkse seniorenbonden en niet-georganiseerde senioren, zijn een aantal open werkgroepen actief, o.a. de werkgroep wonen.  Deze werkgroep adviseert het lokale bestuur - op vraag of op eigen initiatief - m.b.t. verschillende aspecten van wonen voor senioren: levenslang wonen, alternatieve woonvormen, woningaanpassingen, wonen in woonzorgcentra, ...
Meer info: Liliane Tielens, Dienst Sociaal Welzijn - 089 65 43 60 of sociaal.welzijn@genk.be
 
Adviesraad voor personen met een handicap
De Genkse adviesraad voor personen met een handicap adviseert het lokale bestuur over verschillende aangelegenheden die personen met een handicap aanbelangen.  Op vlak van wonen wordt er vooral gewerkt rond levenslang wonen en toegankelijkheid. 
Meer info: Liliane Tielens, Dienst Sociaal Welzijn - 089 65 43 60 of sociaal.welzijn@genk.be
 
C. SAMENWERKINGSVERBANDEN

Lokaal Woonbeleid GAOZ
De gemeenten Genk, As, Opglabbeek en Zutendaal zijn in 2009 een samenwerkingsverband aangegaan om samen aan een gemeentelijk en intergemeentelijk woonbeleid te werken.
Die samenwerking ging effectief van start op 5 januari 2010.
De vier gemeenten zijn overtuigd van de meerwaarde van het project en engageren zich met als doel een kwalitatief woonbeleid uit te bouwen voor de 4 gemeenten.
Het samenwerkingsverband Lokaal Woonbeleid GAOZ ontvangt sinds januari 2010 subsidies van het Vlaamse Gewest en van de Provincie Limburg voor een periode van minstens 3 tot maximaal 9 jaar.

De interlokale vereniging GAOZ focust op 3 thema's, conform het besluit van 16 november 2018 over het Lokaal Woonbeleid.

  • zorgen voor een divers en betaalbaar woonaanbod
  • ondersteunen van woningkwaliteit
  • mensen met woonvragen informeren, sensibiliseren en begeleiden

Sinds 2019 maakt de gemeente Oudsbergen (fusie Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek) deel uit van de interlokale vereniging GAOZ.

contact:info@woneningaoz.be

www.woneningaoz.be

Lokale dienstencentra & huurwoningen voor senioren

Het OCMW werkt samen met de cvba Nieuw Dak naar aanleiding van de uitbating van lokale dienstencentra (LDC) voor senioren in Genk. Deze LDC zijn gesitueerd in de nabijheid van sociale huurwoningen voor senioren. In 4 van de 5 dienstencentra huurt het OCMW de lokalen van de dienstencentra van de sociale verhuurmaatschappij. Hierdoor is de dienstverlening voor omwonende senioren heel nabij beschikbaar.

contact: liesbet.gabriels@ocmwgenk.be

Convenant tussen de stad Genk en het sociaal verhuurkantoor Het Scharnier betreffende het onderzoeken van woningen

Er is een afsprakenkader tussen de stad Genk, het sociaal verhuurkantoor Het Scharnier en de Vlaamse minister bevoegd voor Wonen over het onderzoeken van woningen die te huur worden aangeboden aan het SVK met het oog op nieuwe inhuurneming. Het SVK verbindt er zich toe aan de stad een conformiteitsonderzoek aan te vragen voor elke woning die te huur wordt aangeboden met het oog op nieuwe inhuurneming, voor zover het SVK er na een beperkt eigen plaatsbezoek in geïnteresseerd is. Vanaf 2021 zal deze convenant uitgebreid worden naar de GAOZ gemeenten, als onderdeel van het nieuwe subsidiedossier 2020-2025.

contact: wonen@genk.be

Ergotherapie aan huis

De gemeenten Genk, As, Oudsbergen en Zutendaal hebben een samenwerkingsovereenkomst met het OCMW van Genk en Landelijke Thuiszorg (aka FERM) om mensen te begeleiden bij woningaanpassing. De ergotherapeuten van het OCMW Genk ondersteunen via deze overeenkomst inwoners uit de GAOZ gemeenten met vragen rond woningaanpassing en levenslang wonen. Voor complexe dossiers die bouwkundige ingrepen vergen, doen zij beroep op de technisch adviseur van FERM. Deze begeleidt op maat de inwoners met de verbouwingswerken (vb plaatsing inloopdouche, verbouwingen om drempels weg te werken,...), offerteaanvragen, opvolging werken, premieaanvragen...

contact: info@woneningaoz.be of T 089 65 45 72

Samenwerkingsovereenkomst Energiehuis Limburg

De GAOZ gemeenten (Genk, As, Oudsbergen en Zutendaal) bereiden een samenwerkingsovereenkomst voor met het Energiehuis Limburg/Duwolim. Het Energiehuis biedt een basisdienstverlening aan in heel Limburg. De GAOZ gemeenten zetten hun beschikbare budget vanuit het Energiehuis gericht in op renovatiebegeleiding en cofinancieren deze taakstelling voor bijkomende begeleidingen. Voordeel is dat de werking van het Energiehuis versterkt wordt op lokaal vlak, terwijl de al aanwezige woonloketten kunnen focussen op hun taak rond informatieverstrekking. Afronding is voorzien voor juni 2020.

Meer info: info@woneningaoz.be | T 089 65 45 71