Titel
Beschrijving
Druk op Shift+ENTER om het menu te openen (nieuw venster)
  
  
Bewerken
1. LOKAAL WOONBELEID COÖRDINEREN
Dienst Wonen Stad Gent: regie
Dienst Toezicht Wonen Bouwen en Milieu: woonkwaliteit
 
A. INTERNE ORGANISATIE / COÖRDINATIE VAN HET WOONBELEID

De Dienst Wonen van de Stad Gent heeft drie belangrijke pijlers:  woonadvies, woonondersteuning en beleidsadvies.

Woonadvies

De eerste lijn dienstverlening aan de burger wordt aangeboden in zes woonwijzers waar mensen zonder afspraak op de zitdagmomenten gratis informatie, advies en ondersteuning kunnen krijgen. De Dienst Wonen is dagelijks (behalve op donderdag) telefonisch en online bereikbaar voor de burger. 

Zij richt zich  tot alle Gentse burgers met specifieke aandacht voor kansengroepen en biedt informatie en advies over alle woonthema's op maat van elk individu. Preventief en wijkgericht werken alsook gericht doorverwijzen horen tot de dienstverlening.

Woonondersteuning

Gezinnen ondersteunen die moeten herhuisvest worden naar aanleiding van een onbewoonbaarverklaring, een onteigening, een stadsvernieuwingsproject, een actie huisjesmelkerij, horen tot de tweede lijn dienstverlening.

Beleidsadvies

Dienst Wonen adviseert het beleid, voert de beleidsbeslissingen uit en activeert samenwerkingsverbanden met huisvestings- en welzijnsactoren.

Meer informatie:

Dienst Wonen

Woodrow Wilsonplein 1

9000 Gent

09 266 76 40

Email: wonen@stad.gent

 

Bijlage 
B. OVERLEG
 
Lokaal woonoverleg

Als regisseur van het lokaal woonbeleid zit de Stad Gent het lokaal woonoverleg voor. Deze vergadering vindt drie maal per jaar plaats en bestaat naast de politieke en administratieve afgevaardigden van de stad en OCMW uit vertegenwoordigers van de sociale woonorganisaties, Wonen-Vlaanderen, de Huurdersbond, het lokaal sociaal beleid, en het stadsontwikkelingsbedrijf SOGent.

Op het lokaal woonoverleg worden de doelstellingen op het vlak van sociaal wonen op korte en middellange termijn besproken. De verschillende sociale woonprojecten en individuele verrichtingen worden er afgestemd op elkaar conform de bepalingen van het Procedurebesluit Wonen.

Meer informatie:

Dienst Wonen
Woodrow Wilsonplein 1
9000 Gent
09 266 76 40
Email: wonen@stad.gent

 

 

 
Stedelijke Woonraad

De Gentse Stedelijke Woonraad (WORA) is een door de lokale overheid zelf georganiseerde adviesraad (decreet over het lokaal bestuur 22/12/2017, art. 41, 13°). Hij bestaat sinds 1997 en verleent advies over uiteenlopende aspecten van het lokaal woonbeleid. 


Het decreet Vlaamse Wooncode (1997) legt de regie van het lokaal woonbeleid in handen van de lokale overheid. De Stedelijke Woonraad ondersteunt de lokale overheid in die regisseursrol en draagt bij tot beleidsparticipatie op het vlak van wonen. Hij verleent advies, zowel op vraag van het beleid, als op eigen initiatief. 

 

De Gentse Stedelijke Woonraad heeft een eigen webpagina (website Stad Gent). Via deze webpagina worden de statuten, het huishoudelijk reglement, de samenstelling en de adviezen van de adviesraad ontsloten. 

 

Meer informatie:

 

Dienst Wonen

Woodrow Wilsonplein 1

9000 Gent

09/ 266 74 47

email: wonen@stad.gent

 

 

 
Overleg andere actoren
Task Force Wonen
 
Overleg tussen betrokken kabinetten en directeurs van de diensten en het middenveld, omtrent het uittekenen van processen binnen het woonbeleid ikv de wooncrisis.
 
Task Force Sociaal Wonen
 
Overleg tussen stad, SHM's en VMSW om de strategische en collectieve doelen voor aanbodverruiming van het sociale woonpatrimonium af te stemmen en naar concrete acties door te vertalen.
 
 Overleg Stad - OCMW
 

Regelmatig overleg met de dienst sociale woonbegeleiding over allerlei dossiers, problematieken, ...

 

Overleg Lokaal Welzijnsbeleid

 

Dienst Wonen neemt deel aan het overleg in verschillende werkgroepen zoals wonen-welzijn, kansarmoede, dakloosheid, ...

 

Woonwinkeloverleg Oost-Vlaamse woonwinkels

 

Medewerkers van de woonwijzers nemen deel aan dit overleg georganiseerd door Wonen Vlaanderen, afdeling Oost-Vlaanderen.

 

Vlaams Overleg Studentenhuisvesting

 

Overleg tussen de huisvestingsdiensten van de Vlaamse studentensteden


Task Force Vluchtelingen 

Doel: coördineren alle initiatieven ikv hulpverlening en integratie:

 • zowel OCMW als stadsdiensten
 • middenveldorganisaties
 • vrijwilligers

Vanuit de Taskforce vluchtelingen zijn er drie werkgroepen actief:

 • opvang: samenwerking tussen de verschillende opvanginitiatieven
 • vrijwilligers en sensibilisering https://solidair.stad.gent
 • integratie met zes sub werkgroepen: huisvesting, onderwijs, werk, taal en inburgering, gezondheid, vrije tijd (proactief werken aan integratie).

Werkgroep huisvesting vluchtelingen (en kwetsbare personen) (actief in 2016 tem  2018)

Samenstelling:
opvanginitiatieven in Gent, Huurdersbond, CAW, sociale dienst, SVK Gent, dienst Wonen Stad Gent

Doel: informatie-uitwisseling, afstemming en coördinatie uitstroom erkende vluchtelingen

Acties:

 • in kaart brengen taak/rol verschillende diensten
 • infosessies voor vluchtelingen en vrijwilligers(organisaties) die met vluchtelingen werken: zoektocht en huren woning (folder, infosessies in verschillende talen)
 • trajectbegeleiding en woonbuddys CAW
 • doorgangswoningen
 • monitoren uitstroom

Meer informatie:

Dienst Wonen
Woodrow Wilsonplein 1
9000 Gent
09 266 76 40
Email: wonen@stad.gent

 
C. SAMENWERKINGSVERBANDEN

2 protocollen OCMW Gent - Stad Gent - sociale verhuurders:

 

Het samenwerkingsprotocol Woonbegeleiding is een overeenkomst gesloten tussen het OCMW Gent en de Gentse sociale verhuurders. Het regelt de procedure inzake huurachterstalbemiddeling en de versnelde toewijzing van een sociale huurwoning in het kader van artikel 24 §2. Dit behelst de versnelde toewijzing voor de drie doelgroepen daklozen, jongeren uit de bijzondere jeugdbijstand die begeleid zelfstandig gaan wonen en mensen met een geestelijk gezondheidsprobleem die zelfstandig woont of gaat wonen.

 

Het samenwerkingsprotocol Woningen is een overeenkomst tussen OCMW Gent en de Gentse sociale verhuurders. Dit houdt de verhuring van woningen aan het OCMW (noodwoningen) en het verlenen van zekerheidsstellingen of bankwaarborg in.

 

1 protocol CAW - sociale verhuurders

 

Samenwerkingsovereenkomst preventieve woonbegeleiding in het kader van preventie van uithuiszetting van sociale huurders.

Tussen CAW Oost-Vlaanderen en de Gentse sociale verhuurders is er een overeenkomst gesloten die uithuiszetting van sociale huurders wil voorkomen door het inzetten van preventieve woonbegleiding door het CAW. Preventieve woonbegeleiding is een begeleiding voor sociale huurders die dreigen hun woning te verliezen omwille van problemen met het onderhoud van hun woning, betalingsmoeilijkheden en/of samenlevingsproblemen.

 

1 Samenwerkingsprotocol Kotatgent

 

Kotatgent is een samenwerking tussen de Stad Gent en de Gentse hoger onderwijsinstellingen. Kotatgent adviseert het huisvestingsbeleid voor studenten, geeft info en advies aan studenten en kotbazen en onderwijspartners, biedt een online platform aan met studentenhuisvesting van private verhuurders, faciliteert de communicatie en info-uitwisseling tussen de onderwijspartners. In april 2020 introduceerde Kotatgent  het zichtbaar maken van conformiteitsattesten op de website. Kotbazen die willen adverteren op de website moeten zich akkoord verklaren met de gebruiksvoorwaarden waarin expliciet staat dat ze een controle zullen krijgen van de Stad en de brandweer inzake woonkwaliteit en brandveiligheid. Om in orde te zijn met de GDPR en omwille van een IT-technische kwestie moeten alle kotbazen zich zelf opnieuw registreren op de nieuwe website Kotatgent. Kotatgent telde 2800 geregistreerde kotbazen dus het wordt een uitdaging om dit bestand terug te laten aangroeien tot een behoorlijk aantal. 

De stuurgroep Kotatgent coördineert, evalueert en controleert de werking van Kotatgent en komt minimaal 1 keer per jaar samen. De werkgroep Kotatgent staat in voor de uitvoerende en beherende opdrachten en komt minimaal 5 keer per jaar samen.

De overeenkomst is opgesteld voor onbepaalde duur.

Meer informatie:

Dienst Wonen

Woodrow Wilsonplein 1

9000 Gent

09 266 76 40

Email: wonen@stad.gent

Bijlage