Titel
Beschrijving
Druk op Shift+ENTER om het menu te openen (nieuw venster)
  
  
Bewerken
1. LOKAAL WOONBELEID COÖRDINEREN
 
A. INTERNE ORGANISATIE / COÖRDINATIE VAN HET WOONBELEID
 
B. OVERLEG
 
Lokaal woonoverleg
  • kerngroep : verschillende directie stad Kortrijk en stadontwikkelingsbedrijf
  • uitgebreide kerngroep: aangevuld met OCMW, Wonen Vlaanderen, programma regisser
  • ad-hoc uitbreiding : SHm, private ector, leiedal, ...
 
Bijlage 
Lokale woonraad
Kortrijk wil zich meer dan ooit profileren als Woonstad. Het opstarten van een lokale Woonraad die zorgt voor een gestructureerd overleg tussen de verschillende woonactoren speelt daarin een belangrijke rol. De Woonraad is een advies- en overlegorgaan van spelers op de woningmarkt die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het woonbeleid van de stad betrokken zijn. De deelnemers aan de Woonraad zijn uit alle mogelijke sectoren afkomstig, om een brede input te garanderen en eenzijdig maatregelen of standpunten te vermijden. De achtergrond en de belangen van de deelnemers kunnen soms ver uit elkaar liggen. Dit mag echter geen belemmering zijn voor de goede werking van de Woonraad. Het is integendeel de bedoeling om op zoek te gaan naar win-win situaties voor de verschillende actoren. Daarom wordt de Woonraad opgesplitst in verschillende kerngroepen, die vanuit een gelijkaardige achtergrond opereren.
 
Overleg andere actoren

Overleg met de private woon- en zorgcentra

Het OCMW Kortrijk baat zelf 5 WZC uit, nl. Sint Jozef, Lichtendal, de Weister, Biezenheem en Ter Melle, goed voor samen 460 wooneenheden op een totaal aanbod in Kortrijk van 1276. De rest wordt uitgebaat door 7 private partners als Home ’t Hoge, De Korenbloem, De Pottelberg, Sint Carolus, Heilig Hart, Sint Vincentius en De Ruysschaert.

Alle WZC hebben op uitnodiging van het OCMW Kortrijk regelmatig overleg (4 x per jaar) m.b.t.

  •  zorgstrategische planning m.b.t. residentiële (WZC) en semi-residentiële voorzieningen, zoals serviceflats, assistentiewoningen, ouderenwoningen e.d.m.
  • netwerking i.v.m. dienstverlening en activiteiten naar thuiswonende ouderen.

Het Lokaal Steunpunt Thuiszorg Kortrijk (= afdeling Kortrijk van het SEL Z W Vl.)

Het LST Kortrijk is een lokaal overlegplatform van alle professionele thuiszorgverstrekkers (beroepen, diensten en organisaties) en vertegenwoordigers van mantelzorgers. Het LST Kortrijk geeft een “Wegwijs in de thuiszorg” uit voor de (potentiële) gebruikers. Daarin is ook de rubriek “wonen voor ouderen” opgenomen, waarin naast de woon(zorg)voorzieningen ook de adressen voor informatie en advies zijn opgenomen.

De uitbaters van serviceflats en woon(zorg)voorzieningen zitten ook mee aan de tafel in het overlegplatform.

Stuurgroep thuisloosheid

 

Tweemaandelijks overlegplatform tussen eerstelijnswelzijnsdiensten die werkzaam zijn met dak en thuislozen. Stimuleren overleg en samenwerking. In de schoot van dit overleg werden reeds meerdere innovatie projecten opgestart. Zie winternachtopvang, woonclub, bufferwoningen, colloqium 2011. Huis Inclusief 2014 (regionaal project ifv tijdelijke woonst en begeleiding) 

 

 
C. SAMENWERKINGSVERBANDEN

Woonclub

Samenwerking stad-CAW-Samenlevingsopbouw.

De woonclub helpt mensen op zoek naar een huurwoning uitzoeken wat mogelijk is op maat van hun situatie. We helpen zoeken naar huurwoningen en helpen ook bij het voorbereiden van gesprekken en bezoeken met verhuurders of immo-kantoren. We zoeken uit of mensen recht hebben op een premie, helpen de papieren verzamelen om zich in te schrijven in De Poort of een andere bouwmaatschappij, enz. De kandidaat huurder kan hulp krijgen van een buddy bij de verschillende stappen in het zoeken naar een woning. Eens een woning gevonden kan de nieuwe huurder bij de woonclub terecht om de verhuis en de intrek in het nieuwe huis voor te bereiden. De dienstverlening van de woonclub is gratis.

Meer info over de woonclub vind je hier.

Huurdersbond                                                                                                                                             Samenwerking Huurdersbond – OCMW - Stad Kortrijk

De huurdersbond is een ledenorganisatie die de belangen verdedigt van huurders van particuliere woningen. De huurdersbond geeft huurders informatie en juridisch advies in verband met bijvoorbeeld huurprijsverhogingen, einde van een huurcontract en opzeggingen.

Het OCMW betaalt jaarlijks € 18000  aan de Huurdersbond. Hiervoor zijn er wekelijks twee zitdagen in Sociaal Huis.