Titel
Beschrijving
Druk op Shift+ENTER om het menu te openen (nieuw venster)
  
  
Bewerken
1. LOKAAL WOONBELEID COÖRDINEREN
 
A. INTERNE ORGANISATIE / COÖRDINATIE VAN HET WOONBELEID
 
B. OVERLEG
 
Lokaal woonoverleg

Coördinatiegroep sociaal woonbeleid

 

Op 12 oktober 2007 werd de coördinatiegroep sociaal woonbeleid opgericht. De coördinatiegroep sociaal woonbeleid is een breed forum dat de spil vormt van het overleg rond het sociaal woonbeleid. Zowel de sociale huisvestingsactoren als de actoren uit de belendende sectoren welzijn en ruimtelijke ontwikkeling worden er op uitgenodigd.

 

Op 29 maart 2013 werd de nieuwe werkwijze van de coördinatiegroep (voortaan Lokaal woonoverleg) door het college goedgekeurd en zal er ook volgens een nieuwe formule gewerkt worden. 

1 maal per jaar wordt er vergaderd met alle belanghebbenden, de zogeheten Klankbordgroep. Daarnaast zal de Kerngroep nog ongeveer 3 keer per jaar vergaderen. Deze Kerngroep bestaat uit de schepen voor wonen, Wonen-Vlaanderen, VMSW, Sociaal Huis en de sociale huisvestingsmaatschappijen. Uitgebreid met de actoren uit de sector welzijn en de provincie  vormen zij de Klankbordgroep.  

 

 

In navolging van het BVR van 16/11/2018 worden op het kerngroepoverleg worden volgende punten besproken:

 • Stand van zaken sociaal woonaanbod
 • Lokale woonbehoefte en wachtlijsten voor SHM en SVK
 • Wijzigingen aan het Lokaal toewijzingsreglement
 • Stand van zaken IGS
 • Voorstelling en beoordeling nieuwe sociale woonprojecten ikv hun opname op de Projectenlijst
 • Kerncijfers lokale woningmarkt en woonkwaliteit
 • Het ruimtelijk beleid
 • Min. 1/jaar de toewijzingspraktijk  van sociale woningen
 • Kerncijfers over Vlaamse, provinciale en gemeentelijke woonpremies
 • Aanpassingen/projecten mbt woonwagenterreinen
 • Er is ook ruimte voor vragen en problemen die zich op dat moment aanbieden.

Op de klankbordgroep worden bovenstaande punten die relevant zijn voor de uitgebreide groep aan actoren hernomen en aangevuld.

De bedoeling is om:

 • te informeren over beleidsinitiatieven: zowel Vlaams, provinciaal als lokaal
 • partners te betrekken bij de beleidsvoorbereiding: ruimte creëren voor input in de beleidsvoorbereiding door de partners;
 • partners te betrekken bij de beleidsuitvoering: afstemmen van de initiatieven van de verschillende actoren;
 • partners te betrekken bij de beleidsevaluatie: ruimte creëren voor input in de beleidsevaluatie door de partners.

Werkgroepen

 


Vanuit de coördinatiegroep kunnen werkgroepen worden georganiseerd waarin concreet in beperktere groep op bepaalde elementen wordt verder gewerkt.

Deze werkgroepen komen frequenter samen dan de coördinatiegroep sociaal woonbeleid. Ook de vertegenwoordiging van de partners in deze werkgroep is anders. Waar de coördinatiegroep (hoofdzakelijk) is samengesteld uit gemandateerden van de organisaties, wordt in de werkgroepen een meer ambtelijke samenstelling nagestreefd. Er gebeurt telkens een terugkoppeling van de werkgroepen naar de vergadering van de coördinatiegroep. Bij het opstarten van werkgroepen wordt telkens een verantwoordelijke aangeduid die zal instaan voor deze terugkoppeling.

 

Het oprichten van een werkgroep gebeurt in functie van beleidsvragen. De coördinatiegroep beslist of er een werkgroep komt. Wanneer het verslag van de vergadering naar het college gaat, kunnen zij kennis nemen van de opstart van een nieuwe werkgroep.

VB.: Werkgroep rond het lokaal toewijzingsreglement en Werkgroep 'taskforce woningkwaliteit'

 

 
Lokale woonraad
 
Overleg andere actoren

Woonkwaliteit-periodiek overleg:

Er is een driemaandelijks overleg met:

 • Wonen Vlaanderen
 • de Vlaamse Wooninspectie
 • de dienst wonen van stad Mechelen 
 • de Wijkpolitie

Dit overleg is er om de samenwerking tussen de verschillende instanties optimaal te houden en een goede opvolging van de dossiers te kunnen garanderen. 

 

Woonkwaliteitsoverleg:

Wekelijks is er bij de dienst wonen van stad Mechelen een intern overleg betreffende de woonkwaliteitsbewaking. Dit zijn meestal het diensthoofd, de controleur (plaatsbezoek), administratief medewerkers (administratieve opvolging dossiers en renovatiedossiers). Hier worden alle lopende dossiers besproken. Door dit overleg is iedereen op de hoogte van de stand van zaken en kan de dossierplanning worden aangevuld en opgevolgd.

Sociale huisvesting - periodiek overleg:

Om de 3 maanden (of wanneer noodzakelijk) wordt er een overleg georganiseerd tussen de dienst Wonen en de Bouwdienst van de stad enerzijds, en de huisvestingsmaatschappij anderzijds. Dit om de planning van de projecten, de mogelijkheden voor nieuwe projecten en vragen mbt het stedenbouwkundig luik snel op tafel te krijgen en de doorlopp van de projecten vlot en transparant te houden.

Studentenhuisvesting - periodiek overleg:

Overleg tussen de stad en de hogeschool (dienst studentenvoorzieningen) om het aanbod en de kwaliteit van de studentenkamers op te volgen.

 
C. SAMENWERKINGSVERBANDEN

IGS - Versterkt Wonen Mechelen-Lier

Intergemeentelijk samenwerkingsverband tussen Mechelen en Lier. Door de samenwerking willen beide steden de woonkwaliteit verhogen en samenwerken rond woonbeleid.

https://www.mechelen.be/06-09-2018-stadsontwikkeling-bijlage-i


Nauwe samenwerking tussen de stad Mechelen en SVK Mechelen:

De kwaliteitscontroleur van de stad vergezelt het SVK bij het bezoeken van een woning die het SVK in huur kan nemen. De dienst Wonen garandeert dat de technische verslagen binnen de twee weken afgewerkt zijn en dat het SVK op de hoogte gebracht wordt van de werken die dienen uitgevoerd te worden om de woning te laten voldoen aan de kwaliteitsnormen van de Vlaamse Wooncode.

 

Alle woningen die het SVK in huur neemt, krijgen kostenloos een conformiteitsattest indien ze voldoen aan de kwaliteitsnormen van de Vlaamse Wooncode.

 

Op 1 januari 2012 werd er een samenwerkingsoverkomst ondertekend tussen stad Mechelen en SVK Bodukam. Deze overeenkomst is een afsprakenkader tussen de stad Mechelen, het sociaal verhuurkantoor SVK Bodukam en de Vlaamse minister bevoegd voor Wonen over het onderzoeken van woningen die te huur worden aangeboden aan het SVK met het oog op nieuwe huurinname. Als bijlage vindt u de overeenkomst.

 

Bijlage