Titel
Beschrijving
Druk op Shift+ENTER om het menu te openen (nieuw venster)
  
  
Bewerken
1. LOKAAL WOONBELEID COÖRDINEREN
 
A. INTERNE ORGANISATIE / COÖRDINATIE VAN HET WOONBELEID
 
B. OVERLEG
 
Lokaal woonoverleg
Het lokaal woonoverleg wordt 3 keer per jaar georganiseerd.
De stad zit dit overleg voor. Aan dit overleg nemen vertegenwoordigers van de sociale huisvestingsmaatschappijen, de intercommunale Interwaas, het OCMW, het sociaal verhuurkantoor Waasland, CAW, Wonen Vlaanderen en de stad deel.
Dit overleg volgt het bindend sociaal objectief op en bespreekt de vooruitgang van de sociale woonprojecten.
 
Meer informatie:
Sint-Niklaas, plannen en ontwikkelen, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas. Tel 03 778 32 41, wonen@sint-niklaas.be.
 
Lokale woonraad
De lokale woonraad vergadert 1 keer per jaar. De lokale woonraad volgt de stand van zaken met betrekking tot het woonbeleid op. 
 
Meer informatie:
Sint-Niklaas, plannen en ontwikkelen, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas. Tel 03 778 32 41, wonen@sint-niklaas.be.
 
Overleg andere actoren
Overleg Wonen-Welzijn: project kwestbare huurders op de (private) woningmarkt in Sint-Niklaas.
Het overleg Wonen-Welzijn werd in 2009 onder impuls van Samenlevingsopbouw opgericht. Het is een netwerk van stadsdiensten, OCMW, woondiensten, welzijnsorganisaties en welzijnsverenigingen, en ervaringsdeskundigen. Het overleg brengt gemeenschappelijke woonproblemen van kwetsbare inwoners van groot Sint-Niklaas in kaart en er wordt gezamenlijk naar oplossingen gezocht.
Het overleg wonen-welzijn neemt initiatieven op het vlak van:
- taakafstemming en coördinatie
- uitwisseling van kennis en ervaringen, bewustmaking en uitwerking van acties
- adviesfunctie inzake woonbeleid voor kwestbare groepen.
 
Gelijkebehandelingsprotocol voor de huisvestingssector.
Onder impuls van Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen, het Meldpunt discriminatie van de regio Waasland, de dienst Huisvesting van de stad en de Huurdersbond kwam in 2011 een 'gelijkebehandelingsprotocol' tot stand. Dit protocol werd ondertekend door 10 lokale besturen uit het Waasland, 17 private verhuurders en makelaars, 2 koepelorganisaties: AES en CIB Oost-Vlaanderen, 3 huisvestingsmaatschappijen, 14 welzijnspartners en 21 sympathisanten. De voornaamste doelstelling is de gelijke behandeling van kandidaat-huurders. Jaarlijks wordt er een open jaarvergadering georganiseerd. Deze open jaarvergadering wordt georganiseerd in samenwerking met de huisvestingssector.
Thema's:
2011: ondertekening protocol en panelgesprek: 'wat doet de huisvestingssector zelf om discriminatie tegen te gaan?'
2012: rechten en plichten van huurders en verhuurders + mogelijkheid tot bijwonen van 3 werkgroepen: huurwaarborg, uithuiszetting, begeleid wonen.
2013: woningkwaliteitsnormen: een goede zaak voor iedereen?
2014: tips voor verhuurders: vrederechter en CIB aan het woord.
2015: (geen) twijfel om te verhuren aan ... Een advocaat spreekt over haar rol als bewindvoerder en schuldbemiddelaar en de wat dit kan betekenen voor verhuurders.
2016: Vluchteling zkt. (t)huis.
2017: verhuren van een aangepast woning.
2018: - 
 
Vluchtelingenoverleg.
Het vluchtelingenoverleg werd opgericht in 2009 en brengt 5 keer per jaar verschillende partners uit Sint-Niklaas samen rond thema's zoals noodopvang, regularisatie, asielprocedure... Het overleg is samengesteld uit o.a. volgend partners: OCMW, stadsbestuur (diensten samenleving, huisvesting, bevolking, welzijn), Rode Kruis opvangcentrum, Vluchtelingenonthaal Sint-Niklaas VLOS, CAW, politie.
Het doel van het vluchtelingenoverleg is om informatie uit te wisselen en een netwerk te creëren. Verschillende actuele thema's worden besproken vanuit verschillende organisaties en dus vanuit verschillende standpunten.
In 2015 werd in Sint-Niklaas werd een tweede Rode Kruis opvangcentrum ingericht. Er worden nu ongeveer 700 asielzoekers opgevangen op het grondgebied. Het overleg wordt daarom sinds eind 2015 regelmatiger samen gebracht en werd uitgebreid met de burgemeester, de OCMW-voorzitter en een vertegenwoordiging van het schepencollege.  Er werden werkgroepen opgericht om initiatieven rond onderwijs, wonen, Mind Spring en peterschap op elkaar af te stemmen.
 
Meer informatie:
Sint-Niklaas, plannen en ontwikkelen, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas. Tel 03 778 32 41, wonen@sint-niklaas.be.
 
 
C. SAMENWERKINGSVERBANDEN