Titel
Beschrijving
Druk op Shift+ENTER om het menu te openen (nieuw venster)
  
  
Bewerken
3. ONDERBOUWD EN EFFICIËNT BESTUREN
 
Visievorming
De visie van het Gentse stadsbestuur is het voorwerp van het bestuursakkoord 2019 - 2024: 'Ambitie en durf voor Gent'.
Bijlage 
Kennis verzamelen over wonen
Kerncijfers over wonen in Gent vind je via het  Dashboard Gent
Wil je dieper graven in de beschikbare woondata, dan kan dat via Gent in cijfers en in kaart.

Databank sociaal wonen
De Gentse Dienst wonen beschikt sinds februari 2014 over een databank met gegevens van alle sociale huurwoningen van de 5 in Gent actieve sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM), het Sociaal Verhuurkantoor Gent (SVK Gent) en het Vlaams Woningfonds (in Gent). Zo beschikt Gent over een accuraat beeld van het aantal en de types sociale huurwoningen in de stad, gekoppeld aan een geoloket.

Meer informatie:

Dienst Wonen
Woodrow Wilsonplein 1
9000 Gent
09 266 76 40
Email: wonen@stad.gent
 
 
Woon(behoefte)studie
De Stad Gent (Dienst Wonen) presenteerde in  2018 een Inspiratienota Wonen. Deze nota is niet het resultaat van een grondige woonstudie, maar ze maakt concreet waarom er terecht sprake is van een crisis in Gent Woonstad. Je kan de nota hier nalezen. 

In het licht van de Gentse wooncrisis werd in 2018 een Task Force Wonen geactiveerd, waarbij de Stad met alle stakeholders van het woonbeleid in dialoog ging om oplossingen te vinden voor de meest schrijnende woonnoden. De aanbevelingen die resulteerden uit die samenwerking zijn hier te vinden. 

De Stad Gent liet in 2008 een Woonstudie uitvoeren.  Deze studie bestond uit vier delen.
 
  1. Kwantitatieve analyse van de bevolking
  2. Kwalitatieve analyse: woonnoden in Gent
  3. Woonaanbod
  4. Analyse van de budgetten.

    De studie is digitaal verkrijgbaar op aanvraag. Een aantal deelaspecten van de studie zijn herzien in het licht van 'Ruimte voor Gent', de nieuwe structuurvisie met blik op 2030 (2018).
Meer informatie:
 
Dienst Wonen
Woodrow Wilsonplein 1
9000 Gent
09/266 76 40
 

 
Lokaal woonplan
De Beleidsnota Wonen van Tine Heyse, de Gentse schepen van Wonen, is volop in voorbereiding.  Ze stelt de concrete klemtonen scherp die het Gentse woonbeleid zullen kenmerken in beleidsperiode 2019 - 2024.  We verwachten dat de Beleidsnota Wonen vanaf 2020 gedeeld kan worden.

Meer informatie:

Dienst Wonen

Woodrow Wilsonplein 1

9000 Gent

09/266 76 40

Email: wonen@stad.gent

 
 
Stedelijke Woonraad (WORA)
De Gentse Stedelijke Woonraad (WORA) formuleert adviezen over het woonbeleid. De beleidsbeslissingen kunnen er van afwijken, maar ze worden in ieder geval gemotiveerd. De WORA-adviezen worden ontsloten via de webpagina van het adviesorgaan (website Stad Gent). 
 
Elektronisch databeheer/dossierbeheer
Registratie- en dossieropvolgingsysteem Dienst Wonen/Stad Gent: dit is een elektronisch registratiesysteem waarin alle contacten met de burger bijgehouden worden. Het gaat zowel om de persoonlijke contacten via de woonwijzers, als om telefonische contacten en mailverkeer. 
 
Stedenbouwkundige vergunningen worden bijgehouden via de toepassingen Rol.net en Omgeving.net (vanaf 2018).

Bouwmisdrijven worden geregistreerd in de toepassing Remmicom Studio.

De registers van leegstaande, van verwaarloosde en van ongeschikt- en onbewoonbaar verklaarde panden worden bijgehouden via de toepassing Neglect X. 
 
Meer informatie:

Dienst Wonen

Woodrow Wilsonplein 1

9000 Gent

09 266 76 40

Email: wonen@stad.gent

 
Woongerelateerde thema's: Ruimte en Ouderen
Ruimte voor Gent (2018)

In 2018 presenteerde Stad Gent haar nieuwe ruimtelijke structuurvisie met tijdhorizon 2030. 
Ruimte voor Gent (2018) kan je hier nalezen.

Studie Ruimte voor ouderen (2015)
 
Deze studie vormt een leidraad voor zorgverstrekkers, investeerders en projectontwikkelaars die op een kwaliteitsvolle manier ruimte voor ouderen willen creëren.  Er hoort ook een praktische handleiding bij, die tot doel heeft op een zo objectief mogelijke manier na te gaan of een nieuw initiatief beantwoordt aan de huidige en toekomstige noden van de Gentse ouderen. 
 
Ruimte voor Ouderen (2015) kan je hier nalezen.

Meer informatie:

Dienst Wonen

Woodrow Wilsonplein 1

9000 Gent

09 266 76 40

Email: wonen@stad.gent