Titel
Beschrijving
Druk op Shift+ENTER om het menu te openen (nieuw venster)
  
  
Bewerken
3. ONDERBOUWD EN EFFICIËNT BESTUREN
 
Visievorming
In 2014 werd een traject doorlopen om een woonvisie te formuleren tot 2030. Deze woonvisie bestaat uit 2 delen; een leefkwaliteitsplan dat de algemene groei van Hasselt en de specifieke groei in bijzondere gebieden onderzoekt, en een woonplan met concrete acties om deze groei te begeleiden. Met het nieuwe bestuur wordt er onderzocht welke acties er worden geherformuleerd en welke bijkomende beleidsinformatie er nodig is.
 
Kennis verzamelen over wonen
gedurende 1 jaar werd de effectieve gemiddelde huurprijs per woningtype onderzocht.
 
Woon(behoefte)studie
Woonbehoeftestudie 2003
 
Lokaal woonplan
Het woonplan maakt integraal uit van de woonvisie 2030. Op basis van 7 beleidspeilers werden er 119 actiepunten geformuleerd. Jaarlijks zal er een jaaractieplan geagendeerd worden voor het College van burgemeester en schepenen en het lokaal woonoverleg met de concrete invulling van speciefieke acties voor het komende werkjaar en een evaluatie van de acties van het vorige werkjaar.
 
Advisering door lokale woonraad
 
Elektronisch databeheer/dossierbeheer
sedert 2015 werd een GIS-module 'handhaving' stelselmatig in gebruik genomen. De modules zijn opgesteld voor leegstand, conformiteitsattest en woonkwaliteit
 
Andere