Titel
Beschrijving
Druk op Shift+ENTER om het menu te openen (nieuw venster)
  
  
Bewerken
3. ONDERBOUWD EN EFFICIËNT BESTUREN
 
Visievorming
 
Kennis verzamelen over wonen

De woonmonitor

Vanuit haar rol als regisseur van het woonbeleid zoals voorzien in de Vlaamse Wooncode en haar bijdrage in de planning van publieke en private woonprojecten, wenst het stadsbestuur van Mechelen over een instrument te beschikken ter ondersteuning van de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het lokaal woonbeleid. Dit instrument is de woonmonitor waarin de informatie over de ontwikkelingen op het vlak van wonen op het grondgebied op een gestructureerde wijze ontsloten worden, rekening houdend met de integratie ervan in de nog te ontwikkelen ruimtemonitor.

De leefbaarheidsmeting

De leefbaarheidsmeting werd in het verleden toegepast in twee projecten van de stad Mechelen. Enerzijds maakte de studie deel uit van het strategisch stadsproject "de binnenstad herleeft/d", een stadsvernieuwingsproject in en rond de Sint-Katelijnestraat dat gerealiseerd werd met financiering van EFRO en van de stad. Het stadproject bestaat uit infrastructuurwerken en initiatieven die als hefboom fungeren voor het heropwaarderen en activeren van de buurt. Ze hadden onder meer tot doel het woon– en leefklimaat te verbeteren en de aantrekkelijkheid van Mechelen als woonstad te verhogen. De stadsvernieuwing beoogt  ook af te stralen op het imago van de hele stad Mechelen.

Anderzijds was de leefbaarheidsmeting ook onderdeel  van de Mechelse woonmonitor. 

Bijlage 
Woon(behoefte)studie

De laatste woonbehoeftestudie voor de stad Mechelen dateert al weer van 1998. 

 

De studie kan aangevraagd worden bij de dienst Wonen van de Stad Mechelen.

 

 

 
Lokaal woonplan
 
Advisering door lokale woonraad
 
Elektronisch databeheer/dossierbeheer

De dienst wonen beheert haar dossiers via het programma Neglect-X. Ook de dienst Economie van de stad beheert de leegstande panden in hetzelfde dataprogramma. 

Er wordt bij Wonen-Vlaanderen melding gemaakt van beslissingen voor de opvolging in het VLOK.

 


 

 
Andere