Titel
Beschrijving
Druk op Shift+ENTER om het menu te openen (nieuw venster)
  
  
Bewerken
3. ONDERBOUWD EN EFFICIËNT BESTUREN
 
Visievorming

Missie

De stad Roeselare wil een actief woonbeleid voeren. Hiermee geeft de stad een concrete invulling aan de Vlaamse Wooncode en art. 23 van de Grondwet, dat alle inwoners het recht op een menswaardig wonen garandeert.

Visie

Het uitvoeren van de missie van het voeren van een actief stedelijk woonbeleid gebeurt door het stimuleren van een aanbodbeleid, het voeren van een kwaliteitsbeleid, het opnemen van de regierol van de stad in het woonbeleid en het voorzien van een integrale toegankelijke dienstverlening naar alle inwoners.
De stad wil een voldoende en betaalbaar aanbod aan woningen stimuleren voor verschillende doelgroepen en woonvormen.
De stad wil een ondersteuningsbeleid voeren zodat er overal kwalitatief kan gewoond worden.
De stad zal hiertoe de regierol in het woonbeleid op zich nemen om in samenwerking met alle betrokken actoren dit woonbeleid te realiseren.

In bijlage:
- meerjarenplan 2014-2019
 
Bijlage 
Kennis verzamelen over wonen
 
Woon(behoefte)studie
In 2006 werd een woonstudie uitgevoerd.
In 2008 werd een woonprogramma opgemaakt.
In 2015 werd een interne studie meergezinswoningen uitgevoerd.
In 2016 werd de studie meergezinswoningen aangevuld met de interne studie grondgebonden woningen.
Bijlage 
Lokaal woonplan
Jaarlijks wordt er een actieplan wonen opgemaakt.
Er werd ook een strategisch plan wonen 2008-2013 uitgewerkt.

Woonbeleidsplan 2014-2019 werd uitgewerkt in de doelstellingenboom van de stad (BBC)

In het bestuursakkoord 2019-2024 "Vooruit met Roeselare", worden beleidsacties wonen gespecifieerd.

Bijlage 
Elektronisch databeheer/dossierbeheer
Er is een klantenregistratiesysteem en systeem dossierbeheer. Alle meldingen van burgers worden geregistreerd.
 
Er is een Woonmonitor ifv. databeheer, rapportage en omgevingsanalyse
 
Andere
/