Titel
Beschrijving
Druk op Shift+ENTER om het menu te openen (nieuw venster)
  
  
Bewerken
3. ONDERBOUWD EN EFFICIËNT BESTUREN
 
Visievorming
Meerjarenplan Turnhout (2020 - 2025)
Turnhout beschikt niet over een afzonderlijk woonplan. Het meerjarenplan van de stad formuleert wel een aantal expliciete ambities inzake wonen: 
* 'We bestrijden armoede in Turnhout en versterken de leefbaarheid door het verhogen van de kwaliteit van private huurwoningen en door de uitbreiding en renovatie van het sociaal woningaanbod.'
* 'We bouwen Turnhout verder uit tot een aantrekkelijke woonstad, met een goede mix van inwoners. We activeren onbebouwde percelen en verhogen de kwaliteit van de woonomgeving door het bestrijden van leegstand en verwaarlozing';
* 'We bouwen Turnhout verder uit tot een aantrekkelojke woonstad, met een goede mix van inwoners. We blijven in de verschillende wijken een verscheiden publiek qua leeftijd, inkomen, ... stimuleren. Betaalbaarheid is hierbij belangrijk.'
 
Meer info: www.turnhout.be/smjp-lokaal-bestuur-stad-en-ocmw

 Project Wonen in de stadsregio (2020 - 2025)
In het kader van de IGS-projecten lokaal woonbeleid engageerden de gemeenten Beerse, Vosselaar, Turnhout en Oud-Turnhout zich tot samenwerking inzake wonen, en het realiseren van gezamenlijke beleidsdoelstellingen. Deze engagementen werden opgenomen in de de nieuwe subdiedieaanvraag van het project, zoals die bij MB van 12 december 2019 werd goedgekeurd. Naast de accenten die reeds werden gelegd in de gemeentelijke meerjarenplannen, willen de 4 besturen samen prioritair inzetten op de volgende 3 thema's:
* 'Sterker inzet op regierol sociaal wonen, met aandacht voor actieve sturing op nieuw aanbod, actieve sturing op renovatie, samenwerking inzake inschrijven en toewijzing, samenwerking inzake leefbaarheid.'
* 'Uitbouwen van een visie inzake samenwonen. Hierbij dient de visie een evenwicht te vinden tussen mensen die samenwonen uit keuze (zorgwonen, samenhuizen, ...) en mensen die samenwonen uit noodzaak ((illegale) kamerverhuur, buitenlandse arbeiders, ...)'.
* 'Naast de bestaande reguliere werking, wordt sterker ingezet op proactieve acties inzake woningkwaliteit, op maat van de gemeenten. Dit impliceert ook nadenken over de geschikte handhaving van de genomen besluiten, alsook een visie inzake herhuisvesting en noodopvang.'
 
Kennis verzamelen over wonen
Studie kwetsbare buurten : Kijk in de wijk (2020)
Vanuit de ambitie om zorgzame buurten uit te bouwen, wil de stad sociale cohesie en ontmoetingsmogelijkheden in aandachtswijken bevorderen. Om deze reden kreeg Samenlevingsopbouw de opdracht om voor 9 buurten om  de sociale en fysieke leefbaarheid in kaart te brengen.  Dit onderzoek loopt in 2020.

Studie migratiemotieven (2005)
In december 2005 werd het "Onderzoek naar de vestigings- en verhuismotieven bij de Turnhoutse bevolking", uitgevoerd door het Strategisch Plan Kempen in opdracht van het stadsbestuur, afgerond.
De kennis van migratiestromen en een diepgaand onderzoek naar de vestigings- en verhuismotieven moest leiden tot conclusies en aanbevelingen aan het stadsbestuur van de stad Turnhout om een beleid uit te stippelen die de kernstad als woonstad voor gezinnen herwaardeert.
Bijlage 
Woon(behoefte)studie
 
Lokaal woonplan
Turnhout beschikt niet over een afzonderlijk woonplan. Het meerjarenplan van de stad formuleert wel een aantal expliciete ambities inzake wonen (zie hoger). Daarnaast poogt de stad, i.s.m. de andere gemeenten van de stadsregio een aantal gezamenlijke beleidsdoelstellingen uit te werken (zie hoger).
 
Advisering door lokale woonraad
 
Elektronisch databeheer/dossierbeheer
 
Andere