Titel
Beschrijving
Druk op Shift+ENTER om het menu te openen (nieuw venster)
  
  
Bewerken
4. AANBOD BETAALBARE WONINGEN VERHOGEN
 
A. BETAALBARE GRONDPRIJS
 
A.1. Vergroten aanbod van bouwgrond (private en publieke gronden)
 
A.1.1. Decretaal instrumentarium: activeren onbebouwde bouwkavels
 
Register van onbebouwde percelen
In februari 2017 keurde de gemeenteraad het gemeentelijk actieplan sociale woningen goed. Er werd  7 percelen geselecteerd, die uitsluitend bestemd zijn voor sociaal wonen, coform de acties.
Bijlage 
Heffingen op onbebouwde percelen / Activeringsbelasting

De activeringsheffing vervangt de vroegere belasting op niet-bebouwde percelen, gelegen in een niet-vervallen verkaveling. Zoals vroeger heeft deze belasting in de eerste plaats een stedenbouwkundig doel: ze is bestemd ter ondersteuning van het gemeentelijk grondbeleid. Enerzijds het bewoonbaar maken en bebouwen van percelen die daartoe bestemd zijn en anderzijds het tegengaan van grondspeculatie door het stimuleren van de verkoop van deze percelen.

 
A.1.2. Eigen stedelijk instrumentarium
 
A.2. Verhogen betaalbaarheid bouwgrond via grondbeleid
De stad wil bij het realiseren van de laatste grote woonontwikkelingsgebieden op haar grondgebied, de betaalbaarheid van het woonaanbod verzekeren. Daarvoor realiseert de stad een aantal grondverwervingen in het stedelijk woongebied Immerzeeldreef - en andere gebieden.
 
Door de regierol op zich te nemen kunnen woningaanbod en vraagprijs worden gestuurd. De stad kan tevens mee bepalen voor welke doelgroep (woningtypologieën) er gebouwd wordt.
 
A.2.1. Private en publieke gronden (excl. gronden van lokaal bestuur)
 
Eigen stedelijk instrumentarium
 
A.2.2. Gronden van het lokaal bestuur
In het gemeentelijk actieplan sociaal wonen zijn ook gronden in eigendom van de Stad Aalst en OCMW Aalst opgenomen.
 
A.2.2.1. Decretaal instrumentarium
 
A.2.2.1.1. Actief gemeentelijk grondbeleid
 
a. Aankoop, verkoop of ruil van gronden
 
b. Recht van erfpacht
 
c. Recht van opstal
 
d. Andere
 
A.2.2.1.2. Financiële ondersteuning
 
A.2.2.2. Eigen stedelijk instrumentarium
 
B. BETAALBARE PRIJS KOOPWONING
 
B.1. Ondersteuning burger bij eigendomsverwerving
Prikkelproject Rechteroever 2013-2015 is nu afgelopen en werd geëvalueerd. Een nieuw prikkeldoelgebied werd uitgestippeld: De Watertorenwijk. De Stad voerde een huis-aan-huis enquête om de nodige input verzamelen om een actieplan en premiebeleid op te zetten aangepast aan de noden van de buurt.
Het prikkelproject werd goedgekeurd en ging van start in 2017 tem 2020.
Bijlage 
Aankooppremie
 
Informeren en sensibiliseren over ondersteuningsmogelijkheden door andere overheden
 
Andere
 
B.2. Pandenbeleid: sociale koopwoningen en bescheiden woningen
 
Opleggen van een sociale last voor sociale koopwoningen
 
Opleggen van een bescheiden last voor bescheiden woningen
 
Reglement sociaal wonen/verordening bescheiden wonen
 
Andere
 
B.3. Pandenbeleid: lokaal bestuur als actor
 
B.3.1. Zelf (sociale of bescheiden) woonprojecten realiseren
 
Subsidies aanvragen in kader van sociale woningbouwprojecten (subsidie voor verwerving van gronden en panden, subsidie voor de bouw van of renovatie tot sociale koopwoningen, subsidie voor dan aanleg of de aanpassing van wooninfrastructuur)
De stad verwierf enkele woningen in het kader van het Prikkelproject Rechteroever, door het uitoefenen van haar recht van voorkoop. Deze panden worden gesloopt en vanaf 2014 stelselmatig vervangen door nieuwbouw, meer specifiek sociale koopwoningen. De stad doet beroep op de voorziene subsidiekanalen bij het VMSW voor de verwerving, sloop en nieuwbouw. Alle 5 woningen werden verkocht via de private markt of als sociale koopwoning.
 
Subsidies stadsvernieuwing aanvragen (conceptsubsidie)
Via een conceptstudie werd een herontwikkelingsplan ontwikkeld voor het kerngebied van de Aalsterse Rechteroever.
 
Subsidies stadsvernieuwing aanvragen (projectsubsidie)
 
Subsidies vernieuwing voormalige bedrijfspanden aanvragen
 
Federaal grootstedenbeleid
 
B.3.2. Bemiddelen
 
C. BETAALBARE PRIJS HUURWONING
 
C.1. Sociale huurwoningen
De stad Aalst verhuurt zelf 100-tal sociale huurwoningen.
 
Via het Sociaal Verhuurkantoor worden sinds januari 2019  in totaal 130 woningen verhuurd aan mensen die in een woonnoodsituatie verkeren. De stad Aalst is aangesloten bij Sociaal Verhuurkantoor Zuid-Oost-Vlaanderen.
 
De Stad Aalst beschikt over 12 doorstroomwoningen die verhuurd worden aan mensen die met een ernstige woonnoodsituatie geconfronteerd worden.
 
Bovendien telt de Stad Aalst 2 woonwagenterreinen, gelegen aan Bleekveld (Aalst) en de Zijpstraat (Hofstade). In totaal worden hier 29 standplaatsen verhuurd.
 
C.1.1. Vergroten aanbod sociale woningen
 
a. Lokaal woonbeleid regisseren
Zie regierol Lokaal Woonoverleg.
 
b. Aansnijden eigen gronden
 
Register van onbebouwde percelen in eigendom van Vlaamse besturen en Vlaamse semipublieke rechtspersonen
 
Actieprogramma 25%-regel
Het gemeentelijk actieplan sociaal wonen werd goedgekeurd in 2017.
 
c. Bindend sociaal objectief/woonbeleidsconvenant
De voortgangstoets van de stad Aalst is positief om tegen 2025 het bindend lokaal objectief te bereiken.
De stad Aalst sloot in 2018 een woonbeleidsconvenant af met Vlaanderen voor 76 bijkomende sociale woningen.
 
d. Opleggen van percentages sociaal woonaanbod
 
Gemeentelijk reglement sociaal wonen
Bijlage 
 
 
 

 
e. Verhuren eigen woningen
 
C.1.2. Doelgroepenbeleid
 
a. Lokaal toewijzingsreglement
De stad Aalst heeft sinds 2016 een lokaal toewijzingsreglement voor senioren ism SHM Denderstreek, CV voor Huisvesting Groot-Aalst, CV Dewaco werkerswelzijn. 168 sociale woningen op het grondgebied Aalst zijn voorbehouden voor 65-plussers.

Bijlage 
b. Intern huurreglement
 
 
Bijlage 
c. Verhuren buiten stelsel
 
C.1.3. Financiële ondersteuning van de huurder
 
C.2. Private huurwoningen
 
C.2.1. Aanbod vergroten
 
a. Oprichten of ondersteunen van een SVK
Het Sociaal Verhuurkantoor binnen de stad Aalst werd opgericht in 2009. SVK Aalst trad in 2011 toe tot SVK Zuid-Oost-Vlaanderen.
 
De stad Aalst telt nu 130 SVK woningen.
 
Promotie
Via het stadsmagazine Chipka werd een infographic gepubliceerd die de werking van SVK uitlegt in een eenvoudige tekening.
Door de verschillende aspecten rond Wonen waarmee team Wonen van de stad Aalst dagelijks geconfronteerd wordt, worden mensen met een woning die in aanmerking komt voor verhuur door SVK, hiervoor actief aangesproken. Senioren die naar een woonzorgcentrum verhuizen, krijgen eveneens de informatie over verhuur aan SVK. Jaarlijks verschijnt in het maandelijkse stadsmagazine Chipka' een wervend artikel om de uitbreiding van het aantal SVK-woningen op het grondgebied van Aalst verder te stimuleren.

 
Premie/subsidie
 
Andere
 
b. Eigen andere initiatieven
 
C.2.2. Financiële ondersteuning van de huurder
 
C.3.1. Sturen van het aanbod
 
Kamers
 
Studentenkamers