Titel
Beschrijving
Druk op Shift+ENTER om het menu te openen (nieuw venster)
  
  
Bewerken
4. AANBOD BETAALBARE WONINGEN VERHOGEN
 
A. BETAALBARE GRONDPRIJS
 
A.1. Vergroten aanbod van bouwgrond (private en publieke gronden)
 
A.1.1. Decretaal instrumentarium: activeren onbebouwde bouwkavels
 
 
Register van onbebouwde percelen

1. Lijst van onbebouwde percelen voor heffing

Deze lijst wordt beheerd door de stadsdienst financiën. Nieuwe gronden komen er voornamelijk bij aan de hand van gegevens van afbraak (bv.van leegstaande en verwaarloosde panden) of via een spontane controle. Nieuwe onbebouwde kavels komen er voornamelijk via verkavelingsvergunningen die de stadsdienst Stadsontwikkeling doorgeeft.

Meer informatie te verkrijgen bij stadsdienst Financiën -eigendomsbelasting@ntwerpen.be 

 

2. Register onbebouwde percelen

In kader van het decreet grond- en panden moet er een vernieuwd register van onbebouwde percelen van publieke en semi-publieke rechtsgronden worden opgemaakt.

 

Meer informatie te verkrijgen bij stadsdienst Woonregie - woonregie@antwerpen.be
 
Heffingen op onbebouwde percelen
De belasting geldt voor gronden die op 1 januari van het aanslagjaar onbebouwd zijn. Er wordt niet langer belast zodra er 1 bouwlaag gebouwd is.
Bijlage 
A.1.2. Eigen stedelijk instrumentarium
 
A.2. Verhogen betaalbaarheid bouwgrond via grondbeleid
 
A.2.1. Private en publieke gronden (excl. gronden van lokaal bestuur)
 
Eigen stedelijk instrumentarium
 
A.2.2. Gronden van het lokaal bestuur
 
A.2.2.1. Decretaal instrumentarium
 
A.2.2.1.1. Actief gemeentelijk grondbeleid
 
a. Aankoop, verkoop of ruil van gronden
 
b. Recht van erfpacht
Dit instrument wordt eerder gebruikt om, net zoals bij een concessieovereenkomst,  het gebruik van waardevolle gebouwen -die men niet definitief uit het stadspatrimonium wil zien verdwijnen- mogelijk te maken (voor bvb horeca-uitbating).
 

Meer informatie te verkrijgen bij AG Vespa - info@Vespa.antwerpen.be

 
c. Recht van opstal
Idem als recht van erfpacht
 
d. Andere
 
 
A.2.2.1.2. Financiële ondersteuning
 
A.2.2.2. Eigen stedelijk instrumentarium
 
B. BETAALBARE PRIJS KOOPWONING
 
B.1. Ondersteuning burger bij eigendomsverwerving
 
Aankooppremie
 
Informeren en sensibiliseren over ondersteuningsmogelijkheden door andere overheden
Alle relevante info kunnen burgers bekomen bij de  stedelijke woonkantoren, zie punt 2.A.
 
Andere
 
 
B.2. Pandenbeleid: sociale koopwoningen en bescheiden woningen
 
Opleggen van een sociale last voor sociale koopwoningen
 
Opleggen van een bescheiden last voor bescheiden woningen
 
 
Reglement sociaal wonen/verordening bescheiden wonen
 
Andere
 
B.3. Pandenbeleid: lokaal bestuur als actor
 
B.3.1. Zelf (sociale of bescheiden) woonprojecten realiseren
Bij stadsvernieuwingsprojecten wordt er steeds bekeken of er een aanbod aan sociaal of betaalbaar wonen kan voorzien worden. Maar dit hangt van project tot project af.
 
Subsidies aanvragen in kader van sociale woningbouwprojecten (subsidie voor verwerving van gronden en panden, subsidie voor de bouw van of renovatie tot sociale koopwoningen, subsidie voor dan aanleg of de aanpassing van wooninfrastructuur)
 
Subsidies stadsvernieuwing aanvragen (conceptsubsidie)

Er wordt gebruik gemaakt van conceptsubsidie van het stadsvernieuwingsfonds. 

 

Meer informatie te verkrijgen bij AG Vespa -  03 259 28 10
 
Subsidies stadsvernieuwing aanvragen (projectsubsidie)

Er wordt gebruik gemaakt van projectsubsidie van het stadsvernieuwingsfonds.

 

Klik hier voor meer informatie rond projecten die gesubsidieerd worden.

 

Meer informatie te verkrijgen bij AG Vespa -  03 259 28 10
 
Subsidies vernieuwing voormalige bedrijfspanden aanvragen
 
Federaal grootstedenbeleid
 
B.3.2. Bemiddelen
 
C. BETAALBARE PRIJS HUURWONING
 
C.1. Sociale huurwoningen
 
C.1.1. Vergroten aanbod sociale woningen
 
a. Lokaal woonbeleid regisseren
Via lokaal woonoverleg, zie punt 1.B.
 
b. Aansnijden eigen gronden
 
Register van onbebouwde percelen in eigendom van Vlaamse besturen en Vlaamse semipublieke rechtspersonen
 
Actieprogramma 25%-regel
 
c. Bindend sociaal objectief/woonbeleidsconvenant

 

Stad Antwerpen sloot een woonbeleidsconvenant af met Vlaanderen voor de periode 2017-2019. 

 

Meer informatie te verkrijgen bij stadsdienst Woonregie woonregie@antwerpen.be

 
d. Opleggen van percentages sociaal woonaanbod
 
Gemeentelijk reglement sociaal wonen
 
Sociale last in verkavelings- of stedenbouwkundige vergunning
 
e. Verhuren eigen woningen
 
C.1.2. Doelgroepenbeleid
 
a. Lokaal toewijzingsreglement
Het gemeentelijk toewijzingsreglement van de stad Antwerpen bestaat uit een luik rond lokale binding, en een luik rond doelgroepen  .
 
Voor meer informatie, zie bijlage.
 
Verdere informatie te verkrijgen bij stadsdienstWoonregie - woonregie@antwerpen.be
 
Bijlage 
b. Intern huurreglement
 
c. Verhuren buiten stelsel

De drie sociale huisvestingsmaatschappijen in Antwerpen verhuren een aantal woningen buiten het sociaal verhuurstelsel, waarvan 48 woningen aan het OCMW van Antwerpen.

 

De appartementen worden door het OCMW onderverhuurd aan dak- en thuislozen in combinatie met woonbegeleiding. Deze woningen worden gebruikt om de doelgroep te begeleiden richting zelfstandig wonen.

 

Van zodra de huurder op de wachtlijst chronologisch gunstig gerangschikt staat en hij/zij zelfstandig kan wonen; wordt de tijdelijke huurovereenkomst met het OCMW vervangen door een regulier huurcontract tussen de huurder en de sociale huisvestingsmaatschappij en kan de

huurder op dezelfde plek blijven wonen. .

 

Verdere informatie te verkrijgen bij de dienst Woonregie - woonregie@antwerpen.be

 
C.1.3. Financiële ondersteuning van de huurder
 
C.2. Private huurwoningen

Huurwaarborg

Een kandidaat-huurder kan aan het OCMW vragen om borg te staan. Hiervoor dient men een aanvraag te doen in één van de sociale centra van het OCMW.

 

 Het OCMW garandeert de verhuurder een bedrag op papier (papieren waarborg). Het bedrag is nooit meer dan drie maanden huur. Uitzonderlijk zet het sociaal centrum geld vast op een geblokkeerde rekening bij Belfius. Dat kan alleen als de verhuurder geen papieren waarborg aanvaardt.


Om een huurwaarborg te kunnen verkrijgen, dient men een kopie van  het conformiteitsattest van de woning voor te leggen.

Sinds1 januari 2019 kan men ook een renteloze huurwaarborglening aanvragen bij het Vlaams Woningfonds.


Klik hier voor meer informatie.

 

Installatiepremie voor daklozen

Premie voor daklozen die het statuut 'dakloze' verliezen door in een woning te gaan wonen die als hoofdverblijfplaats dient.

 

Klik hier voor meer informatie  

 
C.2.1. Aanbod vergroten
 
a. Oprichten of ondersteunen van een SVK
Ondersteuning
  • Personeel: convenant rond aanwerving prospectiemedewerker en onthaal/administratieve ondersteuning.
  • Stedelijke renovatiepremie: de stad Antwerpen verleent financiële ondersteuning bij de renovatie van panden gelegen op het grondgebied van de stad Antwerpen. Dit met de bedoeling om de gerenoveerde panden te sociaal verhuren aan particulieren, al of niet via een sociaal verhuurkantoor (SVK). 

Meer informatie te verkrijgen via de stedelijke website of bij stadsdienst Woonregie woonregie@antwerpen.be 

 
Promotie

De stad voert op geregelde tijdstippen promotie rond huren/verhuren via een SVK, adhv persmomenten, verdeling brochures, ...

 

Meer informatie te verkrijgen bij stadsdienst Woonregie woonregie@antwerpen.be
 
Premie/subsidie
 
Andere
 
b. Eigen andere initiatieven
 
C.2.2. Financiële ondersteuning van de huurder
 
C.3. Kamers
 
C.3.1. Sturen van het aanbod
 
Kamers
 
 
Studentenkamers
Idem als voor kamers