Titel
Beschrijving
Druk op Shift+ENTER om het menu te openen (nieuw venster)
  
  
Bewerken
4. AANBOD BETAALBARE WONINGEN VERHOGEN
 
A. BETAALBARE GRONDPRIJS
 
A.1. Vergroten aanbod van bouwgrond (private en publieke gronden)
 
A.1.1. Decretaal instrumentarium: activeren onbebouwde bouwkavels
 
Register van onbebouwde percelen
Het Register onbebouwde percelen (ROP) werd ongeveer 10 jaar geleden goedgekeurd en wordt om de 6 maanden geactualiseerd.
 
Heffingen op onbebouwde percelen

De dienst fiscaliteit heft een gemeentelijke belasting op onbebouwde niet-vervallen verkavelingen en op onbebouwde gronden gelegen in woongebied.

https://www.brugge.be/activeringsheffing-onbebouwde-percelen-belastingreglement-dd-28-november-2016

 
A.1.2. Eigen stedelijk instrumentarium
 
A.2. Verhogen betaalbaarheid bouwgrond via grondbeleid
 
A.2.1. Private en publieke gronden (excl. gronden van lokaal bestuur)
 
Eigen stedelijk instrumentarium
 
A.2.2. Gronden van het lokaal bestuur
 
A.2.2.1. Decretaal instrumentarium
 
A.2.2.1.1. Actief gemeentelijk grondbeleid
 
a. Aankoop, verkoop of ruil van gronden
 
b. Recht van erfpacht

We onderzoeken de oprichting van een community land trust (CLT). Erfpacht is een mogelijke piste.

 
c. Recht van opstal

We onderzoeken de oprichting van een community land trust (CLT). Recht van opstal is een mogelijke piste.

 
d. Andere
 
A.2.2.1.2. Financiële ondersteuning
 
A.2.2.2. Eigen stedelijk instrumentarium
 
B. BETAALBARE PRIJS KOOPWONING
 
B.1. Ondersteuning burger bij eigendomsverwerving

We onderzoeken de oprichting van een community land trust (CLT).

 
Aankooppremie
 
Informeren en sensibiliseren over ondersteuningsmogelijkheden door andere overheden
 
Andere
 
B.2. Pandenbeleid: sociale koopwoningen en bescheiden woningen
 
Opleggen van een sociale last voor sociale koopwoningen
 
Opleggen van een bescheiden last voor bescheiden woningen
 
Reglement sociaal wonen/verordening bescheiden wonen
 
Andere
 
B.3. Pandenbeleid: lokaal bestuur als actor
 
B.3.1. Zelf (sociale of bescheiden) woonprojecten realiseren
 
Subsidies aanvragen in kader van sociale woningbouwprojecten (subsidie voor verwerving van gronden en panden, subsidie voor de bouw van of renovatie tot sociale koopwoningen, subsidie voor dan aanleg of de aanpassing van wooninfrastructuur)
 
Subsidies stadsvernieuwing aanvragen (conceptsubsidie)
 
Subsidies stadsvernieuwing aanvragen (projectsubsidie)
 
Subsidies vernieuwing voormalige bedrijfspanden aanvragen
 
Federaal grootstedenbeleid
 
B.3.2. Bemiddelen
 
C. BETAALBARE PRIJS HUURWONING
 
C.1. Sociale huurwoningen
 
C.1.1. Vergroten aanbod sociale woningen
 
a. Lokaal woonbeleid regisseren
 
b. Aansnijden eigen gronden

​deze legislatuur willen we 700 bijkomende sociale woningen realiseren samen met de shm. We willen ook inzetten op renovatie van het bestaand patrimonium.

 
Register van onbebouwde percelen in eigendom van Vlaamse besturen en Vlaamse semipublieke rechtspersonen
 
Actieprogramma 25%-regel
 
c. Bindend sociaal objectief/woonbeleidsconvenant

​Het BSO is bereikt. Sindsdien stellen we vast dat het veel moeilijker is om bijkomende sociale woningen te realseren door de beperkende procedure van het sociaal woonbeleidsconvenant.

 
d. Opleggen van percentages sociaal woonaanbod
 
Gemeentelijk reglement sociaal wonen
 
Sociale last in verkavelings- of stedenbouwkundige vergunning
 
e. Verhuren eigen woningen
 
C.1.2. Doelgroepenbeleid
 
a. Lokaal toewijzingsreglement
Het bestaande reglement werd in '16 uitgebreid met bijkomende woningen voor mensen met een beperking.
 
b. Intern huurreglement
ja, 16 januari 2012
 
c. Verhuren buiten stelsel
Niet van toepassing
 
C.1.3. Financiële ondersteuning van de huurder
 
C.2. Private huurwoningen
 
C.2.1. Aanbod vergroten
 
a. Oprichten of ondersteunen van een SVK
 
Promotie
 
Premie/subsidie
Stad Brugge verleent een premie aan de organisaties met een sociaal doel die aktief zijn op het Brugse grondgebied en aan huisvesting doen. In de praktijk gaat het om de 2 erkende sociale verhuurkantoren, Sovekans en de Vereniging SVK. Het premiereglement nam een aanvang in 2005 en werd ondertussen verlengd tot eind december 2019. De premie is gelijk aan 20% van de werkelijk betaalde huurprijs gedurende 24maanden. Deze premie wordt per kwartaal uitbetaald.
 
Meer info over deze premie vind je hier.
 
Andere
 
b. Eigen andere initiatieven
 
C.2.2. Financiële ondersteuning van de huurder
 
C.3. Kamers
 
C.3.1. Sturen van het aanbod
 
Kamers
 
Studentenkamers
Er is een kamerreglement van toepassing.
Bijlage