Titel
Beschrijving
Druk op Shift+ENTER om het menu te openen (nieuw venster)
  
  
Bewerken
4. AANBOD BETAALBARE WONINGEN VERHOGEN
 
A. BETAALBARE GRONDPRIJS
 
A.1. Vergroten aanbod van bouwgrond (private en publieke gronden)
 
A.1.1. Decretaal instrumentarium: activeren onbebouwde bouwkavels
 
Register van onbebouwde percelen
Het register werd opgemaakt door de afdeling ROW conform de decretale bepalingen. Het betreft de inventarisatie van de onbebouwde percelen in woongebied en binnen niet vervallen verkavelingen. 
Mogelijkheid tot rapportage naar een rekenblad of databank en beschikbaar voor de stedelijke diensten via de GIS-cel.

Deze lijsten worden niet gebruikt voor het heffen van belastingen

 
 
Heffingen op onbebouwde percelen
Er wordt geen belasting op onbebouwde percelen opgelegd.
 
A.1.2. Eigen stedelijk instrumentarium
Er zijn verschillende RUP's in opmaak of reeds afgerond. Heel wat van deze RUP's hebben als doelstelling woongelegenheid creëren, hiertoe worden bestemmingswijzigingen doorgevoerd waardoor wonen mogelijk wordt.
Andere percelen worden in samenwerking met projectontwikkelaars ontwikkeld, waardoor woonkavels worden gerealiseerd.
Nog andere percelen worden verkaveld en middels openbare verkoop verkocht. Het vroegere puntensysteem wordt momenteel herzien om beter aansluiting te vinden bij de sterk wijzigende profielen op de bouwgrondenmarkt.
Dienst Grondzaken, grondzaken@genk.be, 089/65 45 20
 
A.2. Verhogen betaalbaarheid bouwgrond via grondbeleid

Uitgifte bouwgronden via erfpacht

Woonproject In De Bres

De stad Genk verkavelde 13 loten voor 16 woningen en ging met een projectontwikkelaar een samenwerkingsovereenkomst aan voor de bouw van de 16 woningen. Hierbij stelde de stad uitdrukkelijk dat ze haar bouwgronden niet wil verkopen maar in erfpacht wil geven. Een erfpachtovereenkomst wordt aangegaan met de kopers van de woning. Voordeel is dat men geen lening moet aangaan voor de aankoop van de bouwgrond. Het betreft een toplocatie in Genk. De woning worden gebouwd in houtskeletbouw en tegen een E-peil = 30. De inschrijvingsperiode voor het project loopt tot 31/03/2019. Op 4/12/2018 was er een infoavond met 150 geïnteresseerden. Meer info op www.genk.be/indebres of bij tim.vanbrabant@genk.be 


Projectontwikkeling met betaalbaarheid als randvoorwaarde

Meiboom

Binnen het project Meiboom wordt de bouw van 300 woningen voorzien op een ruime termijn. In de ontwikkeling van de verschillende sites wordt gewerkt met een openkaartmethode. Hierbij kunnen één of meerdere ontwikkelaars intekenen op verschillende zones binnen de sites. Op basis van een eerste selectie worden de sterkste kandidaten geselecteerd. Nadien volgt een ontwerpoefening om de voorstellen te versterken en verbeteren. Wanneer er een consensus is over een ontwikkeling, worden concrete realisatieovereenkomsten afgesloten met de ontwikkelaars. In de openkaartmethodiek zitten voorwaarden rond duurzaamheid en betaalbaarheid vervat: ontwikkelaars die hier extra op inzetten, maken meer kans op een samenwerkingsovereenkomst voor het ontwikkelen van één of meerdere zones.

meer info: ganael.vanlokeren@genk.be

 
A.2.1. Private en publieke gronden (excl. gronden van lokaal bestuur)
 
Eigen stedelijk instrumentarium
 
A.2.2. Gronden van het lokaal bestuur
 
A.2.2.1. Decretaal instrumentarium
 
A.2.2.1.1. Actief gemeentelijk grondbeleid
 
a. Aankoop, verkoop of ruil van gronden
Op diverse plaatsen worden onteigeningsplannen opgemaakt, veelal in het kader van RUP's. Op die manier proberen we gronden te verwerven om dan in het kader van de verwezenlijking van een RUP, bouwkavels te ontwikkelen.
Ook door ruil en aankoop van niet bebouwbare percelen, proberen we nieuwe configuraties tot stand te brengen, waardoor percelen bebouwbaar worden.
De dienst Ruimtelijke Ontwikkeling brengt jaarlijks verschillende losse kavels en percelen op de markt. Deze worden openbaar verkocht aan 90% van de venale waarde.
Dienst Grondzaken, grondzaken@genk.be, 089/65 45 20
 
 
 
b. Recht van erfpacht

Uitgifte bouwgronden via erfpacht

Woonproject In De Bres

De stad Genk verkavelde 13 loten voor 16 woningen en ging met een projectontwikkelaar een samenwerkingsovereenkomst aan voor de bouw van de 16 woningen. Hierbij stelde de stad uitdrukkelijk dat ze haar bouwgronden niet wil verkopen maar in erfpacht wil geven. Een erfpachtovereenkomst wordt aangegaan met de kopers van de woning. Voordeel is dat men geen lening moet aangaan voor de aankoop van de bouwgrond. Het betreft een toplocatie in Genk. De woning worden gebouwd in houtskeletbouw en tegen een E-peil = 30. De inschrijvingsperiode voor het project loopt tot 31/03/2019. Op 4/12/2018 was er een infoavond met 150 geïnteresseerden.

Meer info op www.genk.be/indebres of bij tim.vanbrabant@genk.be 


 
c. Recht van opstal
Aan projectontwikkelaars wordt een gratis recht van opstal gegeven. Hierdoor worden de eigen kosten van de projectontwikkelaar beperkt, waardoor ook geen extra kosten in de te bouwen woningen hoeven verwerkt te worden. Tevens geeft dit ons de garantie dat met onze gronden niet gespeculeerd kan worden, de grondaandelen worden immers door onszelf, op het moment van de verkoop van een woning, verkocht.
Bij het toekennen van een recht van opstal zorgen wij steeds dat we zicht hebben op de verkoopprijs van de woningen en op de geleverde kwaliteit.
Al deze maatregelen kaderen in 'betaalbaar wonen'.
Dienst Grondzaken, grondzaken@genk.be, 089/65 45 20
 
d. Andere
 
A.2.2.1.2. Financiële ondersteuning
 
A.2.2.2. Eigen stedelijk instrumentarium
 
B. BETAALBARE PRIJS KOOPWONING
 
B.1. Ondersteuning burger bij eigendomsverwerving
 
Aankooppremie
 
Informeren en sensibiliseren over ondersteuningsmogelijkheden door andere overheden
 
Andere
 
B.2. Pandenbeleid: sociale koopwoningen en bescheiden woningen
 
Opleggen van een sociale last voor sociale koopwoningen
 
Opleggen van een bescheiden last voor bescheiden woningen
 
Reglement sociaal wonen/verordening bescheiden wonen
Op 16 mei 2013 heeft de gemeenteraad een reglement sociaal wonen goedgekeurd. Dit reglement is niet langer relevant na het vernietigen van de sociale last door het grondwettelijk hof.
 
Andere
 
B.3. Pandenbeleid: lokaal bestuur als actor
 
B.3.1. Zelf (sociale of bescheiden) woonprojecten realiseren
 
Subsidies aanvragen in kader van sociale woningbouwprojecten (subsidie voor verwerving van gronden en panden, subsidie voor de bouw van of renovatie tot sociale koopwoningen, subsidie voor dan aanleg of de aanpassing van wooninfrastructuur)
 
Subsidies stadsvernieuwing aanvragen (conceptsubsidie)
 
Subsidies stadsvernieuwing aanvragen (projectsubsidie)
Stad Genk heeft op 14 oktober 2011 een stadsvernieuwingssubsidie toegewezen gekregen voor het project LO2020 (Sledderlo) voor een bedrag van € 3.000.000.
Een eerste poging om de woonontwikkeling (deel van het programma) in de markt te zetten mislukte. Daarna werd een nieuwe werkwijze uitgewerkt, waarbij meer gefaseerd gewerkt werd en ontwikkelaars voor verschillende onderdelen konden indienen. Deze procedure leverde wel geschikte kandidaten op. Met hen wordt momenteel een voorstel uitgewerkt. Op basis van een door de gemeenteraad goedgekeurd ontwerpvoorstel, kan een concrete realisatieovereenkomt worden afgesloten.
 
meer info:
 
Subsidies vernieuwing voormalige bedrijfspanden aanvragen
 
Federaal grootstedenbeleid
 
B.3.2. Bemiddelen
 
C. BETAALBARE PRIJS HUURWONING
 
C.1. Sociale huurwoningen
 
C.1.1. Vergroten aanbod sociale woningen
 
a. Lokaal woonbeleid regisseren
 
b. Aansnijden eigen gronden
niet van toepassing
 
Register van onbebouwde percelen in eigendom van Vlaamse besturen en Vlaamse semipublieke rechtspersonen
 
Actieprogramma 25%-regel
 
c. Bindend sociaal objectief/woonbeleidsconvenant

Bindend sociaal objectief

Op 1 september 2009 trad het decreet Grond- en Pandenbeleid in werking. Het verplicht de gemeenten om een sociaal en bescheiden woonaanbod te realiseren. Het sociaal woonaanbod dat tegen 31 december 2020 moet gerealiseerd worden, wordt het bindend sociaal objectief (BSO) genoemd en is samengesteld uit een objectief voor sociale huurwoningen, voor sociale koopwoningen en voor sociale kavels. Op vlak van sociale huur- en koopwoningen en sociale kavels legt het decreet enkel provinciale objectieven op.

 

Voor de provincie Limburg legde het decreet Grond- en pandenbeleid 5.590 extra sociale huurwoningen, 3.150 sociale koopwoningen en 150 extra sociale kavels vast. De deputaties van de provincies legden op hun beurt een objectief voor sociale koopwoningen en kavels vast voor de gemeenten binnen de provincie.  Deze verdeling gebeurde à rato van het aantal inwoners binnen de verschillende gemeenten.

 

In haar schrijven van 7 december 2009 stelde de deputatie de GAOZ gemeenten elk afzonderlijk een bindend sociaal objectief van sociale koopwoningen en 0 sociale kavels voor. Dit cijfer per gemeente geeft het aantal woningen weer die tegen 2020 bovenop de nulmeting extra moeten gerealiseerd worden.

 

De nulmeting sociale huur- en koopwoningen en kavels werd uitgevoerd door het departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed, afdeling Woonbeleid op 1 januari 2008.

 

De GAOZ gemeentebesturen willen deze bijkomende sociale woningen gerealiseerd zien o.a. in samenwerking met de sociale huisvestingsmaatschappijen Nieuw Dak cvba en Landwaarts nv, waar al jaren lang constructief mee samen gewerkt wordt .

Dergelijk samenwerkingsverband biedt immers het voordeel de sociale huisvestingsmaatschappijen als geen ander de behoefte kennen die er bestaat binnen een gemeente. Op basis van de samenstelling van de wachtlijsten kan er een aanbod worden gecreëerd dat op het vlak van woontypologie volledig is afgestemd op de vraag.

IGS GAOZ heeft de gemeenten As, Opglabbeek en Zutendaal zoveel mogelijk ondersteuning geboden bij de opmaak van de plannen van aanpak na de onderverdeling in categorieën o.b.v. de resultaten van de voorgangtoets van 2012.

 

Woonbeleidsconvenant stad Genk

In gemeenten waar het percentage sociale woningen hoger ligt dan 9% kunnen de sociale huisvestingsmaatschappijen in aanmerking komen voor subsidëring van sociale woningbouwprojecten door de VMSW (in de vorm van een renteloze lening), mits de gemeentebesturen een verzoek aanmelden bij de VMSW tot onderhandelen/afsluiten van een sociaal woonbeleidsconvenant.  Op het Lokaal Woonoverleg van 03.05.2011 werd een positief advies verleend voor het aanmelden van de aanvraag van een sociaal woonbeleidsconvenant door de stad Genk bij de VMSW.

Er is een sociaal woonbeleidsconvenant opgemaakt op 1 januari 2014 voor een periode van 3 jaar. Deze is eind 2017 vernieuwd.

 

Bijlage 
d. Opleggen van percentages sociaal woonaanbod
 
Gemeentelijk reglement sociaal wonen
Op 16 mei 2013 heeft de gemeenteraad een reglement sociaal wonen goedgekeurd.
 
Sociale last in verkavelings- of stedenbouwkundige vergunning
 
e. Verhuren eigen woningen
 
C.1.2. Doelgroepenbeleid
 
a. Lokaal toewijzingsreglement

De GAOZ gemeentebesturen hebben de aanstelling van studiebureau Studio Beleid (adviseur Dirk Luyten) goedgekeurd voor de opmaak van één lokaal toewijzingsreglement voor het werkingsgebied van de intergemeentelijke samenwerking Lokaal Woonbeleid GAOZ.

Ontwerp van toewijzingsreglement is opgemaakt en zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan GAOZ-besturen. Na de goedkeuring door de gemeenten is het dossier behandeld door de minister. Na aanvullendige info en een bijkomende doelgroepenstudie rond medioren, is het lokaal toewijzingsreglement goedgekeurd in juni 2015.

Voor een project op de campus Portavida (bundeling zorgspelers en gemeentelijk zorgbedrijf) rond sociale woningen die worden voorbehouden voor mensen met een fysieke beperking, werd een nieuw toewijzingsreglement opgemaakt. Dit reglement moest rekening houden met de nieuwe financiering rond persoonsvolgende budgetten, wat naar SHM en zorgverstrekker extra onzekerheden met zich meebrengt. Dit reglement werd voorlopig goedgekeurd en zal finaal goedgekeurd worden in oktober 2019 na aanlevering van het aangepaste intern huurreglement.

 
b. Intern huurreglement
Het intern huurreglement van CVBA Nieuw Dak is als bijlage toegevoegd. Het betreft de versie van mei 2011, waarover door RWO Inspectie een opmerking geformuleerd werd i.v.m. de seniorenwoningen. Naar aanleiding van deze opmerking dient door de lokale overheid een lokaal toewijzingsreglement opgesteld. In september 2011 wordt gestart met de opmaak van dit lokaal toewijzingsreglement.
Bijlage 
c. Verhuren buiten stelsel
Nieuw Dak verhuurt 1% van haar woongelegenheden buiten het sociaal huurstelsel. De huurders zijn ofwel begeleidende instanties in het kader van beschermd/beschut/begeleid wonen ofwel organisaties die een rol van betekenis hebben in het omliggende sociale weefsel / wijkgebeuren.
 
C.1.3. Financiële ondersteuning van de huurder
Het OCMW Genk voorziet in de mogelijkheid
  • de huurwaarborg van sociale woningen geheel of gedeeltelijk ten laste te nemen. Hierrond wordt een afbetalingsregeling getroffen.
  • een tussenkomst te bieden in de eerste maand huur.
  • een installatiepremie toe te kennen (onder welbepaalde voorwaarden).

contact: OCMW Genk - sociale dienst - info@ocmwgenk.be - 089573200

 
C.2. Private huurwoningen
 
C.2.1. Aanbod vergroten
 
a. Oprichten of ondersteunen van een SVK
SVK Het Scharnier vzw is een erkend sociaal verhuurkantoor actief in de regio Genk, As, Opglabbeek en Zutendaal.
SVK Het Scharnier huurt woningen en appartementen van private eigenaars om deze onder te verhuren aan sociaal kwetsbare huurders.
 
SVK Het Scharnier vzw
Dorpsstraat 9
3660 Opglabbeek
089/20-65-97
 
Promotie
 
Premie/subsidie
 
Andere
 
b. Eigen andere initiatieven
 
C.2.2. Financiële ondersteuning van de huurder
Het OCMW Genk voorziet in de mogelijkheid
  • de huurwaarborg geheel of gedeeltelijk ten laste te nemen. Hierrond wordt een afbetalingsregeling getroffen.
  • een principiële huurwaarborg toe te kenne, waardoor de cliënt de garantie heeft dat hij de waarborg zal krijgen als hij een geschikt aanbod vindt, indien hij zich aan bepaalde voorwaarden houdt.
  • een tussenkomst te bieden in de eerste maand huur.
  • een maandelijkse woon- en energietussenkomst te bieden.
  • een installatiepremie toe te kennen (onder welbepaalde voorwaarden).

contact: OCMW Genk - sociale dienst - info@ocmwgenk.be - 089573200

 
C.3. Kamers
 
C.3.1. Sturen van het aanbod
 
Kamers
Kamers moeten voldoen aan de normen van de Vlaamse Wooncode en de stedelijke Politieverordening op kamerwoningen en studentenkamers.
 
Studentenkamers
Genk kiest ervoor om haar rol op gebied van hoger onderwijs te versterken en wenst in dit kader ook een beleid te voeren dat ervoor zorgt dat het hoger onderwijs een aantrekkelijk vestigingskader vindt in Genk. Dit vestigingskader heeft enerzijds betrekking op de ontwikkeling van sites waarin het hoger onderwijs interessante linken kan leggen met kennisinstellingen en ondernemerschap of werkpraktijken (voorbeelden hiervan zijn C-Mine, het Wetenschapspark Waterschei, de ZOL-campus) en anderzijds op het ontwikkelen van een studentenbeleid waardoor de stad een interessante verblijfsomgeving is voor studenten.
Een belangrijke basisvoorziening voor het aantrekken van studenten is de aanwezigheid van een voldoende ruim en kwaliteitsvol huisvestingsaanbod voor studenten. Inzake studentenhuisvesting wenst het stadsbestuur een tweesporenbeleid te voeren: de verbetering van het huidige aanbod en het stimuleren van de ontwikkeling van nieuw bijkomend aanbod.
 
De studentenkamers moeten voldoen aan de normen van de Vlaamse Wooncode en de stedelijke Politieverordening op kamerwoningen en studentenkamers.
Om het behoud te bevorderen en het aanbod aan kwalitatieve studentenhuisvesting te verhogen, heeft het stadsbestuur van Genk een subsidiereglement goedgekeurd. Gezien er momenteel voldoende kwalitatieve studentenkamers met een uitbatingsvergunning zijn, heeft de stad Genk beslist deze subsidie af te schaffen. Hierbij is een overgangsperiode voorzien. In de toekomst zal het aanbod aan de studentenhuisvesting gemeten blijven worden en de verhouding vraag en aanbod zullen we blijven monitoren om leegstand te vermijden.
 
Binnen de studie rond "het groeimodel wonen voor Genk" is een visie uitgewerkt waarbij aangegeven wordt in welke gebieden de bijkomende studentenhuisvesting gebundeld dient te worden.
 
In april 2015 werd een nieuw reglement voor studentenkamers en logementskamers goedgekeurd. Dit voorziet in een aangepast kwaliteitskader voor nieuwe aanvragen en de handhaving van de bestaande kamers. De saneringsoperatie van de logementskamers werd eind 2014 afgerond, zodat alle logementskamers nu over voldoende basiskwaliteit beschikken. De huisvestingsambtenaar waakt over de toepassing van het reglement en het handhaven van de normering.

Door de subsidiëring van studentenkamers tot 2014 was er anno 2017 sprake van een overaanbod, waarbij 25% van de markt leeg stond. De stad Genk voerde een restrictiever vergunningenbeleid (ontrading) en schreef eigenaars van leegstaande koten aan om hun uitbating te evalueren en herbestemmingen te overwegen. Dit zorgde voor een correctie op het aanbod, de bezettingsgraad is ondertussen gestegen van 75% tot 90%.
meer info? jasmijn.vincken@genk.be of monika.faller@genk.be
 
 
Bijlage