Titel
Beschrijving
Druk op Shift+ENTER om het menu te openen (nieuw venster)
  
  
Bewerken
4. AANBOD BETAALBARE WONINGEN VERHOGEN
 
A. BETAALBARE GRONDPRIJS
 
A.1. Vergroten aanbod van bouwgrond (private en publieke gronden)
 
A.1.1. Decretaal instrumentarium: activeren onbebouwde bouwkavels
 
Register van onbebouwde percelen
Elke gemeente is volgens artikel 2.2.5, lid 1 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid verplicht een register van onbebouwde percelen bij te houden.  In het register onbebouwde percelen lijst een gemeente op welke onbebouwde percelen nog in aanmerking komen voor bebouwing en waar deze zich in de gemeente situeren.
 
In Gent wordt het register bijgehouden door de dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning.
 
Meer informatie:
 
Dienst Ruimtelijke Planning en Stedenbouw
Woodrow Wilsonplein 1
9000 Gent
09/266 78 12
 
 
Heffingen op onbebouwde percelen

De Stad Gent heft voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019 een belasting op de onbebouwde gronden, gelegen in een woongebied en een belasting op de onbebouwde percelen gelegen in een niet-vervallen verkaveling.

De reglementen zijn terug te vinden op de website van de stad: www.gent.be

Meer informatie:

Dienst Belastingen

Woodrow Wilsonplein 1

9000 Gent

09/266 74 80

Email: stadsbelastingen@stad.gent

 

 
A.1.2. Eigen stedelijk instrumentarium
 
A.2. Verhogen betaalbaarheid bouwgrond via grondbeleid

Stedelijke woonkavels

 

Stadsontwikkeling Gent, kortweg “sogent” (voorheen: “AG Stadsontwikkelingsbedrijf Gent” of “AG SOB”) biedt intussen bijna 10 jaar bouwgrond te koop aan binnen het project ‘Stedelijke Woonkavels’. De bedoeling is om elk jaar een tiental kavels op de markt te brengen. Ondertussen zijn reeds 45 bouwgronden verkocht, 25 woningen zijn in opbouw en 15-tal woningen zijn reeds bewoond.
Sogent is in 2007 gestart met een doorlopend kavelproject op het grondgebied van de Stad Gent. Het project mikt op het betaalbaar houden van het wonen en bouwen voor en door de grote bevolkingsgroep met gemiddeld inkomen die zich definitief in de stad wil vestigen.

De aangeboden kavels (bouwrijpe percelen) binnen dit project hebben beperkte afmetingen om ervoor te zorgen dat het bouwen betaalbaar blijft.

Het accent van dit project ligt op het wegwerken van slechte woningen en het individueel laten herinvullen van de vrijgemaakte ruimte door en op maat van een gezin.


Het project heeft eveneens als doel het stimuleren van kwalitatieve eindresultaten. Daartoe werd een eerste prijsvraag voor ontwerpen uitgeschreven voor het samenstellen van een "architectenpool".

 

Meer informatie:

 

sogent
Voldersstraat 1
9000 GENT
09/ 269 69 00
Email:
info@sogent.be

 
A.2.1. Private en publieke gronden (excl. gronden van lokaal bestuur)
 
Eigen stedelijk instrumentarium
 
A.2.2. Gronden van het lokaal bestuur
 
A.2.2.1. Decretaal instrumentarium
 
A.2.2.1.1. Actief gemeentelijk grondbeleid
 
a. Aankoop, verkoop of ruil van gronden

Sogent maakt ook actief verkavelingen op, waarbij laagenergie of passiefwoningen op de markt worden gebracht. Deze woningen worden deels als bescheiden woningen verkocht, dus geschikt voor een publiek die aan bepaalde (inkomens-)voorwaarden voldoen.

 

Meer informatie:

 

Sogent
Volderstraat 1
9000 GENT
09/ 269 69 00
Email:
info@sogent.be

 

 

Ook Stad Gent zelf brengt panden en gronden op de markt. Voor elke intentie wordt een fiche opgemaakt met de stedenbouwkundige randvoorwaarden met screening voor geschiktheid voor sociaal en/of bescheiden wonen.

 

Meer informatie: 

 

Dienst Vastgoedbeheer

Sint-Salvatorstraat 16

9000 Gent

09/266 59 70

Email: vastgoedbeheer@stad.gent

 

 
b. Recht van erfpacht
Community Land Trust

CLT is de afkorting van Community Land Trust, letterlijk vertaald: een verenigingsvorm die (gemeenschaps)gronden verwerft, ontwikkelt en beheert. De ambitie van een CLT reikt echter veel verder dan de letterlijke vertaling van de term. Een CLT is een nieuw woon- en gemeenschapsmodel dat betaalbare en kwaliteitsvolle woningen aanbiedt aan kwetsbare bewoners.

CLT's zijn ontstaan bij de zoektocht naar hoe koopwoningen betaalbaar kunnen zijn voor iedereen en ze zijn een nuttig instrument om het recht op wonen voor kansengroepen te realiseren.

De 'C 'in CLT staat voor 'community' of 'gemeenschap' en duidt aan dat de CLT een sterk engagement heeft naar haar bewoners en de gemeenschap waarin de CLT zich ontwikkelt.

Hoe werkt het? De Land Trust geeft als eigenaar van de grond deze grond in erfpacht aan bewoners. Bewoners kopen enkel het huis dat op de grond staat. Bewoners betalen jaarlijks een canon aan de Land Trust voor de erfpacht. Bij verkoop van de woning, krijgt de verkoper de geïndexeerde aankoopprijs terug. Een klein deel van deze meerwaarde gaat naar de werking van de Trust. De nieuwe koper kan dus een betaalbare woning kopen. 

Dit model wordt uitgerold in de wijk Meulestede in samenwerking met Samenlevingsopbouw Gent vzw, het autonoom gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Gent (sogent) en de sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent cvba-so. Het bouwproces is lopende. Voor dit eerste project zullen de woningen verkocht worden als sociale koopwoning.

Er werd een vzw opgericht die de 'community' en het beheer van het kandidatenregister voor haar rekening neemt. Kandidaat-bewoners, maar ook de buurt worden actief betrokken bij de verdere uitwerking van dit project.
Daarnaast werd de Stichting van openbaar nut opgericht die het beheer van de (stads)grond voor haar rekening neemt. In de Stichting is de Stad Gent vertegenwoordigd, naast het middenveld en de kandidaat-bewoners. 

Meer informatie:

Dienst Wonen
Woodrow Wilsonplein 1
9000 Gent
09/266 76 40
 
c. Recht van opstal

Project Tondelier
in 5 bouwblokken komen er in het totaal 530 woningen (appartementen en enkele huizen).

De gronden worden in opstal gegeven aan de ontwikkelaar die ze saneert en er dan op bouwt. De woningen en de grond worden na realisatie van de woningen particulier verkocht. 

Twee bouwblokken zijn klaar en al grotendeels bewoond: ‘Nieuwe Molens Gent’ (51 appartementen) en ‘Krono Gent’ (36 appartementen). Het derde bouwblok ‘Bavo, Flora en Ganda’ (48 appartementen)  begint de ontwikkelaar te bouwen in 2019.

In het project worden ook 20% (106) budgetwoningen verkocht.
In het project zullen ook 20% (106) sociale woningen worden verhuurd.

Meer info op www.tondelier.be

Contact:
Stad Gent, Departement Stedelijke Ontwikkeling
Projectbureau Ruimte
Woodrow Wilsonplein 1
9000 Gent
T 09 266 77 86
E tondelier@stad.gent


 


Community Land Trust

Binnen het project Community Land Trust (zie ook rubriek b) wordt gewerkt met een recht van opstal. In het eerste project dat momenteel uitgerold wordt in de wijk Meulestede, worden de woningen gebouwd door de sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent cvba-so. Deze sociale koopwoningen worden vervolgens verkocht aan kandidaat-kopers van het CLT-project. De kopers krijgen een opstalrecht, wat betekent dat zij wel eigenaar zijn van de woning, maar niet van de grond; De Stichting CLT beheert de grond waarop de woningen gebouwd zijn.


Meer informatie:


Dienst Wonen

Woodrow Wilsonplein 1

9000 Gent

09 266 76 40

wonen@stad.gent 


 

 
d. Andere
 
A.2.2.1.2. Financiële ondersteuning
 
A.2.2.2. Eigen stedelijk instrumentarium
 
B. BETAALBARE PRIJS KOOPWONING
 
B.1. Ondersteuning burger bij eigendomsverwerving

 

 
Aankooppremie

​niet van toepassing

 
Informeren en sensibiliseren over ondersteuningsmogelijkheden door andere overheden

Informatie en advies rond sociaal kopen, sociaal lenen, financiële voordelen: zie ook klantgerichte dienstverlening

 
Andere
Nieuwe Molens
 
De Stad Gent bouwde in 2009 de voormalige graanmaalderij ‘De Nieuwe Molens’ aan de Gasmeterlaan om tot 22 bescheiden appartementen. De appartementen zijn bedoeld voor alleenstaanden en kleine gezinnen met een modaal inkomen. De verkoop ervan ging door in 2010. 
 
Meer informatie:
 
Dienst Wonen
Woodrow Wilsonplein 1
9000 Gent
09/266 76 40
Email: wonen@stad.gent
 
 
B.2. Pandenbeleid: sociale koopwoningen en bescheiden woningen
 
Opleggen van een sociale last voor sociale koopwoningen

Ten gevolge van het arrest van 7 november 2013 van het Grondwettelijk Hof is er geen wettelijke basis meer om een sociale last op te leggen. Toch gebeurt het dat op private en (semi-)publieke gronden een sociaal woonaanbod vrijwillig wordt gerealiseerd.

 

Met het wegvallen van de projectsubsidies voor sociale koopwoningen (SBE, SSI en SV) en de schrapping van het bindend sociaal objectief voor sociale koop zet Stad Gent niet meer actief in op bijkomende sociale koopwoningen. Enkel de projecten van de overgangslijst en vrijwillige initiatieven van de SHM's zullen nog worden gerealiseerd.

 

 

Meer informatie:

Dienst Wonen

Woodrow Wilsonplein 1

9000 Gent

09/266 76 40

Email: wonen@stad.gent

 

 
Opleggen van een bescheiden last voor bescheiden woningen
Ten gevolge van het arrest van 7 november 2013 van het Grondwettelijk Hof is er enkel nog een wettelijke basis om een last bescheiden wonen op te leggen. Deze bedraagt 20% (private gronden) of 40% ((semi-)publieke gronden). In projecten op private of (semi-)publieke gronden waar toch nog sociale woningen op vrijwillige basis worden gerealiseerd, komt de last bescheiden wonen in eerste instantie overeen met de sociale woningen.

Meer informatie:

Dienst Wonen
Woodrow Wilsonplein 1
9000 Gent
09/266 76 40
Email: wonen@stad.gent

 

 
Reglement sociaal wonen/verordening bescheiden wonen

Een gemeentelijk reglement sociaal wonen werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 27 september 2010. Een aanpassing werd goedgekeurd op 26 november 2012.

 

Ten gevolge van het arrest van 7 november 2013 van het Grondwettelijk Hof wordt het reglement sociaal wonen niet meer toegepast. 

 

Er wordt geen verordening bescheiden wonen opgemaakt omdat veel van de woningen die worden gebouwd in stedelijk gebied qua maatvoering over het algemeen passen binnen de modaliteiten van het decreet GPB. Een verordening kan bovendien geen aspecten van betaalbaarheid regelen.

Meer informatie:

Dienst Wonen
Woodrow Wilsonplein 1
9000 Gent
09/266 76 40
Email: wonen@stad.gent

 

 
Andere
 
B.3. Pandenbeleid: lokaal bestuur als actor
 
B.3.1. Zelf (sociale of bescheiden) woonprojecten realiseren

Budgetwoningen

 

Op 1 juli 2011 heeft de stad Gent ruim 1.900 stadswoningen overgedragen aan de fusie van drie SHM’s. De stad realiseert zelf geen sociale woonprojecten meer.

 

Het stadsontwikkelingsbedrijf sogent realiseert woonprojecten met een mix van marktconforme woningen, budgetwoningen en sociale woningen, vaak in PPS-constructies waarbij de sociale woningen (of de grondaandelen) aan SHM's worden overgedragen.

 

De budgetwoningen waren aanvankelijk vooral koopwoningen. Momenteel speelt zich op de Gentse huurmarkt een wooncrisis af en is er een hoge nood aan een betaalbaar en kwalitatief aanbod van huurwoningen. Vandaar dat de Stad in de nieuwe legislatuur uitdrukkelijk inzet op een shift van budgetkoop naar budgethuur (bestuursakkoord). Betaalbaar en kwalitatief wonen wordt de beleidsfocus, eerder dan het verwerven van een eigendom. De bedoeling is om budgethuurwoningen aan te bieden via ons stedelijk verhuurkantoor Huuringent.

 

Naast de stadsprojecten van sogent, is er ook een PPS-formule van Stad Gent in het project Tondelier, met een vergelijkbare mix aan woningen.

 

Alle budgetwoningen voor de koopsector op gronden van Stad Gent en sogent worden via een reglement toegewezen.

 

Meer informatie:


Dienst Wonen

Woodrow Wilsonplein 1

9000 Gent

09/266 76 40
Email: wonen@stad.gent

 
Subsidies aanvragen in kader van sociale woningbouwprojecten (subsidie voor verwerving van gronden en panden, subsidie voor de bouw van of renovatie tot sociale koopwoningen, subsidie voor dan aanleg of de aanpassing van wooninfrastructuur)

Op 1 juli 2011 heeft de stad Gent ruim 1.900 stadswoningen overgedragen aan de fusie van drie SHM’s. De stad realiseert zelf geen sociale woonprojecten meer, en zal dus geen subsidies meer aanvragen voor bouwactiviteiten.

 

Het gebeurt wel dat de stad Gent aanmeldingen verricht voor aanleg- of aanpassingswerken aan infrastructuur, bvb. bij renovatieprojecten van SHM's. Stad Gent staat dan in voor de (her)aanleg van de infrastructuur en vraagt hiervoor subsidies aan bij de VMSW (subsidiedossier).


Meer informatie:


Dienst Wonen

Woodrow Wilsonplein 1

9000 Gent

09/266 76 40

Email: wonen@stad.gent

 

 
Subsidies stadsvernieuwing aanvragen (conceptsubsidie)
Er is één lopende conceptstudie: voor Muide-Meulestede (bestek gelanceerd eind februari 2015).
De conceptstudie voor Oud Sint-Amandsberg - Dampoort werd afgerond in februari 2016.
 

Meer informatie:

 

Strategische Subsidies - Strategie en Coördinatie
AC Portus – Keizer Karelstraat 1, 9000 Gent
Postadres: stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent
Tel. 09/266.53.28

 
Subsidies stadsvernieuwing aanvragen (projectsubsidie)
In het verleden hebben twee conceptsubsidies in geleid tot een projectsubsidie: Bruggen naar Rabot (3 mln euro) en de herontwikkeling van de UCO-site aan de Maïsstraat (3,5 mln euro).
 

Meer informatie over de projectsubsidies:

 

Strategische Subsidies - Strategie en Coördinatie
AC Portus – Keizer Karelstraat 1, 9000 Gent
Postadres: stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent
Tel. 09/266.53.28

 
Met de oproep stadsvernieuwing 2013 kende het stadvernieuwingsfonds 3.038.500 euro toe aan 2 deelprojecten van Tondelier in de wijk Rabot-Blaisantvest, nl. 'Wonen op niveau' en 'Buurtbeheerproject'. Wonen op niveau werd concreet vertaald in stadsvernieuwingsproject 'Wijk in de steigers' waarbij burgers financieel en technisch begeleid worden bij de verbetering van hun (huur)woning(en). Wijk in de steigers is 31/12/2018 afgelopen.
 
Meer informatie over Wijk in de steigers:

Dienst Wonen
Woodrow Wilsonplein 1
9000 Gent
09 266 76 40
Email: wonen@stad.gent

 

 
Subsidies vernieuwing voormalige bedrijfspanden aanvragen
 
Federaal grootstedenbeleid

 

 

Meer informatie:

 

Stadsbrede subsidies

Keizer Karelstraat 1

9000 Gent

09/266 57 28

 

 
B.3.2. Bemiddelen
 
C. BETAALBARE PRIJS HUURWONING
 
C.1. Sociale huurwoningen
 
C.1.1. Vergroten aanbod sociale woningen
 
a. Lokaal woonbeleid regisseren

Lokale regie + projectbegeleidingsteam sociaal wonen

 

Sociaal wonen (sociale huur) is een belangrijk onderdeel in de stedelijke regierol voor het beleidsdomein wonen.

 

In de Task Force Sociaal Wonen en het lokaal woonoverleg wordt een dialoog gevoerd om de collectieve doelen voor aanbodverruiming van het sociale woonpatrimonium af te stemmen en vorm te geven.

 

Op het operationele niveau is er een vierkoppig projectbegeleidingsteam dat de planning en de realisatie van sociale woonprojecten opvolgt en faciliteert in nauw overleg met de SHM's, VWF en de VMSW.

 

Dit team wordt vertegenwoordigd door vier diensten die elk een specifieke rol vervullen:

  • Dienst Wonen: procesbegeleiding
  • Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning: GSA sociaal wonen
  • Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen: projectbegeleider openbaar domein / wegenis
  • Dienst Coördinatie: coördinatie (her)aanleg openbaar domein door Stad Gent zelf

Subsidieovereenkomst 'versneld wegwerken leegstaande sociale huurwoningen'

 

Stad Gent stelde een budget van 5 mln euro ter beschikking aan 4 SHM's die met leegstand te kampen hebben. Dit budget werd in 2016 en 2017 aangewend om langdurige leegstand weg te werken door renovatie met eigen middelen.

 

(Sociale) assistentiewoningen

 

In het kader van de studie Ruimte voor Ouderen, zetten Stad Gent en OCMW Gent sterk in op een uitbreiding van betaalbare assistentiewoningen.

 

Enerzijds verleent OCMW Gent een premie voor bewoners, gerelateerd aan een maximale dagprijs.

 

Anderzijds wordt de samenwerking met sociale verhuurders versterkt met levensloopbestendige sociale woonwijken als streefdoel: 

  • SHM is bouwheer, verhuurt en wijst toe
  • OCMW of andere organisatie is beheersinstantie: aanvraag voorafgaande vergunning, 24/24 7/7, crisis- en overbruggingszorg, ter beschikking stellen woonassistent
  • Voor 65+, Gentenaar, beperkte financiële middelen en voldoen aan de inschrijvingsvoorwaarden kaderbesluit sociale huur
  • OCMW-premie mogelijk voor sociale huurder

 

Subsidieovereenkomst 'centraal inschrijvingssysteem' voor de Gentse huisvestingsmaatschappijen

In 2017 stond WoninGent in voor de coördinatie van het project "centraal inschrijvingssysteem" en stelde hiervoor een personeelslid à rato van 0.2 VTE ter beschikking gedurende de ganse looptijd van de actie. 90% van het subsidiebedrag kon enkel besteed worden aan het betalen van de prestaties geleverd door de dienstverlener in functie van het aanpassen van het IT programma van de Gentse huisvestingsmaatschappijen voor het centraal inschrijven van kandidaathuurders over alle Gentse huismaatschappijen heen.

Deze subsidieovereenkomst is niet uitgevoerd, gezien er onvoldoende gedragenheid onder de maatschappijen te vinden was om dit te realiseren. 

Meer informatie:

 

Dienst Wonen

Woodrow Wilsonplein 1

9000 Gent

09/266 76 40

Email: wonen@stad.gent

 

 
b. Aansnijden eigen gronden
 
Register van onbebouwde percelen in eigendom van Vlaamse besturen en Vlaamse semipublieke rechtspersonen
De stad zal een register van onbebouwde percelen in eigendom van Vlaamse besturen en Vlaamse semipublieke rechtspersonen bijhouden eens duidelijkheid bestaat omtrent wat verstaan moet worden onder Vlaamse semipublieke rechtspersonen.

Meer informatie:
 
Dienst stedenbouw en ruimtelijke planning
Woodrow Wilsonplein 1
9000 gent
09/266 78 20
 
 
Actieprogramma 25%-regel

Omwille van de onduidelijkheden ivm de oplijsting van in aanmerking komende eigenaars van gronden (vzw’s, etc.) is er geen actieprogramma opgemaakt. Wel is er een oplijsting gemaakt van gronden in eigendom van stad, stadsontwikkelingsbedrijf sogent, OCMW, kerkfabriek en onderwijsinstellingen. Op deze gronden is een locatiestudie verricht ifv de ruimtelijke haalbaarheid voor sociaal en bescheiden wonen.

 

Stad Gent reserveert evenwel een groot segment van haar gronden voor sociale huisvesting, via projectontwikkeling door het stadsontwikkelingsbedrijf sogent, of via eigen gronden en onroerend goed dat ze afstoot.

 

Meer informatie:

 

Dienst Wonen

Woodrow Wilsonplein 1

9000 Gent

09/266 76 40

Email: wonen@stad.gent

 

 
c. Bindend sociaal objectief/woonbeleidsconvenant

De stad Gent heeft geen bindend sociaal objectief voor sociale huurwoningen aangezien het aandeel sociale huurwoningen meer dan 9% bedraagt (ca. 12,5%).

 

Desalniettemin blijft de stad Gent aansturen op bijkomende sociale huurwoningen. Dit surplus vangt grotendeels de uitval door renovatie en vervangingsbouw op.

 

Stad Gent sloot een sociale woonbeleidsconvenant af met de Vlaamse Regering voor 2014-2016. Ook voor 2017-2019 zal een convenant worden afgesloten.

 

Meer informatie:

 

Dienst Wonen

Woodrow Wilsonplein 1

9000 Gent

09/266 76 40

Email: wonen@stad.gent

 

 
d. Opleggen van percentages sociaal woonaanbod
Ten gevolge van het arrest van 7 november 2013 van het Grondwettelijk Hof is er geen wettelijke basis meer om een sociale last op te leggen. Toch gebeurt het dat op private en (semi-)publieke gronden een sociaal woonaanbod vrijwillig wordt gerealiseerd.

Meer informatie:

Dienst Wonen

Woodrow Wilsonplein 1

9000 Gent

09/266 76 05

Email: wonen@stad.gent

 

 
Gemeentelijk reglement sociaal wonen

Een gemeentelijk reglement sociaal wonen werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 27 september 2010. Een aanpassing werd goedgekeurd op 26 november 2012.

 

Ten gevolge van het arrest van 7 november 2013 van het Grondwettelijk Hof wordt het reglement sociaal wonen niet meer toegepast. 

Meer informatie:

Dienst Wonen

Woodrow Wilsonplein 1

9000 Gent

09/266 76 05

Email: wonen@stad.gent

 

 
Sociale last in verkavelings- of stedenbouwkundige vergunning

Ten gevolge van het arrest van 7 november 2013 van het Grondwettelijk Hof is er geen wettelijke basis meer om een sociale last op te leggen. Toch gebeurt het dat op private en (semi-)publieke gronden een sociaal woonaanbod vrijwillig wordt gerealiseerd.

Meer informatie:

Dienst Wonen

Woodrow Wilsonplein 1

9000 Gent

09/266 76 05

Email: wonen@stad.gent

 

 
e. Verhuren eigen woningen

Stad Gent verhuurde tot 01.07.2011 zo’n 1900 woningen in eigendom onder een eigen sociaal systeem. Hiervoor werd een verhuurreglement en een reglement rond het toekennen van een Stedelijke Huurtoelage opgemaakt.

De woningen werden voornamelijk verhuurd onder het private huurstelsel.

De Stadswoningen werden per 01.07.2011 overgedragen in een fusie van 3 sociale verhuurmaatschappijen en worden sindsdien verhuurd door WoninGent.

Dienst Wonen verhuurt nog enkele wooneenheden die niet mee overgingen in de fusiemaatschappij, 14 transitwoningen en 27 standplaatsen op het woonwagenterrein Vosmeers. Alle verhuringen hebben een specifiek doelpubliek voor ogen en worden verhuurd volgens een stedelijk reglement.

 

Meer informatie:

 

Dienst Wonen

Woodrow Wilsonplein 1

9000 Gent

09 266 76 12
 
 
C.1.2. Doelgroepenbeleid
 
a. Lokaal toewijzingsreglement

Gent heeft een goedgekeurd lokaal toewijzingsreglement. De doelgroepen waarvoor maatregelen zijn getroffen zijn ouderen, doelgroepen opgenomen in te regulariseren projecten wonen-welzijn, mensen met ernstige en gestabiliseerde psychiatrische problematiek, mensen met autismespectrumstoornis en alleenstaande 45-plussers die structureel thuis- of dakloos zijn en niet meer zelfstandig kunnen wonen.   

 

Meer informatie:

 

Dienst Wonen

Woodrow Wilsonplein 1

9000 Gent

09/266 76 12

Email: wonen@stad.gent

 

 
b. Intern huurreglement

Elke huisvestingsmaatschappij en de SVK hebben hun eigen intern huurreglement. Hun huurreglement is aangepast aan het lokaal toewijzingsreglement.

 
c. Verhuren buiten stelsel

Bijna alle sociale huisvestingsmaatschappijen in Gent verhuren een zeer beperkt aantal woningen buiten het sociaal verhuurstelsel.

 
C.1.3. Financiële ondersteuning van de huurder
Premie assistentiewoningen
 
OCMW Gent voorziet in een financiële tussenkomst voor mensen die naar een erkende (sociale) assistentiewoning verhuizen

-      Voorwaarden:

o   Erkende (sociale) aw EN

o   Gentenaar en Beperkt inkomen EN

o   Dagprijsplafond € 31,89 (inclusief alle kosten zoals onderhoud en verbruik van de gemeenschappelijke delen, crisiszorg, 24 uurspermanentie, ondersteuning door de woonassistent)

-      Principe: na betaling van de huur (inclusief alle kosten zoals onderhoud en verbruik van de gemeenschappelijke delen, crisiszorg, 24 uurspermanentie, ondersteuning door de woonassistent) heeft een alleenstaande 765,53 euro per maand over en een koppel 1.327,46 euro

-      Tussenkomst wordt uitbetaald aan bewoner, tenzij misbruik

-      Tussenkomst wordt oneindig uitbetaald, tenzij bedrog wordt vastgesteld en / of een verhoging van het inkomen van de bewoner

 

Meer informatie: http://www.ocmwgent.be/OCMW/Senioren/Financiele-steun/Premie-voor-assistentiewoningen.html

 

 

Subsidieovereenkomst 'materiële verhuishulp'

 

Stad Gent stelde een budget van 120.000 euro ter beschikking aan 3 SHM's om sociale huurders in 2017 en 2018 materieel bij te staan bij een gedwongen verhuis ten gevolge van renovatie of sloop van sociale huurwoningen.

 

Meer informatie:

 

Dienst Wonen

Woodrow Wilsonplein 1

9000 Gent

09 / 266 76 05

Email: wonen@stad.gent

 
C.2. Private huurwoningen
 
C.2.1. Aanbod vergroten
 
a. Oprichten en/of ondersteunen van een sociaal en stedelijk verhuurkantoor
Gent heeft 1 sociaal verhuurkantoor, namelijk SVK Gent. Dit is een welzijnsvereniging van publiek recht. Meer informatie: https://sociaalverhuurkantoor.gent/


In 2013 richtte de stad bij wijze van een experiment ook een stedelijk huurkantoor op Huuringent vzw. Met als doel om zuurstof te geven aan de private huurmarkt door ondermeer het waarborgen van de kwaliteit, woonzekerheid en toegang tot de huurmarkt. Huuringent heeft ondertussen een 200-tal woningen in huur en is hiermee een volwaardige partner in het stedelijk woonbeleid. Meer informatie: www.huuringent.be


Beide actoren werken volgens een gelijkaardig principe, ze huren namelijk woningen in op de private huurmarkt en verhuren deze volgens een toewijsregelement onder aan woonbehoeftige huurders. Huuringent richt zich eerder tot doelgroepen die (nog niet of net niet) niet in aanmerking komen voor sociale huur.


De Stad ondersteunt beide organsiaties middels een meerjarige subsidieovereenkomst.


Meer informatie:

Dienst Wonen

09 266 76 40

wonen@stad.gent

 

 

 

 

 
Promotie
 
Premie/subsidie

De stad Gent heeft een tekort aan huurwoningen die betaalbaar en kwalitatief in orde zijn voor een steeds meer groeiende populatie van minder kapitaalkrachtige inwoners.

Om die reden ondersteunt de stad Gent het SVK met een subsidie.

 

Meer informatie:

 

Dienst Wonen

Woodrow Wilsonplein 1

9000 Gent

09/266 76 78

Email: wonen@stad.gent

 

 
Andere
De Stad Gent richtte in 2016 een Gents Verhuurdersplatform op. Hiermee gaat de Stad in dialoog met de Gentse verhuurderssector om zo de private huurmarkt voldoende groot, betaalbaar en kwalitatief te houden en/of te maken.
 
Meer informatie:
 
Dienst Wonen
Woodrow Wilsonplein 1
9000 Gent
09/266 76 40
 
b. Eigen andere initiatieven
Met het oprichten van het stedelijk huurkantoor (zie ook experimenten) hoopt de stad het aanbod private huurwoningen minstens op peil te houden en indien mogelijk uit te breiden.
 

 

 

 
C.2.2. Financiële ondersteuning van de huurder
 
C.3. Kamers
 
C.3.1. Sturen van het aanbod
 
Studentenkamers

 

Kamerwoningen voor studenten kunnen er  niet meer bijkomen: de gezinswoningen in Gent zijn beschermd. Het is een principiële beleidskeuze van de Stad Gent om het bestand van eengezinswoningen maximaal voor te behouden aan gezinnen. Eengezinswoningen met een woonoppervlakte tot 220m² kunnen niet opgedeeld worden; eengezinswoningen tussen 220 en 250m² kunnen maximaal in 2 worden opgedeeld, waarbij de kleinste entiteit minimum 30m² moet zijn; eengezinswoningen die groter zijn, kunnen wel worden opgedeeld, maar in dat geval dient er een mix te zijn in woningtypes en woninggroottes. De gemiddelde grootte van een woning binnen een meergezinswoning dient 75m² te zijn. Het opdelen van grote eengezinswoningen naar kamerwoningen is dus niet mogelijk. Hospitawonen voor studenten is wel mogelijk: zo kunnen studenten een kamer huren in de woning van een eigenaar-bewoner.

Om tegemoet te komen aan de nood aan huisvesting voor studenten, kunnen private ontwikkelaars sinds 2010 ook grootschalige collectieve verblijfsaccommodatie voor studenten bouwen.

Om als Stad garanties te kunnen afdwingen bij private ontwikkelaars voor het beheer en exclusieve verhuring aan studenten is er sinds 2018 een verplichte samenwerkings- en beheersovereenkomst toegevoegd aan het Algemeen Bouwreglement.

Ook het voorzien van studentenappartementen in grootschalige collectieve verblijfsaccommodatie voor studenten is sinds juni 2018 mogelijk gemaakt: dit zijn studentenappartementen met 2 tot 5 slaapkamers. Zo'n studentenappartement wordt in zijn geheel verhuurd aan een groep van studenten. Hiermee probeert de stad Gent tegemoet te komen aan de vraag van studenten om samen te wonen. Binnen zo'n grootschalige accommodatie blijft een pakket van gewone studentenkamers verplicht (20%), om op die manier een mix te creëren in aanbod.

Sinds het najaar van 2014 voorziet het bouwreglement de mogelijkheid om 1 kamer te verhuren in de eigen woning aan een alleenstaande. De eigenaar-bewoner deelt hierbij minstens één specifieke ruimte (toilet, badkamer of keuken) met zijn huurder. Dit noemt 'hospitawonen'.

OCMW Gent en Stad Gent, met de financiële ondersteuning van de Provincie Oost-Vlaanderen, hadden een specifiek project voor eigenaar-bewoners, 55-plussers, opgezet. Het project liep van oktober 2014 tot en met mei 2016. Het doel was wonen-welzijn-zorg met elkaar te verbinden en zo een meerwaarde te creëren voor verhuurder en huurder (alleenstaande, eventueel ook een student).

 

Een folder rond hospitawonen is te vinden op de website:

www.stad.gent/wonen

 

 

Meer informatie:

 

Dienst stedenbouw en ruimtelijke planning

Woodrow Wilsonplein 1

9000 Gent

09/266 78 90

Email: loketsod@stad.gent

 

Dienst Wonen

Woodrow Wilsonplein 1

9000 Gent

09 266 76 40

Email: wonen@stad.gent