Titel
Beschrijving
Druk op Shift+ENTER om het menu te openen (nieuw venster)
  
  
Bewerken
4. AANBOD BETAALBARE WONINGEN VERHOGEN
 
A. BETAALBARE GRONDPRIJS
 
A.1. Vergroten aanbod van bouwgrond (private en publieke gronden)
 
A.1.1. Decretaal instrumentarium: activeren onbebouwde bouwkavels
 
Register van onbebouwde percelen
Er werd intern een register onbebouwde percelen opgesteld. Dit register wordt niet langer halfjaarlijks  aangepast.
 
Heffingen op onbebouwde percelen
er is geen heffing voor onbebouwde percelen.
 
A.1.2. Eigen stedelijk instrumentarium
 
A.2. Verhogen betaalbaarheid bouwgrond via grondbeleid
 
A.2.1. Private en publieke gronden (excl. gronden van lokaal bestuur)
 
Eigen stedelijk instrumentarium
 
A.2.2. Gronden van het lokaal bestuur
 
A.2.2.1. Decretaal instrumentarium
 
A.2.2.1.1. Actief gemeentelijk grondbeleid
 
a. Aankoop, verkoop of ruil van gronden
De stad Hasselt heeft in het verleden in diverse verkavelingen bouwpercelen  verkocht adhv een puntensysteem gebaseerd op gezinsinkomen en gezinssamenstelling
In toekomstige projecten zal eerder een samenwerking worden gezocht met professionele partners (bescheiden huurwoningen via een SHM) en groepen van kandidaat co-housers. Er loopt een onderzoek naar de meest geschikt manier van grondoverdracht.
 
b. Recht van erfpacht
Voor een zone geschikt voor Co-housing werd er een wedstrijd uitgeschreven. De uiteindelijke grondoverdracht zal per erfpacht verlopen.
 
c. Recht van opstal
 
d. Andere
 
A.2.2.1.2. Financiële ondersteuning
 
A.2.2.2. Eigen stedelijk instrumentarium
 
B. BETAALBARE PRIJS KOOPWONING
 
B.1. Ondersteuning burger bij eigendomsverwerving
 
Aankooppremie
 
Informeren en sensibiliseren over ondersteuningsmogelijkheden door andere overheden
Verstrekken van basisinformatie via het stedelijk woonloket
 
Andere
 
B.2. Pandenbeleid: sociale koopwoningen en bescheiden woningen
 
Opleggen van een sociale last voor sociale koopwoningen
 
Opleggen van een bescheiden last voor bescheiden woningen
Bij een bouwproject wordt bewaakt dat er voldoende bescheiden woningen worden voorzien conform het DGP 
 
Reglement sociaal wonen/verordening bescheiden wonen
 
Andere
 
B.3. Pandenbeleid: lokaal bestuur als actor
 
B.3.1. Zelf (sociale of bescheiden) woonprojecten realiseren
 
Subsidies aanvragen in kader van sociale woningbouwprojecten (subsidie voor verwerving van gronden en panden, subsidie voor de bouw van of renovatie tot sociale koopwoningen, subsidie voor dan aanleg of de aanpassing van wooninfrastructuur)
 
Subsidies stadsvernieuwing aanvragen (conceptsubsidie)
 
Subsidies stadsvernieuwing aanvragen (projectsubsidie)
Hasselt heeft een strategische cel om mogelijke subsidiestromen te inventariseren en subsidieaanvragen door betrokken diensten te begeleiden.
 
Subsidies vernieuwing voormalige bedrijfspanden aanvragen
 
Federaal grootstedenbeleid
 
B.3.2. Bemiddelen
 
C. BETAALBARE PRIJS HUURWONING
 
C.1. Sociale huurwoningen
 
C.1.1. Vergroten aanbod sociale woningen
 
a. Lokaal woonbeleid regisseren
Structureel woonoverleg
3 x per jaar
 
b. Aansnijden eigen gronden
 
Register van onbebouwde percelen in eigendom van Vlaamse besturen en Vlaamse semipublieke rechtspersonen
 
Actieprogramma 25%-regel

​Hasselt heeft haar BSO bereikt en is vrijgesteld van de verplichting om een actieplan op te stellen.

 
c. Bindend sociaal objectief/woonbeleidsconvenant
overeenkomst gemeenteraad - minister van wonen mbt. convenant voor sociale huisvesting
 
d. Opleggen van percentages sociaal woonaanbod
De impact van het arrest van het Europees hof is nog onduidelijk.
Een sociale last werd reeds voor het DG&P ingeschreven in een aantal BPA's (15 %)
Bij nieuwe grootschalige ontwikkelingen worden vrijwillige samenwerkingsovereenkomsten afgesloten over het openbaar domein en sociale huisvesting.
 
Gemeentelijk reglement sociaal wonen
 
Sociale last in verkavelings- of stedenbouwkundige vergunning
Het leefkwaliteitsplan omschrijft de criteria waarop een verkavelingsaanvraag wordt beoordeeld. Bij de onderhandelingen over het projectvoorstel en het verdelen van de diverse lasten komt het aantal sociale huisvesting eveneens prominent aan bod.
 
e. Verhuren eigen woningen
Verhuren aan het OCMW als transitwoning
 
C.1.2. Doelgroepenbeleid
 
a. Lokaal toewijzingsreglement
1. Het lokaal toewijzingsreglement werd goedgekeurd op 07/03/2015 door de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Wonen, Steden, Inburgering, Gelijke Kansen, Armoedebestrijding en Sociale Economie. Volgende doelgroep werden weerhouden: - ouderen 65+ (minstens 1 persoon) - personen met een handicap (fysieke handicap, mentale beperking of personen met ASS) - personen zonder netwerk/proefwonen Met deze doelgroepen beogen we: - Het betreft personen die succesvol een woonbegeleidingstraject doorlopen in een doorgangswoning van het OCMW-Hasselt of een OWT van CAW Limburg en die bereid zijn verdere woonbegeleiding te aanvaarden. (We regelen doorstroming) of - Het betreft personen die instromen in het project wonen-welzijn. (We regelen specifiek de instroom voor het project wonen-welzijn: 11 studio's) of - Het betreft personen die succesvol een woonbegeleidingstraject hebben doorlopen in het project wonen-welzijn, die doorstromen naar een sociale woning en bereid zijn verdere woonbegeleiding te aanvaarden. of - Het betreft zorgbehoevende thuisloze ouderen, die toegeleid worden CAW Limburg voor de zorgwoningen. (We regelen de instroom in de zorgwoningen) 2. Versnelde toewijzing Er werden met de lokale toewijzingsactoren en de sociale huisvestingsmaatschappijen afspraken gemaakt op d.d. 10/10/2014. Deze afspraken behelzen een verdeelsleutel per doelgroep en stellen duidelijk welk welzijnsactoren mensen kunnen aanmelden voor een versnelde toewijzing. De procedure voor de versnelde toewijzing werd ook uitgeschreven. Deze afspraken werden goedgekeurd op LWO 02/12/2014. Jaarlijks wordt het contingent voor de versnelde toewijzing besproken op het LWO.
Bijlage 
b. Intern huurreglement
 
c. Verhuren buiten stelsel
De Hasseltse huisvestingsmaatschappij cv verhuurt 3 woongelegenheden aan OCMW Hasselt (buiten sociaal huurstelsel). OCMW Hasselt gebruikt 1 pand als noodwoning, 1 als transitwoning  en 1 pand als lokaal opvanginitiatief.
 
C.1.3. Financiële ondersteuning van de huurder
OCMW Hasselt voorziet in de mogelijkheid
 • de huurwaarborg geheel of gedeeltelijk ten laste te nemen. De huurwaarborg is steeds tegen terugbetaling. 
 • een principiële huurwaarborg toe te kennen, waardoor de cliënt de garantie heeft dat hij de waarborg zal krijgen als hij een geschikt aanbod vindt, indien hij zich aan bepaalde voorwaarden houdt.
 • een tussenkomst te bieden in de eerste maand huur (tegen terugbetaling).
 • een tussenkomst in een energierekening te voorzien (onderbepaalde voorwaarden)
 • een tussenkomst in de verhuiskosten te voorzien (onder bepaalde voorwaarden)
 • een installatiepremie toe te kennen (onder welbepaalde voorwaarden).
 
C.2. Private huurwoningen
 
C.2.1. Aanbod vergroten
 
a. Oprichten of ondersteunen van een SVK
Het SVK Midden-Limburg wordt ondersteund met een werkingstoelage via het OCMW, de terbeschikkingstelling van een lokaal voor het wekelijkse inschrijfmoment en het verstrekken van gratis Conformiteitsattesten aan de verhuurders. 2 maal per jaar wordt er vanuit stad-ocmw een infomoment georganiseerd voor kandidaat SVK- verhuurders
Bijlage 
Promotie
 
Premie/subsidie
 
Andere
 
b. Eigen andere initiatieven
 
C.2.2. Financiële ondersteuning van de huurder
OCMW Hasselt voorziet in de mogelijkheid
 • de huurwaarborg geheel of gedeeltelijk ten laste te nemen. De huurwaarborg is steeds tegen terugbetaling. 
 • een principiële huurwaarborg toe te kennen, waardoor de cliënt de garantie heeft dat hij de waarborg zal krijgen als hij een geschikt aanbod vindt, indien hij zich aan bepaalde voorwaarden houdt.
 • een tussenkomst te bieden in de eerste maand huur (tegen terugbetaling).
 • een tussenkomst in een energierekening te voorzien (onderbepaalde voorwaarden)
 • een tussenkomst in de verhuiskosten te voorzien (onder bepaalde voorwaarden)
 • een installatiepremie toe te kennen (onder welbepaalde voorwaarden).
 
C.3. Kamers
 
C.3.1. Sturen van het aanbod
 
Kamers
Het bestaande kamerreglement is vervallen nav bepalingen in het integratiedecreet. Er is geen nieuw kamerreglement opgesteld. De reguliere instrumenten (o/o en C-attesten) worden toegepast waar nodig.
Op het LWO van 20.02.2018 werden de volgende afspraken gemaakt:
-Iedere aanvraag voor vergunning logementskamers (mits aanwezigheid van een welzijnsactor) door een ontwikkelaar (lees: bouwheer) zal besproken worden op een vergadering lokaal woonoverleg.
 
Studentenkamers