Titel
Beschrijving
Druk op Shift+ENTER om het menu te openen (nieuw venster)
  
  
Bewerken
4. AANBOD BETAALBARE WONINGEN VERHOGEN
Oprichten van een Markt Verhuur Kantoor
 
A. BETAALBARE GRONDPRIJS
 
A.1. Vergroten aanbod van bouwgrond (private en publieke gronden)
 
A.1.1. Decretaal instrumentarium: activeren onbebouwde bouwkavels
 
Register van onbebouwde percelen
ja
 
Heffingen op onbebouwde percelen
nee
 
A.1.2. Eigen stedelijk instrumentarium
 
A.2. Verhogen betaalbaarheid bouwgrond via grondbeleid
 
A.2.1. Private en publieke gronden (excl. gronden van lokaal bestuur)
 
Eigen stedelijk instrumentarium
 
A.2.2. Gronden van het lokaal bestuur
 
A.2.2.1. Decretaal instrumentarium
 
A.2.2.1.1. Actief gemeentelijk grondbeleid
 
a. Aankoop, verkoop of ruil van gronden
 
b. Recht van erfpacht
 
c. Recht van opstal
 
d. Andere
 
A.2.2.1.2. Financiële ondersteuning
 
A.2.2.2. Eigen stedelijk instrumentarium
 
B. BETAALBARE PRIJS KOOPWONING
 
B.1. Ondersteuning burger bij eigendomsverwerving
 
Aankooppremie
 
Informeren en sensibiliseren over ondersteuningsmogelijkheden door andere overheden
 
Andere
 
B.2. Pandenbeleid: sociale koopwoningen en bescheiden woningen
 
Opleggen van een sociale last voor sociale koopwoningen
 
Opleggen van een bescheiden last voor bescheiden woningen
 
Reglement sociaal wonen/verordening bescheiden wonen
 
Andere
 
B.3. Pandenbeleid: lokaal bestuur als actor
 
B.3.1. Zelf (sociale of bescheiden) woonprojecten realiseren
 
Subsidies aanvragen in kader van sociale woningbouwprojecten (subsidie voor verwerving van gronden en panden, subsidie voor de bouw van of renovatie tot sociale koopwoningen, subsidie voor dan aanleg of de aanpassing van wooninfrastructuur)

Wonen en zorg op een kruispunt

Via drie concrete bouwprojecten binnen het sociaal huurbesluit wil OCMW Kortrijk in samenwerking met de partners huisvesting bieden aan die groep van mensen die nu moeilijk een plaats vindt op de huisvestingsmarkt maar ook een koppeling maken aan aangepaste begeleiding, zorg en hulpverlening vanuit het samenwerkingsverband. Doelgroep zijn senioren en 40+ (medioren) met zorg- of ondersteuningsvraag zoals personen met een handicap, mensen met psychiatrisch verleden, mensen met onthaaltehuisverleden.

Met dit project wordt gekozen voor een doorbreken van de sectoren en een sterke netwerkvorming op basis van enkele concrete proeftuinen. Het project werkt de komende vijf jaar een intersectoraal samenwerkingsverband uit voor het aanbieden van opvang, huisvesting en begeleiding van medioren en senioren met zorg- en hulpvragen

We willen dit realiseren vanuit een vraaggestuurde cliëntbenadering, waarop het belang van de cliënt vooropstaat. Daar waar gewenst zullen we over de sectoren samenwerken in een multidisciplinaire samenwerking aangaande begeleiding. Rol van de beheerder zal duidelijk afgebakend worden van rol van begeleiding en hulpverlening.

Martine Knockaert

martine.knockaert@ocmwkortrijk.be 

Budastraat 27  - 056/ 24 48 02

www.ocmwkortrijk.be

 

 
Subsidies stadsvernieuwing aanvragen (conceptsubsidie)
 
Subsidies stadsvernieuwing aanvragen (projectsubsidie)
 
Subsidies vernieuwing voormalige bedrijfspanden aanvragen
 
Federaal grootstedenbeleid
 
B.3.2. Bemiddelen
 
C. BETAALBARE PRIJS HUURWONING
 
C.1. Sociale huurwoningen
 
C.1.1. Vergroten aanbod sociale woningen
 
a. Lokaal woonbeleid regisseren
 
b. Aansnijden eigen gronden
 
Register van onbebouwde percelen in eigendom van Vlaamse besturen en Vlaamse semipublieke rechtspersonen
 
Actieprogramma 25%-regel
 
c. Bindend sociaal objectief/woonbeleidsconvenant
 
d. Opleggen van percentages sociaal woonaanbod
 
Gemeentelijk reglement sociaal wonen
 
Sociale last in verkavelings- of stedenbouwkundige vergunning
 
e. Verhuren eigen woningen
Stad Kortrijk heeft geen eigen woningen die (sociaal) verhuurd worden.
 
Ocmw Kortrijk heeft een eigen patrimonium waarvan een gedeelte verhuurd wordt als bejaardenwoningen, een deel aangewend wordt als woning binnen de materiele opvang van asielzoekers, enkele woningen als crisis- en doorgangswoningen worden gebruikt voor tijdelijke huisvesting en een deel via SVK De poort verhuurd worden.
 
C.1.2. Doelgroepenbeleid
 
a. Lokaal toewijzingsreglement
Gooedgekeurd november 2012
Bijlage 
b. Intern huurreglement
 
c. Verhuren buiten stelsel
 
C.1.3. Financiële ondersteuning van de huurder
 
C.2. Private huurwoningen
 
C.2.1. Aanbod vergroten
 
a. Oprichten of ondersteunen van een SVK
Ocmw Kortrijk stond aan de wieg van het ontstaan van SVK De Poort. Ondertussen is dit uitgegroeid tot een eigen vzw.

 

De stad heeft een overeenkomst gesloten met het SVK om de hoge huurprijs van particuliere woningen te drukken. Voor woningen met een KI tussen 500 en 1000 euro en een maximale huurprijs van €450 komt de stad tussen ten bedrage van 20% van de overeengekomen maandelijkse huurprijs zoals bepaald in de huurovereenkomst gesloten tussen de verhuurder en de aanvrager. Voor elke in huur genomen woning ontvangt het SVK een éénmalige instappremie van € 1.000.

 

Met het OCMW heeft het SVK afspraken betreffende het jaarlijks in huur nemen van 30 nieuwe woningen, het inzetten van een renovatiebegeleider voor renovatiedossiers van clienten, de logistieke ondersteuning bij doorgangs- en LOI-woningen van het OCMW en de uitbouw van de huurdersbegeleiding. Voor dit wordt jaarlijks een bedrag van 125000 euro uitgetrokken.

 

 
Promotie
 
Premie/subsidie
 
Andere
 
b. Eigen andere initiatieven
 
C.2.2. Financiële ondersteuning van de huurder
 
C.3. Kamers
 
C.3.1. Sturen van het aanbod
 
Kamers
Kamers moeten voldoen aan de normen van het kamerdecreet, de wooncode en de stedenbouwkundige verordening.
 
Studentenkamers
Moratorium rond studentenkamers. Voorlopig worden er geen vergunnigen meer verleend voor bijkomende studentenkamers. Meer info 056/27 84 00