Titel
Beschrijving
Druk op Shift+ENTER om het menu te openen (nieuw venster)
  
  
Bewerken
4. AANBOD BETAALBARE WONINGEN VERHOGEN
 
A. BETAALBARE GRONDPRIJS
 
A.1. Vergroten aanbod van bouwgrond (private en publieke gronden)
In het ruimtelijk structuurplan zijn woonontwikkelingsgebieden geselecteerd. Vele hiervan waren onbebouwbaar omwille van gewestplan of plannen van aanleg. Voor deze gebieden worden jaarlijks enkele ruimtelijke uitvoeringsplannen opgemaakt om de bestemming naar wonen te wijzigen.
 
A.1.1. Decretaal instrumentarium: activeren onbebouwde bouwkavels
 
Register van onbebouwde percelen
Het register werd opgemaakt conform de decretale bepalingen. 
 
 
Heffingen op onbebouwde percelen
De stad Leuven heeft sinds december 2007 een eigen belastingsreglement op niet-bebouwde percelen die voor bebouwing in aanmerking komen.
 
 
A.1.2. Eigen stedelijk instrumentarium
 
A.2. Verhogen betaalbaarheid bouwgrond via grondbeleid
 
A.2.1. Private en publieke gronden (excl. gronden van lokaal bestuur)
Met eigenaars van gronden binnen de prioritaire woonontwikkelingsgebieden, zowel overheden als private eigenaars, wordt actief samengewerkt om de ontwikkeling van de woonontwikkelingsgebieden te stimuleren. De actieve rol van de stad vertoont verschillende gradaties. Minimaal wordt er overleg gepleegd met de eigenaars over de gewenste inrichting en het wenselijke programma naar aanleiding van vragen over vergunbaarheid vanwege de eigenaar. In gebieden waar nog weinig interesse tot ontwikkeling is, worden de eigenaars actief benaderd (b.v. in het kader van een voorbereiding voor ruimtelijk uitvoeringsplan). Voor de prioritaire ontwikkelingsgebieden wordt door de stad een echt projectmanagement opgezet.
 
Eigen stedelijk instrumentarium

Om betaalbaar wonen mogelijk te maken wordt in de bestuursnota 2013-2018 van het stadsbestuur "het versterken van Leuven als een betaalbare, aangename en duurzame woonstad" opgenomen als beleidsdoelstelling. Hiertoe behoren onder meer:

  • de realisatie van sociale koop- en huurwoningen door de SHM's;
  • de realisatie van geconventioneerde koop- en huurwoningen of kavels door private ontwikkelaars;
  • en de realisatie van betaalbare woningen door het AG Stadsontwikkeling Leuven, het OCMW en/of andere publieke partners.

Met geconventioneerde woningen wordt bedoeld ‘woningen die onderworpen zijn aan bijzondere voorwaarden inzake verkoop- of huurprijzen, oppervlakte en inkomensplafond voor de toegankelijkheid tot de woning.

In een aantal concrete projecten (Centrale Werkplaatsen, Klein Rijsel, Vaartkom Blok 1, Vaartkom Balk van Beel, …)  op initiatief van AGSL en/of op initiatief van private ontwikkelaars werden voor de geconventioneerde woningen de concepten ‘stadswoning’, ‘stadskavel’ en ‘starterswoning’ gerealiseerd.

Een stadswoning is een woning (je vindt hier meer info)

  • voor alleenstaanden of gezinnen waarvan het inkomen boven dat van het sociale huisvestingssegment ligt, maar ontoereikend is om een eigen woning te verwerven aan de courante marktprijzen
  • die in principe kan aangekocht worden door alle gezinstypes, maar bij voorkeur door de doelgroep van jonge gezinnen (in woonprojecten waar een duurzame huisvesting voor gezinnen mogelijk is)

Een stadskavel is een kavel voor de realisatie van een grondgebonden woning

  • voor gezinnen waarvan het inkomen boven dat van het sociale huisvestingssegment ligt, maar ontoereikend is om een eigen woning te verwerven aan de courante marktprijzen

Een starterswoning is een woning

  • voor jonge alleen-wonenden en koppels die zich voor het eerst zelfstandig domiciliëren, waarvan het inkomen boven dat van het sociale huisvestingssegment ligt, maar ontoereikend is om een eigen woning te verwerven aan de courante marktprijzen

Met de concepten stadskavel, stadswoning en starterswoning wordt in eerste instantie een doelgroep beoogd met een beperkte financiële draagkracht. 

De selectiecriteria (= voorwaarde om in aanmerking te komen) voor stadswoningen en starterswoningen verschillen i.f.v. de beoogde doelgroep.  De toewijzingscriteria (= voorwaarde die je voorrangspositie bepaalt t.a.v. de andere kandidaten) zijn overal dezelfde. Je komt hoger op de lijst van gegadigden terecht als je binnen de beoogde leeftijdscategorie valt, je meer kinderen ten laste hebt (voor zover dat mogelijk is binnen de maximale bezetting van de woning en/of appartement), je reeds woonachting was of bent in Leuven en je inkomen lager is.

 
A.2.2. Gronden van het lokaal bestuur
Gronden in eigendom van het lokaal bestuur incl. OCMW zijn redelijk beperkt. De beschikbare gronden worden ingezet voor woonprojecten indien deze in de woonkernen zijn gelegen. Het autonoom gemeentebedrijf stadsontwikkeling Leuven verzorgt het management van deze ontwikkelingen.
 
A.2.2.1. Decretaal instrumentarium
 
A.2.2.1.1. Actief gemeentelijk grondbeleid
 
a. Aankoop, verkoop of ruil van gronden
 
b. Recht van erfpacht
 
c. Recht van opstal
 
d. Andere
Uitzonderlijk wordt in de ruimtelijke uitvoeringsplannen voor de woonontwikkelingsgebieden een voorkooprecht ingeschreven voor het autonoom gemeentebedrijf voor die percelen die cruciaal zijn om de ontwikkeling van dit gebied te kunnen aanzetten.
 
A.2.2.1.2. Financiële ondersteuning
 
A.2.2.2. Eigen stedelijk instrumentarium
 
B. BETAALBARE PRIJS KOOPWONING
 
B.1. Ondersteuning burger bij eigendomsverwerving
 
Aankooppremie
 
Informeren en sensibiliseren over ondersteuningsmogelijkheden door andere overheden
 
Andere
In grote ontwikkelingsprojecten wordt een klein aandeel woningen gereserveerd voor bescheiden inkomensgroepen die niet meer in aanmerking komen voor sociale koopwoningen, en worden de woningen onder de marktprijs aangeboden. Indien deze woningen deel uitmaken van een privaat bouwproject wordt deze verplichting vastgelegd in een overeenkomst met de eigenaar.
 
Zie ook stadswoningen hierboven.
 
B.2. Pandenbeleid: sociale koopwoningen en bescheiden woningen
 
Opleggen van een sociale last voor sociale koopwoningen
De bepalingen van het grond- en pandendecreet werden toegepast sinds haar inwerkingtreding. Na het vernietigingsarrest van de raad van state heeft de stad het reglement sociaal wonen dat het minimaal aandeel sociale huurwoningen bij projecten van een voldoende grote omvang bepaalde, ingetrokken.
 
Opleggen van een bescheiden last voor bescheiden woningen
De bepalingen van het grond- en pandendecreet worden toegepast sinds haar inwerkingtreding.
 
Reglement sociaal wonen/verordening bescheiden wonen
 
 
Andere
 
B.3. Pandenbeleid: lokaal bestuur als actor
 
B.3.1. Zelf (sociale of bescheiden) woonprojecten realiseren

Ter verwezenlijking van de beleidsdoelstellingen van de stad werken de stad en AGSL samen aan de realisatie  van ten minste de in de beheersovereenkomst 2014-2019, hoofdstuk II.2. omschreven projecten, onder de voorwaarden zoals opgenomen in de beheersovereenkomst en/of de specifieke samenwerkingsovereenkomsten. AGSL kan daarbij optreden als ontwikkelaar en/of als projectbeheerder. Zo realiseert AGSL betaalbare koop- en/of huurwoningen voor eigen rekening in de projecten Klein Rijsel en de Centrale Werkplaatsen.  

 

meer info

 
Subsidies aanvragen in kader van sociale woningbouwprojecten (subsidie voor verwerving van gronden en panden, subsidie voor de bouw van of renovatie tot sociale koopwoningen, subsidie voor dan aanleg of de aanpassing van wooninfrastructuur)
 
Subsidies stadsvernieuwing aanvragen (conceptsubsidie)

 

 
Subsidies stadsvernieuwing aanvragen (projectsubsidie)

Waar nodig en waar mogelijk wordt beroep gedaan op de subsidies voor stadsvernieuwingsprojecten: Centrale Werkplaatsen, Vaartkom Noord, Vaartkom West. Meer info

 
Subsidies vernieuwing voormalige bedrijfspanden aanvragen
 
Federaal grootstedenbeleid
 
B.3.2. Bemiddelen
 
C. BETAALBARE PRIJS HUURWONING
 
C.1. Sociale huurwoningen
 
C.1.1. Vergroten aanbod sociale woningen
 
a. Lokaal woonbeleid regisseren

Leuven zet in uitvoering van de beleidsovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Stad Leuven stedenfondsmiddelen in voor de realisatie van sociale woningen binnen o.a. de projecten Centrale Werkplaatsen, Vaartkom en Klein Rijsel. Concreet worden o.a. middelen toegekend aan de sociale huisvestingsmaatschappijen Dijledal en SWAL voor het verwerven van gronden en voor de realisatie van ondergrondse parkeerplaatsen in de betreffende projecten.

 
b. Aansnijden eigen gronden
 
Register van onbebouwde percelen in eigendom van Vlaamse besturen en Vlaamse semipublieke rechtspersonen
 
Actieprogramma 25%-regel
 
c. Bindend sociaal objectief/woonbeleidsconvenant
 
d. Opleggen van percentages sociaal woonaanbod
 
Gemeentelijk reglement sociaal wonen
 
 
Sociale last in verkavelings- of stedenbouwkundige vergunning
 
e. Verhuren eigen woningen
 
C.1.2. Doelgroepenbeleid
 
a. Lokaal toewijzingsreglement
De stad heeft een goedgekeurd lokaal toewijzingsreglement voor senioren.

Ongeveer 6 % van het woningpatrimonium van de sociale huisvestingsmaatschappijen wordt vrijgehouden voor senioren. Deze voorrang voor senioren (55-plus) is gekoppeld aan gelijkvloerse woningen of woningen die bereikbaar zijn met een lift, in de nabijheid van een zorgcentrum en winkels gelegen zijn, ...  De toepassing van de voorrang geldt in afgebakende projecten en wijken en is dus niet van toepassing op het volledige patrimonium.    

 
b. Intern huurreglement
De interne huurreglementen zijn op te vragen bij de sociale huisvestingsmaatschappijen Dijledal en SwaL.
 
c. Verhuren buiten stelsel
 
C.1.3. Financiële ondersteuning van de huurder
 
C.2. Private huurwoningen
 
C.2.1. Aanbod vergroten
 
a. Oprichten of ondersteunen van een SVK
In Leuven is er één sociaal verhuurkantoor: vzw SPIT.
Ijzerenmolenstraat 14, 3001 Heverlee  
info.spit@sociaalverhuurkantoor.be
tel 016/491728
 
Promotie
 
Premie/subsidie

In het kader van de beleidsovereenkomst stedenfonds 2014-2019 heeft de stad een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met de VZW Spit- sociaal verhuurkantoor (SVK).  Het betreft het verzorgen van woonbegeleiding bij huurders van woningen die door de vzw SPIT- SVK uit de privé-sector in huur genomen worden en onderverhuurd worden aan gezinnen die voldoen aan de voorwaarden van het sociaal huurstelsel.

 

Onder woonbegeleiding wordt verstaan het begeleiden van de huurders i.c. het verlenen van bijstand en hulp wat betreft het beheren van een huurpand als een goede huisvader.

Bijlage 
Andere
 
b. Eigen andere initiatieven
Zie Starterswoningen, hierboven.
 
C.2.2. Financiële ondersteuning van de huurder
 
C.3. Kamers
 
C.3.1. Sturen van het aanbod
 
Kamers

Leuven heeft een bouwverordening die o.a. het opdelen van woningen beperkt.

 

In Leuven is er ondanks een reeks inspanningen nog steeds een tekort aan (betaalbare) woningen voor gezinnen met kinderen.

Dit komt onder meer omdat in het verleden grotere gezinswoningen massaal zijn opgedeeld in (studenten-)kamers, studio's en kleine woningen, die uiteraard veel (huur-)geld opbrengen.

Hierdoor is er vandaag een te beperkt aanbod aan gezinswoningen en zijn de prijzen hoog. Omdat het huisvestingsbeleid gezinnen met kinderen in de stad wil houden, mag dit aanbod zeker niet verkleinen en moeten grotere woningen gevrijwaard blijven. Om dit idee hard te maken, omschrijft de bouwverordening een reeks regels over dit thema.

Om te voorkomen dat gezinswoningen verdwijnen, is het in principe niet toegelaten om eengezinswoningen die in woongebied liggen, op te delen (voor bijvoorbeeld studentenkoten). Deze regel geldt altijd en is niet gelinkt met het uitvoeren van vergunningsplichtige werken. Op dit verbod wordt een uitzondering gemaakt indien na opdeling een eengezinswoning met een netto vloeroppervlakte van meer dan 110 m² wordt behouden met een aaneengesloten individuele private buitenruimte van meer dan 16 m² en er ten hoogste drie kamers of 1 andere woning worden voorzien.

In augustus 2013 is de bouwverordening gewijzigd en is er een versoepeling voorzien voor eigenaars die zelf hun woning bewonen.

Met de “Kotmadam-formule” of de tijdelijk vergunning wil men eigenaars van een woning de kans geven om zonder ingrijpende verbouwingswerken maximaal 3 kamers of één andere woning te verhuren in de eigen woning. Vóór augustus 2013 moesten de bijkomende kamers over alle nodige voorzieningen beschikken (keuken, sanitair, fietsenstallingen, …), apart van de gezinswoning. Sinds 12/08/2013 kunnen eigenaars-bewoners gebruik maken van de zgn. “kotmadam”-formule, waarbij eigenaar-bewoner en de inwonende studenten een aantal voorzieningen delen. Met deze formule wil de stad Leuvenaars de kans geven om hun woningen optimaal te benutten in functie van de evoluerende ruimtebehoefte van het eigen gezin. Hierbij kan het zowel om jonge gezinnen gaan die zich in Leuven willen vestigen (en nog geen kinderen hebben en dus een paar slaapkamers “te veel” hebben) als om “oude gezinnen” die al een woning in Leuven betrekken, maar waar bvb. de kinderen uit huis zijn, waardoor een deel van de woning leeg staat. De maatregel draagt bij aan de betaalbaarheid van het wonen in de stad voor gezinnen.

De “Kotmadam-formule” wordt slechts tijdelijk vergund voor een periode van 5 jaar, daarna kan men indien men nog aan de voorwaarden voldoet een nieuwe aanvraag doen.

Meer info

 
Studentenkamers

Ten gevolge van een aantal evoluties binnen het onderwijslandschap en de studentenpopulatie, was er in Leuven de behoefte om op relatief korte termijn (5 jaar) ca. 3700 nieuwe wooneenheden voor studenten te voorzien.

Door een proactief beleid te voeren rond studentenhuisvesting wilden de stad Leuven en de KU Leuven zorgen voor voldoende kwalitatieve studentenhuisvesting op geschikte locaties.

 

Er werd volop de kaart getrokken van kwalitatieve grotere kamerprojecten, die in hun geheel beheerd worden en die ingeplant worden op geschikte locaties dichtbij campussen of centra. Het moeten bovendien projecten zijn van goede architecturale en stedenbouwkundige kwaliteit.