Titel
Beschrijving
Druk op Shift+ENTER om het menu te openen (nieuw venster)
  
  
Bewerken
4. AANBOD BETAALBARE WONINGEN VERHOGEN
 
A. BETAALBARE GRONDPRIJS
 
A.1. Vergroten aanbod van bouwgrond (private en publieke gronden)

Het vergroten van het aanbod aan bouwgronden gebeurt op de gebruikelijke manier via Ruimtelijke Uitvoeringsplannen.

 

 

 
A.1.1. Decretaal instrumentarium: activeren onbebouwde bouwkavels
 
Register van onbebouwde percelen

Op basis van gegevens van de bouwdienst en het kadaster hebben we een lijst opgesteld van eigenaars van onbebouwde percelen en gronden. De lijsten zijn ook beschikbaar via de GIS-cel en dus ook in Geoweb.

 

 

 
Heffingen op onbebouwde percelen

Op basis van de lijst van onbebouwde percelen wordt er naar de eigenaars een aangifte verstuurd. Op basis van die aangifte worden de eigenaars vervolgens belast.

 

Voor meer informatie kan u terecht bij de dienst financiën – financiën@mechelen.be

 

 

Bijlage 
A.1.2. Eigen stedelijk instrumentarium
 
A.2. Verhogen betaalbaarheid bouwgrond via grondbeleid
 
A.2.1. Private en publieke gronden (excl. gronden van lokaal bestuur)
 
Eigen stedelijk instrumentarium
 
A.2.2. Gronden van het lokaal bestuur
 
A.2.2.1. Decretaal instrumentarium
 
A.2.2.1.1. Actief gemeentelijk grondbeleid
 
a. Aankoop, verkoop of ruil van gronden

Gebeurt meestal in functie van een bepaald project, meestal projecten van stadsvernieuwing of -ontwikkeling:

 • Het opnieuw openleggen van vlieten.
 • Het realiseren van buurtparkings, verspreid over de stad.
 • Het stationsproject – groots project waarbij het station en de grote omgeving hierrond een metamorfose ondergaan (samenwerking met andere publieke partners zoals NMBS-holding).
 • Het heropwaarderen van invalsstraten – hiervoor worden ook panden aangekocht.  Bedoeling is om een impuls te geven door als openbaar bestuur zelf een initiatief te realiseren waardoor privé-initiatieven kunnen volgen.
 • ...

Meer informatie over concrete projecten kan je hier vinden.

 

 

 

 
b. Recht van erfpacht

Het zelf verlenen van recht van opstal/erfpacht op stadseigendommen wordt regelmatig toegepast (maar minder om het aanbod van betaalbare woningen te verhogen):

 • Ter ondersteuning van verenigingen die een nieuwe huisvesting nodig hebben (vb.  grond aan de Jubellaan voor scouts, voormalig NOVA-complex voor Speelgoedmuseum).
 • Ter ondersteuning van het Autonoom Gemeentebedrijf Sport Actief Mechelen (GB SAM) voor de bouw van sporthallen/sportschuren.
 • Bij de opheffing van het stedelijk onderwijsnet werden de stedelijke schoolgebouwen naar het gemeenschapsonderwijs overgeheveld via erfpacht.
 • Ten gunste van nutsmaatschappijen (voor oprichting van vb. elektriciteitscabines).
 • Ten gunste van gsm-operatoren (voor oprichting van gsm-mast met bijhorigheden).
 • Ten gunste van OCMW; de stad kocht dankzij middelen van het Grootstedenbeleid een aantal huizen aan die ook met subsidies werden gerenoveerd en vervolgens in opstal aan het OCMW werden gegeven met het oog op de huisvesting van een specifiek doelpubliek
 • ...

 

 

 
c. Recht van opstal

Idem als recht van erfpacht

 

 

 
d. Andere
 
A.2.2.1.2. Financiële ondersteuning

​Kernversterkend renoveren:

De stad Mechelen verleent een premie voor 'kernversterkend renoveren' aan eigenaars of huurders van handelspanden gelegen in het kernwinkelgebied van Mechelen. De premie heeft als doelstelling het aantal kwaliteitsvolle handelspanden te verhogen door: 

 • handelspanden te creëren met een grotere oppervlakte
 • bovenliggende leegstaande ruimtes een nieuwe invulling te geven met ruimte voor wonen, kantoren of recreatie (geen stockageruimte)

https://www.mechelen.be/prod-premie-kernversterkend-renoveren


 
A.2.2.2. Eigen stedelijk instrumentarium
 
B. BETAALBARE PRIJS KOOPWONING
 
B.1. Ondersteuning burger bij eigendomsverwerving
 
Aankooppremie
 
Informeren en sensibiliseren over ondersteuningsmogelijkheden door andere overheden

Zowel de dienst Wonen als het Vlaams Woningenfonds geven informatie (mondeling, infobrochures, website) aan burger over ondersteuningsmogelijkheden van andere overheden bij eigendomsverwerving.

 

 

 

 
Andere
 
B.2. Pandenbeleid: sociale koopwoningen en bescheiden woningen
 
Opleggen van een sociale last voor sociale koopwoningen
 
Opleggen van een bescheiden last voor bescheiden woningen
 
Reglement sociaal wonen/verordening bescheiden wonen

Het Gemeentelijk reglement Sociaal Wonen

 

Het Grondwettelijk Hof heeft in twee arresten van 7 november 2013 een aantal bepalingen van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid vernietigd.  

Het gaat hierbij om de vernietiging van de regeling inzake ‘Wonen in eigen streek’;

de vernietiging van de regeling inzake sociale lasten en van de bepalingen die hier onlosmakelijk mee verbonden zijn. Ze vernietigt ook de bepalingen in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening die betrekking hebben op de sociale lastenregeling.

Ook het Gemeentelijk reglement Sociaal Wonen werd naar aanleiding van het arrest van het grondwettelijk hof mbt het Grond-en Pandendecreet door het college geschrapt.

Het decreet Grond- en Pandenbeleid legt elke gemeente een bindend sociaal objectief op dat betrekking heeft op de realisatie van bijkomende sociale huur- en koopwoningen en sociale kavels. Het bindend sociaal objectief is een gemeentelijke omschrijving van het sociaal woonaanbod dat ten minste moet worden verwezenlijkt tegen 31 december 2020.

Dit objectief blijft wel bestaan, ondanks het verlies van slagkracht van de stad wat betreft het voorzien in sociale huisvesting.

Voor Mechelen bedraagt het Bindend Sociaal Objectief met tijdshorizon 2020, een bijkomend aanbod van 231 sociale koopwoningen, 12 kavels en 94 huurwoningen.

 

 

 

 
Andere
 
B.3. Pandenbeleid: lokaal bestuur als actor
 
B.3.1. Zelf (sociale of bescheiden) woonprojecten realiseren
 
Subsidies aanvragen in kader van sociale woningbouwprojecten (subsidie voor verwerving van gronden en panden, subsidie voor de bouw van of renovatie tot sociale koopwoningen, subsidie voor dan aanleg of de aanpassing van wooninfrastructuur)

De stad volgt en begeleidt de sociale woonprojecten van de sociale huisvestingsmaatschappijen die actief zijn op haar grondgebied. Zelf realiseert ze geen sociale woningen. Indien dit het meest opportuun is, treedt ze wel op als bouwheer voor de infrasturtuurwerken en vraagt ze daarbij de voorhanden zijnde subsidies aan.

 

 

 
Subsidies stadsvernieuwing aanvragen (conceptsubsidie)

In het kader van stadsvernieuwingsprojecten worden er conceptsubsidies aangevraagd die daarna kunnen uitmonden in de aanvraag van een projectsubsidie.

 

Voor de Gasthuis- Schouwburgsite werd een conceptsubsidie aangevraagd en verkregen.

 

 

Bijlage 
Subsidies stadsvernieuwing aanvragen (projectsubsidie)

In het kader van stadsvernieuwingsprojecten worden er projectsubsidies aangevraagd.

 

 

 
Subsidies vernieuwing voormalige bedrijfspanden aanvragen
 
Federaal grootstedenbeleid

 

 

 
B.3.2. Bemiddelen
 
C. BETAALBARE PRIJS HUURWONING
 
C.1. Sociale huurwoningen
 
C.1.1. Vergroten aanbod sociale woningen
 
a. Lokaal woonbeleid regisseren
 
b. Aansnijden eigen gronden
 
Register van onbebouwde percelen in eigendom van Vlaamse besturen en Vlaamse semipublieke rechtspersonen
 
Actieprogramma 25%-regel

 

 
c. Bindend sociaal objectief/woonbeleidsconvenant

De stad heeft een sociaal woonbeleidsconvenant lopen aangezien er binnen de stad nog bijkomende sociale huurwoningen gerealiseerd zullen worden en Mechelen bij de initiële nulmeting meer dan 9% aan sociale huurwoningen had.

 

 

 

 
d. Opleggen van percentages sociaal woonaanbod
 
 
Gemeentelijk reglement sociaal wonen

Zie onderdeel: 

B.2. Pandenbeleid: sociale koopwoningen en bescheiden woningen

 

 

 
Sociale last in verkavelings- of stedenbouwkundige vergunning

 

 

 
e. Verhuren eigen woningen

Het huidig bestuur heeft beslist dat verhuringen niet langer een kerntaak van de stad is en het is de intentie om alle huurwoningen op termijn te verkopen.

 

 

 
C.1.2. Doelgroepenbeleid
 
a. Lokaal toewijzingsreglement

Lokaal toewijzingsreglement voor sociale huisvesting Mechelen

In het huidige lokaal toewijzingsreglement zijn naast de standaardtoewijzingsregels, een voorrang voorzien via doelgroepenplannen met name 

 voor mensen met een gestabiliseerde psychiatrische problematiek; Sociaal Huis
- voor 65-plussers; Woonpunt
-voor mensen met een zorgbehoefte gekoppeld aan een woonbehoefte (in kader van lokale bindingsfactoren); Zorgbedrijf


Wat betreft lokale binding zijn er optionele voorrangsregels voor
-kandidaat-huurders die 3 van de 6 jaar in Mechelen woonden en
-kandidaat-huurders die op het moment van toewijzing tewerkgesteld zijn in Mechelen of een doorgedreven en geloofwaardig activeringstraject volgen in Mechelen, te staven met beslissing van het Sociaal Huis Mechelen. 

 
b. Intern huurreglement

Huurreglement Mechelen

De stad heeft geen huurreglement

 

Huurreglement sociale huisvestingsmaatschappijen

Elke huisvestingsmaatschappij en het SVK hebben hun eigen intern huurreglement. Hun huurreglement is aangepast aan het lokaal toewijzingsreglement.

 

De huurreglementen kunnen opgevraagd worden bij de SHM’s en het SVK.

 

 

 
c. Verhuren buiten stelsel
 
 
C.1.3. Financiële ondersteuning van de huurder

De Stad Mechelen geeft zelf geen financiële ondersteuning aan huurders.

 

 

 
C.2. Private huurwoningen
 
C.2.1. Aanbod vergroten
 
a. Oprichten of ondersteunen van een SVK

In Mechelen is SVK Mechelen werkzaam. Zij worden op meerdere vlakken ondersteund door de stad. Zo gaan de woningkwaliteitscontroleurs mee op pad bij de mogelijke in huur name van een woning, trachten de stad mee de bekendheid van het SVK te bevorderen, ...

Meer informatie kan u verkrijgen via hun website.

 

Op 1 januari 2012 werd er een samenwerkingsoverkomst ondertekend tussen stad Mechelen en SVK Bodukam. Deze overeenkomst is een afsprakenkader tussen de stad Mechelen, het sociaal verhuurkantoor SVK Bodukam en de Vlaamse minister bevoegd voor Wonen. Meer informatie over de inhoud van het afsprakenkader vindt u onder C. SAMENWERKINGSVERBANDEN.

 
Promotie
 
Premie/subsidie


 

 

 
Andere
 
b. Eigen andere initiatieven
 
C.2.2. Financiële ondersteuning van de huurder
 
C.3. Kamers
 
C.3.1. Sturen van het aanbod
 
Kamers

In Mechelen werd een stedelijke verordening op het opdelen van woningen opgesteld. Dit moet voorkomen dat teveel eengezinswoningen worden opgedeeld. 


In 2019 werd een belastingregelement op domiciliekamers ingevoerd. Eigenaars die hun domiciliekamers omvormen naar studentenhuisvesting, krijgen onder bepaalde voorwaarden de betaalde heffing van het afgelopen aanslagjaar terugbetaald. 

https://www.mechelen.be/belasting-op-domiciliekamers

 

 

Bijlage 
Studentenkamers

Zowel de Bouwdienst als de dienst Wonen zorgen voor de begeleiding van mensen die van plan zijn studentenkamers in te richten. De informatiebrochure vindt u terug onder het item folders.

 

Er is ook een nauwe samenwerking met de dienst Studentenvoorzieningen van de hogeschool Thomas More, zij eisen een conformiteitsattest alvorens de studentenkamers op te nemen op hun website.