Titel
Beschrijving
Druk op Shift+ENTER om het menu te openen (nieuw venster)
  
  
Bewerken
4. AANBOD BETAALBARE WONINGEN VERHOGEN
 
 
A. BETAALBARE GRONDPRIJS
 
A.1. Vergroten aanbod van bouwgrond (private en publieke gronden)
De bouwgrond is in Oostende schaars geworden.  Via de instrumenten van Ruimtelijk Ordening wordt er getracht dit aanbod te verhogen en te maximaliseren.
 
A.1.1. Decretaal instrumentarium: activeren onbebouwde bouwkavels
 


 
A.1.2. Eigen stedelijk instrumentarium
 
A.2. Verhogen betaalbaarheid bouwgrond via grondbeleid
 
 
A.2.1. Private en publieke gronden (excl. gronden van lokaal bestuur)
 
Eigen stedelijk instrumentarium
Het autonoom gemeentebedrijf Stadsvernieuwing Oostende realiseert projecten door middel van de PPS-formule om op die manier betaalbare woningen op de markt te brengen.
 
A.2.2. Gronden van het lokaal bestuur
 
A.2.2.1. Decretaal instrumentarium
 
A.2.2.1.1. Actief gemeentelijk grondbeleid
 
a. Aankoop, verkoop of ruil van gronden
 
b. Recht van erfpacht
 
c. Recht van opstal
 
d. Andere
 
A.2.2.1.2. Financiële ondersteuning
 
A.2.2.2. Eigen stedelijk instrumentarium
 
B. BETAALBARE PRIJS KOOPWONING
 
B.1. Ondersteuning burger bij eigendomsverwerving
 
- Premie verwerving eerste woning
- Terugbetaling van de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing bij de verwerving en de verbouwing van een eerste woning in Oostende
Terugbetaling van de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing bij de verwerving en de verbouwing van een eerste woning in Oostende
 
Andere
Via het autonoom gemeentebedrijf stadsvernieuwing Oostende worden nieuwe woningen gerealiseerd die tegen een betaalbare prijs te koop worden aangeboden op de private markt. Meer informatie kunt u vinden op www.oostendewerft.be.
Daarnaast zijn er ook een aantal projecten van sociale koopwoningen.
 
B.2. Pandenbeleid: sociale koopwoningen en bescheiden woningen
 
Opleggen van een sociale last voor sociale koopwoningen
 
Opleggen van een bescheiden last voor bescheiden woningen
 
Reglement sociaal wonen/verordening bescheiden wonen
 
Andere
 
B.3. Pandenbeleid: lokaal bestuur als actor
 
B.3.1. Zelf (sociale of bescheiden) woonprojecten realiseren
 
Subsidies aanvragen in kader van sociale woningbouwprojecten (subsidie voor verwerving van gronden en panden, subsidie voor de bouw van of renovatie tot sociale koopwoningen, subsidie voor dan aanleg of de aanpassing van wooninfrastructuur)
 
Subsidies stadsvernieuwing aanvragen (conceptsubsidie)
 
Subsidies stadsvernieuwing aanvragen (projectsubsidie)
 
Subsidies vernieuwing voormalige bedrijfspanden aanvragen
 
Federaal grootstedenbeleid
Het geld van het federaal grootstedenbeleid is gebruikt geworden om 2 panden aan te kopen en te slopen zodat op deze sites 2 nieuwe gebouwen kunnen opgericht worden voor de huisvesting van eenoudergezinnen.
 
B.3.2. Bemiddelen
De woonbegeleiders van de dienst Wonen kunnen een bemiddelende rol opnemen.
 
C. BETAALBARE PRIJS HUURWONING
 
C.1. Sociale huurwoningen
 
C.1.1. Vergroten aanbod sociale woningen
 
a. Lokaal woonbeleid regisseren
 
b. Aansnijden eigen gronden
 
Register van onbebouwde percelen in eigendom van Vlaamse besturen en Vlaamse semipublieke rechtspersonen
Zodra er meer duidelijkheid bestaat over de zogenaamde semipublieke rechtspersonen zal de lijst worden opgemaakt.
 
Actieprogramma 25%-regel
 
c. Bindend sociaal objectief/woonbeleidsconvenant
 
d. Opleggen van percentages sociaal woonaanbod
 
Gemeentelijk reglement sociaal wonen
 
 
Sociale last in verkavelings- of stedenbouwkundige vergunning
 
e. Verhuren eigen woningen
 
C.1.2. Doelgroepenbeleid
 
a. Lokaal toewijzingsreglement
Er is een lokaal toewijzingsreglement in de maak waarbij een voorrang wordt verleend aan éénoudergezinnen. Hiervoor zullen 2 nieuwe gebouwen opgericht worden ter hoogte van de Torhoutsesteenweg 27 en de Kaaistraat 43 in Oostende. De voorrang voor deze doelgroep zal ook enkel van toepassing zijn in deze projecten.
Daarnaast wordt de mogelijkheid onderzocht of ook andere doelgroepen een voorrang kunnen krijgen gekoppeld aan welbepaalde projecten.
 
b. Intern huurreglement
Voor de interne huurreglementen neemt u best contact op met de sociale woningmaatschappijen op volgende adressen:
  • cvba De Oostendse Haard, Nieuwpoortsesteenweg 205, 8400 Oostende, tel: 059/70.29.54
  • cvba De Gelukkige Haard, Seringenstraat 2, 8400 Oostende, tel: 059/70.53.26
  • cvba Woonwel, Stuiverstraat 401, 8400 Oostende, el: 059/33.90.50
 
c. Verhuren buiten stelsel
 
C.1.3. Financiële ondersteuning van de huurder
 
C.2. Private huurwoningen
 
C.2.1. Aanbod vergroten
 
a. Oprichten of ondersteunen van een SVK
Er is al vele jaren een SVK werkzaam in Oostende.
 
Promotie
 
Andere
 
b. Eigen andere initiatieven
Premie voor het huren van een eerste woning in Oostende.
 
C.2.2. Financiële ondersteuning van de huurder
 
C.3. Kamers
 
 
C.3.1. Sturen van het aanbod
 
Kamers
Kamers moeten voldoen aan de normen van het Vlaamse Kamerdecreet, de Vlaamse Wooncode en de stedelijke verordening terzake. De verhuurder van kamers moet over een vergunning beschikken afgeleverd door de dienst Wonen.
Bijlage 
Studentenkamers