Titel
Beschrijving
Druk op Shift+ENTER om het menu te openen (nieuw venster)
  
  
Bewerken
4. AANBOD BETAALBARE WONINGEN VERHOGEN
 
A. BETAALBARE GRONDPRIJS
 
A.1. Vergroten aanbod van bouwgrond (private en publieke gronden)
 
A.1.1. Decretaal instrumentarium: activeren onbebouwde bouwkavels
 
Register van onbebouwde percelen
Register onbebouwde percelen
De opmaak van het register onbebouwde percelen werd in december 2013 goedgekeurd.
 
Heffingen op onbebouwde percelen
Heffing op onbebouwde percelen
De stad Turnhout beschikte reeds voor de inwerkingtreding van het DGP over een heffing op onbebouwde percelen in woongebied en een heffing op onbebouwde kavels in niet-vervallen verkavelingen.
Na de invoering van het DGP werd een aangepaste activeringsheffing ingevoerd. De heffing bedraagt 25 € per strekkende meter lengte van het perceel langs de openbare weg. De heffing wordt jaarlijks verhoogd.
Bijlage 
A.1.2. Eigen stedelijk instrumentarium
 
A.2. Verhogen betaalbaarheid bouwgrond via grondbeleid
 
A.2.1. Private en publieke gronden (excl. gronden van lokaal bestuur)
 
Eigen stedelijk instrumentarium
 
A.2.2. Gronden van het lokaal bestuur
Stadsverkaveling Meuletiende
Stadsverkaveling met 49 bouwgronden die betaalbaar op de markt weden gebracht aan de hand van een toewijzingsreglement. Ondermeer woon- en gezinssituatie bepalen het puntenaantal. Uiteraard werden de nodige bouw- en woonverplichtingen opgelegd. 
 
Openbare verkopen
Gronden die niet gelegen zijn in strategische projectgebieden worden openbaar verkocht ifv huisvesting, met bouw- en woonverplichting.
 
A.2.2.1. Decretaal instrumentarium
 
A.2.2.1.1. Actief gemeentelijk grondbeleid
 
a. Aankoop, verkoop of ruil van gronden
Voorwaarden bij verkoop
Aan de hand van voorwaarden, bv. termijnen en boetes, worden garanties ingebouwd tot snelle ontwikkeling. Daarnaast worden tevens kwaliteitseisen gekoppeld aan de realisatie. 
Zo werden bij de verkoop van de stadseigendommen in het centrum gelegen achter het stadhuis - de nieuwe Jacobsmarkt - een aantal eisen opgenomen in de verkoopakte. Het betrof zeer strikte realisatietermijnen gekoppeld aan boetes indien deze termijnen worden overschreden.
 
b. Recht van erfpacht
 
c. Recht van opstal
 
d. Andere
AGB als verkavelaar/ontwikkelaar
Het AGB treedt in uitvoering van het stedelijk beleid op als verkavelaar en ontwikkelaar. Concrete acties werden opgenomen in het ondernemingsplan.
 
A.2.2.1.2. Financiële ondersteuning
 
A.2.2.2. Eigen stedelijk instrumentarium
 
B. BETAALBARE PRIJS KOOPWONING
 
B.1. Ondersteuning burger bij eigendomsverwerving
 
Aankooppremie
 
Informeren en sensibiliseren over ondersteuningsmogelijkheden door andere overheden
Loketwerking
Via het loket Wonen stadsregio Turnhout worden burgers geïnformeerd over betaalbaar kopen en / of sociale leningen, en er wordt doorverwezen naar het aanbod van DE ARK op vlak van sociale koopwoningen en kavels en naar het aanbod van sociale leningen (DE ARK, de werking van het VWF, en de SKV's)
 
Andere
 
B.2. Pandenbeleid: sociale koopwoningen en bescheiden woningen
 
Opleggen van een sociale last voor sociale koopwoningen
Norm 15% sociale woningen - mix koop - huur
Voorafgaand aan de inwerkingtreding van het decreet grond- en pandenbeleid werd in nieuwe projecten 15% sociale woningen nagestreefd. Het ging hierbij telkens om een mix tussen sociale huur- en sociale koopwoningen.
Sinds de inwerkingtreding van het decreet grond- en pandenbeleid werd een sociale last opgelegd. Ook hier werd steeds gemikt om een goede mix tussen koop en huur. De verdeling tussen koop en huur werd besproken op het LWO. 
Na de schrapping van de sociale last in het DGP werd teruggekeerd naar de werkwijze van voor het decreet, en wordt er nog steeds een aandeel van 15% sociale woningen nagestreefd.
 
Opleggen van een bescheiden last voor bescheiden woningen
 
Reglement sociaal wonen/verordening bescheiden wonen
 
Andere
 
B.3. Pandenbeleid: lokaal bestuur als actor
 
B.3.1. Zelf (sociale of bescheiden) woonprojecten realiseren
 
Subsidies aanvragen in kader van sociale woningbouwprojecten (subsidie voor verwerving van gronden en panden, subsidie voor de bouw van of renovatie tot sociale koopwoningen, subsidie voor dan aanleg of de aanpassing van wooninfrastructuur)
 
Subsidies stadsvernieuwing aanvragen (conceptsubsidie)
Stadsvernieuwingsfonds - project Turnova
In het centrum van Turnhout, op een boogscheut van de Grote Markt, ligt de voormalige Brepolssite. Dat terrein van bijna 4 ha is de plek waar een bloeiend nieuw stadsdeel met de naam Turnova vorm krijgt.
De Vlaamse Regering keurde in de tweede oproepronde een conceptsubsidie toe aan dit project. In de derde oproepronde kreeg de stad Turnhout een projectsubsidie van 3.200.000 euro voor dit project.
 
 
Subsidies stadsvernieuwing aanvragen (projectsubsidie)
Stadsvernieuwingsfonds - project Turnova
In het centrum van Turnhout, op een boogscheut van de Grote Markt, ligt de voormalige Brepolssite. Dat terrein van bijna 4 ha is de plek waar een bloeiend nieuw stadsdeel met de naam Turnova vorm krijgt.
De Vlaamse Regering keurde in de tweede oproepronde een conceptsubsidie toe aan dit project. In de derde oproepronde kreeg de stad Turnhout een projectsubsidie van 3.200.000 euro voor dit project.
 

Stadsvernieuwingsfonds - Project SLIM Turnhout (Stationsomgeving)

Slim Turnhout is de herontwikkeling van de voormalige industriële bedrijven Foresco en Atelfond, centraal gelegen aan de westzijde van de spoorlijn en het station. De stad Turnhout, PMV en ION beogen er de ontwikkeling van een duurzaam multifunctioneel project met ruimte voor 600 nieuwe woongelegenheden, een residentiële zorgomgeving, ongeveer 25.000 m² kantooroppervlakte en publieke functies.

De Vlaamse regering besliste in 2014 een projectsubsidie te verlenen van 2.558.860 euro voor dit project.

Meer info: www.turnhout.be/slimturnhout

 
Subsidies vernieuwing voormalige bedrijfspanden aanvragen
 
Federaal grootstedenbeleid
 
B.3.2. Bemiddelen
 
C. BETAALBARE PRIJS HUURWONING
 
C.1. Sociale huurwoningen
 
C.1.1. Vergroten aanbod sociale woningen
 
a. Lokaal woonbeleid regisseren
 
 
b. Aansnijden eigen gronden
Overdracht aan sociale huisvestingsmaatschappij via erfpacht van woningen en gronden
De voorbije jaren werden meerdere gronden en gebouwen uit het stadspatrimonium die niet eerder sociaal verhuurd werden via erfpacht overgedragen naar de sociale huisvestingsmaatschappij met als doel de realisatie van een sociaal huurwoningproject en de nodige infrastructuur. Deze contracten werden afgesloten tegen een symbolische canon, over een termijn van 60 jaar en met de nodige realisatietermijnen.

Overdracht aan sociale huisvestingsmaatschappij via verkoop van bestaande sociale woningen.
Stad Turnhout had en heeft een aantal sociale woningen in eigendom en beheer, die in het verleden werden gerealiseerd met middelen Alternatieve Financiering en middelen Domus Flandria. Stad en OCMW beschouwen het zelf sociaal verhuren niet langer als een kerntaak. Om deze reden werden reeds 12 sociale appartementen verkocht aan de SHM, terwijl van de zittende sociale huurders bleven wonen. Ook voor de resterende sociale woningen van stad en OCMW wordt er indien mogelijk een overdracht naar een sociale huisvestingsmaatschappij nagestreefd, en dit zodra de lopende engagementen ikv Alternatieve Financiering of Domus Flandria afgelopen zijn.
 
Register van onbebouwde percelen in eigendom van Vlaamse besturen en Vlaamse semipublieke rechtspersonen
Register onbebouwde percelen Vlaamse besturen en semipublieke rechtspersonen
Het register van onbebouwde percelen in eigendom van Vlaamse besturen en Vlaamse semipublieke rechtspersonen maakt deel uit van het ROP (register onbebouwde percelen) dat in december 2013 werd goedgekeurd.
 
Actieprogramma 25%-regel
Visie invulling BSO en Actieprogramma sociale huisvesting
Op 9 november 2015 keurde de gemeenteraad het actieprogramma sociale huisvesting goed.
Ondertussen is het BSO in Turnhout bereikt.
 
c. Bindend sociaal objectief/woonbeleidsconvenant

​Woonbeleidsconvenant 2017 - 2020

Het BSO in Turnhout werd behaald. Om deze reden sloot Turnhout een eerste woonbeleidsconvenant af voor 61 woningen voor de periode 1 juli 2017 - 30 juni 2020.

Woonbeleidsconvenant 2020 - 2023

Het MJP voorziet expliciet in bijkomende sociale woningen. Om deze reden verzocht Turnhout de VMSW om te kunnen starten met de besprekingen met het oog op een nieuwe convenant.

 
d. Opleggen van percentages sociaal woonaanbod
Norm 15% sociale woningen - mix koop - huur
Voorafgaand aan de inwerkingtreding van het decreet grond- en pandenbeleid werd in nieuwe projecten 15% sociale woningen nagestreefd. Het ging hierbij telkens om een mix tussen sociale huur- en sociale koopwoningen.
Sinds de inwerkingtreding van het decreet grond- en pandenbeleid werd een sociale last opgelegd. Ook hier werd steeds gemikt om een goede mix tussen koop en huur. De verdeling tussen koop en huur werd besproken op het LWO. 
Na de schrapping van de sociale last in het DGP werd teruggekeerd naar de werkwijze van voor het decreet, en wordt er nog steeds een aandeel van 15% sociale woningen nagestreefd.
 
Gemeentelijk reglement sociaal wonen
 
Sociale last in verkavelings- of stedenbouwkundige vergunning
 
e. Verhuren eigen woningen
Sociaal huurpatrimonium stad en OCMW Turnhout
De stad  en OCMW Turnhout beschikt nog  over een beperkt eigen huurpatrimonium (respectievelijk 5 woningen  staden 8 woningen OCMW ), deels gerealiseerd met middelen Domus Flandria, deels gerealiseerd met middelen Alternatieve Financiering. Deze woningen worden verhuurd conform het Sociaal Huurbesluit, via een gegroepeerd wachtregister samen met SVK Noorderkempen . Voor de verhuur van de woningen werd een intern huurreglement opgemaakt .
Een deel van de woningen werd reeds eerder overgedragen aan SHM DE ARK (zie hoger).
 
Gegroepeerd wachtregister SVK, OCMW en stad
 OCMW, SVK en stad werken samen aan de uitbouw van het gegroepeerd wachtregister. De kandidaat-huurder hoeft zich maar op één plaats aan te melden om in aanmerking te komen voor een woning van één van deze partners. Inschrijven kan via het loket Wonen Stadsregio Turnhouten het SVK
 
Gezamenlijk inschrijvingsformulier DE ARK, SVK Noorderkempen, OCMW Turnhout, Stad Turnhout
In 2014 werd bovendien één inschrijvingsformulier uitgewerkt, bruikbaar voor inschrijvingen bij DE ARK (SHM), De Nooderkempen (SHM), SVK Noorderkempen, OCMW Turnhout en stad Turnhout.
 
C.1.2. Doelgroepenbeleid
 
 
a. Lokaal toewijzingsreglement
Lokaal toewijzingsreglement
Turnhout beschikt sinds 26 januari 2009 over een lokaal toewijzingsreglement voor de doelgroep senioren. In het patrimonium van de Ark worden woningen geschikt qua typologie en ligging voorbehouden voor 65+ers. Inschrijven kan vanaf 55 jaar.
Bijlage 
b. Intern huurreglement
Intern huurreglement sociale huurwoningen stad
De stad beschikt voor de verhuur van haar sociale huurwoningen over een intern huurreglement. Op te vragen bij stad Turnhout.
 
Intern huurreglement sociale huurwoningen OCMW
Op te vragen bij OCMW Turnhout
 
Intern huureglement sociale huurwoningen SHM DE ARK
Op te vragen bij DE ARK
 
Intern huurreglement sociale huurwoningen SVK Noorderkempen
Op te vragen bij het SVK.
 
c. Verhuren buiten stelsel
 
C.1.3. Financiële ondersteuning van de huurder
 
C.2. Private huurwoningen
 
 
C.2.1. Aanbod vergroten
 
a. Oprichten of ondersteunen van een SVK
Sociaal Verhuurkantoor Noorderkempen
Turnhout maakt deel uit van het werkingsgebied van SVK Noorderkempen

 
Promotie
Info-avonden
SVK wordt als partner betrokken bij info-avonden die een stadsregionaal kader worden georganiseerd, o.m. info-avonden voor verhuurders, bestrijden leegstand, ... (zie ook hoger).
 
Promotiecampagne
Via een convenant heeft de stad de aanwerving van een prospectiemedewerker / inhuurder ondersteund. Bovendien werden via de convenant ook middelen voorzien voor een promotiecampagne (website, flyer, ...).
 
Premie/subsidie
Convenant ondersteuning SVK
Opzet van het project is het aanbod aan betaalbare en kwaliteitsvolle sociale woningen in Turnhout te verhogen, en dit door het Sociaal Verhuurkantoor Noorderkempen te ondersteunen om een snellere aangroei te realiseren, en zo het aanbod aan sociaal verhuurbare woningenstructureel te doen stijgen.  

SVK ging op basis van deze financiering over tot de aanwerving van een personeelslid, dat specifiek belast wordt met actieve prospectie en inhuring van woningen. Daarnaast wordt ingezet op een actieve promotiecampagne.

Convenant SVK, gemeenten stadsregio Turnhout en Wonen-Vlaanderen

Wonen stadsregio Turnhout voert voorafgaand aan de inhuring controles uit aan SVK-woningen, met het oog op de aflevering van een conformiteitsattest.

 
Andere
 
 
b. Eigen andere initiatieven
 
C.2.2. Financiële ondersteuning van de huurder
Huurtoelage OCMW Turnhout
Het OCMW Turnhout voorziet in een aantal gevallen in een huurtoelage voor meerderjarige huurders op de private huurmarkt waarvan het inkomen lager ligt dan het levensminimum, mits een aantal bijkomende voorwaarden.
 
C.3. Kamers
 
 
C.3.1. Sturen van het aanbod
 
 
Kamers
Er zijn geen specifieke financiële stimuli m.b.t. de sturing van het aanbod.
 
Politiereglement
Er wordt voornamelijk gestuurd op kwaliteit. Indirect kan er zo ook gestuurd worden op aanbod. (zie verder)
 
Luik kamerverhuur in heffing op tweede verblijven
Er is een belasting van 40 € voor de verhuur van kamers waarvan de kamerhuurder niet is ingeschreven in het bevolkingsregister op het adres van de belaste kamer.
Bijlage 
Studentenkamers
Idem, zie kamers